Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Скачати 361.68 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Дата18.07.2013
Розмір361.68 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор _________ С. В. Мельничук


10 липня 2013 р.


ПРОГРАМА


ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«магістр»


спеціальність – 8.03050802 «Банківська справа»


Схвалено Вченою радою економічного факультету


Протокол № 6 від «23»січня 2013 р.


Голова ради проф. Нікіфоров П.О.


Чернівці - 2013

П Е Р Е Д М О В А


До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю знань „Економіка та підприємництво” і спеціальністю „Фінанси”, „Фінанси і кредит” або «Банківська справа».

У відповідності до вимог, які висуваються до випускника-бакалавра зі спеціальності „Фінанси” або «Банківська справа», останній повинен мати всебічні та глибокі знання за спеціальністю, вміти оперувати фінансово-банківськими категоріями, розуміти суть грошово-банківських процесів, основ грошово-кредитної політики, тобто продемонструвати знання з основних фахових дисциплін, які у змісті програми виділені в окремі п’ять розділів:

1. Гроші та кредит

2. Банківська справа

3. Банківський менеджмент

4. Банківський нагляд

5. Страхування


^ РОЗДІЛ І. ГРОШІ ТА КРЕДИТ


Тема 1. Необхідність і суть грошей.

Походження і необхідність грошей. Гроші - продукт розвитку товарного виробництва. Розвиток форм вартості від простої до грошової.

Суб’єктивний характер необхідності грошей у товарному господарстві. Суперечності товару і розв'язання їх за допомогою грошей у процесі обміну.

Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент, історичний процес відбору грошового товару. Вартість грошей. Кредитна природа сучасних грошей. Поняття функцій грошей, їх єдність та відмінність. Стала вартість грошей як передумова їх нормального функціонування.

Гроші як міра вартості. Ідеальний характер та механізм виконання грошима цієї функції. Ціна як грошовий вираз вартості.

Гроші як засіб обігу. Суть, характер та сфера використання грошей у цій функції. Переваги використання грошей як засобу обігу у порівнянні з бартером.

Гроші як засіб платежу. Суть та механізм виконання цієї функції. Сфера використання грошей як засобу платежу у сучасних умовах.

Гроші як засіб нагромадження вартості. Сучасна ліквідність грошей. Сфери функціонування грошей як засобу нагромадження. Форми, види грошових нагромаджень та їх мотивація.

Світові гроші, суть та сфера їх використання. Генезис золота як міжнародного платіжного засобу, передумови впровадження в міжнародний економічний оборот національних валют. Використання колективних валют у міжнародних відносинах.

Роль грошей у функціонуванні ринку. Гроші як інструмент стимулювання та регулювання суспільного виробництва. Перетворення грошей у капітал і підвищення їх ролі у процесі відтворення. Еволюція ролі грошей в умовах переходу України до ринкової економіки.


^ Тема 2. Грошовий обіг.

Суть грошового обігу. Грошовий обіг як безперервний процес руху грошей. Товарне виробництво та обмін як об’єктивна основа грошового обігу.

Форми грошей, що знаходяться в обігу. Повноцінні гроші (штучні, вагові, монети). Грошові знаки вартості. Паперові гроші, їх походження і зміст. Кредитні гроші. Характеристика кредитних засобів обігу: векселі, банкноти, чеки, кредитні картки. Готівкові та депозитні гроші. Електронні гроші. Сфери використання грошей у різних формах.

Грошова база, грошова маса і швидкість обігу грошей. Процес мультиплікації грошей. Грошовий мультиплікатор. Поняття грошової маси, показники обсягу і структури грошової маси. Грошові агрегати.

Поняття швидкості обігу грошей і показники їх вимірювання. Фактори, що впливають на швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу і використання його вимог в економічній політиці держави.

Сталість грошей та механізм її забезпечення. Фінансові, кредитні та валютні фактори забезпечення сталості грошей.


^ Тема 3. Грошові системи.

Поняття грошової системи. Грошова система як складова частина системи функціонування і регулювання економіки країни. Вимоги, що пред'являються до грошової системи. Елементи грошової системи та їх характеристика.

Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи обігу металічних, кредитних та паперових грошей. Проблеми становлення та розвитку грошової системи України.

Методи державного регулювання грошового обігу. Пряме директивне управління грошовим обігом в умовах адміністративно-командної економіки. Методи непрямого регулювання грошового обігу в ринковій економіці.

Інфляція: суть, причини та закономірності розвитку. Типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Дестабілізація грошового обігу. Державне регулювання інфляції.

Грошові реформи як шлях оздоровлення і впорядкування грошового обігу.


^ Тема 4. Необхідність та суть кредиту.

Необхідність кредиту. Загальні передумови та економічні причини формування кредитних відносин. Методи мобілізації та надання грошових коштів в процесі відтворення - фінансовий та кредитний; їх суть та економічні основи розмежування.

Суть та функції кредиту. Характерні суттєві риси кредиту. Структура кредиту: суб’єкти і об’єкти кредитних відносин. Зміст позичкового фонду. Стадії руху кредиту. Економічні межі кредиту. Функції кредиту.

Форми та види кредиту. Класифікація форм і видів кредиту. Комерційний кредит. Банківський кредит. Державний кредит. Споживчий кредит. Облігаційний кредит. Кредит-оренда (лізинг). Міжнародний кредит.

Позичковий відсоток. Суть позичкового відсотку та його функції. Норма позичкового відсотку та фактори, що впливають на нього. Відсоткові ставки за вкладами в банках – депозитний відсоток та відсоток за кредитами, що надають банки. Критерії їх диференціації. Державне регулювання позичкового відсотка.

Роль кредиту у розширеному відтворенні. Кредит та інтенсифікація виробництва. Кредит і збалансованість економіки в умовах ринку. Кредит як інструмент регулювання грошового обігу. Роль кредиту у скороченні суспільних витрат обігу. Роль кредиту у розвитку міжнародних економічних відносин.


^ Тема 5. Грошовий ринок та ринок цінних паперів.

Поняття грошового ринку. Канали переміщення грошових коштів від власників заощаджень до позичальників: 1) канали прямого фінансування - шляхом продажу цінних паперів; 2) канали непрямого фінансування - через банки та небанківських посередників.

Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошовою ринку. Цінні папери як об’єкт операцій на ринку. Види цінних паперів. Акції. Акціонерні товариства. Облігації державні та корпоративні. Номінальна та ринкова (курсова) вартість цінних паперів. Формування курсової вартості, фактори, що впливають на курс цінних паперів.

Суть, структура та учасники ринку цінних паперів. Первинний ринок цінних паперів. Порядок розміщення цінних паперів на ринку. Вторинний ринок цінних паперів: позабіржовий та біржовий.

Фондова біржа. Функції та роль фондової біржі. Допуск цінних паперів до обігу на біржі. Операції на фондовій біржі.

Формування ринку цінних паперів в Україні. Необхідність і передумови формування ринку. Особливості та умови випуску цінних паперів в Україні. Створення інституціональної структури первинного та вторинного ринку цінних паперів.


^ Тема 6. Кредитні системи.

Поняття кредитної системи та її побудова. Кредитні відносини як основа кредитної системи. Банки як головна ланка кредитної системи, їх суть, походження і функції.

Центральні (емісійні) банки. Виникнення, призначення форми організації і функції центральних банків. Методи грошово-кредитної політики центрального банку. Створення і діяльність Національного Банку України.

Суть і функції банків, їх види і організаційна структура. Спеціалізовані банки. Економічні нормативи, що регламентують діяльність банків в Україні.

Спеціальні фінансово-кредитні установи, їх види та операції. Кредитно-фінансові установи небанківського типу.


^ Тема 7. Операції банків.

Пасивні операції банків. Власні ресурси банків. Залучення коштів. Класифікація вкладів. Вклади реальні й уявні. Вклади безстрокові, ощадні, строкові.

Активні операції банків та їх структура. Кредитні операції. Основи організації кредитних відносин банків з позичальниками. Кредитоспроможність позичальників. Класифікація кредитів згідно з умовами повернення та строками надання, характером забезпечення, методами надання, цільовим призначенням.

Інвестиційні операції банків.

Банківські послуги. Обслуговування платіжного обороту клієнтів. Розрахункові операції. Основи організації розрахунків. Способи і форми розрахунків. Факторингові операції.

Фінансування капітальних вкладень. Посередницькі, довірчі (трастові), торгівельно-комісійні, консультаційні послуги.

Банківський прибуток, його джерела та напрямки використання. Ліквідність банків.


^ Тема 8. Міжнародні валютні та кредитно-розрахункові відносини.

Зовнішньоекономічні відносини країн як основа їх валютних та кредитно-розрахункових відносин. Особливості зовнішньої торгівлі України та їх вплив на економіку країни. Валютні ресурси, порядок їх формування та використання.

Валютні відносини та валютні системи. Національна, міжнародна та світова валютні системи: поняття, основні елементи та еволюція. Валютний курс в умовах золотого стандарту і в умовах паперово-грошових систем. Форми валютних курсів: фіксовані та гнучкі. Методи регулювання валютних курсів. Конвертованість валют. Проблеми котирування національної валюти України та функціонування валютної біржі.

Міжнародні розрахунки та кредитні відносини. Основи організації міжнародних розрахунків: міждержавні та міжбанківські платіжні угоди, установлення між банками кореспондентських відносин. Основні форми міжнародних розрахунків. Негайні платежі та платежі в кредит. Розрахунки за допомогою інкасо, акредитивів, на відкриті рахунки, банківськими переказами. Проблеми організації розрахунків України з іншими країнами. Поняття міжнародного ринку позичкових капіталів як основи регулювання міжнародних кредитних відносин. Функції, роль і основні види міжнародного кредиту. Проблеми розвитку кредитних відносин України з іншими країнами.

Баланси міжнародних розрахунків. Поняття розрахункового та платіжного балансів, їх побудова. Вплив стану платіжного балансу на валютний курс і на валютну політику країни.

Міжнародні та регіональні валютно-фінансові організації. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Банк міжнародних розрахунків, Європейський банк реконструкції та розвитку.


^ РОЗДІЛ ІІ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

Тема 1. Банківська система країни: загальна характеристика. Проблеми формування та розвитку національної банківської системи України.

Історія виникнення банківської справи. Визначення поняття «банк». Банки у ринковій економіці: функції та завдання. Банківська система країни: два рівні. Центральний банк: правовий статус, основні функції.

Особливості розвитку банківських систем Сполучених Штатів Америки, Німеччини та Японії.

Сучасна банківська система України: етапи розвитку. Основні проблеми розвитку банківської системи України.


^ Тема 2. Організаційно-правові основи функціонування банків.

Види банків в Україні. Поняття «банківська операція» та «банківська послуга». Класифікація банківських операцій.

Порядок створення банків в Україні. Організаційно-правові форми діяльності банків. Закон України та нормативні документи НБУ, які регулюють порядок відкриття реєстрації, діяльності та ліквідації банківських установ. Основні вимоги до створення нового банку, проблеми які вирішують замовники.

Порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій

Організаційна структура банку. Структура управління банком. Структура функціональних підрозділів і служб банку.


^ Тема 3. Формування банківських ресурсів

Економічна характеристика ресурсів банків. Джерела ресурсів. Класифікація ресурсів.

Формування власного капіталу. Цілі та функції власного капіталу. Склад капітальних статей балансу банку. Проблеми достатності банківського капіталу.

Залучені ресурси банків. Розрахункові, поточні та бюджетні рахунки, строкові та ощадні вклади. Відкриття та ведення депозитних рахунків. Класифікація банківських депозитів. Порядок нарахування відсотків за банківськими депозитами.

Недепозитні джерела залучення ресурсів (міжбанківський кредит, кредити НБУ, емісія облігацій, тощо).

^ Тема 4. Кредитні операції банків

Кредитні операції в структурі банківських активів. Класифікація банківських кредитів.

Основні умови кредитної угоди. Оцінка кредитоспроможності позичальника і способи захисту від кредитного ризику.

Етапи процесу кредитування: заява та бесіда з клієнтом, вивчення кредитоспроможності та ризику, підготовка до укладання договору, переговори про умови кредитної угоди, документування позики і підписання угоди. Організація кредитної роботи в банку. Моніторинг кредитної операції. Порядок формування резерву за кредитною операцією.


^ Тема 5. Організація безготівкових розрахунків у господарському обороті

Сутність і принципи організації безготівкових розрахунків. Загальні основи такої організації. Поняття платіжної системи.

Види і порядок оформлення розрахункових документів. Платіжні доручення. Доручення-вимоги. Чеки. Акредитиви. Вексель. Обов'язкові реквізити всіх розрахункових документів.

Діючі форми безготівкових розрахунків і способи платежів. Порядок документообороту за окремими формами, а саме платіжними дорученнями, чеками, акредитивами.


^ Тема 6. Організація та регулювання готівкового грошового обігу

Організація готівкового обігу: загальна характеристика. Організація обороту готівки підприємств і організацій. Обмеження готівкового обігу з боку НБУ.

Касові операції банків. Правила НБУ за касовими операціями. Приходні та видаткові каси. Плата за касове обслуговування.

Прогнозування та облік касових оборотів банків. Методи прогнозних розрахунків; у цілому та по окремих статтях. Облік касових оборотів.

Взаємозв'язок касових і емісійних операцій банків.


^ Тема 7. Інвестиційна діяльність банків

Інвестиції банків. Базові поняття. Основи організації інвестиційної діяльності банку. Основні види цінних паперів. Банківські операції з фондовими цінними паперами.

Фактори, що визначають інвестиційну політику банків. Сек'юритизація фінансового портфеля банку.

Операції банків з векселями Дисконтування векселя.


^ Тема 8. Операції банків з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів.

Світові системи міжбанківських розрахунків (СВІФТ та ін.). Рахунки "лоро" та "ностро".

Законодавче регулювання валютних операцій в Україні. Ліцензування операцій з іноземною валютою в банках. Валютні рахунки та порядок їх відкриття клієнтам банка. Порядок ведення операцій по валютних рахунках підприємств.

Форми міжнародних розрахунків. Розрахунки за документарним інкасо при експорті та імпорті. Розрахунки акредитивами. Розрахунки банківськими переказами. Кредитування зовнішньоекономічної діяльності.

Валютні позиції банків. Регулювання Національним банком України відкритих валютних позицій банків.


^ Тема 9. Нетрадиційні банківські операції

Банківські послуги, їх види та характеристики. Гарантійні, посередницькі, консультаційні послуги. Договірні та умовні зобов'язання. Довірчі (трастові) операції банків та їх зміст. Банківський факторинг та форфейтинг. Лізингові банківські операції.

Визначення вартості банківських послуг.


^ Тема 10. Комерційний розрахунок в банках

Організація комерційного розрахунку в банках. Доходи банків та їх склад за статтями. Банківські витрати та їх види. Банківський прибуток. Податки та інші обов'язкові платежі.

Форми фінансової звітності банківських установ. Порядок оприлюднення банківської фінансової звітності.


^ Тема 11. Ліквідність банків та управління нею

Поняття ліквідності банку. Ліквідність як “запас” і як “потік”. Роль НБУ в регулюванні діяльності банків і підтримці їх ліквідності. Розподіл активів банків за групами ризику. Розрахунок нормативів ліквідності згідно вимог Національного банку України.

Управління ліквідністю банку. Управління активами та пасивами і вирішення проблеми " прибутковість - ліквідність ".

Класифікація активів та пасивів банку щодо ліквідності. Методи управління ліквідністю.


^ Тема 12. Банківський маркетинг

Об'єктивна необхідність, функції, цілі, принципи, складові елементи і потенціал сучасного маркетингу. Специфіка банківського маркетингу. Ринок банківських послуг і цілі банківського маркетингу. Завдання та прийоми банківського маркетингу.

Маркетингова політика: планування та способи просування банківських продуктів.

Стратегія банківського маркетингу.

Організаційна структура банку та маркетингова служба.


^ Тема 13. Державне регулювання банківської діяльності: НБУ та його функції

НБУ: правовий статус, організаційна структура та основні завдання. Закон України "Про Національний банк України ".

Найважливіші функції НБУ. Емісійні операції НБУ. Регламентація касових операцій. Кредитні операції НБУ та політика рефінансування. Організація міжбанківських розрахунків. Нагляд за діяльністю банківських установ.


РОЗДІЛ ІІІ. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

^

Тема 1. Організація системи банківського регулювання та нагляду


Базельський комітет з питань банківського нагляду як координатор роботи з банківського нагляду та основні принципи ефективного банківського нагляду. Історія створення Базельського комітету. Юридичний статус Комітету. Директиви Базельського комітету. Співпраця з міжнародними організаціями.

Світовий досвід побудови служб банківського нагляду. Нагляд як структурний підрозділ центрального банку. Побудова служби банківського нагляду як самостійної структури. Змішана система нагляду.

Становлення служби банківського нагляду в Україні та сучасна структура банківського нагляду Національного банку України. Головні функції банківського нагляду. Мета, основні завдання Генерального департаменту банківського нагляду. Розроблення стратегії банківського нагляду з урахуванням міжнародних стандартів. Функції управління стратегії, планування та координації. Функції управління економічного аналізу та звітності. Функції управління методології. Функції управління менеджменту та зовнішніх зв’язків.
^


Тема 2. Створення і реєстрація банків в Україні


Порядок та умови створення банків в Україні. Форми створення банків. Універсальні та спеціалізовані банки. Створення державного банку. Учасники банку та власники істотної участі. Вимоги щодо статутного капіталу. Акумуляція коштів учасників банку.

Особливості здійснення державної реєстрації банків. Документи, які подаються для державної реєстрації. Статут банку, реєстрація змін до нього. Висновок територіального управління НБУ. Розгляд документів Генеральним департаментом банківського нагляду. Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку. Випадки відмови в державній реєстрації банку. Надання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку.

Порядок відкриття філій, представництв та відділень комерційних банків. Визначення філії, представництва та відділення банку. Виділення філії на окремий баланс. Внутрішні положення про філію, представництво та відділення. Операції, які мають право виконувати філії, представництва та відділення. Вимоги щодо розміру регулятивного капіталу для відкриття філії. Інші вимоги для відкриття філій та відділень банку. Особливості реєстрації представництв іноземних банків.

Особливості створення банку з іноземним капіталом. Надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом. Додаткові документи, які подаються до територіального управління НБУ для реєстрації банку з іноземним капіталом. Надання дозволу з боку НБУ на придбання та збільшення істотної участі в банку. Контроль за змінами в складі учасників істотної участі в банку.
^


Тема 3. Ліцензування банківської діяльності


Основна мета та завдання ліцензування банківської діяльності. Види операцій, які можуть виконувати банки на підставі отриманої банківської ліцензії та письмового дозволу. Умови, дотримання яких надає банку право одержати банківську ліцензію. Умови отримання письмового дозволу.

Порядок ліцензування банківських операцій. Документи, які подає банк для отримання банківської ліцензії. Порядок розгляду територіальним управлінням НБУ документів для видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій. Порядок розгляду Національним банком пакета документів для видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій.

Особливості ліцензування окремих операцій комерційних банків. Умови для здійснення філіями банків банківських та інших операцій.

^

Тема 4. Установлення Національним банком України обов’язкових економічних нормативів банкам та контроль за їх дотриманням


Порядок розрахунку та мінімальний розмір регулятивного капіталу комерційного банку. Основний капітал та додатковий капітал. Поняття субординованого боргу. Особливості врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку.

Нормативи капіталу та ліквідності банку. Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності). П’ять груп активів, які поділяються за ступенем ризику. Норматив співвідношення регулятивного капіталу до загальних активів та зобов’язань. Групи банків за рівнем капіталу. Вимоги до ліквідності банків. Норматив миттєвої ліквідності. Норматив поточної ліквідності. Норматив короткострокової ліквідності.

Нормативи кредитного ризику. Вимоги щодо обмеження кредитного ризику банків. Інсайдери, юридичні та фізичні особи. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента. Норматив великих кредитних ризиків. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам.

Нормативи інвестування та ліміти ризику загальної відкритої валютної позиції банку. Вимоги щодо прямих інвестицій, які здійснюють банки. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою. Норматив загальної суми інвестування. Обмеження ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку. Ліміт ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку.

Порядок установлення спеціальних значень економічних нормативів та контроль за дотриманням банками економічних нормативів та вимог щодо регулятивного капіталу.

^

Тема 5. Інспектування банків і встановлення узагальнюючої оцінки їх діяльності


Особливості застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою CAMELS. Критерії оцінки компонентів рейтингової системи. Достатність капіталу. Якість активів. Менеджмент. Надходження. Ліквідність. Процес затверджен­ня комплексного рейтингу. Визначення первинної рейтингової оцінки.

Мета та види інспекційних перевірок комерційних банків. Планова інспекційна перевірка. Комплексна інспекційна перевірка. Тематичні та спеціальні перевірки. Порядок складання планів інспектування. Координація планування інспекційних перевірок банків.

Порядок проведення виїзної інспекційної перевірки. Етапи виїзної інспекційної перевірки. Звіт про підготовку до інспектування. Особливості інспектування банків першого та другого рівнів. Звіт за результатами комплексного інспектування та довідка за результатами тематичного чи спеціального інспектування.

Механізм контролю за висновками зовнішніх аудиторів у процесі інспектування та зв’язок зі службою внутрішнього аудиту комерційних банків. Вимоги до структури та керівництва підрозділу внутрішнього аудиту банку. Стандарти внутрішнього аудиту: керівництво, незалежність, професійна компетентність, обсяг роботи, планування і виконання аудиторської перевірки, скла­дання аудиторського висновку.
^


Тема 6. Застосування заходів впливу до банків за порушення ними банківського законодавства та нормативних актів НБУ


Заходи впливу, що застосовуються Національним банком. Застосування письмового застереження та укладання письмової угоди з комерційним банком. Зміст письмового застереження. Особливості укладання письмової угоди.

Прийняття програми фінансового оздоровлення банку. Скликання загальних зборів учасників банку, спостережної ради банку, правління для прийняття програми фінансового оздоровлення.

Використання Національним банком заходів впливу щодо обмеження окремих видів діяльності, підвищення нормативів, накладання штрафів та ін. Розпорядження про зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі. Установлення для банку підвищених економічних нормативів. Підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами. Обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику. Заборона надання бланкових кредитів. Накладання штрафів на банки. Накладання штрафів на керівників банків. Призначення тимчасової адміністрації.

Реорганізація та реструктуризація комерційних банків. Реорганізація банку під час тимчасової адміністрації. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку. Вимоги Національного банку до ліквідатора. Особливості ліквідації банку за рішенням його власників.


^ РОЗДІЛ IV. БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Тема 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту в банку.

Сучасна банківська система. Менеджмент як один із найважливіших чинників ефективної діяльності. Сутність і призначення банків як фінансових посередників.

Роль і значення банківського менеджменту. Визначення об’єкта і суб’єкта управління. Принципи банківського менеджменту. Основні функції менеджменту: планування, аналіз, організація, регулювання, мотивація, контроль. Методи, прийоми, засоби та форми як інструментарій менеджменту. Завдання банківського менеджменту. Якісні показники управління банківською установою.

Суть та мета стратегічного менеджменту. Роль і значення операційного менеджменту. Управління фінансовими процесами та їх основні напрями. Характеристика організаційного менеджменту в банку.

Максимізація ринкової вартості банку як стратегічна мета. Формування місії як безстрокової концепції існування та розвитку організації. Стратегії та методи управління фінансовою діяльністю банку. Особливості процесу фінансового управління банком. Аналіз стратегічного управління (баланс банку). Аналіз банківських портфелів (портфель ліквідних коштів, кредитний портфель, портфель цінних паперів та інших вкладень, портфель немонетарних активів). Оперативний аналіз фінансових потоків (ліквідність, валютна позиція, геп, спред, імунізація, маржа, прибуток).

Організаційна структура банку. Основні принципи організаційного процесу та фактори, що впливають на вибір організаційної структури банку. Характеристика органів управління банком. Основні типи організаційних структур у банках. Організаційні структури за принципом бюрократії: функціональні, дивізіональні та структури, які діють на міжнародних ринках. Адаптивні організаційні структури: проектні, матричні, конгломерати. Організаційні структури, які відрізняються ступенем централізації. Принципи корпоративного управління.

Особливості управління прибутковістю банку. Визначення ринкової вартості банківських за економічною моделлю. Бухгалтерська модель оцінки вартості банку. Основні показники оцінювання діяльності банку.
^


Тема 2. Система планування банківської діяльності


Планування банківської діяльності як одна з функцій банківського менеджменту. Конкуренція як основна причина необхідності планування діяльності банків. Розробка плану діяльності банку. Особливості внутрішніх та зовнішніх чинників банківської установи. Основні види планування банківської діяльності: стратегічне, тактичне, оперативне. Процес стратегічного управління банком. Особливості тактичного планування. Оперативне планування як одна з функцій оперативного управління банком.

Основні етапи процесу планування. Центральний плановий підрозділ та планові відділи за напрямами діяльності. Організація процесу планування.

Фінансове планування в банку. Фінансовий план як засіб реалізації фінансової стратегії банку. Інструменти реалізації фінансової стратегії банку: нарощування капітальної бази, розширення депозитної бази, кредитування, інвестування, стратегія розвитку інших фінансових операцій банку. Модель Дюпона (методика деком позитивного аналізу власного капіталу). Роль показника мультиплікатора капіталу (МК).


^ Тема 3. Менеджмент капіталу банку

Сутність та склад та банківського капіталу, йог функції: захисна, оперативна, регулююча. Основний капітал та його складові. Роль НБУ при затвердженні складових додаткового капіталу. Особливості формування статутного фонду: звичайні та привілейовані акції. Регулятивний капітал як основний фактор впливу Національного банку України щодо регулювання діяльності комерційних банків. Основні вимоги НБУ щодо розміру регулятивного капіталу, які зобов’язані виконувати комерційні банки.

Методи оцінювання вартості власного капіталу банку: метод балансової вартості, метод ринкової вартості, метод «регулюючих бухгалтерських процедур». Методи визначення достатності капіталу банку: метод лівериджу, метод порівняльного аналізу показників, метод експертних оцінок. Особливості застосування методу регулювання достатності банківського капіталу.

Методи управлінням капіталом банку: метод внутрішніх і зовнішніх джерел поповнення капіталу.
^


Тема 4. Управління зобов’язаннями банку.


Залучені кошти як основне джерело формування ресурсів комерційного банку. Роль банківського менеджменту у сфері управління зобов’язаннями банку. Цінові та нецінові методи управління. Роль депозитної ставки при розробці цінової політики банків. Визначення депозитної ставки за допомогою рівняння Фішера.

Запозичені кошти банку та особливості управління ними. Основні джерела запозичення коштів для банківських установ. Позики центрального банку та роль ставки рефінансування ним. Діяльність міжбанківського ринку ресурсів. Значення операцій репо при наданні міжбанківських позик. Особливості функціонування міжнародних фінансових ринків. Ринок депозитних сертифікатів. Особливості процесу управління недепозитними коштами.
^


Тема 5. Управління активами і пасивами банку.


Сутність управління банком через активи. Особливості управління банком через пасиви. Переваги інтегрованого підходу до управління активами і пасивами. Стратегії та моделі управління активами і пасивами банку. Організація процесу управління активами і пасивами банку. Роль та функції Комітету з управління активами і пасивами. Казначейство комерційного банку.

Інструментарій управління активами і пасивами банку. Управління строками розміщення активів та залучення зобов’язань банку. Застосування ГЕП-менеджменту як індикатора чутливості балансу до відсоткового ризику. Метод кумулятивного гепу. Стратегії управління відсотковим ризиком: фіксація спреду та управління гепом. Портфельна імунізація як управління інвестиційним горизонтом банку. Сутність і значення дюрації.

Валютні операції, їх особливості та види. Здійснення операції спот. Арбітражні валютні операції. Особливості строкових операцій. Сутність валютних операцій своп. Валютна позиція та її визначення. Відкрита і закрита валютні позиції. Нормативи Національного банку України щодо діяльності комерційних банків на валютному ринку. Стратегії управління валютним ризиком банку: стратегія валютного метчингу та стратегія максимізації прибутку. Управління валютною структурою балансу. Хеджування валютного ризику.


^ Тема 6. Менеджмент кредитного портфеля банку.

Кредитний портфель та процес управління ним. Розробка кредитної політики. Вимоги НБУ щодо порядку надання кредитів та обов’язкові нормативи кредитного ризику. Управління кредитними операціями банку. Дохідність кредитного портфеля. Методи ціноутворення за кредитом. Метод «вартість плюс». Метод «базова ставка плюс». Метод «надбавки». Метод «аналіз дохідності клієнта». Кредитний ризик та його особливості. Управління кредитним ризиком банку. Методи управління ризиком кредитного портфеля банку: диверсифікація, установлення лімітів, резервування, сек`юритизація. Управління ризиком окремого кредиту. Аналіз платоспроможності позичальника. Оцінка кредиту. Структурування кредиту. Документування. Контроль. Організація роботи Кредитного комітету. Функції Комітету кредитного нагляду.


^ Тема 7. Менеджмент інвестиційного портфеля банку.

Банківський портфель цінних паперів та управління ним. Функції портфеля цінних паперів.

Інвестиційний портфель банку: фінансові та реальні інвестиції. Особливості фінансових і реальних форм інвестування. Встановлення нормативів інвестування. Формування обов’язкового резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами. Інвестиції банку в цінні папери. Торговий портфель. Портфель на продаж. Портфель до погашення. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії. Вибір інвестиційної політики. Головні характеристики пасивної інвестиційної політики. Застосування активної інвестиційної політики. Основні типи формування банківських портфелів. Портфель росту. Портфель доходу. Портфель ризикованого капіталу. Збалансований портфель. Спеціалізований портфель. Дохідність портфеля цінних паперів. Основні характеристики цінних паперів. Визначення ринкової ціни цінного паперу, його внутрішня вартість, ставка дохідності, інвестиційний ризик. Показник внутрішньої вартості фінансових інструментів. Методи визначення внутрішньої вартості фінансових інструментів за допомогою фундаменталістського, технократичного підходів та теорії «блукання навмання».

Основні види цінних паперів: акція та облігація. Характеристика облігації та її основні види.

Управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів. Стратегії управління інвестиційним горизонтом. Аналіз кривої дохідності. Аналіз дюрації.


^ Тема 8. Управління ліквідністю банку.

Значення банківської ліквідності у фінансовій системі країни. Джерела формування та напрями використання ліквідних коштів. Банківські активи за степенем ліквідності. Сутність проблеми банківської ліквідності. Процес управління банківською ліквідністю. Мета процесу управління ліквідністю. Інструментарій управління ліквідністю банку. Система управління банківською ліквідністю. Підсистеми стратегічного управління і планування. Підсистема оперативного управління..

Стратегія трансформації активів (управління ліквідністю через активи). Стратегія запозичення ліквідних засобів (управління ліквідністю через пасиви). Стратегія збалансованого управління ліквідністю (через активи і пасиви).

Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах. Сутність методу фондового пулу та його особливості. Сутність методу структурування фондів, його застосування. Метод показників ліквідності. Основні коефіцієнти банківської ліквідності.

Моніторингу банківської позиції банку. Характеристика показника розриву ліквідності. Управління грошовою позицією банку. Формування обов’язкових резервів. Роль НБУ щодо норм обов’язкового резервування.


^ Тема 9. Хеджування ризиків у банку.

Сутність хеджування та його стратегія застосування. Інструменти хеджування. Похідні фінансові інструменти: форвардні та ф’ючерсні контракти, опціони і своп-контракти. Основні учасники процесу хеджування.

Хеджування та спекуляція. Хеджування та страхування. Ідеальне хеджування.

Особливості укладання форвардних контрактів. Модифікації форвардних валютних контрактів. Переваги та недоліки форвардних контрактів.

Ф’ючерсні контракти та особливості їх укладання. Організація роботи ф’ючерсної біржі. Співвідношення спотових та ф’ючерсних цін. Переваги та недоліки ф’ючерсних контрактів. Порівняння форвардних та ф’ючерсних контрактів.

Опціон та його основні види. Організація опціонної торгівлі. Переваги та недоліки опціонів. Своп-контракти та їх особливості укладання. Перваги та недоліки своп-контрактів.

Хеджування відсоткового ризику у банку. Хеджування ризику за допомогою форвардних контрактів. Ціноутворення форвардних контрактів. Механізм виконання форвардних контрактів.

Хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок. Ідеальне хеджування ф’ючерсами відсоткової ставки. Опціони відсоткових ставок як інструмент хеджування ризику. Угоди САР. Угоди FLOOR. Угоди COLLAR. Хеджування відсоткового ризику банку на основі своп-контрактів.

Хеджування валютного ризику банку. Форвардні валютні контракти як інструменти хеджування ризику. Хеджування валютними ф’ючерсами. Хеджування валютними опціонами. Хеджуванння валютного ризику за допомогою своп-контрактів.


^ РОЗДІЛ V. СТРАХУВАННЯ


Тема 1. Поняття та економічна суть страхування

Страховий ризик: види, ознаки ризиків, що підлягають страхуванню. Страховий захист суспільного виробництва та рівня життя людини. Ознаки страхового захисту.

Теорії формування страхового фонду. Організаційні форми страхового фонду. Державний страховий (резервний) фонд. Фонд ризику товаровиробника. Фонд страховика. Самострахування. Місце страхового фонду в економічній діяльності.

Суть страхування та його роль у ринковій економіці. Ознаки страхування. Єдність та розбіжність з іншими економічними категоріями. Функції страхування. Історія виникнення та розвитку страхування.


^ Тема 2. Форми та види страхування

Розмаїття видів страхування. Необхідність проведення класифікації в страхуванні. Класифікація видів страхування в ЄС та інших країнах світу.

Необхідність впровадження обов'язкового страхування і його межі. Обов'язкове страхування: загальні принципи, види.

Принципи здійснення добровільного страхування.


^ Тема 3. Термінологія страхової справи

Терміни, що виражають загальні умови страхування (страховик, страхувальник, застрахований, вигодонабувач, страховий поліс, страховий інтерес, страхова відповідальність).

Терміни, що визначають умови формування страхового фонду (страхова оцінка, страхова сума, страхове забезпечення: система пропорційного забезпечення, система першого ризику, система граничних величин; страховий тариф, страхова премія, страхове поле, страховий портфель та ін).

Поняття, що визначають умови використання коштів страхового фонду (ризик, страховий випадок, страховий збиток, страхове відшкодування, страховий акт, франшиза).

Міжнародна термінологія (ануїтет, актуарій, андеррайтер, аварійний комісар, диспашер, адендум, біндер, бордеро, дисклоуз, шомаж, риторно, клаузула та ін).


^ Тема 4. Організація страхової справи

Страховий ринок як частина загального ринку. Функції страхового ринку. Специфічність страхового продукту. Основні учасники страхового ринку: продавці, покупці, посередники, об'єднання, державний нагляд. Основні організаційні форми страхових компаній. Правила реєстрації та ліцензування страховиків. Товариство взаємного страхування: принципи діяльності. Страховий союз. Державне страхування.

Державний нагляд за страховою діяльністю: необхідність, функції, види.

Маркетинг у страхуванні. Етапи маркетингового дослідження. Боротьба за клієнта. Реклама в страховому бізнесі.


^ Тема 5. Визначення страхових тарифів

Тарифна ставка як основа розрахунку розміру страхового платежу. Суть і принципи тарифної політики.

Складові частини брутто-ставки, нетто-ставки і навантаження. Порядок розрахунку тарифної ставки.

Актуарні розрахунки: принципи і задачі. Професія актуарій. Основні показники страхової статистики.


^ Тема 6. Фінансові результати діяльності страхової компанії

Доходи страховика: особливості розрахунку. Доходи від страхової діяльності, перестрахування, розміщення тимчасово вільних коштів, інші доходи

Структура витрат страхової компанії. Міжнародна класифікація витрат страхових компаній: аквізиційні, інкасові, ліквідаційні, управлінські.

Фінансова стійкість страхової компанії. Порядок визначення і забезпечення стійкості страхової компанії. Платоспроможність страховика: нормативна і фактична. Особливості формування та розміщення страхових резервів.

Інвестиційна діяльність страховика.


^ Тема 7. Страхування рівня життя громадян

Соціальна роль видів страхування рівня життя громадян. Економічний механізм страхування життя, страхування від нещасних випадків, страхування дітей.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування: порядок здійснення, страхові тарифи, заходи.

Медичне страхування: принципи, особливості. Джерела формування страхового фонду з медичного страхування. Зарубіжний досвід проведення медичного страхування. Перспективи запровадження медичного страхування в Україні.

Страхування від нещасних випадків: особливості проведення та умови. Обов'язкові і добровільні види особистого страхування.

Змішане страхування життя. Практика довгострокових видів страхування життя за кордоном та в Україні.


^ Тема 8. Майнове страхування

Значення страхування майна, його стан і розвиток в Україні. Принципи здійснення майнового страхування. Страхування майна юридичних осіб. Страхові події. Умови відшкодування збитків.

Страхування наземного, повітряного та водного транспорту. Специфіка страхування домашніх тварин та врожаїв с/г культур: страхові випадки, порядок розрахунку відшкодування.

Особливості страхування домашнього майна громадян. Проведення оцінки майна. Визначення території страхового покриття.


^ Тема 9. Страхування ризиків

Необхідність виділення видів страхування ризиків в окрему галузь страхування. Страхування підприємницьких ризиків. Особливості страхування інвестиційних ризиків.

Страхування ризиків на ринку праці: ризики робітника і ризики роботодавця.

Страхування експортних та кредитних ризиків.


^ Тема 10. Страхування відповідальності

Економічна природа та необхідність проведення видів страхування відповідальності. Особливості визначення застрахованих осіб і меж сум відшкодування при страхуванні відповідальності. Ліміт відповідальності страховика.

Страхування депозитів і відповідальності позичальника. Важливість проведення страхування професійної відповідальності. Обов'язкові види страхування відповідальності.

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: механізм дії. Страхова система "Зелена карта".

Страхування відповідальності за забруднення довкілля.


^ Тема 11. Перестрахування та співстрахування

Необхідність перестрахування, його суть та функції. Основні елементи договорів перестрахування. Активне і пасивне перестрахування. Власна участь страховика у перестрахуванні. Сучасний стан перестрахування в Україні.

Методи проведення перестрахування (факультативний, облігаторний, факультативно-облігаторний).

Види договорів перестрахування (ексцедент збитку, ексцедент збитковості, квотні, ексцедент сум).

Співстрахування та механізм його застосування.


^ Тема 12. Страхові ринки різних країн світу

Особливості страхування в США і Японії. Найбільші страхові компанії цих країн: умови діяльності, страхові послуги.

Специфіка проведення страхування в країнах ЄС: наглядові органи, організаційні форми, страхових компаній, види послуг. Найбільші компанії страхування і перестрахування.

Розвиток страхового бізнесу в країнах Східної Європи та країнах СНД. Страхування в Україні: умови функціонування та перспективи розвитку.
^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Аверьянова Е. Пенсионное и соцыальное страхование : практ. рук. / Аверьянова Е., Артемьева Л., Бударина Л. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2008. – 175 с.

 2. Алексєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – К.: «Знання», 2009. – 253 с.

 3. Васюренко О.В. Банкiвськi операції: Навч. посiб. для студ. екон. спец.-К.: Знання, 2000.-244 с.

 4. Версаль Н.І., Дорошенко Т.В. Теорія кредиту: Навч. посібник. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 483 с.

 5. Внукова Н. М. Соціальне страхування : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2006. – 352 с.

 6. Гальчинський А.А. Теорія грошей: Навч. посібник. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 411 с.

 7. Гринькова В.М., Великий Ю.М., Проскура О.Ю. Гроші і кредит: Підручник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 312 с.

 8. Демківський А.В. Гроші та кредит. Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2005. – 528 с.

 9. Закон України “Про страхування” від 07.03.96 р.//Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18.

 10. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 8.07.2010 № 2464-VI. // Урядовий кур`єр. – 26 серпня 2010. – №156. – С. 18-23.

 11. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 47-78.

 12. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III.

 13. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-XIV.

 14. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-XII.

 15. Закон України «Про заставу» від 2.10.1992 № 2655-XII.

 16. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 03.06.1999 р. № 784-XIV.

 17. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні», затверджено постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

 18. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. – 4-те вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 215 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 19. Мальований М. І. Соціальне страхування: Навч. посіб. / Мальований М. І., Бечко П. К., Бечко В. П. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 496 с.

 20. Михайленко В.С. Гроші та кредит: Навч. посіб. Для дистанційного навчання / За наук. Ред.. А.А. Чухна. – 2-е вид., стер. – К.: Вид-во «Університет «Україна», 2006. – 372 с.

 21. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджено постановою Правління НБУ 20.07.99 р. № 358.

 22. Методичні рекомендації про порядок реорганізації, реструктуризації комерційних банків, затверджені постановою Правління Національного банку України від 9.10.2000 р. № 395.

 23. Міщенко В. І., Шаповалов А. В. та ін. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків. — К.: Знання, 2002.

 24. Міщенко, В. Удосконалення корпоративного управління в банківській сфері/ В. Міщенко // Банківська справа. – 2006. –№ 2. – C. 13–25.

 25. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник. – К.: Знання України, 2006. – 284 с.

 26. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табачук, Я.Грудзевич, М.Вознюк. – 4-те вид. – К.: Алерта, 2004. – 500с.

 27. Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод. посібник. – К.: Алерта, 2005. – 158 с.

 28. Положення «Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень», затверджено постановою Правління НБУ 31.08.2001 р., № 375.

 29. Положення «Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій», затверджено постановою Правління НБУ 17.07.2001 р., № 275.

 30. Положення «Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства», затверджено постановою Правління НБУ 28.08.2001 р., № 369.

 31. Положення «Про порядок визначення та застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою CAMEL», затверджено постановою Правління НБУ 25.06.1998 р. № 246.

 32. Положення «Про планування та порядок проведення інспекційних перевірок», затверджено постановою Правління НБУ 17.07.2001 р. № 276.

 33. Положення «Про Генеральний департамент банківського нагляду НБУ», затверджено постановою Правління НБУ 7.08.2001 р. № 327.

 34. Положення «Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України», затверджено постановою Правління НБУ 20.03.98 р. № 114.

 35. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об`єднань, затверджено постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 377.

 36. Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування, затверджено постановою Правління Національного банку України від 21.02.96 р. № 37.

 37. Положення про порядок формування і використання Національним банком України резерву на відшкодування можливих втрат за заборгованістю комерційних банків та Уряду України, затверджено постановою Правління Національного банку України від 1.06.2000 р. № 221.

 38. Положення про автоматизовану інформаційну систему банків-
  ського нагляду «Досьє банків», затверджено постановою Правління Національного банку України від 1.11.2000 р. № 430, реєстр. № 743.

 39. Положення «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», затверджено постановою Правління НБУ 6.07.2000 р. № 279.

 40. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.

 41. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — К.:КНЕУ, 2002. — 316 с.

 42. Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками : Навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с.

 43. Примостка Л. О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 108 с.

 44. Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019 с.

 45. Швець Н.Р. Аналіз та оцінка ресурсів банку: Монографія. – Чернівці: Рута, 2006. – 168с.

 46. Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523с.

 47. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 220 с.Критерії оцінювання

знань абітурієнтів під час проведення комплексного фахового іспиту

з банківської справи для вступу на економічний факультет

ЧНУ ім. Ю. Федьковича для здобуття ОКР «Магістр»


Абітурієнт одержує білет, у якому є три теоретичні завдання. Після підготовки відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії.

Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за 200-бальною шкалою.

^ Оцінку «ВІДМІННО» (176-200 балів) абітурієнт одержує, коли дає повні відповіді на поставлені питання, демонструє розуміння змісту банківських категорій та їх функцій, впевнено демонструє ґрунтовні знання суті механізму функціонування банківської системи, обізнаний з основною та додатковою літературою з відповідної проблематики, вміє аналізувати та застосовувати на практиці методи управління банківською діяльністю, прогнозувати варіанти розвитку, аргументувати власну позицію з актуальних дискусійних проблем розвитку банківської та кредитної систем України.

^ Оцінку «ДОБРЕ» (150-175 балів) абітурієнт отримує за повну відповідь на поставлені питання, розуміння змісту банківських понять і категорій, загальну характеристику особливостей функціонування банківської установи, обізнаний з основною літературою з відповідної проблематики, вміє її аналізувати, проте недостатньо переконливо аргументує власну позицію з актуальних дискусійних проблем у галузі банківської справи.

^ Оцінку «ЗАДОВІЛЬНО» (124-149 балів) абітурієнт заслуговує за відповідь, яка свідчить, що в цілому розуміє зміст банківських понять і категорій, але не знає суті банківської справи, механізму функціонування банківської системи, недостатньо обізнаний з літературою з відповідної проблематики, не вміє аналізувати фахові теоретичні першоджерела, недостатньо переконливо аргументує власну позицію з актуальних дискусійних питань.

^ Оцінка «НЕЗАДОВІЛЬНО» (0-123 бали) абітурієнту виставляється за нерозуміння змісту понять і категорій банківської справи, незнання теоретичних аспектів функціонування банківської та кредитної систем, недостатню обізнаність з фаховою літературою, невміння її аналізувати, непереконливу аргументацію власної позиції з дискусійних проблем банківського характеру.

Екзаменаційний білет на комплексному фаховому іспиті з банківської справи складається з трьох теоретичних питань. Перші два оцінюються максимально в 30 балів, третє запитання – максимально в 40 балів. Максимальна загальна сума балів, яку може отримати студент на фаховому іспиті складає від 100 до 200 балів.


Схвалено на засідання кафедри фінансів і кредиту

Протокол № 6 від «22» січня 2013 р.

Декан економічного факультету проф. Нікіфоров П.О.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Фахового іспиту для вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи