Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» з дисципліни «Основи економіки» icon

Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» з дисципліни «Основи економіки»
Скачати 99.94 Kb.
НазваПрограма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» з дисципліни «Основи економіки»
Дата11.08.2012
Розмір99.94 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


Затверджую

Перший проректор

_______________ В.Д. Карпуша

«____»_______________2011 р.


Програма

вступного випробування на навчання за освітньо-професійною

програмою підготовки магістрів

за спеціальністю 8.15010005 «Державна служба»

галузі знань 1501 «Державне управління»

з дисципліни «Основи економіки»


Суми 2011


1. Загальні положення


Фахові вступні випробування з дисципліни "Основи економіки" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010005 "Державна служба" галузі знань 1501 "Державне управління" проводяться в формі іспиту.

На підготовку до відповіді на питання з дисципліни "Основи економіки" вступнику надається 30 хвилин, протягом яких він робить відповідні записи на зазначені в екзаменаційному білеті питання.


^ 2. АНОТАЦІЯ ТА КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ», ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ


2.1 Анотація дисципліни


Економічна теорія. Економічні категорії. Економічні закони. Економічна система, її складові. Фактори виробництва. Продуктивні сили. Виробничі відносини. Суспільне виробництво: стадії, структура, галузі. Суспільний продукт. Форми суспільного продукту. Типи, види і форми власності. Відносини власності в Україні. Форми господарювання: натуральне виробництво, товарне виробництво. Товар і його властивості. Споживча вартість товару. Вартість товару. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Величина вартості товару. Закон вартості. Походження і сутність грошей. Функції грошей. Грошова система. Кредитні, готівкові, безготівкові, електронні гроші. Закон грошового обігу. Ринок як форма організації суспільного виробництва. Поняття ринку. Ознаки сучасного ринку. Суб’єкти і об’єкти ринку. Види ринків. Функції ринку. Інфраструктура ринкового господарства. Типи і моделі ринкової економіки. Ціна: сутність, чинники, що впливають на формування ціни. Види цін. Ціноутворення в ринковій економіці. Закон попиту. Індивідуальний і ринковий попит. Закон пропозиції. Ринкова рівновага і ціна ринкової рівноваги. Порушення ринкової рівноваги та її наслідки. Зміна попиту і пропозиції та їх вплив на ціну і кількість продукту. Еластичність попиту та пропозиції, чинники еластичності. Особливості дії закону попиту і закону пропозиції в умовах України. Конкуренція та її роль у ринковій економіці. Досконала і недосконала конкуренція. Монополістична конкуренція та олігополія. Методи конкурентної боротьби, антимонопольне регулювання. Необхідність обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в Україні. Підприємництво та підприємство в ринковій економіці. Сутність підприємництва та його ознаки. Підприємство – економічний суб’єкт ринкової системи. Функції та класифікація підприємств. Розподіл доходів у ринковій економіці. Природа доходів. Рента та різновиди земельної ренти, механізм утворення. Позичковий процент та прибуток. Сутність товару робоча сила та її вартість. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата та її функції. Форми оплати праці. Мінімальна, номінальна та реальна зарплата. Соціальний захист населення. Безробіття: сутність, причини, рівень, форми та наслідки безробіття, політика зайнятості. Основні макроекономічні показники розвитку країн. ВНП та ВВП - основні показники розвитку національної економіки. Методи розрахунку макроекономічних показників. Динаміка основних макроекономічних показників в Україні. Інфляція, її причини, форми та соціально-економічні наслідки, антиінфляційна політика. Необхідність та суть державного регулювання економіки. Економічні функції держави. Методи державного впливу на економічний розвиток. Грошово-кредитне регулювання. Фіскальна та монетарна політика. Фінанси як економічна категорія, їх місце в системі економічних відносин суспільства. Функції фінансів та їх зміст. Фінанси і кредит. Специфіка кредиту як розподільчої категорії. Фінансові ресурси: сутність, склад і структура. Джерела фінансових ресурсів. Централізовані та децентралізовані фінансові ресурси. Фінансовий ринок. Формування та функціонування фінансового ринку в Україні. Вплив глобальної фінансової кризи на фінансовий ринок України. Фінансова система України та принципи її побудови. Загальнодержавні фінанси, їх склад та призначення. Фінансова політика як складова частина економічної політики держави. Сутність та принципи фінансової політики. Фінансова політика підприємств. Функції органів законодавчої та виконавчої влади в управлінні фінансами. Фінансовий апарат та його ланки. Функції, права та обов'язки Міністерства фінансів і його органів. Фінансовий менеджмент та його роль в управлінні підприємствами. Необхідність, завдання та принципи фінансового контролю. Види, форми та методи фінансового контролю. Аудит: сутність, принципи організації. Аудиторська діяльність в Україні. Державний бюджет України – основний фінансовий документ країни. Структура державного бюджету. Зведений, державний та місцеві бюджети. Державні позабюджетні та державні цільові фонди. Видатки бюджетів та їх класифікація. Державний дефіцит та державний борг. Зовнішня заборгованість України. Податки та їх види. Прямі та непрямі податки. Стимулююча та стримуюча податкова політика. Податкова система та її розвиток в Україні. Місцеві податки і збори. Доходи бюджетів від зовнішньоекономічної діяльності. Мито та митні збори. Залучення іноземних інвестицій в економіку України, захист іноземних інвесторів. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.


^ 2.2 КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ», ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВІ ВИПРОБУВАННЯ 1. Що таке економіка і економічна система, її складові?

 2. Наведіть основні моделі організації економіки. Яка модель характерна для сучасної України?

 3. Назвіть основні фактори виробництва і охарактеризуйте їх.

 4. Що таке продуктивні сили, їх склад і що вони виражають?

 5. Що таке виробничі відносини, їх склад і що вони виражають?

 6. Що таке продуктивність праці, що вона виражає?

 7. В чому полягає зв'язок між продуктивними силами і виробничими відносинами?

 8. Що таке економічні категорії і економічні закони. Охарактеризуйте систему економічних законів.

 9. Що таке суспільне виробництво та його структура.

 10. Що таке суспільний продукт і які його основні форми. Необхідний і додатковий продукт.

 11. Економічний зміст власності. Типи, види і форми власності в Україні.

 12. Що таке натуральне виробництво? Дайте його характеристику.

 13. Що таке товарне виробництво? Які основні риси характеризують товарне виробництво?

 14. Що таке товар, його споживча вартість?

 15. Мінова вартість і вартість товару. Як вимірюється величина вартості товару?

 16. В чому полягає сутність грошей? Грошова форма вираження вартості.

 17. Які функції виконують гроші? Наведіть їх характеристику.

 18. Що таке грошова система, які типи грошових систем ви знаєте?

 19. Що таке «золотий стандарт» і його різновиди? Як визначається цінність сучасних грошей?

 20. Що таке ринок? Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин.

 21. Які види ринків ви можете назвати? Функції, які виконує ринок.

 22. Що таке інфраструктура ринку? Складові інфраструктури ринку.

 23. Що таке інфляція? Які типи і види інфляції можна виділити?

 24. Назвіть основні фактори інфляції і поясніть механізм їх дії.

 25. Назвіть найбільш відомі моделі ринкової економіки, дайте їх характеристику. Яку з моделей доцільно запропонувати для економіки України?

 26. В чому полягає сутність закону попиту і пропозиції? Зв'язок попиту, пропозиції та ринкової ціни.

 27. Що таке конкуренція, позитивні та негативні її наслідки? Типи конкурентної поведінки.

 28. Що таке монополія? Види і форми монополій. Олігополія.

 29. Назвіть основні критерії монополізму. Які антимонопольні заходи існують у світовій практиці та їх застосування в Україні.

 30. Що таке додаткова вартість, норма і маса додаткової вартості?

 31. Що таке робоча сила? Як робоча сила стає товаром? Вартість і споживча вартість робочої сили.

 32. Що таке прибуток? Зв'язок між додатковою вартістю і прибутком.

 33. Які фактори впливають на прибуток та норму прибутку? Прокоментуйте основні підходи до з’ясування суті прибутку.

 34. Що таке підприємництво? Суб’єкти підприємницької діяльності. Назвіть основні форми підприємництва.

 35. Що таке підприємство? Які види підприємств ви можете назвати, їх характеристика?

 36. Економічна сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

 37. Оборот капіталу та його стадії : основний і оборотний капітал.

 38. Які ви знаєте методи визначення часу обороту капіталу? Фактори, що впливають на швидкість обороту капіталу.

 39. Що таке собівартість продукції? Види та структура собівартості.

 40. Як ви розумієте такі поняття як «валовий продукт», «виручка», «валовий доход», «чистий доход», «валовий прибуток», «чистий прибуток».

 41. Як ви розумієте поділ витрат на постійні і змінні, явні і неявні?

 42. В чому полягає сутність земельної ренти, принципи її виникнення та види? Диференціальна рента. Абсолютна та монопольна рента. Ціна землі.

 43. Що таке ВНП і які методи його виміру? Чим відрізняється ВВП від ВНП?

 44. Назвіть і охарактеризуйте види відтворення суспільного продукту. Найбільш відомі моделі економічної рівноваги (Ф. Кене, К. Маркс, Л. Вальраса, Дж. Кейнса).

 45. Що ви розумієте під національним доходом? Які фактори впливають на величину національного доходу?

 46. В чому полягає розподіл і перерозподіл національного доходу? Охарактеризуйте механізм перерозподілу національного доходу.

 47. У чому полягає призначення фонду споживання? Доходи населення, їх типи, форми і матеріальна основа. Місце заробітної плати у доходах населення.

 48. Які функції виконують суспільні фонди споживання, їх види?

 49. Що таке рівень життя і як він вимірюється? Прожитковий мінімум і мінімальний споживчий бюджет.

 50. Як відбувається нагромадження національного доходу? В яких формах це відбувається?

 51. Що ви розумієте під ефективністю капіталовкладень, як вона визначається? Що таке норма нагромадження?

 52. В чому полягає суть проблеми зайнятості населення. Ринок робочої сили та його суб’єкти. Ціна робочої сили.

 53. Як ви розумієте причину безробіття? Основні типи і форми безробіття, його вимір.

 54. Що розуміється під ринковим регулюванням економіки, його позитивні та негативні сторони?

 55. В чому полягає державне регулювання економіки? Назвіть економічні функції держави.

 56. Форми державного регулювання економіки і які інструменти використовує держава при цьому?

 57. В чому полягає сутність фінансів, їх функції та зміст? Фінанси та кредит.

 58. Що таке фінансові ресурси, їх склад і структура? Джерела фінансових ресурсів, централізовані та децентралізовані фінансові ресурси.

 59. Фінансовий ринок, особливості його формування та функціонування в Україні.

 60. Фінансова система України. Загально державні фінанси, їх склад та призначення.

 61. Державний бюджет України. Структура державного бюджету.

 62. Зведений, державний та місцеві бюджети. Державні позабюджетні та державні цільові фонди.

 63. Поняття податків та їх види. Прямі та непрямі податки. Місцеві податки і збори.

 64. Податкова система в Україні та її розвиток.

 65. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств та її регулювання з боку держави.


^ ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ ДО ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ

ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

Основна

1. Вступ до економічної теорії: Навч. посіб./ За ред. проф. З. Ватаманюка. - Львів: Інтелект-Захід, 2010.- 161 с.

2. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. - К.: Вища школа, 2007. - 273 с.

3. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 481 с.

Додаткова

4. Єщенко П. С, Палкін Ю. І. Сучасна економіка: Навч. посіб. — К.: Вища школа., 2005. – 325 с.

5.Мельник Л.Ю., Корецький М.Х. Основи економічної теорії: Навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2005. – 526 с.

6. Башнянін Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Підручник.-К.:Ніка-Центр Ельга, 2000.- 527с.


^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ


Оцінка "відмінно" (5 балів) виставляється за:

 • послідовне, логічне, обґрунтоване, безпомилкове вирішення питання ;

 • вірне формулювання висновків і узагальнень.

Оцінка "дуже добре" (4,5 бали) виставляється за:

 • вирішення питання, але з декількома відхиленнями.

Оцінка "добре" (4 бали) виставляється за:

 • вирішення питання, але з не суттєвими помилками чи недоліками.

Оцінка "задовільно" (3,5 бали) виставляється за:

 • розв’язання питання , але з незначними недоліками та помилками.

Оцінка "достатньо" (3,0 бали) виставляється за:

 • фрагментарне викладення матеріалу (часткове, з неточностями).

Оцінка "незадовільно" (2 бали) виставляється, якщо:

 • суттєві недоліки демонструють нерозуміння студентом сутності питання.

Оцінка не виставляється (0 балів), якщо відповіді на питання повністю відсутні.


Зразок білету


Білет № 5


1. Що таке товарне виробництво? Які основні риси характеризують товарне виробництво?


2. Що розуміється під ринковим регулюванням економіки, його позитивні та негативні сторони?


Голова атестаційної комісії Теліженко О.М.


Укладач Жулавський А.Ю.

Схожі:

Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» з дисципліни «Основи економіки» iconПрограма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 "Державна служба" галузі знань 1501 "Державне управління" з дисципліни "Питання державного управління"
Фахові вступні випробування з дисципліни "Питання державного управління" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» з дисципліни «Основи економіки» iconПрограма фахового вступного випробування з дисципліни "Основи економіки"
Основи економіки" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 "Державна служба"...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» з дисципліни «Основи економіки» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 15010002 Державна служба з дисципліни «Основи економіки»
«Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» з дисципліни «Основи економіки» iconПрограма фахового вступного випробування з дисципліни "Питання державного управління"
Питання державного управління" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010002 "Державна...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» з дисципліни «Основи економіки» iconПрограма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права»
«Основи держави та права» на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з напряму підготовки «Державне управління»,...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» з дисципліни «Основи економіки» iconПро затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників Кабінет Міністрів України постановля є: 1
Затвердити Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба»...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» з дисципліни «Основи економіки» iconПро затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба”...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» з дисципліни «Основи економіки» iconПро затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба”...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» з дисципліни «Основи економіки» iconПрограма співбесіди при прийомі на навчання
«Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» з дисципліни «Основи економіки» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую
«Основи держави та права» на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з напряму підготовки «Державне управління»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи