Звіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік icon

Звіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік
Скачати 124.2 Kb.
НазваЗвіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік
Дата25.01.2013
Розмір124.2 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ

про роботу кафедри теорії та практики перекладу СумДУ

за 2012 рік


Протягом звітного періоду (2012 рік) кафедра виконала навчальне навантаження обсягом 7231 годин. Проведено лекцій – 250 год.; консультацій –95 год.; практичних занять – 1920 год.; перевірки робіт – 273 год.; керівництво курсовими роботами - 654 год.; дипломними роботами – 1460 год.; заліків – 182 год.; екзаменів - 75 год.; інших видів - 938 год.; КМС – 115 год; ДЕК – 160 год.; керівництво практикою – 919 год., аспірантами – 40 год., НДРС - 150 год. (з них 180 год. за погодинною формою оплати).

На кафедрі теорії та практики перекладу працює на постійній основі 5 викладачів з науковими ступенями та вченими званнями.

Доценти кафедри теорії та практики перекладу з червня 2012 р. проходять підвищення кваліфікації в СумДУ за напрямами «Електронні засоби та дистанційні технології навчання» (Баранова С. В.) та «Інноваційна педагогічна діяльність» (Медвідь О.М., Чернюк Н. І.) (п.1.4). Проф. Швачко С. О. проходила стажування в ХНУ ім. В. Н. Каразіна і в Академії Росії (VI Міжнародна Зимова наукова школа «Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования») (п. 1.3.2) та отримала сертифікат міжнародного рівня.

В очній аспірантурі кафедри ТПП (п.1.9.3) завершили навчання Попова О.В., Рева Н.В. Переломов А.Ю., Прокопенко А.В. Аспіранти Кобяков О.О. та Волков О. М. перебувають в академічній відпустці у зв’язку з науковою роботою за кордоном (Канаді) (п.4.2.4).

Проф. Швачко С.О. є членом постійно діючих СВР із захисту докторських та кандидатських дисертацій (п.1.11.5, 1.11.6) – Спеціалізована вчена рада ХНУ ім. В. Н. Каразіна К64.051.16.

За рахунок другої половини дня ПВС кафедри працює за держбюджетною тематикою без виділеного фінансування «ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ: ВНУТРІШНЬОМОВНІ ТА МІЖМОВНІ АСПЕКТИ» (номер НДР 0112U004325). У виконанні НДДКР кафедри без виділеного фінансування беруть участь 3 студенти: Денисенко Я., Зінченко А., Капленко А. Проф. Швачко С. О. є керівником 3-х госпрозрахункових тем (№ 54.17.01-01.12/13.СП, 54.17-02.12/13.СП, 54.17.01-03.12/14.СП). Проф. Швачко С. О. є також керівником науково-дослідної роботи за держбюджетною тематикою «Епідигматичні девіації номінативних та комунікативних одиниць» (реєстраційний номер 54.5/017) (без виділеного фінансування).

Кафедра теорії та практики перекладу забезпечує викладання дисциплін напряму «Філологія», спеціальність «Переклад» за ОКР «бакалавр» (6.020303), «спеціаліст» (7.020303), «магістр» (8.020303) (п.2.1). Крім того здійснюється навчання за екстернатною формою. Екстерн Чіркінян З. отримала кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Переклад».

Істотно збільшився відсоток студентів випускового курсу, що навчалися на умовах повної оплати, та навчаються у звітному році з договорами на цільову підготовку.

Збільшилася кількість навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, які викладаються англійською мовою (п.2.19.3).

Серед учасників загальноукраїнських конкурсів студентських наукових робіт (п.2.23.4) І місце посів Ващук І. (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Романо-германські мови») (керівник – проф. Швачко С.О.). Студентка групи ПР–71 Сергієнко А. стала переможцем у стипендіальній програмі «Завтра.UA» (керівник – доц. Баранова С. В.).

Протягом попередніх 5 років (п.3.1.1) викладачами й аспірантами кафедри теорії та практики перекладу видано 2 монографії:

1. Швачко С. О., Анохіна Т. О., Баранова С. В., Кобякова І. К., Козловська Г. Б., Косенко Ю. В., Подолкова С. В., Самохіна В. О., Соколова І. В., Чуланова Г. В. Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів. Монографія / за редакцією С. О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 178с.

2. Швачко С.О. Сяйво забутих слів слів : монографія / укладач С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 107 с.

У 2012 році викладачі кафедри та студенти під їхнім керівництвом опублікували свої праці (п.3.3, 3.4) в таких закордонних наукових збірках та вітчизняних виданнях:

 1. Метафизика: формы и способы бытия : сборник научных трудов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 192 с.

 2. Сборник научных трудов «Современные подходы к изучению единиц языка и речи и вопросы лингводидактики». – Белгород : ИПЦ Политерра, 2012.

 3. Актуальные вопросы германской филологии и методики преподавания иностранных языков: материалы XVI Республ. науч.-практ. конференции, Брест, 24 февраля 2012 г.; редкол.: А. Н. Гарбалев [и др.]. – Брест: БрГУ им. А.С. Пушкина, 2012.

 4. Межкультурная коммуникация: лингвистический, социальный и медицинский аспекты / Материалы Международной научно-практической конференции (11-12 апреля 2012 г.). – Курск: ГБОУ ВПО КГМУ Минздравсоцразвития РФ, 2012. – [Электронное издание].Номер регистрации в НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» 0321201551

 5. Аспекты изучения языка и культуры: Сборник научных студенческих работ (по материалам студенческой конференции 11 апреля 2012 г., г. Белгород). – Вып. 4 – Т. 1. – Белгород: ООО «ЗЕБРА». – 223 с.

 6. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. –2012. – Том 15. - № 2.

 7. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство). Збірник наукових праць / гол. ред. Н.Л. Іваницька. – Вінниця: ВДПУ, 2012. - Вип.15. - 263 с.

 8. Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених (Київ, 24-26 квітня 2012 р.). – К.: ГУМ НАНУ, 2012.

 9. Філологічні трактати. –2012. - Том 4. - №3.

 10. Філологічні трактати. – 2012. - Том 4. - № 2.

 11. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки «Філологічні науки. Мовознавство».- №23(248) – 2012.

 12. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - 2012. - №6 (231).

 13. Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования ; науч. ред. А. Н. Рудяков. – №4. – Симферополь, 2012. -346 с.

 14. Наукові записки. – Випуск 105(2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. -592 с.

 15. Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». –Вип. 5. – 2012 274 с. .

 16. Молоді науковці Поділля: здобутки та перспективи досліджень: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і магістрантів. –Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 264 с. – укр., рос., польс., англ., нім.

 17. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій (Суми, 19-20квітня 2012 року) «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства». Частина перша. – Суми : Сумський державний університет, 2012.

 18. Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації», м. Суми, 15 -16 березня 2012р. / редкол.: С.О.Швачко, І. К.Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2012.


Студенти у співавторстві з викладачами кафедри теорії та практики перекладу мають статті у фахових виданнях (п.3.3.8, 3.3.9): Ващук І. (ПР-71) (співавтор – проф. Швачко С. О) та Князєва А. (співавтор – доц. Медвідь О.М.), тези доповідей на наукових конференціях (п.3.4.5) та статті й тези, опубліковані ними самостійно під керівництвом ПВС кафедри (п.3.3.10, 3.4.6), в т.ч. у закордонних збірниках (п.3.3.2, 3.3.10): Гордієнко Л. (ПР– 81) (керівник – доц. Баранова С. В.).


За попередні 2 роки видано 2 навчальні посібники з грифом МОНУ (п.3.5.3):

 1. Числівник англійської мови: навч.посіб. / С. О. Швачко, С. В. Баранова, І. К. Кобякова, О. М. Медвідь, Н. І. Чернюк, О. І. Єгорова, О. А. Шуменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. -152 с. + Гриф МОН.

 2. Баранова С. В. Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навч. посіб. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 132 с. + Гриф МОНУ.


У звітному році видано 1 навчальний посібник з грифом МОНУ (п.3.5.4): Медвідь О.М. Лінгвістичний статус квантитативних одиниць: парадигматична та синтагматична представленість : навч.посіб. / О.М. Медвідь. – Суми:Сумський державний університет, 2012, - 197 с. + Гриф МОНУ.

Навчально-методичні видання останніх років зареєстровані в електронній базі СумДУ, наукові публікації розміщені в інституційному репозитарії університету.

Викладачі та аспіранти кафедри теорії та практики перекладу брали участь у роботі конференцій, проведених:

а) за кордоном (п.4.8):

 • Международная научно-практическая конференция «Межкультурная коммуникация: лингвистический, социальный и медицинский аспекты» (Курск, 11 – 12 апреля 2012 р.);

 • VI Международная Зимняя научная школа «Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования», 2-11 февраля 2012 г., ИЯ РАН, Москва.

 • V Международная научная конференция «Новые парадигмы и новые решения в когнитивной лингвистике», 9-10 февраля 2012 г., пансионат «Звенигородский» РАН, г. Звенигород Московской области.

 • XVI Республиканской (с международным участием) научно-практической конференции «Актуальные вопросы германской филологии и методики преподавания иностранных языков», 24 февраля 2012 г.Факультет иностранных языков. Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина».


б) у Міжнародних конференціях, що проводилися в Україні:

 • VІ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (Волинський національний університет імені Лесі Українки 14-16 вересня 2012 р., м. Луцьк).

 • ІV Международный Крымский лингвистический конгресс «Язык и мир», 1-5 октября 2012 г., Ялта


в) у Всеукраїнських конференціях:

 • ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених, Київ, 24-26 квітня 2012 р.


г) у конференціях, проведених у СумДУ:

 • X Міжнародна науково-практична конференція «Методологічні проблеми сучасного перекладознавства» (Суми, 15 – 16 березня 2012 р.);

 • Всеукраїнська наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій (Суми, 19-20 квітня 2012 року) «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства».


Під керівництвом викладачів кафедри ТПП у конференціях брали участь студенти:

а) за кордоном (п.4.8):

 • «Аспекты изучения языка и культуры» (студенческая конференция (11 апреля 2012 г., г. Белгород).


б) у Міжнародних конференціях, що проводилися в Україні:

 • Міжнародна науково-практична конференція студентів і магістрантів «Молоді науковці Поділля: здобутки та перспективи досліджень», 19-20 березня 2012 р., м. Кам’янець-Подільський.


в) у Всеукраїнських конференціях:

 • Всеукраїнська наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій (Суми, 19-20 квітня 2012 року) «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства»;

 • Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації», м. Суми, 15 -16 березня 2012р.

ПВС кафедри теорії та практики перекладу вчасно проводилися контрольні роботи (залишкові, модульні, ректорські), відкриті заняття. У поточному навчальному році відкриті лекції та практичні заняття провели такі викладачі кафедри, як доц. кафедри ТПП Косенко Ю.В., доц. Чернюк Н. І. Заняття були проведені на високому науково-методичному рівні, про що засвідчили проф. Швачко С.О., доц. Баранова С.В. Немає порушень у проведенні сесій.

Викладачі кафедри – члени редколегії «Філологічних трактатів» Сумського державного університету. Кафедра представлена в редколегії наукових збірників інших університеті.

Проф. Швачко С.О. виступала офіційним опонентом дисертацій:

 1. Іваницька Н.Б. Парадигматика і синтагматика дієслівних систем української та англійської мов: лексико-семантичний і формально-синтаксичний аспекти: Дис... докт.філол.наук: 10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство / Київ: КНЛУ.

 2. Барміна Є.О. Особливості перекладу дебітивної модальності з української на англійську мову: Дис... канд.філол.наук: 10.02.16 – перекладознавство / Одеса: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського".

 3. Гончарук О.М. Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти. Дис... канд.філол.наук: 10.02.04 – германські мови / Херсон: Херсонський державний університет.

 4. Шуменко О.А. Денумеральні утворення у cучасних англомовних художніх текстах Дис… канд.філол.наук: 10.02.04 / ДонНу

 5. Вискушенко С.А. Фахова мова тваринництва: лінгвокогнітивний і комунікативно-функціональний аспекти (на матеріалі британського варіанта англійської мови)”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови / Херсон: Херсонський державний університет.

Фахівцями кафедри здійснювалася консультативна робота за такими напрямками:

- написання кандидатських дисертацій;

- методична допомога школам області;

- переклади для університетських структур та підрозділів;

- рецензії, відгуки на наукові та методичні роботи викладачів, аспірантів, студентів. Зокрема, проф. Швачко С.О. складала відгуки на автореферати дисертацій:

 • Герасименко І.А. «Лінгвокультурологічна інтерпретація колоративів у російському мовному просторі», на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 – російська мова

 • Дудок Р.І. “Проблеми значення терміна в гуманітарній сфері”, на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

 • Якимчук А.П. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 10.02.16 – перекладознавство «СТРАТЕГІЯ ОЧУЖЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ ТА ПИТАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ»

 • Бєляєва А.В. про автореферат дисертації “КОНЦЕПТ ОСВІТА В АНГЛІЙСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно історичне і типологічне мовознавство

 • Сопилюк Н.М. «ЛІНГВОКУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОЗИ М. ПРУСТА В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ» , на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство, Одеса, 2012. – 20 с.

 • Соколов В.В. Лінгвокогнітивні і соціофункціональні параметри інновацій англійської мови сфери медицини та охорони здоровя» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

 • Субота С.В. Фонемна структура кореневої морфеми в давньо-, середньо- та новоанглійський період (на матеріалі лексикографічних джерел) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, спеціальність 10.02.04 – германські мови.

 • Радченко О.Ю. «КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА В ТЕРМІНОСИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ (на матеріалі англомовних текстів)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, Херсон, 2012. – 20 с.

 • Дудченок О. С. «Мовленнєва реалізація гендеру в політичному дискурсі (на матеріалі текстів політичних програм атлантичної лінгвокультурної традиції)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 - германські мови

 • Мороз О.Л. «Лінгвокогнітивні та лінгвостилістичні засоби реалізації тональності поетичного тексту (на матеріалі американської поезії ХХ століття», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

 • Сливка Н.П. «Дискурсивна полівекторність позитивного експресиву (на матеріалі сучасних англомовних текстів жіночих романів)» –Херсон: ХДУ, 2012, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

 • Мойсей Л.Т. «Становлення родових кореляцій в англійській мові VII - XVII століть» , подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, Чернівці, 2012, 20 с.

 • Заболотська О.В. "Імперативні синтаксичні конструкції в англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-прагматичний аспект", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

 • Маляренко І.О. “Етнореалії в австралійських поетичних текстах: лінгвокультурний і лінгвокогнітивний аспекти”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, Херсон

 • 10.02.04 – германські мови.


Доц. Баранова С. В. рецензувала дисертації Прокопенко Антоніни Вадимівни «Політичне інтерв’ю: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі політінтерв’ю передвиборчих кампаній via американські веб-сайти служб новин») та Попової Олени Володимирівни «Роль американського передвиборчого дискурсу в динаміці інтралінгвістичних процесів», подані на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, спеціальність 10.02.04 – германські мови.

Проводилася подальша робота по введенню в навчальний процес спеціалізацій для студентів-перекладачів.

На кафедрі надавалися консультації молодим ученим різних вузів України. Викладачі проводили консультації з абітурієнтами щодо вступних іспитів на спеціальність 6.030507 „Переклад”. 7.030507 „Переклад”, 8.030507 „Переклад”.

Кафедра ТПП представляє СумДУ в міжнародних асоціаціях (Асоціації перекладачів, програмі DAAD) та у Всеукраїнській громадській організації «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики».

У 2012 році викладачі кафедри теорії та практики перекладу традиційно проводили виховну роботу серед студентів:

1. Проводилися заходи, присвячені святкуванню Дня перекладача, Різдва, Хелоуіну та Нового року, проведений конкурс на кращого знавця англійської поезії, конкурс новорічних сувенірів "Різдвяні фантазії".

2. Проведений цикл бесід про охорону здоров’я молоді та профілактику туберкульозу.

3. Організовували конкурси творчих робіт студентів, випуск стінгазет, колажів.

Здійснюється орієнтація школярів області на професію перекладача та відбір найбільш здібної до цієї професії молоді. Складена програма літньої школи «Перекладацькі студії» для учнів Сумщини.

Лаборанти кафедри протягом року вели облік використання технічних засобів, навчальних матеріалів; здійснювали підписку літератури, вели облік періодичної літератури, що надходить, комп’ютерний набір методичних вказівок, планів, матеріалів; чергували у методкабінеті, вели облік проведених занять, консультацій, замін.

Традиційним стало висвітлення подій життя кафедри по обласному радіо та телебаченню з гідної уваги тематики: випуск бакалаврів, спеціалістів, участь у конференціях. Студенти залучалися до виступів з доповідями на вузівських конференціях.

Розпочата спільна праця з Брестським державним університетом ім. О. С. Пушкіна щодо участі в міждержавному конкурсі фундаментальних наукових тем (документи прийняті комісією до розгляду в листопаді 2012 р.).

Недоліки в роботі:

- зменшилося число студентів, зарахованих за ОКР «спеціаліст» (п.2.7.1), хто навчається на умовах повної оплати;

- відсутність оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності у виданнях з високим імпакт-фактором та виданнях, що обраховуються БД SCOPUS (п.3.3.4, 3.3.5), що тягне за собою відсутність цитувань у БД SCOPUS (п.3.7);

- низький рівень забезпечення академічної мобільності та міжнародної діяльності.


11.12.2012 р.

Зав. каф. теорії та практики перекладу проф. Швачко С.О.

Схожі:

Звіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік iconЗвіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік
Протягом звітного періоду 2010р кафедра виконала навчальне навантаження повністю в обсязі 6111 годин, з них
Звіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік iconЗвіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік
Кмс – 235; дек – 144 год.; керівництво практикою – 807 год.; аспірантами – 230 год. (з них 188 год за погодинною формою оплати)
Звіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік iconКафедра теорії І практики перекладу
Кафедра теорії та практики перекладу (далі кафедра тпп) була утворена в 2006 році на основі функціонування підготовки спеціалістів...
Звіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік iconКафедра теорії та практики перекладу Сумду кафедра германської філології Сумду 3 в I т про ІХ всеукраїнську наукову конференцію «Методологічні проблеми сучасного перекладу»
Алежної країни. У сумському державному університеті проводиться значна робота по забезпеченню підготовки перекладачів англійської...
Звіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу Чернюк Ніни Іванівни
Звіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу
Звіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік iconСписок магістерських робіт кафедри теорії та практики перекладу
Макаров С. О. «Лексико-семантичні особливості перекладу дипломатичної термінології»
Звіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік iconПерелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік

Звіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік iconПерелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік

Звіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік iconЗвіт про роботу гуманітарного факультету за 2007 рік
Окремо слід відзначити роботу кафедри філології та журналістики та завідувача кафедри Ткаченко О. Г. За останні 2 роки по цій кафедрі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи