Положення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету icon

Положення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету
Скачати 152.18 Kb.
НазваПоложення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету
Дата14.09.2012
Розмір152.18 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор____________С. І. Юрій

___” ___________ 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном

1. Загальні положення


1.1. Це Положення визначає механізм організації відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету (далі – університет) в провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном (далі – навчання та стажування).

1.2. Це Положення розроблено на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №411 від 13.04.11 року "Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном"; наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16 травня 2011 р. №447 "Деякі питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном".

1.3. Метою навчання та стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників університету, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

1.4. Основними завданнями навчання та стажування є оволодіння знаннями у галузях науки, техніки та вищої освіти; проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень; набуття практичного досвіду з трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю.

2. Порядок відбору

2.1. На навчання та стажування направляються особи, що мають високі досягнення у навчанні, наукові здобутки, проводять на високому науковому рівні фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження та отримали рекомендацію Вченої ради університету.

2.2. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту оголошує щороку конкурс з відбору осіб на навчання та стажування, визначає порядок, умови і строки його проведення з урахуванням переліку пріоритетних напрямів освіти і науки та переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном.

2.3. Відбір осіб на навчання та стажування здійснюється конкурсною комісією, що утворюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

2.4. Термін навчання та стажування не повинен перевищувати одного року.

2.5. Особи направляються на навчання та стажування відповідно до укладених договорів. Типовий договір затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

2.6. Студент, що претендує на проходження навчання у провідному вищому навчальному закладі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

1) мати високі результати навчання за програмою підготовки магістра;

2) мати досягнення у студентській науково-дослідній роботі;

3) напрям підготовки (спеціальності) студента повинен відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

4) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження навчання, на достатньому для порузуміння рівні.

2.7. Аспірант, що претендує на проходження стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

1) тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

2) мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

3) брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

4) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування, на необхідному рівні.

2.8. Науковий або науково-педагогічний працівник, що претендує на проходження стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

1) мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш як три роки, в тому числі в Тернопільському національному економічному університеті не менше одного року;

2) тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

3) мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

4) брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

5) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування, на необхідному рівні.

2.9. Особа, що претендує на проходження навчання або стажування, подає на ім’я ректора університету для розгляду на Вченій раді університету наступні документи (типові форми документів наводяться в додатках):

1) заяву з проханням про направлення на навчання або стажування (Додаток 1);

2) витяг з протоколу засідання кафедри університету з висновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування (Додаток 2);

3) довідку про результати навчання або звіт про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності;

4) проект індивідуального плану навчання або стажування, який повинен містити інформацію про мету, завдання, доцільність та термін навчання або стажування, програму навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів (Додаток 3).

2.10. За результатами розгляду зазначених документів Вчена рада університету приймає рішення щодо доцільності рекомендації даної особи на навчання або стажування.

2.11. Університет подає конкурсній комісії такі документи особи, що претендує на проходження навчання або стажування:

1) лист-рекомендацію за підписом ректора університету (Додаток 4);

2) витяг з протоколу засідання Вченої ради університету (Додаток 5);

3) виписку з особової справи даної особи (Додатки 6, 7, 8)

4) копії документів, зазначених у пункті 2.9 цього Положення.

2.12. Оформлення документів для навчання та стажування відповідно до вимог провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном і організація виїзду за кордон осіб, що направлені на навчання та стажування, здійснюються університетом. Безпосереднє оформлення проектів таких документів покладається на відділ міжнародного співробітництва.

2.13. Особа, що пройшла навчання або стажування, протягом місяця після його завершення зобов’язана подати ректору університету у письмовій формі звіт про результати навчання або стажування, який розглядається на засіданні кафедри університету чи структурного підрозділу наукової установи і затверджується Вченою радою університету (Додатки 9, 10).

^ 3. Фінансові умови

3.1. Навчання та стажування здійснюються з відривом від основного місця навчання та роботи. Особи, що направлені на навчання та стажування, мають право на гарантії і компенсації, які передбачені законодавством.

3.2. Фінансування витрат, пов’язаних з навчанням та стажуванням, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до бюджетного законодавства України.

3.3. Університет може здійснювати фінансування витрат, пов’язаних з навчанням та стажуванням, за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.


Затверджено

на засіданні Вченої Ради ТНЕУ

«25» червня 2011 р. ( Протокол № 8)


ПОГОДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи

(міжнародні зв'язки) Б. Л. Луців

Проректор з наукової роботи З.-М. В. Задорожний

^ Проректор з науково-педагогічної роботи

(навчальний процес) М. І. Шинкарик

Начальник відділу міжнародного співробітництва І. О. Ліщинський

Головний бухгалтер Г. І. Гугул

^ Начальник відділу кадрів О. С. Гродська

В. о. головного юрисконсульта А. П. Захарчук

Додаток 1

Положення про порядок відбору та навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном

Ректорові ТНЕУ

_____________________________________

студента (аспіранта, науково-педагогічного працівника)

___________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


З А Я В А


Прошу Вас розглянути на засіданні Вченої ради можливість направити мене на навчання (стажування) в _________________ (навчальний заклад, країна) за рахунок коштів державного бюджету.


До заяви додаю: витяг з протоколу засідання кафедри _______ з висновком про рекомендацію на навчання або стажування


Дата Підпис

Додаток 2

Положення про порядок відбору та навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном


Витяг

із протоколу №  ____

засідання кафедри ____________

Тернопільського національного економічного університету

___________

(дата засідання)

Присутні: ______


Слухали:

Про направлення _________________________ на навчання (стажування)

(прізвище, ім’я, по батькові)

в ______________ (навчальний заклад, країна)


Ухвалили:

Клопотати перед Вченою радою Тернопільського національного економічного університету направити (прізвище, ім’я, по батькові) на навчання (стажування) в ____________ (навчальний заклад, країна) з "____" __________ 20___ року по "____" __________ 20____ року за рахунок коштів державного бюджету.


^ Результати голосування:

За ____

Проти ___

Утримались ____


Завідувач кафедри (підпис) Прізвище та ініціали

(науковий ступінь,

вчене звання)


Секретар (підпис) Прізвище та ініціали

Додаток 3

Положення про порядок відбору та навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном


^ ПРОЕКТ

індивідуального плану навчання студента або стажування аспіранта (науково-педагогічного працівника), за кордоном

____________________________________________________________________

(прізвище ім'я та по батькові)

Навчальний заклад, з якого направляється на навчання (стажування) за кордон ____________________________________________________________________

Закордонний навчальний заклад, в якому проходитиме навчання (стажування)_________________________________________________________

(країна, місто, назва навчального закладу)

Назва програми (наукового напряму), за якою буде навчатися (стажуватися) за кордоном ___________________________________________________________

Мета навчання (стажування)____________________________________________

____________________________________________________________________

Завдання навчання (стажування)________________________________________

____________________________________________________________________

Доцільність навчання (стажування) _____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Строк навчання (стажування) __________________________________________


Програма навчання (стажування) або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________ _________________________________________

(дата) (підпис студента (аспіранта, науково-педагогічного працівника)

Висновок Вченої ради ТНЕУ про результати стажування:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Додаток 4

Положення про порядок відбору та навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном


Лист-рекомендація

Конкурсній комісії з відбору осіб на навчання та стажування за кордоном

^ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту


Тернопільський національний економічний університет рекомендує, як претендента на навчання/стажування за кордоном

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

__________________________________________________________________

(студента, аспіранта, науково-педагогічного працівника)

за навчальною/науковою програмою _________________________________


Претендент володіє іноземною мовою на необхідному рівні


^ Ректор ТНЕУ_______________________________(П.І.Б.)


дата

М.П.

Додаток 5

Положення про порядок відбору та навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном


^ Витяг

з протоколу засідання Вченої ради

Тернопільського національного економічного університету

від ______№________


Членів ради___________


Присутні_________


Слухали: Про рекомендацію як претендента на навчання/стажування за кордоном

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

___________________________________________________________________

(студента, аспіранта, науково-педагогічного працівника)


Ухвалили: Рекомендувати, як претендента на навчання/стажування за кордоном ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

___________________________________________________________________

(студента, аспіранта, науково-педагогічного працівника)

^ Результати голосування:


За _______

Проти _______

Утримались _______


Голова Вченої ради___________________(П.І.Б.)


Вчений секретар______________________(П.І.Б.)

Додаток 6

Положення про порядок відбору та навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном

ВИПИСКА

з особової справи науково-педагогічного працівника

(претендента на стажування за кордоном)

який/яка працює в

Тернопільському національному економічному університеті

Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________________________

Вчений ступінь________________________________________________________

Вчене звання__________________________________________________________

Кафедра ______________________________________________________________

Посада_______________________________________________________________

Інформація щодо роботи за останні три роки відповідно до записів в трудовій книжці_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Перелік навчальних дисциплін, які викладає претендент_____________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Тематика наукових досліджень роботи____________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Інформація щодо наукових та науково-методичних праць (зазначаються праці, які опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти)______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Інформація щодо участі в зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах____________________________

_____________________________________________________________________


Ректор ТНЕУ_________________________________________(П.І.Б.)

Начальник відділу кадрів______________________________(П.І.Б.)

дата

М.П.

Додаток 7

Положення про порядок відбору та навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном


ВИПИСКА

з особової справи студента

(претендента на стажування за кордоном)

який/яка навчається в

Тернопільському національному економічному університетіПрізвище, ім’я, по-батькові _________________________________________

_________________________________________________________________

Зарахований на навчання наказом №_________ від__________

спеціальність______________________________________________________

Джерело фінансування навчання

_________________________________________________________________

Інформація щодо результатів навчання за програмою підготовки магістра__________________________________________________________

________________________________________________________________

Інформація щодо досягнень у студентській науково-дослідній роботі ________________________________________________________________

________________________________________________________________


Ректор ТНЕУ_________________________________________(П.І.Б.)

Начальник навчального відділу________________________(П.І.Б.)

дата

М.П.

Додаток 8

Положення про порядок відбору та навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном


ВИПИСКА

з особової справи аспіранта (претендента на стажування за кордоном)

який/яка навчається в

Тернопільському національному економічному університеті

_________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Зарахований до аспірантури наказом №_________ від___________________

Джерело фінансування навчання в аспірантурі_______________________________________________________

Тема кандидатської дисертації _______________________________________

затверджена Вченою радою університету

протокол №______від___________

Інформація про складання кандидатських іспитів _________________________________________________________________

Атестований за_______рік навчання рішенням Вченої ради Тернопільського національного економічного університету протокол №______від_________

Інформація щодо наукових та науково-методичних праць (зазначаються праці, які опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти)_________________________________________________

Інформація щодо участі в у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах

_________________________________________________________________

Ректор ТНЕУ_________________________________________(П.І.Б.)

Завідувач аспірантури і докторантури _______________________(П.І.Б.)

дата

М.П.

*За необхідності вищий навчальний заклад може подавати додаткову інформацію щодо претендента окремим документом

Додаток 9

Положення про порядок відбору та навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном


Довідка

про результати навчання


Студента ____________________________________________________________

(Прізвище ім'я та по батькові)

Навчальний заклад, з якого направлявся на навчання за кордон ____________________________________________________________________

Закордонний навчальний заклад, в якому проходив навчання ____________________________________________________________________

(країна, місто, назва навчального закладу)

Назва програми за якою навчався за кордоном ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Результати навчання за кордоном: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Висновок кафедри________________ про результати навчання студента

(назва)

за кордоном:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Додаток 10

Положення про порядок відбору та навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном


Звіт

про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності аспіранта (науково-педагогічного працівника)

__________________________________________________________________

(прізвище ім'я та по батькові)


Навчальний заклад, з якого направлявся на стажування за кордон ____________________________________________________________________


Закордонний навчальний заклад, в якому проходив стажування ____________________________________________________________________

(країна, місто, назва навчального закладу (наукової установи))

Науковий напрям за яким стажувався за кордоном ____________________________________________________________________


Результати, які отримав під час стажування за кордоном: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата) (підпис аспіранта (науково-педагогічного працівника))

Висновок Вченої ради Тернопільського національного економічного університету про результати стажування:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 Інформація про вивчені дисципліни та кількість годин на кожну з них, участь у наукових дослідженнях (назва, інформація про виконану особисто студентом роботу, отримані результати) тощо.

 Інформація про участь у наукових дослідженнях (назва та інформація про виконану особисто роботу, отримані результати) тощо.

Схожі:

Положення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету iconПро затвердження Положення про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13. 04. 2011 № 411 “Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових...
Положення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету iconПоложення про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13. 04. 2011 №411 “Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових...
Положення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету iconПро затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових І науково-педагогічних працівників у провідних
На виконання пункту 7 Положення про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників у провідних...
Положення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету iconПоложення про порядок відбору на навчання студентів та аспірантів, стажування наукових І науково-педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка» у провідних вищих навчальних закладах
Положення розроблено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №411 від 13 квітня 2011 р., наказами монмолодьспорт України №312,...
Положення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету iconПоложення про порядок відбору на навчання студентів та аспірантів, стажування наукових І науково-педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка» у провідних вищих навчальних закладах
Положення розроблено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №411 від 13 квітня 2011 р., наказами монмолодьспорт України №313,...
Положення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету iconНаказ №312 Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Положення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету iconНаказ №314 Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів І аспірантів та стажування наукових І науково-педагогічних працівників у 2012 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових І науково-педагогічних працівників у провідних...
Положення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету iconНаказ №312 Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Положення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету iconНаказ № 46/05 Про оголошення в Донну конкурсу з відбору на навчання студентів І аспірантів та стажування наукових І науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 20. 03. 2012 р. № 313 «Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів...
Положення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету iconНаказ № 46/05 Про оголошення в Донну конкурсу з відбору на навчання студентів І аспірантів та стажування наукових І науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 20. 03. 2012 р. № 313 «Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи