Протокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент icon

Протокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент
Скачати 170.61 Kb.
НазваПротокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент
Дата22.02.2014
Розмір170.61 Kb.
ТипПротокол

«Затверджено»

Ректор ТНЕУ

_____________ Крисоватий А.І.

«____» _____________2014р.

«Ухвалено»

Конференцією студентів ТНЕУ

Протокол №­­­­ ­__від __________ 2014р.ПОЛОЖЕННЯ


про студентський Парламент

Тернопільського національного економічного університету


«Погоджено»

Голова первинної профспілкової організації студентів ТНЕУ

___________ Шевчук А.М.

«____» _____________2014р.


«Погоджено»

Голова університетської ради студентів ТНЕУ

___________ Бич П.Д.

«____» _____________2014р.


«Погоджено»

Голова студентського наукового товариства ТНЕУ

___________ Коваль О.В.

«____» _____________2014р.


1. Загальні положення

 1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Тернопільському національному економічному університеті (далі - університеті).

 2. В університеті та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування університету.

 3. У студентському самоврядуванні та його органах беруть участь особи, які навчаються в університеті. Усі особи, які навчаються в університеті мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

 4. Студентське самоврядування в університеті включає в себе Університетську раду студентів, Студентське наукове товариство, Первинну профспілкову організацію студентів та Студентський Парламент.

 5. Органи студентського самоврядування університету виконують:

 • сприяють формуванню в осіб, які навчаються в університеті патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та альма-матер, а також почуттів національної свідомості й гідності;

 • забезпечують захист прав та інтересів осіб, які навчаються в університеті, сприяють задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;

 • допомагають адміністрації університету в організації навчально-виховної роботи в університеті та його підрозділах і сприяють її проведенню;

 • допомагають адміністрації студмістечка в організації побуту осіб, які навчаються, в гуртожитках і здійснюють заходи, спрямовані на його поліпшення;

 • сприяють дотриманню особами, які навчаються в університеті, дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;

 • сприяють пошуку та підтримці талановитих дослідників серед осіб, які навчаються в університеті, наданню їм всебічної допомоги;

 • сприяють створенню умов для вільного розвитку осіб, які навчаються в університеті, шляхом їх залучення до різноманітних видів творчої діяльності - науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;

 • сприяють діяльності гуртків, товариств, об'єднань і клубів за інтересами;

 • сприяють участі осіб, які навчаються в університеті, у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших молодіжних проектах, конкурсах, конференціях;

 • беруть участь в організації дозвілля та відпочинку осіб, які навчаються в університеті;

 • пропагують здоровий спосіб життя, вживають заходів щодо запобігання особами, які навчаються в університеті, правопорушень, вживання ними наркотиків і тютюну та зловживання алкоголем;

 • залучають осіб, які навчаються в університеті, до участі в охороні громадського порядку на території університету та студмістечка;

 • створюють у встановленому чинним законодавством порядку, за узгодженням з адміністрацією університету, факультетів, студмістечка різні гуртки, об'єднання, клуби за інтересами тощо;

 • організують співробітництво зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, представляють університет у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях;

 • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

 • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в університеті;

 • проводять роботу в студентських гуртожитках, беруть участь у поселенні та виселенні осіб, які навчаються, а також сприяють поліпшенню соціально-побутових умов проживання в гуртожитках;

 • здійснюють інформаційну діяльність.

 1. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Тернопільського національного економічного університету, Положеннями про Університетську раду студентів, Студентське наукове товариство, Первинну профспілкову організацію студентів та цим Положенням.

 2. Студентське самоврядування виражає інтереси всіх осіб, які навчаються в університеті, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

 3. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.

 4. Студентське самоврядування та його органи є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

 5. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою університету в розмірі не менше 0,5% коштів спеціального фонду університету.

 6. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.


^ 2. Права й обов'язки органів студентського самоврядування

 1. Органи студентського самоврядування мають право:

 • приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

 • отримувати від адміністрації університету консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

 • вести конструктивний діалог з адміністрацією університету щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів самоврядування, якщо вони порушують права осіб, які навчаються, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „Про звернення громадян", вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

 • обирати з числа осіб, які навчаються в університеті, членів Вченої ради університету та вчених рад факультетів;

 • брати участь у роботі стипендіальних комісій, робочих та дорадчих органів університету;

 • одержувати від адміністрації університету об'єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються осіб, які навчаються, здійснювати її аналіз та пропонувати відповідні заходи;

 • брати участь у розробці документів університету з питань, пов'язаних з навчанням, побутом та відпочинком осіб, які навчаються;

 • розпоряджатися коштами та іншим майном, що знаходяться на їх балансі та банківських рахунках;

 • делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України та інших студентських об'єднань;

 • вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу в університеті, брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між особами, які навчаються, та представниками адміністрації або викладачами;

 • брати участь у вирішенні спірних питань, пов'язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на осіб, які навчаються в університеті та порушили правила внутрішнього розпорядку університету;

 • проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

 • виконувати інші повноваження, що не суперечать законодавству України.

 1. Органи студентського самоврядування зобов'язані:

 • забезпечувати дотримання прав та інтересів осіб, які навчаються в університеті, сприяти виконанню особами, які навчаються, своїх обов'язків;

 • порушувати проблеми осіб, які навчаються, перед адміністрацією в університеті;

 • звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

 • сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування в університеті;

 • допомагати адміністрації університету, факультетів, студмістечка, гуртожитків у виконанні завдань навчально-виховної роботи;

 • допомагати адміністрації університету та факультетів у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку осіб, які навчаються, реалізації їх творчого потенціалу;

 • координувати свою діяльність в університеті з іншими громадськими об'єднаннями, осередками тощо;

 • регулярно інформувати осіб, які навчаються, з усіх питань життя університету, що їх стосуються;

 • аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції осіб, які навчаються, щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності університету і звертатися до адміністрації університету з пропозиціями щодо їх вирішення;

 • узгоджувати у встановленому порядку зміни та доповнення до цього Положення та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів університету;

 • узгоджувати з адміністрацією університету рішення про проведення в університеті заходів, до участі в яких залучаються особи, які не навчаються в університеті.

^ 3. Права та обов'язки адміністрації університету щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

 1. Адміністрація університету має право:

 • отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування;

 • скликати позачергові конференції (загальні збори) осіб, які навчаються, у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту Тернопільського національного економічного університету та цього Положення;

 • брати участь із правом дорадчого голосу через своїх представників у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (конференціях, загальних зборах, засіданнях виконавчих органів тощо).

 1. Адміністрація університету зобов'язана:

 • інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності, осіб, які навчаються в університеті;

 • всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надавати приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечувати телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відводити місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

 • спрямовувати кошти, визначені Вченою радою університету на підтримку студентського самоврядування, на виконання його завдань і повноважень. При цьому не менше 30% коштів витрачати на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в університеті.

За погодженням з органами студентського самоврядування університету приймати рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються в університеті, та їх поновлення на навчання;

 • переведення осіб, які навчаються в університеті, за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

 • переведення осіб, які навчаються в університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

 • призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;

 • поселення осіб, які навчаються в університеті, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

 • затвердження рішень з питань студмістечка та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в університеті.


^ 4. Вищий орган студентського самоврядування

4.1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або конференція студентів вищого навчального закладу, які:

– ухвалюють Положення про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування Студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;

– формують і затверджують склад виконавчого органу студентського самоврядування та його голову (заступників), визначають термін їх повноважень; виконавчий орган студентського самоврядування, який є колегіальним, складається на засадах рівного представництва з числа делегованих Студентів від органів студентського самоврядування нижчих рівнів; до складу виконавчого органу студентського самоврядування обов’язково входить голова (заступники);

– спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначають порядок обрання представників із складу Студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування, вченої ради вищого навчального закладу та їхніх структурних підрозділів (загальних зборів або конференції вищого навчального закладу);

– не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;

– розглядають найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

4.2. Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків Студентів вищого навчального закладу або в інших випадках, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі.

4.3. Рішення конференції оформляються протокольно.


^ 5. Виконавчий орган студентського самоврядування

5.1. Конференцією студентів обирається вищий виконавчий орган студентського самоврядування університету – Студентський Парламент (далі - Парламент).

5.1.1. Парламент обирається з метою забезпечення ефективної співпраці між органами студентського самоврядування університету, організації виконання рішень конференції осіб, які навчаються в університеті, організації співпраці органів студентського самоврядування з адміністрацією університету.

5.1.2.Парламент:

 • координує діяльність органів студентського самоврядування в університеті;

 • визначає позицію студентського самоврядування в університеті з актуальних питань життя осіб, які навчаються в університеті;

 • здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського самоврядування в університеті;

 • скликає Конференцію осіб, які навчаються в університеті;

 • представляє студентське самоврядування у відносинах з адміністрацією університету, органами місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;

 • співпрацює з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

 • вирішує питання про входження до регіональних, всеукраїнських та міжнародних об'єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди;

 • обирає зі свого складу президента, віце-президента та секретаря Парламенту;

 • вносить пропозиції Вченій раді університету щодо визначення в бюджеті університету коштів на виконання завдань та повноважень органів студентського самоврядування, зокрема, на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в університеті;

 • узгоджує з адміністрацією університету використання органами студентського самоврядування коштів, визначених Вченою радою університету в бюджеті університету для виконання завдань та здійснення повноважень органів студентського самоврядування;

 • розпоряджається коштами та іншим майном, що знаходиться на балансі органів студентського самоврядування, та їх банківських рахунках;

 • визначає осіб до складу Вченої ради;

 • вносить пропозиції Конференції осіб, які навчаються в університеті, відносно кандидатур делегатів конференції трудового колективу університету та представників до складу Вченої ради університету;

 • у термін між Конференціями осіб, які навчаються в університеті, обирає осіб, які навчаються, до конференції трудового колективу університету замість обраних раніше делегатів конференції трудового колективу університету, які вибули з числа осіб, які навчаються;

 • у термін між Конференціями осіб, які навчаються в університеті, обирає осіб, які навчаються, до Вченої ради університету замість обраних раніше членів Вченої ради, які вибули з числа осіб, які навчаються;

 • приймає інші рішення в межах своїх повноважень.

5.1.3.До складу Парламенту делегуються представники від Університетської ради студентів (голова, заступник та студентські декани інститутів чи факультетів університету), Студентського наукового товариства університету (голова, заступник та голови студентських наукових товариств інститутів чи факультетів університету), Первинної профспілкової організації студентів університету (голова, заступник та голови профбюро інститутів чи факультетів університету) (Рис.1).

5.1.4.Президента, віце-президента та секретаря Парламенту обирають на засіданні шляхом таємного голосування з членів Парламенту не менше 2/3 голосів його складу терміном на 1рік.

5.1.5.Засідання Парламенту відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергове засідання Парламенту скликається на вимогу президента Парламенту, більше 1/3 його членів чи ректорату університету.

5.1.6.Засідання є правомірним за присутності 2/3 всіх членів Парламенту. Головує на засіданні президент Парламенту або за його дорученням – віце-президент Парламенту. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується президентом (віце-президентом) та секретарем. Рішення Парламенту вважається ухваленим, якщо за нього проголосували більше половини членів Парламенту, які брали участь у засіданні. Рішення Парламенту підписує президент (віце-президент) та секретар.

5.1.7.При Парламенті можуть створюватися комісії (секції, групи) відповідно до напрямків роботи та нагальних завдань Парламенту.

5.1.8.Президент Парламенту:

 • без довіреності представляє студентське самоврядування університету в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, інших організаціях,

засобах масової інформації, укладає та підписує договори та угоди, здійснює контроль за їх виконанням;

 • скликає засідання Парламенту, головує на його засіданнях, організовує підготовку документів, що виносяться на розгляд Парламенту;

 • організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності Парламенту;

 • має право підпису фінансових документів, відкриває рахунки в установах банків у порядку, встановленому законодавством;

 • забезпечує організацію проведення Конференції осіб, які навчаються в університеті, ініціює проведення позачергової конференції;

 • делегує свої повноваження за напрямками діяльності віце-президенту Парламенту;

 • може брати участь у роботі колегіальних, робочих органів та комісій в університеті;

 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації університету та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

 • робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені студентського самоврядування університету;

 • вносить пропозиції Парламенту про обрання або звільнення з посади віце-президента Парламенту, визначає їх функції;

 • може подавати на розгляд Конференції осіб, які навчаються, пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про студентське самоврядування;

 • координує діяльність того органу самоврядування, від якого він був обраний до складу Парламенту;

 • виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Парламенту, якщо вони не є виключною компетенцією Конференції осіб, які навчаються в університеті.

5.1.9.Віце-президент Парламенту:

 • виконує повноваження президента за його дорученням;

 • допомагає президентові у поточній роботі;

 • здійснює інші повноваження президента за його дорученням;

 • координує діяльність тих органів самоврядування, від яких він був обраний до складу Парламенту.

5.1.10.Секретар Парламенту:

 • веде протоколи засідань Парламенту та підписує їх разом із президентом;

 • координує хід виконання поточних та перспективних планів діяльності Парламенту;

 • відповідає за документообіг та збереження документації Парламенту;

 • веде облік виконання рішень Парламенту;

 • виконує інші функції, покладені на нього Парламентом.

5.2Контроль за фінансово-господарською діяльністю студентського самоврядування та його виконавчих органів, виконанням рішень Конференції осіб, які навчаються, та Парламенту, а також дотриманням норм здійснює ревізійна комісія, яка обирається Конференцією осіб, які навчаються в університеті.

5.2.1.Членами ревізійної комісії можуть бути особи, які навчаються в університеті та які не обіймають керівні посади в органах студентського самоврядування університету. Ревізійну комісію очолює її голова, який обирається членами комісії зі свого складу.

5.2.2.Ревізійна комісія підзвітна лише Конференції осіб, які навчаються в університеті.

Питання про перевибори голови комісії вирішується на засіданні комісії.

5.2.3.Пропозиції ревізійної комісії щодо усунення виявлених недоліків та порушень є обов'язковими для виконання усіма виконавчими органами студентського самоврядування та керівними особами Парламенту.

Члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях Парламенту з правом дорадчого голосу.

^ 6. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

6.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об'єднаннями для результативного виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

6.2. За погодженням з адміністрацією університету органи студентського самоврядування можуть укладати угоди, проводити спільні заходи міжнародного рівня.

6.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу університету та держави.


^ 7. Прикінцеві положення

7.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними після їх ухвалення конференцією осіб, які навчаються в університеті, та затвердження конференцією трудового колективу університету.


Погоджено:

Головний юрисконсульт Захарчук А.П.


Рис.1 Структура студентського Парламенту ТНЕУ

Схожі:

Протокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент iconПоложення про студентський парламент факультету/інституту Згідно з Положенням про студентське самоврядування в пдпу ім. К. Д. Ушинського (січень 2001р.) Затверджено загальною конференцією студентів від „ 2005 року
Самоврядування в університеті – це самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функції управління університетом, яка...
Протокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент iconНаказ №260 Про затвердження Положення про зарахування на навчання для здобуття другої вищої освіти
Умовами прийому до вищих навчальних закладів зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки України від 07. 05. 2014р....
Протокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент iconРішення протокол №3/1 від 06 листопада 2012 року Про стан організації дослідно експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», від 20. 02. 2002 р. №114 «Про затвердження Положення про експериментальний...
Протокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент iconПоложення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
Вченою радою кнеу протокол №9 від 30. 03. 2006р., ухвали Вченої Ради Київського національного економічного університету «Про нову...
Протокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Протокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Протокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Протокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент iconПоложення про студентський загін народної дружини по забезпеченню охорони громадського порядку в гуртожитках загальні положення
move to 0-172939
Протокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент iconПоложення про студентський загін народної дружини по забезпеченню охорони громадського порядку в гуртожитках загальні положення
move to 0-172939
Протокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи