Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 \"Державна служба\" галузі знань 1501 \"Державне управління\" з дисципліни \"Питання державного управління\" icon

Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 "Державна служба" галузі знань 1501 "Державне управління" з дисципліни "Питання державного управління"
Скачати 62.17 Kb.
НазваПрограма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 "Державна служба" галузі знань 1501 "Державне управління" з дисципліни "Питання державного управління"
Дата11.08.2012
Розмір62.17 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


Затверджую

Перший проректор

_____________ В.Д. Карпуша

"_____" ____________ 2011 р.


Програма

вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів

за спеціальністю 8.15010005 "Державна служба"

галузі знань 1501 "Державне управління"

з дисципліни "Питання державного управління"

(співбесіда)


Суми – 2011


1. Загальні положення


Фахові вступні випробування з дисципліни "Питання державного управління" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010005 "Державна служба" галузі знань 1501 "Державне управління" проводяться в формі співбесіди.

На підготовку до відповіді на питання з дисципліни "Питання державного управління" вступнику надається 30 хвилин, протягом яких він робить відповідні записи на поставлені в процесі співбесіди питання.


2 Анотації та ключові питання з дисципліни "Питання державного управління",

що виносяться на фахові вступні випробування


^ 2.1. Анотація дисципліни


Конституція України про шляхи і засоби демократизації суспільства. Конституційна реформа. Цілі, методи і засоби в політиці. Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя. Поняття і сутність демократії, її головні ознаки і принципи. Політична еліта в структурі влади. Сутність політичного лідерства. Політичні лідери в політичному житті сучасної України.

Політична система і політичне життя суспільства. Поняття, структура і функції політичної системи. Особливості сучасної політичної системи України. Поняття суверенної демократичної держави. Національна держава і громадянське суспільство. Поняття і функції політичних партій. Партійні системи та їх типологія. Сучасні виборчі системи та їх ознаки. Політична стабільність і конфлікти.

Поняття державного управління. Зміст державного управління. Об'єктивна необхідність та завдання державного управління економікою. Основні категорії державного управління. Сучасні принципи державного управління в Україні. Функції державного управління і їх класифікація. Основні напрямки здійснення соціального захисту населення.

Виконавча влада: поняття, функції, види діяльності. Відносини між виконавчою, представницькою та судовою гілками влади в Україні. Кабінет Міністрів України в системі виконавчої влади. Органи виконавчої влади (поняття, ознаки, система). Конституційні засади державної влади в Україні.

Державна служба в Україні: поняття та принципи функціонування. Правовий статус державних службовців. Дисциплінарна та персональна відповідальність державних службовців. Система правових актів про державну службу на сучасному етапі.


2.2. Ключові питання з дисципліни "Питання державного управління", які виносяться на фахові вступні випробування

^

Основні контрольні питання для проведення співбесідиЗагальні засади конституційного ладу України.Юридична відповідальність: поняття та види.Конституційно-правові засади організації та функціонування судової влади в Україні.Структура системи права та системи законодавства, форми систематизації законодавства.Роль та місце національної держави в контексті глобалізаційних процесів.Сутність глобалізації та її вплив на розвиток України.Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних проблем.Адміністративно-територіальний устрій України: сучасний стан та потреба у реформуванні.Правовий статус та компетенція місцевих державних адміністрацій.Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні.Роль громадських організацій у процесі державотворення в Україні.Становлення та розвиток політичної системи в Україні.Критерії вибору варіантів економічної політики.Поняття ринку. Конкуренція на ринку.Поведінка споживачів. Державний захист споживачів.Ефективність у виробництві. Ефективність використання ресурсів.Визначення та оцінювання результативності економічної політики та інвестиційних програм.Інвестиційна політика в контексті ефективності і результативності.Методи ціноутворення. Цінове регулювання.Відносини власності в економічній системі: сутність, основні форми та провідні тенденції розвитку в Україні.Форми і методи державного регулювання економіки.Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.Конкурентоспроможність економіки України: пріоритетні напрями і засоби її забезпечення.Інформаційне суспільство та суспільство знань.Інформаційна політика держави: напрямки, проблеми та пріоритети.Роль засобів масової інформації в сучасних суспільних процесах.Електронне урядування як нова форма державного управління.Поняття, сутність, актуальність, мотивація запровадження та функціонування електронного урядування.Нормативно-правове та організаційне забезпечення впровадження державної інформаційної політики.Сутність поняття “національна безпека”.Сутність економічної безпеки держави та механізми її забезпечення.Складові економічної безпеки держави.Сутність та складові екологічної безпеки.Сутність та складові техногенної безпеки.Сутність та складові політичної безпеки держави.Сутність і зміст інформаційної безпеки України.Поняття “суспільний розвиток”: визначення, сутність.Особливості сучасного демографічного розвитку України.Система освіти в Україні: структура, завдання, правове забезпечення.Проблеми освіти в Україні та напрями їх вирішення.Перелік літератури для підготовки до вступних фахових випробувань:


1. Конституція України. - К., 1996.(з наступними змінами)

2. Про державну службу: Закон України // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 52 (з наступними змінами).

3. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України//Відомості Верховної Ради України. 2001. № 3.

4. Загальні правила поведінки державного службовця: Затверджено наказом Головдержслужби України від 23 жовтня 2000 р. № 58 // Урядовий кур'єр. - 2000. 29 листопада.

5. Державне управління в Україні. -Львів, 2002.


3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

^

Співбесіда відбувається у формі усних запитань і відповідей без попередньої письмової підготовки вступників.


Результати співбесіди оголошуються в день її проведення.


Оцінка за результатами екзамену з дисципліни "Питання державного управління" визначається на основі аналізу правильності наданих відповідей та висновків.

Оцінка "відмінно" виставляється за:

  • Послідовне, логічне, обґрунтоване, безпомилкове викладення матеріалу;

  • Вміле формулювання висновків і узагальнень.

Оцінка "добре" виставляється за:

  • Викладення матеріалу, але з не суттєвими помилками чи недоліками.

Оцінка "задовільно" виставляється, якщо:

  • Представлена інформація не має логічної послідовності викладення, а суттєві недоліки демонструють нерозуміння студентом сутності задачі;Голова атестаційної комісії О.М.Теліженко

Схожі:

Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 \"Державна служба\" галузі знань 1501 \"Державне управління\" з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» з дисципліни «Основи економіки»
Фахові вступні випробування з дисципліни "Основи економіки" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 \"Державна служба\" галузі знань 1501 \"Державне управління\" з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма фахового вступного випробування з дисципліни "Питання державного управління"
Питання державного управління" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010002 "Державна...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 \"Державна служба\" галузі знань 1501 \"Державне управління\" з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма фахового вступного випробування з дисципліни "Основи економіки"
Основи економіки" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 "Державна служба"...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 \"Державна служба\" галузі знань 1501 \"Державне управління\" з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПро затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників Кабінет Міністрів України постановля є: 1
Затвердити Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба»...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 \"Державна служба\" галузі знань 1501 \"Державне управління\" з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 15010002 Державна служба з дисципліни «Основи економіки»
«Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 \"Державна служба\" галузі знань 1501 \"Державне управління\" з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПро затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба”...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 \"Державна служба\" галузі знань 1501 \"Державне управління\" з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПро затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба”...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 \"Державна служба\" галузі знань 1501 \"Державне управління\" з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права»
«Основи держави та права» на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з напряму підготовки «Державне управління»,...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 \"Державна служба\" галузі знань 1501 \"Державне управління\" з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма співбесіди при прийомі на навчання
«Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 \"Державна служба\" галузі знань 1501 \"Державне управління\" з дисципліни \"Питання державного управління\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую
«Основи держави та права» на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з напряму підготовки «Державне управління»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи