Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Скачати 390.51 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Сторінка2/2
Дата22.09.2012
Розмір390.51 Kb.
ТипДокументи
1   2
^

Тема 5. Система доходів бюджету


Джерела та методи формування доходів бюджету. ВВП і національний доход як основа доходної бази бюджету. Причини і умови використання національного багатства для формування доходів бюджету.

Склад і структура доходів бюджету України. Правове регулювання формування доходів. Особливості податкової структури України, її відмінності від розвинених країн.

Податкові надходження їх характеристика. Види непрямих податків, їх роль в доходах бюджету. Пряме оподаткування, його види, значення прямих податків у формуванні доходів бюджету. Платежі за ресурси, їх види, роль в доходах бюджету та інші податкові надходження.

Неподаткові доходи бюджету. Надходження від використання і реалізації майна, що належить державі. Надходження від приватизації майна державних підприємств. Доходи рентного характеру. Інші неподаткові доходи бюджету.

Доходи від операції з капіталом, їх склад та характеристика.

Державні цільові фонди в доходах бюджетів різних рівнів.

Офіційні бюджетні трансферти як джерело доходів бюджетів.

Організація мобілізації доходів бюджету.

^

Тема 6. Система видатків бюджету


Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку. Поточні та капітальні видатки їх склад.

Бюджетне фінансування. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, державне фінансування інвестицій, позички з бюджету державним підприємствам, державні дотації. Методи бюджетного фінансування.

Зміст та принципи та фінансування бюджетних установ. Порядок фінансування видатків з Державного бюджету. Порядок фінансування видатків з місцевих бюджетів. Кошторисний порядок планування видатків.

Види кошторисів, їх характеристика та особливості.

Бюджетне нормування: види норм видатків, їх характеристика та порядок визначення. Основні напрями удосконалення бюджетного нормування в ринкових умовах.


^ Тема 7. Видатки бюджету на охорону здоров’я

Основні напрямки соціальної політики держави спрямовані на розвиток і забезпечення необхідного рівня медичного обслуговування в Україні. Характеристика видатків на утримання установ охорони здоров’я.

Основні джерела фінансового забезпечення лікувальних установ.

Особливості планування і фінансування витрат на утримання установ цієї галузі. Формування фонду заробітної плати медичного персоналу, видатків на харчування медикаменти та інші витрати.

Шляхи розвитку фінансування системи охорони здоров’я в умовах ринкової економіки. Розвиток бюджетно-страхової медицини в Україні.

^ Тема 8. Видатки бюджету на освіту

Політика уряду спрямована на розвиток системи освіти в Україні та її фінансове забезпечення.

Характеристика видатків бюджету на освіту.

Основні джерела фінансового забезпечення установ освіти. Порядок планування та використання коштів на утримання загальноосвітніх шкіл.

Особливості планування видатків на утримання дитячих дошкільних установ. Особливості планування видатків на утримання шкіл-інтернатів та інших закладів освіти.

Контроль фінансових органів за раціональним витрачанням коштів на утримання установ освіти.


^ Тема 9. Видатки на соціальний захист населення та на розвиток економіки

Стан соціальної сфери та орієнтири національної фінансової політики.

Становлення системи соціального захисту в Україні. Пенсійне забезпечення громадян України. Порядок формування та використання Пенсійного фонду.

Соціальний захист громадян похилого віку. Пільги і компенсації ветеранам війни. Державна допомога сім’ям з дітьми. Характеристика основних витрат. Інші витрати держави з соціального захисту населення України.

Порядок формування та використання коштів Державного фонду соціального страхування та Державного фонду зайнятості.

Необхідність та значення витрат на розвиток економіки. Бюджет і структурна перебудова економіки України. Напрями і форми бюджетного фінансування народного господарства. Склад та динаміка видатків. Форми фінансової підтримки підприємств окремих галузей народного господарства.

Видатки держави на розвиток пріоритетних галузей народного господарства та агропромислового комплексу. Інші видатки бюджету на регулювання економічного розвитку.

Бюджетні інвестиції, їх види. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування. Конкурсний відбір об’єктів бюджетного інвестування, його завдання і критерії. Бюджетне фінансування економіки за рахунок цільових державних позик.

Позики з бюджету державним підприємствам, порядок їх видачі і погашення.

Порядок дотування збиткових підприємств. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектору і ліквідації збитковості.

Видатки місцевих бюджетів на економічний розвиток регіонів та адміністративно-територіальних одиниць.

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Військова доктрина країни та її вплив на рівень і розмір видатків на оборону. Склад видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування.

Видатки бюджету на державне управління, їх склад. Утримання органів законодавчої і виконавчої влади. Видатки на судові органи і прокуратуру. Видатки на правоохоронні органи. Видатки на утримання податкової адміністрації та митних органів. Порядок планування і фінансування видатків бюджету на управління.

Характеристика економічних, соціальних, організаційних засад розвитку культури в Україні.

Склад, структура видатків на культуру. Джерела фінансових ресурсів.

Особливості формування витрат та порядок використання коштів на утримання закладів освіта та культури.

Порядок формування та витрачання коштів державних та місцевих бюджетів розвитку культури.


^ Тема 10. Міжбюджетні відносини та система бюджетного вирівнювання


Необхідність бюджетного регулювання, його суть та значення в збалансованості бюджетів різних рівнів. Міжбюджетні відносини, як одна із форм бюджетних відносин, що забезпечують вирівнювання бюджетів різних рівнів.

Види міжбюджетних відносин та правові основи їх організації.

Міжбюджетні трансферти: дотація вирівнювання, субсидії, субвенції. Порядок визначення розміру дотацій вирівнювання.

Норматив бюджетної забезпеченості. Індекс податкоспроможності та коефіцієнт фінансового вирівнювання.

Види субвенцій бюджету та напрямки їх спрямування. Субсидія бюджету, як форма соціального захисту населення.

Механізм вдосконалення бюджетних відносин.


^ Тема 11. Державний борг та державний дефіцит

Стан бюджету: дефіцит та профіцит. Дефіцит бюджету як економічна категорія та наслідок певного стану економічних відносин в державі в процесів використання фінансових ресурсів.

Види дефіциту бюджету. Причини виникнення дефіциту бюджету. Джерела фінансування дефіциту бюджету.

Профіцит бюджету.

Основні заходи що стосуються зменшення дефіциту бюджету.

Суть державного боргу. Його форми та види.

Державна позичка як основна форма державного кредиту. Причини та наслідки виникнення державного боргу. Динаміка державного боргу України.

Бюджетне обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу.


^ Тема 12. Виконання бюджету

Виконання бюджету, як одна із стадій бюджетного процесу. Роль та значення виконання бюджету у бюджетному процесі держави.

Виконання бюджету за доходами. Управління процесом виконання бюджету за доходами та роль Державної податкової служби в забезпеченні наповненості доходів бюджету усіх рівнів.

Виконання бюджету за видатками. Порядок фінансування видатків бюджету. Форми та методи фінансування видатків бюджету. Розпорядники бюджетних коштів, їх права та обов’язки. Порядок виконання розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань бюджету.


^ Тема 13. Управління бюджетною системою

Суть бюджетного менеджменту та його основні задачі в організації бюджетного процесу.

Органи управління бюджетним процесом, їх задачі та функції.

Управління бюджетним процесом на стадії планування, розгляду та затвердження бюджету. Управління бюджетним процесом на стадії виконання бюджету за доходами та видатками.

Управління бюджетними потоками в процесі бюджетного регулювання. Управління касовим виконання бюджету за доходами та видатками.


^ РОЗДІЛ ІV. ФІНАНСИ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ


Тема 1. Основи фінансів підприємств

Поняття й сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма вияву їх сутності. Фінанси підприємств за умов формування ринкової економіки.

Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб’єктами господарювання, з державою, банками, страховими компаніями.

Подвійний характер фінансів: фінанси як виразники еко­номічних відносин і фінанси як грошові фонди. Підсистеми фінансів: державні фінанси, фінанси підприємств, фінанси населення.

Основи і принципи організації фінансів підприємств: самоокупність, самофінансування, обов’язковість платежів до бюджету. Особливості організації фінансів залежно від форм власності, галузей економіки, організації бізнесу, сфери діяльності.

Фінансова діяльність підприємства, зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємстві.


^ Тема 2. Фінансові ресурси підприємств.

Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємства. Методи й способи формування фінансових ресурсів. Елементи фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. Власні, позичені та залучені кошти. Державне регулювання формування фінансових ресурсів підприємства. Баланс підприємства, його значення у визначенні обсягу фінансових ресурсів, що є у розпорядженні підприємства.

Організація контролю за раціональним використанням фінансових ресурсів на підприємстві.

^ Тема 3. Організація грошових розрахунків підприємств.

Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підприємства. Принципи організації розрахунків. Порядок відкриття підприємствами розрахункового, поточного, валютного, позичкового, депозитного та інших рахунків у банку. Використання коштів з розрахункового рахунку. Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, акредитивами, векселями, платіжними вимогами.

Готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх застосування. Організація грошово-готівкових розрахунків. Розрахунки за наданням факторингових послуг підприємствам.

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності. Економічні й фінансові санкції у системі грошових розрахунків і платежів.


^ Тема 4. Грошові надходження підприємства.

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємства.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). Фактори, які впливають на величину виручки. Розрахунок та планування виручки.

Ціна на продукцію та послуги підприємства як важливіший інструмент для планування виручки. Елементи розрахункових цін. Методи розрахунку цін на підприємстві: “прайсинговий”, поелементний та метод розрахунку фіксованих цін. Елементи ціни: акцизний збір, податок на додану вартість, їх зміст і значення у процесі формування виручки.

Розподіл виручки від реалізації продукції. Формування валового й чистого доходу.

Грошові надходження від реалізації зайвих основних і оборотних засобів, нематеріальних активів, інші надходження. Надходження від фінансових операцій: дивіденди від корпоративних прав, по державних цінних паперах. Проценти, нараховані підприємствам по депозитних рахунках. Надходження коштів від здавання в оренду основних фондів. Бюджетні дотації, субвенції, фінансова допомога, страхові відшкодування.


^ Тема 5. Формування і розподіл прибутку.

Витрати підприємства, їх зміст. Поділ витрат на прямі і непрямі, постійні і змінні. Значення поділу витрат на постійні і змінні.

Методи обліку витрат, їх характеристика: метод “директ-костінг”, аналізу порогу рентабельності, нормативних витрат, калькуляції витрат тощо.

Прибуток як форма грошових накопичень. Методи планування прибутку: метод прямого розрахунку, аналітичний або пофакторний метод. Розрахунок прибутку від реалізації продукції. Рентабельність продукції. Загальна рентабельність виробництва. Розрахункова рентабельність. Показники рентабельності в ринковій економіці: рентабельність продажу, активів, основного капіталу, рентабельність власного капіталу. Їх характеристика і значення для розрахунку прибутку.


^ Тема 6. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.

Склад і структура основних засобів підприємства. Структура виробничих основних засобів по групах. Методи оцінки основних засобів.

Показники стану й ефективності використання основних виробничих засобів. Відтворення основних засобів. Знос і амортизація основних засобів. Відтворення основних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Власні фінансові ресурси підприємства: амортизаційні відрахування, чистий прибуток. Залучені кошти від інших суб’єктів господарювання: продаж цінних паперів, пайові внески.

Кредитування відтворення основних засобів. Державне фінансування капітальних вкладень.


^ Тема 7. Формування та використання оборотного капіталу підприємства.

Сутність і принципи організації оборотних фондів. Склад і розміщення оборотних фондів. Методи визначення потреби в оборотних коштах. Нормування власних оборотних фондів. Нормування оборотних фондів у виробничих запасах. Нормування оборотних фондів у запасах малоцінних і швидкозношуваних предметів. Нормування оборотних фондів у запасах незавершеного виробництва. Джерела формування оборотних фондів. Власні оборотні кошти. Позичені й залучені обігові кошти.

Показники стану оборотних фондів. Показники ефективності використання обігових фондів. Оборотність обігових фондів і способи її прискорення. Коефіцієнти, що характеризують використання обігових фондів.


^ Тема 8. Кредитування підприємств.

Кругообіг фондів підприємства, необхідність збалансування матеріальних і фінансових ресурсів - основа залучення кредитів.

Форми кредитів, які використовуються у господарській діяльності підприємств. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та інші види кредитів. Різновиди банківських кредитів: за строками користування, за забезпеченням, за ступенем ризику, за строками погашення. Принципи кредитування. Визначення потреби підприємства в кредитах. Порядок погашення кредиту. Розрахунок відсотків за кредит.


^ Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства.

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники бухгалтерської звітності, які використовуються для оцінки фінансового стану підприємства.

Сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності та методика їх визначення. Оцінка показників ліквідності. Фактори, що впливають на стан ліквідності.

Сутність платоспроможності. Фактори, що впливають на платоспроможність підприємства. Методика їх визначення. Оцінка показників платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показників фінансової стійкості підприємства, методика її розрахунку й оцінки.


^ Тема 10. Фінансове планування як процес оцінки фінансових ресурсів підприємства.

Зміст і завдання фінансового планування. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах.

Методи фінансового планування. Об’єкти фінансового планування. Фінансовий план як складова частина бізнес-плану. Зміст та структура фінансового плану підприємства (баланс доходів і видатків). Розрахунок показників дохідної і видаткової частини фінансового плану. Виконання фінансового плану.


^ Тема 11. Фінансова санація підприємства.

Фінансова санація на підприємстві та причини її виникнення. Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення. Санаційний аудит. Розробка плану санації. Банкрутство підприємства, причини та наслідки.

Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації.

Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Державна фінансова підтримка санації підприємства.

Санація шляхом реорганізації (реструктуризації). Приватизаційні аспекти санації суб’єктів господарювання.

Реалізація плану фінансової санації підприємства як завершений етап санаційного процесу.


^ Критерії оцінювання

знань абітурієнтів під час проведення комплексного фахового іспиту

з теорії фінансів, податків і оподаткування, державного бюджету, фінансів господарюючих суб’єктів

для вступу на економічний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Абітурієнт одержує білет, у якому є три теоретичні завдання. Після підготовки відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії.

Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за 200-бальною шкалою.

^ Оцінку «ВІДМІННО» (176-200 балів) абітурієнт одержує, коли дає повні відповіді на поставлені питання, демонструє розуміння змісту фінансових категорій та їх функцій, впевнено демонструє ґрунтовні знання суті фінансових ресурсів різних економічних суб'єктів, джерел їх формування та напрямків використання, обізнаний з основною та додатковою літературою з відповідної проблематики, вміє аргументувати власну позицію з актуальних дискусійних проблем розвитку фінансової системи України.

^ Оцінку «ДОБРЕ» (150-175 балів) абітурієнт отримує за повну відповідь на поставлені питання, розуміння змісту фінансових понять і категорій, характеристику засад розвитку податкової, бюджетної та фінансової систем у цілому, обізнаний з основною літературою з відповідної проблематики, вміє її аналізувати, проте недостатньо переконливо аргументує власну позицію з актуальних дискусійних проблем у галузі фінансів.

^ Оцінку «ЗАДОВІЛЬНО» (124-149 балів) абітурієнт заслуговує за відповідь, яка свідчить, що він у цілому розуміє зміст фінансових понять і категорій, але не знає суті фінансів, недостатньо обізнаний з літературою з відповідної проблематики, не вміє аналізувати теоретичні першоджерела, недостатньо переконливо аргументує власну позицію з актуальних дискусійних питань.

^ Оцінка «НЕЗАДОВІЛЬНО» (0-123 бали) абітурієнту виставляється за нерозуміння змісту понять і категорій фінансів, незнання теоретичних аспектів функціонування фінансової системи, недостатню обізнаність з фаховою літературою, невміння її аналізувати, непереконливу аргументацію власної позиції з дискусійних проблем фінансового характеру.

Екзаменаційний білет на комплексному фаховому іспиті з теорії фінансів, податків і оподаткування, державного бюджету, фінансів господарюючих суб’єктів складається з трьох теоретичних питань. Перші два оцінюються максимально в 65 балів, третє запитання – максимально в 70 балів. Максимальна загальна сума балів, яку може отримати студент на фаховому іспиті складає 200 балів.


Схвалено на засідання кафедри фінансів і кредиту

Протокол № 6 від «24» січня 2012 р.

Декан економічного факультету проф. Нікіфоров П.О.

1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
«Теорії фінансів, податків І оподаткування, державного бюджету, фінансів господарюючих суб’єктів»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи