Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 153.63 Kb.
НазваПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Дата24.09.2012
Розмір153.63 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«Затверджую»

Ректор ___________С.В. Мельничук

«____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

вступного фахового випробовування

для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень

«МАГІСТР»

(на базі ОКР «бакалавр»)

галузь знань – 0101 «Педагогічна освіта»

спеціальність – 8.01010101 «Дошкільна освіта»


Схвалено Вченою радою факультету

педагогіки, психології та соціальної роботи

Протокол № 6

«19» січня 2012 р.

Голова ради____________ І.М. Зварич


Чернівці – 2012

^ Педагогіка (дошкільна)

Предмет педагогіки як науки. Дошкільна педагогіка в системі педагогічних наук. Розвиток педагогічної думки на Україні. Українська народна педагогіка про всебічний розвиток особистості та особливості виховання дитини у різні періоди дошкільного дитинства.

Поняття розвитку. Фактори, що впливають на формування особистості. Ідеї всебічного розвитку в класичній і сучасній педагогіці. Поняття про мету виховання, її об’єктивний характер і обумовленість національними та загальнолюдськими цінностями. Своєрідність мети виховання на різних етапах дошкільного дитинства. Складові частини виховання. Необхідність їх здійснення у єдності і взаємозв’язку. Дошкільне дитинство – початковий етап становлення особистості. Своєрідність розвитку дитини дошкільного віку, її ставлення до навколишніх людей, самої себе. Особливості розвитку дітей старшого дошкільного віку. Основні завдання та зміст виховання дітей на цьому віковому етапі.

Особливості періоду раннього дитинства і його значення. Провідна роль сім’ї у вихованні дітей раннього віку. Основні педагогічні вимоги до виховання дітей в дитячому садку і вдома. Розвиток і виховання дітей третього року життя. Основні завдання виховання дітей на цьому віковому етапі. Організація і методика проведення режимних процесів, самостійної діяльності, ігор, ігор-забав.

Завдання і зміст розумового виховання дітей дошкільного віку. Народна дидактика про розумове виховання дітей. Сенсорне виховання як основа розумового виховання. Особливості сенсорного виховання і сенсорного розвитку у різних вікових групах. Засоби та методи розумового виховання, роль різних видів діяльності у розумовому вихованні дітей дошкільного віку.

Форми організації та методи керівництва навчальною діяльність дітей дошкільного віку.

Моральне виховання і моральний розвиток. Мета морального виховання. Народна педагогіка про моральне виховання дітей. Завдання, засоби та методи морального виховання дітей дошкільного віку. Народні свята в дитячому садку та їх значення в моральному вихованні дітей дошкільного віку. Засоби та методи виховання у дітей дошкільного віку любові та поваги у ставленні до оточуючих.

Зв’язок морального та трудового виховання дітей. Завдання та умови трудового виховання дітей в сім’ї та дошкільному закладі. Засоби та методи трудового виховання дітей дошкільного віку. Народна педагогіка про трудове виховання дітей. Засоби та методи виховання у дітей дошкільного віку любові до найближчих людей, поваги до праці. Завдання, види і зміст трудової діяльності дітей в різних вікових групах. Своєрідність дитячої праці. Завдання і зміст фізичного виховання дітей дошкільного віку. Зв’язок фізичного виховання з іншими сторонами розвитку особистості. Особливості фізичного виховання на різних вікових етапах. Естетичне виховання та естетичний розвиток. Особливості та закономірності естетичного розвитку дитини-дошкільника. Вплив естетичного виховання на всебічний розвиток дитини. Принципи та методи естетичного виховання дітей дошкільного віку. Засоби естетичного виховання дітей у народній педагогіці.

Гра – провідний вид діяльності дошкільника, засіб виховання, умова всебічного розвитку дітей. Класифікація ігор. Значення іграшки в розвитку дитини, її освітня та виховна цінність. Основні види іграшок. Характерні риси творчої гри, виникнення та розвиток гри в ранньому віці у зв’язку із закономірностями розвитку дитини. Сюжетно-рольові ігри, їх своєрідність та особливості педагогічного керівництва у різних вікових групах. Будівельно-конструктивні ігри, їх характерні особливості, етапи розвитку і педагогічне керівництво цими іграми. Дидактична гра як вид ігрової діяльності і форма навчання дошкільників. Зміст, структура, види дидактичних ігор, методика керівництва ними. Ігри-драматизації, їх види, етапи розвитку, педагогічне керівництво у різних вікових групах. Елементи народного театру в іграх дітей. Поняття системи освіти, її зумовленість потребами суспільства. Тенденції розвитку освіти в Україні на сучасному етапі. Закон України “Про освіту”. Основні ланки системи освіти в Україні.

Педагогічні умови реалізації наступності в роботі дитячого садка та школи. Умови підготовки до школи в сім’ї та дошкільному закладі. Завдання, зміст і форми співпраці дошкільного закладу, сім’ї та школи. Роль сім’ї у вихованні дітей. А.С.Макаренко про сімейне виховання. Народна педагогіка про провідні напрямки сімейного виховання.

Сучасна концепція національного дитячого садка в Україні. Базовий компонент дошкільної освіти. Сучасний дошкільний виховний заклад, його значення відповідно до Закону “Про дошкільну освіту”. Типи та види дошкільних закладів загального та спеціального призначення. С.Ф.Русова – фундатор українського національного садка.


^ Психологія дитяча

Психологія як наука та її завдання на сучасному етапі. Галузі психологічної науки, зв’язок психології з іншими науками. Загальне поняття про психіку. Дитяча психологія – наука про розвиток психіки дитини. Основний зміст розвитку психіки. Методи вивчення психіки (спостереження, експеримент, бесіда, діагностичні методи та ін.). Специфіка їх використання для вивчення психології дитини. . Рефлекторна природа психіки. Мозок як орган, психіки. Загальні відомості про будову нервової системи людини. Рефлекторна діяльність мозку. Розвиток психіки тварини і людини. Процес формування психіки людини від новонародженого до дорослого ві.

Поняття про діяльність. Психологічна будова діяльності людини: мотиви і мета діяльності. Орієнтовні, виконавчі та контрольні дії. Поняття про знання, вміння, звички та навички. Процес утворення вмінь та навичок. Виховання позитивних звичок. Вплив діяльності на психічний розвиток дитини. Провідні типи діяльності у дитячому віці. Основні види діяльності дитини: спілкування, предметна діяльність, гра, продуктивні види діяльності, побутова діяльність, елементи навчання та трудової діяльності. Образотворча та конструкторська діяльність. Формування образотворчої функції в малюванні та конструюванні. Характеристика предметної діяльності дошкільників. Розвиток конструювання, конструктивний задум та планування дій старших дошкільників. Елементи навчання та трудової діяльності у старших дошкільників. Управління діяльністю в старшому дошкільному віці.

Ігрова діяльність та її специфіка. Історичне походження дитячої гри. Роль гри в розвитку особистості дитини. Предетно-маніпулятивні ігри. Розвиток предметного заміщення: прийняття ролі як передумови сюжетно-рольової гри. Сюжетно-рольова гра, її компоненти (тема, сюжет, ролі) виховне та освітнє значення. Ролі, рольові дії, ігровий матеріал. Рольові та реальні стосунки між дітьми. . Малювання та гра. Конструювання та гра. Особливості сюжетно-рольової гри дітей 5-6 років. Режисерська гра. Ігри з правилами. Значення гри в формуванні гуманних почуттів та розвитку творчої уяви.

Поняття про спілкування та його види. Вербальне та невербальне спілкування. Комунікативний, інтерактивний, перцептивний компоненти спілкування. Вплив спілкування на формування почуттів дитини (моральних, інтелектуальних, естетичних). Спілкування дитини в сім’ї, групі, колективі. Спілкування немовляти і дорослого. Особливості спілкування в ранньому віці. Форми спілкування вихователя з дітьми. Розвиток спілкування з дорослими на основі пізнавальної діяльності. Спілкування дітей дошкільного віку в групі залежно від їх статусу в ній. Особливості спілкування вихователя із старшими дошкільниками. Спілкування та навчання у психічному розвитку дитини.

Поняття про відчуття та їх види. Сприймання, його властивості, особливості в дитячому дошкільному віці. Увага та її основні властивості. Поняття про пам’ять. Види пам’яті у дитини дошкільного віку (рухова, емоційна, образна, словесно-логічна) та їх взаємозв’язок. Основні процеси пам’яті. Умови розвитку пам’яті. Характеристика процесу мислення, його властивості та види. Види та операції мислення дітей дошкільного віку. Розвиток мислення та уяви дітей дошкільного віку. Теорії становлення дитячого інтелекту. Уява, її види та механізм. Особливості уяви дошкільника.

Емоції та почуття. Види та прояви емоцій. Розвиток емоційної сфери в дошкільному віці. Поняття про волю. Структура складної вольової дії. Вольові якості дітей дошкільного віку Розвиток волі у дітей дошкільного віку. Впертість та вередливість, шляхи їх профілактики. Мотиви поведінки. Основні види мотивів: мотив гри і мотив спілкування. Поняття про здібності. Умови формування здібностей дитини. Педагогічні здібності. Темперамент та його основні типи. .Особливості прояву темпераменту у дітей різного віку. Поняття про характер. Виховання та самовиховання характеру.

Поняття про особистість у психології (індивід, особистість, індивідуальність). Активність особистості та її види: фізична, психічна, соціальна. Становлення особистості дошкільника. Особливості розвитку самосвідомості і самооцінки в дошкільному віці Формування мотиваційної сфери в старшому дошкільному віці. Соціалізація особистості в дошкільному віці. Механізми соціалізації. Соціальна група. Структура груп, групова динаміка. Міжособистісні стосунки в групі. Лідерство, конформізм, конфліктність. Розвиток міжособистісних стосунків дітей в різних видах діяльності.

Вікові періоди у розвитку дитини. Поняття про вікові кризи. Дії та рухи немовляти (від народження до 1 року). Немовля як людський індивід. Формування психіки та особистості у ранньому дитячому віці. Криза 3-х років та психологічні новоутворення, пов’язані з періодом кризи. Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку. Особливості сприймання у дошкільному віці. Особливості розвитку пізнавальних процесів дітей молодшого та середнього дошкільного віку. Особливості розвитку самосвідомості у дітей дошкільного віку. Психологічна, особистісна та інтелектуальна готовність дітей дошкільного віку до навчання у школі. Компоненти (структура) педагогічної діяльності.


^ Педагогічна майстерність

Зміст і особливості педагогічної майстерності вихователя дитячих дошкільних закладів.

Вимоги до вихователя згідно умов концепції дошкільного виховання.

Шляхи формування педагогічної майстерності.

Суть педагогічної творчості. Умови та джерела педагогічної творчості.

Роль педагогічної творчості вихователя в навчально-виховному процесі д/з.

Суть педагогічної техніки. Компоненти педагогічної техніки.

Функції і зміст педагогічної техніки в умовах роботи д/з.

Вимоги до мови вихователя. Характеристика стилів педагогічного спілкування.

Вимоги до переконання як основного способу комунікативної дії.

Роль творчих ігор у навчально-виховному процесі д/з.

Види індивідуальної роботи у ДНЗ.

Особливості організації дидактичних ігор з дітьми старшого дошкільного віку.

Самовиховання як шлях формування професійної майстерності вихователя.

Майстерність переконання і навіювання як способи впливу на свідомість особистості дошкільника. Роль навіювання у педагогічному процесі.

Педагогічний такт вихователя. Умови оволодіння педагогічним тактом.

Особливості спілкування вихователя з дошкільниками, батьками, колегами.

Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види.

Педагогічний такт як засіб попередження конфліктів.

Гра у професійному спілкуванні.

Використання гри як форми організації життя і спілкування.

Особливості роботи з дітьми дошкільного віку.

Психологічна структура педагогічної діяльності вихователя.

Творчість вихователя у моделюванні навчально-виховного процесу.

Поняття активізації пізнавальної діяльності дошкільників та способи її досягнення.


^ Методика розвитку рідної мови дітей дошкільної віку

Дайте загальну характеристику принципам навчання дітей рідної мови.

Назвіть прийоми навчання переказу.

Назвіть приклади з українських народних казок з церемонією вітання героїв. Проаналізуйте вимоги народної педагогіки до мовленнєвого етикету.

Розкрийте погляди Я.А.Коменського на навчання дітей рідної мови.

Назвіть форми роботи дошкільного закладу з сім’єю, які забезпечать успішний розвиток мови дітей дошкільного віку.

У чому своєрідність підходу В.О.Сухомлинського до навчання шестирічних дітей грамоти?

Визначте роль праць К.Д.Ушинського у розвитку мови дітей.

Обґрунтуйте, що входить в поняття звукової культури мовлення.

Які вимоги ставлять до мови дітей дошкільного віку. Назвіть основні критерії вивчення мовного розвитку дітей.

Дайте характеристику вимогам, що ставляться до мови вихователя.

Перелічіть закономірності засвоєння звука дитиною.

Охарактеризуйте систему навчання дітей рідної мови, розроблену К.Д.Ушинським.

Охарактеризуйте основні прийоми навчання мови та вимоги до них.

Розкрийте значення дитячого лепету. Визначте, чи виконує він функцію спілкування.

Назвіть типи занять з розвитку мови, класифікуючи їх за дидактичною метою. Наведіть приклади.

Опишіть класифікацію методів навчання і розвитку мови дітей.

Перелічіть послідовність роботи в навчанні дітей звуковому аналізу слів.

Обґрунтуйте доцільність проведення з дітьми спостережень і екскурсій у збагаченні їх словника.

Зробіть висновок, у чому полягає педагогічна цінність наочних, словесних та ігрових методів.

Перелічіть прийоми, які використовує вихователь при ознайомленні дітей з реченням.

Охарактеризуйте дидактичні вимоги до занять з розвитку мови дітей.

Дайте визначення монологу, діалогу, зв’язному мовленню.

Обґрунтуйте доцільність використання сучасних методів навчання грамоти дітей дошкільного віку.

Доведіть необхідність навчання дітей користуватися мовою у грі. Запропонуйте методичний прийом на прикладі.

Назвіть види розповідей на наочній основі і дайте характеристику одному із них.

Визначте завдання та зміст підготовки до навчання грамоти у різних вікових групах.

Дайте наукове обґрунтування сензитивності дошкільного віку в розвитку мовленнєвої діяльності.

Розкрийте функції мовлення і їх розвиток у дітей.

Перелічіть провідні методи розвитку діалогічного та монологічного мовлення.

Чому розповідь вихователя є ефективним і доступним методом розвитку мови дітей?


^ Методика організації та керівництва образотворчою діяльність дітей дошкільного віку

Охарактеризуйте малювання та його види.

Зробіть порівняльну характеристику методики навчання ліпленню у двох різних за віком групах.

Проаналізуйте зв’язок методики зображувальної діяльності з іншими науками.

Охарактеризуйте ліплення та його види.

Використання нетрадиційних матеріалів на заняттях з малювання

Образотворче мистецтво – складова культури суспільства і людини.

Охарактеризуйте аплікацію та її види.

Нетрадиційні форми та методи малювання.

Проаналізуйте принципи побудови програми „Малятко”. Завдання і зміст розділу „Образотворче мистецтво”.

Охарактеризуйте особливості конструктивної діяльності.

Зробіть порівняльну характеристику методики навчання аплікації у двох різних за віком групах.

Значення образотворчої діяльності для всебічного виховання та розвитку дітей дошкільного віку.

Дайте характеристику програмових завдань з образотворчої діяльності дітей дошкільного віку (малювання).

Зробіть порівняльну характеристику методики навчання конструюванню у двох різних за віком групах.

Охарактеризуйте класифікацію методів керівництва зображувальною діяльністю дітей дошкільного віку.

Дайте характеристику програмових завдань з образотворчої діяльності дітей дошкільного віку ( ліплення).

Зробіть порівняльну характеристику методики навчання малюванню у двох різних за віком групах.

Назвіть особливості творчої образотворчої діяльності дітей дошкільного віку.

Дайте характеристику програмових завдань з образотворчої діяльності дітей дошкільного віку ( аплікація).

Охарактеризуйте методику проведення заняття з малювання у молодшій групі.

Проаналізуйте роль образотворчого мистецтва у становленні особистості дитини дошкільного віку.

Дайте характеристику програмових завдань з образотворчої діяльності дітей дошкільного віку ( конструювання).

Охарактеризуйте методику проведення заняття з малювання у середній групі.

Дайте визначення і поясніть зміст понять: „здібності”, „творчість”, „творчі здібності”, „творча обдарованість”.

Проаналізуйте методику навчання малюванню дітей у вікових групах дитячого садка.

Охарактеризуйте методику проведення заняття з аплікації у середній групі.

Дайте характеристику етапам розвитку образотворчих здібностей у дітей дошкільного віку.

Проаналізуйте методику навчання ліпленню у вікових групах дитячого садка.

Охарактеризуйте методику проведення заняття з малювання у старшій групі.

Розкрийте фізіологічні та психологічні особливості зображувальної діяльності дітей третього року життя.


^ Методика ознайомлення дітей з природою

В.О.Сухомлинський про значення природи у вихованні дітей. Досвід роботи школи під голубим небом.

Суть педагогічних теорій Я.А.Коменського, Ж.-Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці, Ф.Фребеля, М.Монтесорі про роль природи у вихованні дітей.

Методологічні основи методики ознайомлення дітей з природою.

У чому виявляється зв’язок методики ознайомлення з природою з іншими науками?

Змісту ознайомлення з природою у різних вікових групах в програмах "Малятко", " Дитина", "Українське дошкілля".

Педагогічні погляди К.Д.Ушинського про використання природи у початковому вихованні та навчанні дітей.

Основні погляди Е.М.Водовозової, А.С.Симонович, Є.І.Тіхєєвої, Л.К.Шлегер на роль природи у вихованні дітей.

Діячі освіти України про формування особистості дитини засобами природи.

Принципи та основні умови екологічного виховання дітей.

Суть пізнавального, розвиваючого та виховуючого характеру заняття - як основної форми організації ознайомлення дітей з природою.

Предмет і основні завдання методики ознайомлення дітей з природою в дитячому садку.

Догляд за рослинами та мешканцями куточка природи у різних вікових групах і його значення в екологічному вихованні дітей.

Методика організації та проведення екскурсій в різних вікових групах.

Виховне та освітнє значення куточків природи. Принципи підбору його мешканців.

Форми організації догляду за кімнатними рослинами та види цієї роботи у різних вікових групах.

Принципи і методику ознайомлення дітей з свійськими і дикими тваринами.

Сутність екскурсій як форми і методу ознайомлення з природою, її види і структура.

Зміст праці дітей старшого дошкільного віку на городі та квітнику. Обґрунтуйте її значення у формуванні системи знань про сезонні явища природи.

Особливість методики ознайомлення дітей різного віку з життям тварин і рослин у різні пори року.

Якими принципами розроблений відбір матеріалів програми з ознайомлення дітей з природою? Розкрийте сутність краєзнавчого принципу.

Які явища в неживій природі сприяють формуванню знань про пори року? Як ознайомити дітей з ними?

Систематизація знань дітей про природу та їх значення у розумовому вихованні дітей.

Дайте загальну характеристику методів ознайомлення дітей з природою та обґрунтуйте, чим зумовлюється цей відбір.

Значення природи у вихованні дітей. Чому ознайомлення з природою необхідно починати у дошкільному віці?

Завдання, принципи та умови екологічного виховання дітей.

Обґрунтуйте відмінність екскурсій від щоденної прогулянки.

Вимоги до знань дітей з природознавства та їх значення у підготовці дітей до школи.

Методика проведення спостережень у різних вікових групах.

Охарактеризуйте форми природопізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку.

Завдання ознайомлення дітей різного віку /молодшого та старшого з природою. У чому їх особливість?


^ Завідувач кафедри педагогіки та

психології дошкільної освіти доц. Олійник М.І.


Декан факультету педагогіки,

психології та соціальної роботи проф. Зварич І.М


Критерії оцінювання відповідей на усному комплексному фаховому іспиті з педагогіки (дошкільної) та методик виховання і навчання дітей дошкільного віку для абітурієнтів, які здобули базову вищу освіту за ОПП «бакалавр», що відповідає напряму підготовки «Дошкільна освіта» та обраній спеціальності «Дошкільна освіта» ОКР «магістр»


174-200 балів ставиться, якщо: студент глибоко і всебічно знає зміст питань курсів, наукові першоджерела; логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов’язує програмовий матеріал із профілем вищого навчального закладу, демонструє високий рівень компетентності; здатний передбачати, прогнозувати, вирішує проблемні завдання.

149-173 бали ставиться, якщо: студент твердо знає навчальний матеріал; оволодів досконало практичними навичками; аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування про ті чи інші психолого-педагогічні феномени, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу.

124-148 бали ставиться, якщо: студент в основному знає зміст питання, але непереконливо відповідає, плутає поняття; невпевнено виконує практичні завдання, допускає неточності у теоретичних знаннях; не вміє оцінювати психолого-педагогічні факти та явища, встановлювати взаємозв’язок теорії та практики.

0-123 бали ставиться, якщо студент не розкрив питання; не володіє теоретичними знаннями, не знає наукових фактів визначень; виявляє низький рівень навичок пояснення і обґрунтування психолого-педагогічних явищ і ситуацій.


Завідувач кафедри педагогіки

та психології дошкільної освіти доц. Олійник М.І.


Схожі:

Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка як наука про виховання. Виховання як суспільно-педагогічне явище, його історичний, соціальний, загальнолюдський, національний...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв'я­зок з іншими науками. Джерела І складові частини педагогіки по­чаткової...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв'я­зок з іншими науками. Джерела І складові частини педагогіки по­чаткової...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
На музичному інструменті ( фортепіано, скрипка, баян, акордеон, бандура, цимбали) виконати два твори поліфонічний твір та твір великої...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Суть поняття “зміст освіти”. Характеристика основного змісту початкової школи відповідно до державної програми “Освіта” /Укр. ХХІ...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Предмет педагогіки як науки. Дошкільна педагогіка в системі педагогічних наук. Розвиток педагогічної думки на Україні. Українська...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconІмені В. Г. Короленка
Програма вступного випробовування з Рисунку для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: Л. В. Бичкова,...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Для випускників музичних шкіл – виконання 1 інструментального твору І завдань із сольфеджіо та теорії музики (слуховий аналіз, спів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи