Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата24.09.2012
Розмір93.5 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ЗАТВЕРДЖУЮРектор ЧНУ імені Юрія Федьковича


___________________ С. В. Мельничук


“_____” ___________________ 2012 р.
ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

„спеціаліст”


(повна форма навчання)галузь знань 0402 - Фізико-математичні науки

cпеціальність 7.04020301 - Фізика
Схвалено Вченою радою фізичного факультету

Протокол № _5_ від „ 31_ ” січня_ 2012  р.


Голова Вченої ради проф. Гуцул І. В.


Чернівці - 2012
^

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня " спеціаліст "

cпеціальність 7.04020301 - Фізика


Механіка

1. Вектори середньої швидкості та прискорення. Їх координатне та векторне представлення. Нормальне і тангенційне прискорення. Вектор повного прискорення.

2. Закони Ньютона, їх узагальнення.

3. Закон всесвітнього тяжіння у векторній формі. Напруженість і потенціал гравітаційного поля. Рух тіл в полі тяжіння. Закони Кеплера.

4. Закони збереження в механіці.

5. Сили інерції, які діють на рухомі і нерухомі тіла в неінерціальних системах відліку, які рухаються поступально і обертаються.

6. Момент сили, момент імпульсу, момент інерції. Основне рівняння динаміки обертового руху тіла навколо осі.

7. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань. Частота власних коливань. Повна енергія гармонічних коливань.

8. Постулати спеціальної теорії відносності. Перетворення Лорентца.

9. Рух рідин і газів. Рівняння неперервності. Рівняння Бернуллі.


Молекулярна фізика

1. Розподіл молекул газу за швидкостями, поняття функції розподілу.

2. Основні положення кінетичної теорії газів Закони ідеального газу.

3. Газ у полі сили тяжіння. Барометрична формула. Розподіл Больцмана.

4. Перше начало термодинаміки. Робота газу при різних процесах.

5. Розрахунок коефіцієнта корисної дії теплової машини, яка працює за циклом Карно. Поняття ентропії системи та розрахунок її зміни при різних процесах.

6. Рівняння стану реального газу.

7. Внутрішня енергія реального газу. Зміна температури реального газу при його адіабатичному розширенні, ефект Джоуля-Томсона.

8. Вільна поверхнева енергія рідин. Додатковий тиск Лапласа. Капілярні явища.

9. Рідкі розчини, масова та молярна їх концентрації.

10. Типи міжатомної взаємодії в кристалах. Кристалічна ґратка. Дефекти в кристалах.

11. Фазові перетворення 1-го та 2-го роду. Рівняння Клайперона-Клаузіуса.

12. Дифузія в газах. Закони Фіка. Коефіцієнт дифузії при стаціонарній дифузії.

13. Теплопровідність, закон Фур’є для теплопровідності.


Електрика та магнетизм

1. Закон електромагнітної індукції Фарадея. Індуктивний струм. Ерс індукції. Правило Ленца.

2. Магнітне поле в речовині. Механізми намагнічування середовищ. Типи магнетиків (діа-, пара-. феромагнетики).

3. Квазістаціонарний змінний струм. Активний опір, індуктивність і ємність в колі змінного струму. Закон Ома для змінного струму.

4. Рівняння Максвела, їх фізичний зміст.

5. Електромагнітні хвилі. Вектор потоку енергії електромагнітних хвиль (вектор Умова-Пойнтінга).

6. Електричне поле. Напруженість поля. Теорема Остроградського-Гаусса. Різниця потенціалів. Зв’язок між напруженістю і різницею потенціалів.

7. Діелектрики в електростатичному полі. Явище поляризації. Типи поляризації. Неполярні, полярні діелектрики, сегнетоелектрики. Вектор поляризації.

8. Едектрорушійна сила. Сторонні сили. Закон Ома для ділянки кола, що містить ерс. Правила Кірхгофа. Робота і потужність струму.


Оптика

1. Взаємодія квантів з матерією (фотоефект, ефект Комптона).

2. Інтерференція. Способи одержання когерентних джерел в оптиці.

3. Дифракція на багатовимірних структурах.

4. Явище повного відбивання світла.

5. Закони теплового випромінювання. Індуковане випромінювання. Лазери.

6. Поляризація світла. Подвійне променезаломлення.

7. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційна гратка.


Фізика атома і атомних явищ

1. Аномальний ефект Зеємана.

2. Досліди Штерна-Герлаха. Спін електрона.

3. Розподіли Максвелла-Больцмана, Фермі-Дірака, Бозе-Ейнштейна.

4. Структура атомів лужних металів, валентні електрони, дублетна структура цих атомів. Спіни електронів.

5. Спектри гелію. Ортогелій і парагелій. Принцип Паулі.

6. Магнітні властивості атомів: орбітальний і спіновий магнітний момент. Магнетон Бора.

7. Вплив магнітного поля на атоми. Нормальний ефект Зеємана.

8. Експериментальні обгрунтування сучасної теорії атомів: досліди Резерфорда по розсіюванню -частинок.

9. Борівська теорія атома водню.


Фізика ядра та елементарних частинок

1. Енергія зв'язку ядра. Напівемпірична формула для енергії зв'язку ядра.

2. Природна і штучна радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду.

3. Альфа-розпад, спектри альфа частинок.

4. Взаємодія нейтронів з речовиною. Уповільнення нейтронів. Теплові резонансні нейтрони.

5. Реакція поділу важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція. Коефіцієнт розмноження. Ядерні реактори.

6. Бета- розпад. Види бета- розпаду. Енергетичні спектри електронів. Експериментальний доказ існування нейтрино.

7. Дейтрон. Основні характеристики дейтрона. Спінова залежність ядерних сил.

8. Космічні промені. Первинне космічне випромінювання. Проходження космічного випромінювання крізь атмосферу. Гіпотези про походження космічних променів.

9. Ядерна ізомерія. Ефект Мессбауера.


Теоретична фізика

 1. Рівняння руху Лагранжа І і ІІ роду.

 2. Канонічні рівняння руху Гамільтона. Функція Гамільтона.

 3. Теорема Ліувілля про збереження фазового об’єму ансамблю механічних систем.

 4. Дужки Пуассона. Канонічні дужки Пуассона.

 5. Закони збереження енергії в електродинаміці.

 6. Основи спеціальної теорії відносності.

 7. Ефект Доплера.

 8. Рівняння Максвелла. Потенціали електромагнітного поля.

 9. Запізнюючі та випереджаючі потенціали.

 10. Природна ширина спектральної лінії.

 11. Хвилі де Бройля. Принцип суперпозиції.

 12. Опис стану за допомогою хвильової функції. Рівняння Шредінгера.

 13. Власні значення та власні функції ермітових операторів. Ортонормованість і повнота власних функцій.

 14. Оператори координати, імпульсу, енергії.

 15. Середні значення фізичних величин.

 16. Проходження квазічастинки крізь потенціальний бар’єр.

 17. Поняття ентропії. Квантування фазового простору. Фізичний зміст ентропії.

 18. Друге начало термодинаміки для нестатичних процесів. Нерівність Клаузіуса.

 19. Квантовий ідеальний газ. Розподіли Фермі-Дірака та Бозе-Ейнштейна.

 20. Квантова теорія теплоємності твердих тіл за Ейнштейном.

 21. Квантова теорія теплоємності кристалів за Дебаєм.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Матвєєв О.М. Механіка і теорія відносності. - К.: Вища школа, 1993, 288 с.

 2. Стрелков С.П. Механіка. – М.: Наука, 1975, 559 с.

 3. Хайкін С.П. Фізичні основи механіки. – М.: Наука, 1971, 751 с.

 4. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т1. Механіка. - М.: Наука, 1974-1980

 5. Кіттель Ч., Найт У., Рудеман М. Механіка. – М., 1983.

 6. Савельєв В.А. Загальний курс фізики. Т.1. – М., 1985.

 7. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. – М.: Высшая школа, 1981.

 8. Кікоїн А.К., Кікоїн І.К. Молекулярна фізика. – М.: Наука, 1976.

 9. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т2. – Термодинамика и молекулярная физика. – М.: Наука, 1975.

 10. Сборник задач по общему курсу физики: Термодинамика и молекулярная физика. Под ред. Д.В. Сивухина, 4-е изд. – М.: Наука, 1976.

 11. Гапчин Б.М., Дутчак Я.Й., Френчко В.С. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. – Львів: Світ, 1990.

 12. Матвеев А. Н. Электричество и магнетизм. – М.: Высшая школа, 1983. – 463с.

 13. Калашников С. Г. Электричество. – М.: Наука, 1985. – 592с.

 14. Сборник задач по общему курсу физики: Электричество и магнетизм / С.П. Стрелков, Д.В. Сивухин, С.Є. Хайкин, И.А. Эльцин, И.А. Яковлев; Под ред. И.А. Яковлева. - М.: Наука, 1977. – 272с.

 15. Ваксман Ю.Ф. Оптика.- Одеса: Астропринт, 2001.

 16. Годжаев Н.М. Оптика.- М.: Высшая школа, 1977.

 17. Бутиков Е.И. Оптика.- М.: Высшая школа, 1986.

 18. Ландсберг Г.С., Оптика.- М.: Наука, 1976.

 19. Матвеев А.Н., Оптика.- М.: Высшая школа, 1985.

 20. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика. - М.: Наука, 1980.

 21. Матвеев А.Н. Атомная физика.- М.: Высшая школа, 1989. - 439 с.

 22. Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика.: В 2-х ч. Ч.1. Атомная физика.- Наука, 1986. - 416 с. Ч.2. Ядерная физика. - М.: Наука, 1980. - 416 с.

 23. Шпольский Э.В. Атомная физика. В 2-х т.- М.: Наука, 1974.- 575с. - 447с.

 24. Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц. - М.: Едиториал УРСС, 2002. - 384с.

 25. Ишханов Б.С., Кэбин Э.И. Физика ядра и частиц. ХХ век. - М.: МГУ, 2000. - 67 с.

 26. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. - М.: Энергоатомиздат, 1993. - 375 с.

 27. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц. - М.:Просвещение,1984. -384с.

 28. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика. - М.: Наука, 1972. - 672 с.

 29. Мухин К.Н. Введение в ядерную физику. - М.: Изд-во литературы по атомной науке и технике, 1961. - 588 с.

 30. Ольховський И.И. Курс теоретической механики для физиков. – М.: Из-во Московского университета, 1978. – 574 с.

 31. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. – М.: Наука, 1988. – 208 с.

 32. Левич В.Г. Курс теоретической физики. М.: Физматгиз, 1962, 695с.

 33. Матвеев А.Н. Электродинамика и теория относительности. М.: Высшая школа. 1964, 424с.

 34. Федорченко А.М. Теоретична фізика. Т.1. Класична механіка і електродинаміка. Київ: Вища школа, 1992, 535с.

 35. Вакарчук І.О. Квантова механіка. – Львів: Вид. Львів. держ. ун-ту, 1998. – 616 с.

 36. Юхновський І.Р. Основи квантової механіки. – Київ: Либідь, 1995. – 352 с.

 37. Самойлович А.Г. Термодинамика и статистическая физика. – М.: ГИТТЛ, 1955. – 368с.

 38. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. – М.: Наука, Часть 1, 1995. – 208 с, Часть 2, 1978. – 448 с.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань абітурієнтів під час проведення комплексного фахового іспиту

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

cпеціальність 7.04020301 - Фізика


Під час фахового іспиту абітурієнт одержує білет, у якому є три теоретичні завдання та готує відповіді на кожне питання на протязі відведеного, згідно правил прийому, часу. Після цього, члени предметної комісії слухають відповіді кожного абітурієнта. Оцінювання відповідей проводиться за 200-бальною шкалою.

Оцінка «відмінно» (176-200 балів). Абітурієнт дає глибоку і аргументовану відповідь, що розкриває питання і свідчить про відмінне знання матеріалу, вміння цілеспрямовано аналізувати матеріал, робити висновки, чіткий логічний і послідовний виклад думок, розуміння суті теми. Крім того, абітурієнт обізнаний з основною та додатковою літературою з відповідної проблематики, вміє творчо аналізувати інформацію, наводити адекватні приклади та аргументи.

Оцінка «добре» (150-175 балів). Абітурієнт достатньо повно володіє теоретичним матеріалом і навиками практичного застосування дисциплін, добре орієнтується у основній та додатковій літературі з відповідної проблематики. Однак відповідь містить неточності, які суттєво не впливають на розкриття змісту розв'язуваного завдання, недостатньо повно розкрито фізичну суть питання або розв'язок практичного завдання не доведено до числових значень.

Оцінка «задовільно» (124-149 балів). Абітурієнт демонструє загальну обізнаність в матеріалі, розуміє в цілому зміст основних понять і фактів, однак відповіді на питання розкриваються неповністю, фрагментарно і мають характер не стільки свідомого, скільки механічного відтворення, а наведені аргументи і висновки є недостатньо переконливими.

Оцінка «незадовільно» (0-123 балів). Абітурієнт не розуміє змісту ключових понять і фактів з спеціальності, неспроможний дати базову характеристику відповідних проблем, необізнаний з літературою, не вміє аналізувати поставлені перед ним питання, аргументовано відповідати та здійснювати правильні висновки.

Екзаменаційний білет на комплексному фаховому іспиті складається з трьох теоретичних питань, які оцінюються наступним чином: перше питання – 65 балів, друге питання – 65 балів, третє питання – 70 балів. Максимальна сума балів, яку може отримати абітурієнт на фаховому іспиті складає 200 балів.


Затверджено

Вченою радою фізичного факультету, протокол №  5  від   _31 січня_ 2012  р.


Голова Вченої ради

фізичного факультету проф. Гуцул І. В.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи