Програмування та алгоритмічні мови icon

Програмування та алгоритмічні мови
Скачати 92.73 Kb.
НазваПрограмування та алгоритмічні мови
Дата24.09.2012
Розмір92.73 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор С.В.Мельничук


„____” _________________20___р.


Програма фахового іспиту

для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем

СПЕЦІАЛІСТ

за спеціальністю

7.05010301 – “Програмне забезпечення систем”


Схвалено вченою радою факультету комп’ютерних наук,

протокол № 6 від 6 березня 2012 р.


Голова ради Сопронюк Ф.О.


Чернівці - 2012


^ ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ


 1. Поняття випадкової події. Класичне означення ймовірності випадкової події. Геометрична ймовірність.

 2. Властивості ймовірності.

 3. Умовна ймовірність. Формула повної ймовірності. Формули Бейєса.

 4. Схема незалежних випробувань. Граничні теореми.

 5. Випадкова величина. Функція розподілу випадкової величини. Щільність розподілу. Приклади.

 6. Числові характеристики випадкової величини (математичне сподівання, дисперсія) та їх властивості.

 7. Оцінка параметрів розподілу випадкової величини за вибіркою з генеральної сукупності.

 8. Критерій Пірсона (χ2- критерій). Узгодження гіпотези з результатами спостережень.

 9. Метод найменших квадратів. Пряма регресії.


^ ПРОГРАМУВАННЯ ТА АЛГОРИТМІЧНІ МОВИ


 1. Візуальне проектування програмних засобів.

 2. Середовище візуального програмування. Форма. Інспектор об’єктів. Редактор коду. Палітра компонентів.

 3. Поняття і структура програми та проекту.

 4. Типи даних та їх представлення у комп’ютері.

 5. Оператори вибору.

 6. Оператори циклу.

 7. Робота з одновимірними та багатовимірними масивами.

 8. Алгоритми обробки масивів. Упорядкування і пошук даних.

 9. Символьні рядки. Обробка текстових даних.

 10. Робота із записами.

 11. Файли. Поняття фізичного і логічного файлу. Методи доступу до файлів.

 12. Типи файлів.

 13. Процедури і функції для роботи з файлами.

 14. Поняття підпрограми. Структура підпрограм.

 15. Параметри в підпрограмах. Глобальні та локальні змінні.

 16. Рекурсивні підпрограми.

 17. Динамічні структури даних. Незв’язані динамічні дані.

 18. Динамічні структури даних. Зв’язані динамічні дані. Списки, стеки, черги, дерева.

 19. Об’єктно-зорієнтоване програмування. Класи і об’єкти. Основні поняття.

 20. Опис класів і об’єктів.

 21. Методи. Конструктори і деструктори.

 22. Властивості об’єктів.

 23. Поняття успадкування.

 24. Поліморфізм. Віртуальні та динамічні методи.

 25. Структура опису класу.

 26. Класи загального призначення.^ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


 1. Характеристика та функції протоколу ІР.

 2. Призначення та принцип роботи протоколу ICMP.

 3. Функції протоколів TCP та UDP і особливості їх роботі.

 4. Принцип роботи протоколу SMTP.

 5. Призначення та особливості використання DNS.^ АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


  1. Особливості розробки вимог до програмного забезпечення.

  2. Визначення вимог, рівні вимог, розробка та керування вимогами.

  3. Характеристики хороших вимог.

  4. Причини виникнення проблем в документації вимог.

  5. Вимоги з точки зору клієнта. Визначення обов'язків та прав клієнтів. Підпис.

  6.  Визначення клієнта. Співробітництво розробників та клієнтів.

  7.  Виявлення вимог. Аналіз вимог. Специфікація вимог.

  8. Прийоми створення вимог.

  9. Виявлення вимог. Аналіз вимог. Специфікація вимог.

  10. Перевірка та керування вимогами.^ ЛЮДИНО-МАШИННИЙ ІНТЕРФЕЙС


 1. Фактори якості інтерфейсу.

 2. Складові частини інтерфейсу.

 3. Пам’ять. Пошук і візуалізація інформації. Навігації.

 4. Елементи керування. Кнопки. меню. Вікна.

 5. Стандартні сценарії поведінки системи.

 6. Початкове проектування.

 7. Визначення потрібної функціональності системи.

 8. Створення користувацьких сценаріїв.

 9. Проектування загальної структури та окремих блоків.

 10. Створення глосарія.

 11. Збір повної схеми. Перевірка схеми за сценарієм.

 12. Побудова прототипу. Типи прототипів. Тестування/модифікація прототипу.

^ АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 1. Аналіз області рішень. Поняття «архітектури та проектування ПЗ»

 2. Основні принципи проектування архітектури ПЗ.

 3. Методи побудови архітектури ПЗ

 4. Архітектурні стилі та шаблони

 5. Методи побудови архітектури ПЗ

 6. Розробка та оцінка архітектури на основі сценаріїв

 7. Принципи моделювання

 8. Види діаграм в UML

 9. Діаграма варіантів використання

 10. Діаграма класів

 11. Діаграма діяльності

 12. Діаграма кооперацій

 13. Діаграма послідовностей

 14. Діаграми реалізації – діаграма компонентів та діаграма розгортання

 15. Показники якості архітектури ПЗ


^ АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ


 1. Основні принципи роботи та компоненти комп’ютерів. Класифікація архітектур комп’ютерних систем.

 2. Основні комбінаційні та послідовні пристрої комп’ютерів.

 3. Керуючі та операційні пристрої. Принципи мікропрограмного керування.

 4. Кодування інформації в комп’ютерах.

 5. Алгоритми основних арифметичних операцій та їх апаратна реалізація.

 6. Організація основної пам’яті комп’ютерів.

 7. Архітектура 16-розрядних мікропроцесорів (на прикладі 8086).

 8. Система команд та режими адресації 16-розрядного процесора 8086.

 9. Архітектура 32-розрядних мікропроцесорів.

 10. Оптимізація роботи мікропроцесорів.

 11. Співпроцесори.

 12. Призначення та побудова системи прямого доступу до пам’яті (ПДП).

 13. Інтерфейсні пристрої.^ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ


 1. Поняття операційної системи (ОС). Етапи розвитку, функції, архітектурні особливості та підходи до побудови ОС. Класифікація ОС.

 2. Процеси в операційних системах. Планування процесів в операційних системах.

 3. Алгоритми та механізми синхронізації процесів.

 4. Організація пам’яті комп’ютера. Прості схеми керування пам’яттю.

 5. Віртуальна пам’ять. Архітектурні засоби підтримки віртуальної пам’яті.

 6. Поняття файлової системи. Реалізація файлової системи.

 7. Мережі та мережеві операційні системи.^ БАЗИ ДАНИХ


 1. Основі поняття баз даних.

 2. Фізична й логічна незалежність даних. Моделі даних.

 3. Розвиток фактографічних моделей даних.

 4. Реляційна модель даних.

 5. Пов’язані відношення. Принципи підтримки цілісності даних.

 6. Реляційна алгебра. Теоретико-множинні операції. Спеціальні реляційні операції.

 7. Етапи проектування баз даних.

 8. Нормалізація баз даних.

 9. Групи операторів та типи даних SQL.

 10. Оператори визначення даних SQL.

 11. Структура оператора SELECT.

 12. Оператори маніпулювання даними INSERT, UPDATE, DELETE.^ ЯКІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ


  1. Основні поняття тестування ПЗ.

  2. Тестування ПЗ методами «білої» та «чорної» скриньки.

  3. Модульне тестування ПЗ на прикладі класів.

  4. Інфраструктура перевірки правильності програмних систем.

  5. Мутаційний аналіз ПЗ.

  6. Автоматизація процесів тестування.

  7. Верифікація та валідація ПЗ.

  8. Документування та аналіз помилок ПЗ.

  9. Характеристики та метрики якості програмного забезпечення.

  10. Управління якістю програмного забезпечення.

  11. Моделі оцінки надійності програмних систем.

  12. Стандарти якості програмного забезпечення.^ КРИПТОГРАФІЯ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ


 1. Класифікація сучасних криптосистем, їх переваги та недоліки. Комбіновані криптосистеми.

 2. Симетричні криптосистеми.

 3. Асиметричні криптосистеми.

 4. Функції хешування, вимоги до них та особливості використання.

 5. Поняття електронного цифрового підпису та його призначення.

 6. Класифікація загроз інформації в сучасних комп’ютерних системах та методи боротьби з основними загрозами.

 7. Критерії оцінки захищеності інформації від несанкціонованого доступу.

 8. Формальні моделі доступу та їх реалізація в сучасних операційних системах загального призначення.

 9. Аналіз захищеності сучасних операційних систем загального призначення.

 10. Архітектура та основні механізми захисту протоколів SSL, TLS, HTTPS тощо.^ ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ


 1. Постановка задачі інтерполювання. Обчислення значень многочлена Лагранжа. Схема Ейткена.

 2. Побудова таблиці розділених різниць. Обчислення значень інтерполяційного полінома Ньютона.

 3. Ітераційні методи уточнення коренів нелінійних рівнянь.

 4. Методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

 5. Постановка задачі числового інтегрування. Інтерполяційні формули.^ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ


 1. Загальна задача ЛП. Допустима область та її властивості. Поняття вершини допустимої області, базисного (опорного) плану задачі.

 2. Стандартна задача ЛП. Зведення загальної задачі до стандартної. Канонічна задача ЛП. Зведення стандартної задачі до канонічної.

 3. Симплексні перетворення. Відносні оцінки змінних. Критерій оптимальності базисного плану. Ознака необмеженості цільової функції. Алгоритм симплексного методу.

 4. Побудова початкового базисного плану. Метод штучної бази. М-метод.

 5. Двоїстість в ЛП. Несиметрична та симетрична пари двоїстих задач. Теореми двоїстості. Двоїстий симплекс-метод.


^ ТЕОРІЯ КЕРУВАННЯ

 1. Функції від матриць. Подання розв’язку стаціонарних лінійних систем керування через фундаментальний розв’язок.

 2. Задача про керованість. Означення керованості.

 3. Теорема про необхідні і достатні умови керованості.

 4. Задача про спостережуваність систем з неперервним аргументом. Означення спостережуваності.

 5. Необхідні і достатні умови спостережуваності систем з неперервним аргументом.

 6. Принцип максимуму Гамільтона-Понтрягіна. Алгоритм принципу максимуму.


^ ПРОГРАМУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ СИСТЕМ ТА ФОРМАТИ ДАНИХ

 1. Стандартні носії мультимедіа інформації.

 2. Способи представлення кольору.

 3. Векторна та растрова графіка.

 4. Кольорові моделі: RGB, CMYK, CMY, Lab, HSB, Hexachrome.

 5. Формати графічних файлів: GIF, JPEG, EPS, PS, TIFF, PNG, PDF, PSD, AI, FH*, CDR, HTML, CGM, VML, SVG, VRML.

 6. Мультимедійні формати AVI, SWF…

 7. Програмування мультимедійних засобів.

 8. Анімація. Основні положення та методи анімації.

 9. Засоби комп’ютерної анімації. Класична анімація. Зворотна анімація. Анімація за ключовими кадрами.

 10. Метод захоплення та синтезу руху.

 11. Відео- та аудіотехнології мультимедіа.

 12. Методи стискання зображень (RLE, LZW, CCITT)Критерії оцінювання


1. Порядок проведення іспиту:

Абітурієнт одержує білет, в якому три завдання за програмою фахових дисциплін.

Після підготовки конспекту відповідей на питання білета відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії.


^ 2. Порядок оцінювання відповідей:

  1. Повна відповідь на перше і друге теоретичне питання оцінюється з розрахунку 35 балів за кожне; повна відповідь на третє питання оцінюється 30-ма балами.

  2. За кожну помилку, допущену у відповіді, знімається певна кількість балів, а саме:

 • за помилку, яка вплинула на зміст питання, що розглядається, знімається 15 балів;

 • за істотну помилку, яка не вплинула на зміст питання, знімається 7 балів;

 • за неістотну помилку знімається до 3 балів.

  1. Загальна оцінка абітурієнта складається з суми балів, отриманих за кожне питання, до якої додається 100 балів.
 1. Абітурієнта, який набрав 124 і більше балів можуть рекомендувати до зарахування.

Схожі:

Програмування та алгоритмічні мови iconПрограма вступних випробувань з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» містить 100 тестових теоретичних питань, 200...
Програмування та алгоритмічні мови iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» / укладач С. М. Ващенко....
Програмування та алгоритмічні мови iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Фахове атестаційне випробування проводиться у формі письмового екзамену із галузевих дисциплін: програмування та алгоритмічні мови,...
Програмування та алгоритмічні мови iconФормат опису модуля
Математичний аналіз, лінійна алгебра, практикум на пк, алгоритмічні мови І програмування, диференціальні рівняння
Програмування та алгоритмічні мови iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання бакалавра із скороченим терміном заочної форми навчання за напрямком підготовки
Фахове атестаційне випробування проводиться у формі письмового екзамену із галузевих дисциплін: програмування та алгоритмічні мови,...
Програмування та алгоритмічні мови iconПрограма Предмет: моделювання в електроніці
Курс спирається на дисципліни „Вища математика”, „Загальна фізика”, „Основи програмування та алгоритмічні мови”
Програмування та алгоритмічні мови iconНазва модуля: Мікропроцесорні засоби та системи Код модуля
Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови та програмування; електроніка та мікросхемотехніка
Програмування та алгоритмічні мови iconОписи модулів назва модуля
Вища математика, Фізика, Програмування та алгоритмічні мови, Числові методи І моделювання на еом ч. 1, Теорія функцій комплексної...
Програмування та алгоритмічні мови iconМіністерство фінансів україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» є однією з найважливіших...
Програмування та алгоритмічні мови iconОпис модуля назва модуля: Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови, частина 3 Код модуля
Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови. Вища математика. Теоретичні основи електротехніки, частина 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи