Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара icon

Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара
НазваДніпропетровський національний університет імені олеся гончара
Дата28.05.2013
Розмір68 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТУРИЗМУ

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

ДЕРЖІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

ВИЩА ШКОЛА «УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК» (М. МІТВАЙДА, НІМЕЧЧИНА)


Шановні колеги!

Відповідно Плану конференцій на 2013 рік Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Наказ № 790 від 11.12.12 р.) 15–16 березня 2013 року про­во­дить­ся ІV Міжна­родна науково-прак­тична конфе­­рен­ція молодих учених та студен­тів ^ «СТРАТЕГІЯ ЕКО­НОМІЧ­НО­ГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛО­БАЛІ­ЗАЦІЇ».


РОБОЧІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Тенденції економічного розвитку країн світу та регіонів.

2. Державне регулювання економічного розвитку країн світу.

3. Інтеграція України в міжнародні та регіо­наль­ні угрупування.

4. Активізація зовнішньоекономічної діяльності країн.

5. Розвиток міжнародної інноваційної діяльнос­ті та науково-технологічного обміну.

6. Міжнародна інвестиційна діяльність.

7.Управління конкурентоспроможністю та стра­тегіями країн (галузей, компаній).


До участі в конференції запрошуються молоді вчені, аспіранти та студенти, які в своїх досліджен­нях розглядають питання економічного розвитку країн у сучасних умовах, та інші зацікавлені особи.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

Конференція відбудеться 15–16 березня 2013 р. в Палаці культури студентів ім. Ю. Гагаріна Дніпро­петровського національного університету ім. О. Гончара (м. Дні­про­петровськ, парк ім. Т.Г. Шевченка). Їхати: трам­вай № 1, тролейбус № Б, 1, 4, 9, 16 до зупинки «Парк ім. Т.Г. Шевченко».

Конференція розпочне свою роботу 15 березня 2013 року о 10.00, реєстрація учасників розпоч­неться о 09.00 у центральному холі Палацу сту­дентів.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Поляков Микола Вікторович – ректор ДНУ ім. О. Гончара, д.ф.-м.н., професор.

Члени організаційного комітету:

Сазонець Ігор Леонідович – декан ФМЕ ДНУ ім. О. Гончара, д.е.н., професор;

Мешко Наталія Петрівна – в.о. зав. кафедрою менеджменту та туризму ФМЕ ДНУ ім. О. Гончара, д.е.н., професор;

Джусов Олексій Анатолійович – к.е.н., професор кафедри менеджменту та туризму, докторант ФМЕ ДНУ ім. О. Гончара;

Чабаненко Жанна Михайлівна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та туризму ФМЕ ДНУ ім. О. Гончара;

Сливенко Вячеслав Альбертович – к.і.н., доцент кафедри менеджменту та туризму, заступник декана з організаційно-виховної роботи ФМЕ ДНУ ім. О. Гончара;

Нямещук Анна Валеріївна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та туризму, заступник декана з наукової роботи ФМЕ ДНУ ім. Олеся Гончара.


^ Відповідальний редактор: Біла Катерина Олексіївна

Контактний телефон в робочі дні с 900 до 1700:

+38 (067) 972-90-71 Біла Катерина Олексіївна


^ УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції «Стратегія еко­номіч­но­го розвитку країн в умовах гло­балі­зації» (15–16 березня 2013 р.) необхідно не пізніше 11 березня 2013 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу 9729071@gmail.com:

  1. текст доповіді, оформлений згідно з нижченаведеними вимогами;

  2. рецензію-рекомендацію матеріалів до друку, підпи­сану керівником та завірену в уста­нов­леному порядку (тільки для студентських робіт);

  3. заявку на участь у запропонованій формі;

  4. копію документа про оплату або його реквізити (номер, дату і суму платежу).

  • у темі листа необхідно вказати номер обраної секції та прізвище першого автора (Наприклад, <2, Іванов А. В.>);

  • зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефону.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Обсяг тез – від трьох повних сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з полуторним міжрядковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 10 мм; поля 20 мм з усіх сторін. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається.

^ Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька.

Оформлення заголовка тез:

1. Прізвища авторів друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом, вказати науковий ступінь автора (наприклад, «К. е. н. Іванов А. А.»).

2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру, крапку в кінці заголовка не ставити.

3. Назва доповіді друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами, крапку в кінці заголовка не ставити.Приклад оформлення заголовка тез


Д. е. н. Іванов І. І., к. е. н. Губа А. О.

Донецький національний університет, Україна

^ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ


Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Усі рисунки і таблиці повинні мати назву.

^ Формули слід набирати з допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).

Список літератури не є обов’язковим. Але за його наявності він повинен містити ві­домості з доступних читачам джерел і бути оформлений за діючим ДСТУ. Список літера­тури набирається шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжрядковим інтервалом. Посилання на літературу в тексті подаються в прямих дужках [12]. Приклад оформлення літератури дивіться на сайті www.confcontact.com.

^ Підрядкові примітки не допускаються.

Тези з великою кількістю помилок, які не відповідають зазначеним вище вимогам до збірника, не включаються і не повертаються. За достовірність фактів, цитат, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.

На одну доповідь (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський екземпляр збірки тез. У разі необхідності додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 25 грн.


Реєстраційна картка учасника

ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів

^ «СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»


ПІБ авторів, науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи, посада
Контактна адреса

у такому форматі:


^ ПІБ отримувача

вулиця, № дома, № квартири

Місто

Індекс
________________

________________

________________

________________

Контактний телефон
e-mail
Назва доповіді
Основний доповідач
Форма участі

Очна / дистанційна

Обрана секція (№ та назва)
Потреба в готелі

Є / Ні

Кількість оплачених додаткових збір­ників (до вар­тості публікації включено лише один авторський примірник)


^ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ

Вартість публікації тез становить 25 грн за 1 сто­рінку формату А4. У ціну включено публіка­цію доповіді у збірнику матеріалів конференції та пош­­то­ві витрати на доставку авторського примір­ника тез. Організаційний внесок – 30 грн (сплачується обов’язково очними та дистан­ційними учасни­ками).

Витрати на проїзд, прожи­вання та харчування покриваються за рахунок учас­ни­ків. Здійснювати оплату необхідно на розрахунковий рахунок 26009060004523 в КБ «Приватбанк», МФО 305299, м. Дніпропет­ровськ, код ЗКПО 2904010382, отримувач ПП Біла К.О. Призначення платежу: за полігра­фічні послуги_______________(вказати прізвище першого автора докладу).

При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» робота не вважа­ти­меться сплаченою! Платіж без ПДВ. Поштовим переказом оплату не здійснювати!


УВАГА! Перевірте правильність заповнення квитанції про оплату, зверніть особливу увагу на номер розрахункового рахунку і призначення платежу!


Сподіваємося на Вашу зацікавленість та бажаємо успіхів!

З повагою, Оргкомітет

Схожі:

Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара iconО. М. Макарова Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара «наука І бізнес основа розвитку економіки» програма
Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, голова оргкомітету
Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара iconРоманова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку
Людський капітал – це один з різновидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу (потребує витрат часу і матеріальних витрат...
Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара iconПоложення про електронні освітні ресурси Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Загальні положення
Це Положення визначає поняття електронних освітніх ресурсів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (далі...
Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара iconДніпропетровського національного університету імені олеся гончара інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
move to 0-22437305
Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара iconУніверситет
України Сулімою Є. М. запрошує Вас взяти участь у І всеукраїнському Форумі студентів, аспірантів І молодих учених під девізом “Україні...
Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара iconДніпропетровського національного університету імені олеся гончара інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини та інтеграційні проекти на...
Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара iconДніпропетровського національного університету імені олеся гончара інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини та інтеграційні проекти на...
Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара iconТростянська К. М. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Складність управління репутаційним ризиком полягає в його здатності конвертуватися в інші банківські ризики (кредитний, процентний,...
Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара iconПікінер В. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара відходи діяльності підприємств – важливий обʼєкт екологоорієнтованого бухгалтерського обліку
Нсованого розвитку суб’єктів господарювання та суспільства пріоритетним є поєднання в управлінні економічних, соціальних та екологічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи