«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики» icon

«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики»
Скачати 43.87 Kb.
Назва«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики»
Дата08.08.2012
Розмір43.87 Kb.
ТипДокументи

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі


Науково-практичної конференції студентів та молодих учених


«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики»


яка відбудеться 29 лютого – 1 березня 2012 року в Тернопільському національному економічному

університеті (м. Тернопіль)

На конференцію запрошуються молоді науковці, аспіранти, студенти ТНЕУ.

Для участі в роботі конференції необхідно до 15 лютого 2012 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповіді.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.


^ Тематичні напрямки роботи конференції:


Секція 1. Стратегічне та оперативне управління в нових економічних умовах.


Секція 2. Новітні підходи до розвитку менеджменту персоналу.


Секція 3. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств.


Правила подання та оформлення ТЕЗ

 1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.

 2. Матеріали повинні бути представлені українською мовою (для громадян України); англійською, або російською для іноземних учасників.

 3. Тези та заявка на участь в конференції (роздрукований та електронний варіанти) подавати на кафедру менеджменту Тернопільського національного економічного університету ауд. 1218. Студенти обов’язково вказують прізвище наукового керівника.

 4. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 12, інтервал –1,5.

 5. Обсяг тез не повинен перевищувати 2-ох сторінок, включаючи рисунки і таблиці.

 6. Загальна схема побудови тез:

 • прізвища та імена авторів, установа, місто – у правому верхньому кутку (без скорочень);

 • назва тез – великими літерами, по центру.

 1. Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.

 2. Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці статті згідно з встановленими вимогами.

 3. ^ Роботи, що не відповідають вимогам, не представлені у встановлений термін не розглядаються.


Заявку, тези доповіді та оплату просимо подавати

до 15 лютого 2012 року на адресу :

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, ТНЕУ, каб.

1218, Кафедра менеджменту, з приміткою «на

конференцію».

Е-mail: nt.fmbm@ukr.net

Тел. (0352) 47 – 50 – 75 (вн. 11-113).


^ Організаційний внесок

Оргвнесок для часткового відшкодування витрат на проведення конференції становить 80 гривень.

Контактна особа:

Пида Наталія Іванівна

Старший лаборант

Тел.0671095847


З А Я В К А

Науково-практична конференція студентів та

молодих учених


«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики»


Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________

Науковий ступінь, вчене звання____________________

Місце роботи (навчання) _________________________

Посада ________________________________________

Науковий керівник (для студентів):

прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада.

Планую виступити з доповіддю (необхідне виділити):

 • на пленарному засіданні (до 15 хв.);

 • на секційному засіданні (до 10 хв.);

Назва доповіді __________________________________

Номер секції_________

Координати для зв’язку:

Поштова адреса________________________________

Службовий телефон_____________________________

Домашній телефон______________________________

Е-mail: _________________________________________


З Р А З О К

Петро СЕНІВ

Науковий керівник

д.е.н., проф. Лазаренко С.І.

Тернопільський національний економічний університет


^ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СТАНОМ РІВНОВАГИ

ПІДПРИЄМСТВА


Знайти ідеальний стан існування для підприємств з різною галузевою спеціалізацією, неможливо, та, напевно, й не потрібно – кожне підприємство має право розвиватися за своїм власним сценарієм.

Виходячи з положень теорії систем, кожне підприємство, не зважаючи на масштаби його діяльності, варто розглядати у вигляді цілісної функціонуючої системи. Теорія систем – сукупність ідей та практичних підходів, наголошуючих на те, що усе існуюче є системами, незалежно від їх природи, у яких діють деякі загальні принципи організації, які можуть бути математично обгрунтовані. Система – це сукупність окремих частин, об’єднаних у ціле, що породжує якусь нову якість, якої не мали частини, з яких складається система [1, с.248-249]. Інакше кажучи, система має властивості, які відсутні у її частин. З цього виходить, що систему не можна зрозуміти, вивчаючи лише властивості її окремих компонентів.

Таким чином, дослідження сутності, різновидів та доцільності досягнення стану рівноваги підприємства як цілісної системи, дало змогу знайти нові підходи щодо управління станом рівноваги, методи та способи досягнення даного стану відкритою функціональною системою, а також розробити нові концептуальні засади розвитку теорії систем.

Список використаних джерел


 1. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. / А.С. Філіпенко. – К. : Академвидав, 2005. – 2008 с.

 2. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / Цехмістрова Г.С. - К.: ВД «Слово», 2008. - 240 с.

 3. Шейко В.М. Організація та методика науково -дослідницької діяльності / Шейко В.М., Кушнаренко Н.М.,: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2009. - 295 с.Міністерство освіти та науки,

молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство університету

Кафедра менеджменту
Науково-практична конференція студентів та молодих учених

«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики»


Інформаційний лист

29 лютого - 1 березня 2012 року

м. Тернопіль

Схожі:

«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики» icon«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики»
Для участі в роботі конференції необхідно до 1 березня 2014 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається),...
«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики» iconVi міжнародна науково-практична конференція
Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу І контролю в умовах сучасних концепцій управління
«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики» iconПлан проведення всеукраїнських студентських конференцій у двнз «Переяслав-Хмельницький дпу імені Григорія Сковороди» у 2012 році
Всеукраїнський науковий семінар «Проблеми управління закладами освіти в сучасних умовах»
«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики» iconСекція 4 проблеми розвитку бізнес-освіти та управління знаннями удк 658: 001. 330 Бутенко Н. Ю. к е. н., доцент кафедри менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
В сучасних умовах знання стають найважливішим ресурсом організацій. Специфіка знань як об'єкта управління обумовлює багато проблем,...
«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики» iconС. 30-36 Вихватенко М. Т. Проблеми розвитку морально-духовного виховання в сучас- них умовах
Вихватенко М. Т. Проблеми розвитку морально-духовного виховання в сучасних умовах // Освіта Донбасу. 2010. №6. С. 30-36
«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики» iconЛегенчук С. Ф., д е. н., проф. Житомирський державний технологічний університет проблеми розвитку стратегічного обліку в україні
В сучасних умовах розвитку обліково-аналітичного забезпечення діяльності ефективним інформаційним підґрунтям стратегічного управління...
«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики» iconРобоча програма практики
Це передбачає включення в підготовку спеціалістів з “економіки підприємства” обов’язкового проходження виробничої практики на діючих...
«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики» iconБланк кафедри голові Ради снт імені О. А. Киселя Свінціцькому І. А. Характеристика-рекомендація Різниченка Андрія Олександровича
Нму імені О. О. Богомольця, старанний та наполегливий в роботі та навчанні. Поглиблено вивчає основи медичних наук, завзято студіює...
«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики» iconБланк кафедри голові Ради снт імені О. А. Киселя Джумі К. А. Характеристика-рекомендація Різниченка Андрія Олександровича
Нму імені О. О. Богомольця, старанний та наполегливий в роботі та навчанні. Поглиблено вивчає основи медичних наук, завзято студіює...
«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики» iconД. формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики а Постановка проблеми у загальному вигляді
Внз самостійно підвищувати рівень своєї освіченості й професійної підготовки, знаходити принципово нові розв'язки проблем науки І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи