Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ icon

Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ
Скачати 98.59 Kb.
НазваАналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ
Дата21.03.2013
Розмір98.59 Kb.
ТипДокументи

Аналітична записка до звіту

кафедри германської філології СумДУ


Протягом звітного періоду (2012 рік) кафедра виконала навчальне навантаження повністю (18 017 годин). Проведено лекцій – 250 год.; консультацій – 490 год.; практичних занять -11790 год.; перевірки робіт – 1380 год.; курсових робіт -166 год.; заліків – 398 год.; екзаменів -160 год.; інших видів -2864 год.; КМС – 372). На кафедрі германської філології працює на постійній основі 17 викладачів (штатний склад – 19.45 од.).

Кафедра ставила за мету подальше формування у студентів перекладацької компетенції, гуманістичного світогляду, поваги до загальнолюдських цінностей. Філологізація традиційно займає чільне місце у процесі підготовки спеціалістів. Актуальним залишається опанування прагматико-комунікативного методу навчання, оволодіння перекладацькою етикою, здобуття умінь та навичок усного та писемного перекладу, діалогу, монологу та полілогу, послідовного перекладу).

Навчально-методична робота на кафедрі проводилась у напрямку забезпечення курсів методичною літературою. За 2012 навчальний рік на кафедрі підготовлено до друку та опубліковано 11 методичних рекомендацій та вказівок, посібник Кобякової І.К. «Навчатися перекладу», якому надано гриф МОНмолодіспорту України (грудень 2012р.).

Вчасно проводилися контрольні роботи (залишкові, модульні та зрізи знань для акредитації магістрів, спеціалістів та бакалаврів), відкриті заняття. У поточному навчальному році відкриті лекції та практичні заняття провели такі викладачі кафедри, як доц. Таценко Н.В., ст. викл. Чепелюк А.Д., ст.викл. Єрмоленко С.В., ст. викл. Дегтярьова Л.І.

Заняття були проведені на високому науково-методичному рівні, про що засвідчили проф. Швачко С.О., доц. Баранова С.В. Немає порушень у проведенні сесій, здійснили новий набір студентів, збільшений ліцензійний обсяг для іноземних студентів до 20 одиниць, попередній ліцензійний обсяг (100) виконали повністю, в тому числі 3 студента навчаються в м. Шостка (на першому курсі група іноземців складається з 9 студентів).

НДР викладачів знаходиться на належному рівні. Виконується науково-дослідна робота на кошти рекламного агентства «Сфера» та ПВКП «Апекс» за наступними затвердженими темами та шифрами: перша – 129.01.02.10 (Виконання науково-технічних послуг); друга - 54.18-0112/13 СП (Складання документації та переклад її). Отримано коштів 3 353 гр. 33 коп.

Закінчили навчання в аспірантурі кафедри ТПП Рева Н.В., Попова О.В., Прокопенко А.В. та подали для захисту дисертації до спеціалізованих рад ДонНУ (м.Донецьк) та ХНУ (м.Херсон) у листопаді 2012 р. Захистили кандидатські дисертації в рік закінчення очної аспірантури Шуменко А.А. та Єгорова О.І. Захистили кандидатські дисертації також Чуланова Г.В. та Мовчан Д.В.

В жовтні 2012 Шуменко А.А., Єгорова О.І. та Чуланова Г.В одержали дипломи кандидатів наук, Мовчан Д.В. одержала підтвердження захисту кандидатської дисертації.

Проводиться значна робота з молодими викладачами та студентами. Опубліковано статей у фахових виданнях - 30, тез - 49 , здійснювали наукове керівництво студентів - 32 та у співавторстві зі студентами – 44.

Вперше на кафедрі ГФ доц. Таценко Н.В опублікувала статтю в виданні з високим імпакт - фактором, яка обраховується БД SCOPUS «Medical discourse in pathological anatomy» // Georgian Medical News. Monthly Scientific Journal. – № 5 (206). – Tbilisi - New York, 2012. – P. 63-66.

Проводиться значна робота з молодими викладачами та студентами. Нижче наведені збірки, де опубліковані їх здобутки:

1. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”, 2011. — № 954.

2. Профессиональное лингвообразование: материалы пятой международной конференции. – Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской гос. службы, 2012.

3.Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки (мовознавство): збірник наукових праць — 2012.

4. Сборник научных трудов Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований. Материалы 2-ой международной научно-практической конференции 25-26 марта 2012. – Пенза . – Москва – Зешт: Научно-издательский центр «Социосфера», 2012.

5. Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, квітень, 2012р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми: СумДУ, 2012.

6. Філологічні трактати. Науковий журнал. Том , № 1 -4– Суми – Харків: СумДУ – ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012.

7. Тези доповідей X наукової конференції “КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ: ЛЮДИНА. МОВА. КОМУНІКАЦІЯ” з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012.

8. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк: Волинський національний університет ім. Л. Українки. – 2012.

9. Сборник научных статей; отв. соред. Г.Н. Кенжебалина, М.В. Пименова. – Павлодар-Кемерово-Витебск: Кереку, 2012. (Серия «Поликультурное пространство языка в Казахстане». Вып. 1).

10. Development of scientific thought in the 21st century: problems and perspectives – Riga, 2012.

Викладачі кафедри ГФ та студенти 3-4 курсів спеціальності переклад брали активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях:
^

1. VI Международная Зимняя научная школа «Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования» (3-11 февраля 2012 г.), РАН, г. Звенигород Московской области.

2. V Международная научная конференция «Новые парадигмы и новые решения в когнитивной лингвистике» (9-10 февраля 2012 г.), яка відбулася в РАН, м. Звенигород Московской области.

^

3. X Міжнародна науково-практична конференція «Методологічні проблеми сучасного перекладознавства» 15-16 березня 2012 року , Суми.

4. ІІ Всеукраїнськая студентська науково-практична конференція «Перекладацькі інновації»,  Суми, 15-16 березня 2012 р.

^

5. ІІ международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований» 25-26 марта 2012. Пенза.

6. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» 28-30 березня 2012 року, Кіровоград.


7. XI наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, березень 2012.

8. Международная научно-практическая конференция «Современная филология: теория и практика» – Москва, 2012. 

9. Международная научно-практическая конференция «Межкультурная коммуникация: лингвистический, социальный аспекты» ( 11-12 апреля 2012 г.) Курск: ГБ09 ВПО КГМУ, 2012 (Электронное издание).

10. Всеукраїнська наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства», Суми, 19-20 квітня 2012 р. - Суми: СумДУ.

11. VІ Международная научно – практическая конференция «Профессиональное лингвообразование». Волго - Вятская академія, июнь 2012 г. Нижний Новгород.

12. IV Международний крымский лингвистический конгресс «Язык и мир», г. Ялта с 1 по 5 октября 2012 г.

Доц. Кобякова І.К керує зареєстрованою науково-дослідною роботою кафедри «Епідигматичні девіації номінативних та комунікативних одиниць» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289, Державний реєстраційний номер 0112U4326 та 011 U004325, термін виконання травень 2012 р.- травень 2017 р. (за рахунок другої половини дня), та 2 господарчі теми (3 353гр. 33 коп.); науково-дослідною темою «Маркери конструювання вторинних утворень» (номер державної реєстрації 0109U007605 від 24 червня 2009 р. –до 2012р).

Виконується договір з колегами Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (продовжена угода про співпрацю між кафедрою англійською філологією та кафедрою ГФ СумДУ на 2012-2017 р.р.).

Підвищення кваліфікації на кафедрі ГФ проходить за встановленим планом та вчасно. У квітні – травні 2012 р. доц.. Кобякова І.К. пройшла стажування в ХНУ ім. В.Н. Каразіна (обсяг 216 годин), а також в Інституті Мовознавства Російської академії наук (3 лютого -11 лютого 2012 р)., одержала довідку від федеральної державної бюджетної наукової установи Росії. Викладач Бондаренко Ю.С. одержала стипендіальні курси від DAAD «DSH –Zeugnis» Universität Munchen, пройшла їх 02 серпня по 28 серпня 2012р. в відзнакою – 89%. В університеті м. Відня (Австрія) ст. викл. Єрмоленко С.В. та викл. Светлова А.І. пройшли курси інтенсивного навчання німецькій мові 06 серпня -31 серпня 2012 року та одержала сертифікат – «Deutschkurse Innovationszentrum» Universität Wien. Викладач Светлова А.І. пройшла інтенсивні курси німецької мови (09 липня по 03 серпня 2012р.) у Віденському університеті (Австрія) (реєстрація курсі -12DE070708) з оцінкою «добре» (16) за 4 кредиту.

Виконано переклад юридичної документації на замовлення Зарічного суду м. Суми (обсяг 14 440 гр.), надавалися консультаційні послуги стороннім замовникам та університетам США (англомовний курс Менеджменту та маркетингу зі складанням іспиту-тесту).

Студенти-перекладачі під керівництвом викладачів кафедри германської філології мають статті у фахових виданнях (12).

Кафедра представлена в редколегії наукових збірників університетів України. Доц. Кобякова І.К. є заступником головного редактора «Філологічних трактатів» Сумського державного університету. В 2012 році доц.. Кобякова І.К. виступала офіційним опонентом дисертації Вороніної К.В. “Структурно-семантичні та функціональні особливості лексичного нонсенсу в англомовному поетичному дискурсі”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови в м. Харків.

Викладачі кафедри постійно надають відгуки на автореферати кандидатських дисертацій, що захищаються:

1) доц.. Кобякова І.К. - на автореферат дисертації Т. О. Бідної на тему «Реалізація концептів ЖІНКА та ЧОЛОВІК в оригіналі та перекладах художнього тексту (на матеріалі перекладів романів М. Мітчел «Gone with the Wind» і Дж. Голсуорсі «The Forsyte Saga»)», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство;

2) доц.. Кобякова І.К. - на автореферат Саламатіної О.О. «Мовленнєвий жанр «інтерв’ю» в сучасній німецькомовній та україномовній пресі: функціональні та прагматичні ознаки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 — загальне мовознавство.

Викладачі кафедри рецензували навчальні та методичні посібники для студентів вищих навчальних закладів: автор Е.В. Польова, Т.П. Уваренко «Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Частина ІІ. Галузевий переклад (наука, медицина)» для студентів V курсу факультету перекладачів рецензент Кобякова І.К.

Майбутні перекладачі мали нагоду зустрічатися з носіями англійської мови з Великої Британії, США та Канади, з визначними людьми Сумщини. Викладачі та студенти працюють кореспондентами у газеті "Панорама", "Резонанс" СумДУ, в якій вони друкують свої творчі доробки англійською, німецькою мовами. Традиційними стали виступи по радіо та телебаченню з гідної уваги тематики: випуск бакалаврів, спеціалістів. Студенти залучалися до сумісної праці з викладачами (підготовка методичних вказівок, аутентичного матеріалу з перекладу), виступали з доповідями на вузівських конференціях. Фахівцями кафедри здійснювалася консультативна робота за такими напрямками:

- написання кандидатських дисертацій;

- рецензії, відгуки на наукові роботи;

- методична допомога школам області.

На кафедрі розпочата робота над створенням лінгафонного кабінету з функціями навчання синхронному перекладу.

Результатом діяльності держрозрахункового підрозділу кафедри германської філології ПНМЦ за 2012 рік отримано коштів – 86 000 грн. (станом на 18.12.2012р.).

На кафедрі надавалися консультації молодим ученим різних ВНЗ України. За 2012 рік на кафедрі пройшли стажування з оформленням всієї належної документації чотири викладача СДПУ ім. А.С. Макаренка. Регулярно викладачі кафедри виїжджали в школи області, проводили олімпіади, контрольні роботи з абітурієнтами, консультації зі вступних іспитів за спеціальністю 6.030507 „Переклад”. 7.030507 „Переклад”, 8.030507 „Переклад”.

Проводилася консультаційна робота з підготовки абітурієнтів, здійснюється орієнтація на професію перекладача та відбір найбільш здібної до цієї професії молоді. Викл. Куліш В.С. проводить роботу з школярами Білопільщини. Складена програма спецкласів поглибленого вивчення іноземної мови. Створені «Перекладацькі студії» для учнів Сумщини, «Офіс практики та кар’єри», «Офіс навчання», «Офіс науки» при НПЛЦ.

В березні 2012 проведена ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Перекладацькі інновації» (Суми, 15-16 березня 2012р.) Матеріали конференції включають доробки представників 5 вузів, 102 учасника опублікували 66 тез. На зазначеній конференції фокусувалась увага на непересічних проблемах перекладознавства, стилістики та лінгвістики тексту. Взяли участь в проведенні Х Всеукраїнської наукової конференції «Методологічні проблеми сучасного перекладу» (Суми,15-16 березня 2012р.).

Розпочата робота з організації та проведення ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації» (Суми, березень 2013р.).

Недоліки в роботі:

- три аспіранти попередніх років закінчили свої дисертаційні дослідження, але не захистили їх (Дорда В.О, Назаренко О.В.– відпустка по догляду за дитиною, Бровкіна О.В. – відпустка по догляду за дитиною);

- незначна кількість наукових статей викладачів кафедри ГФ публікується в провідних іноземних журналах з імпакт - фактором.

У 2012 році викладачі кафедри перекладу традиційно проводили виховну роботу серед студентів:

1. Куратори 1 курсу працювали згідно плану роботи кураторів університету, факультету та кафедри.

2. Проводилися заходи, присвячені святкуванню Дня перекладача, Різдва, Хелоуіну та Нового року, проведений конкурс на кращого знавця англійської поезії, конкурс новорічних сувенірів "Різдвяні фантазії".

3. Проведений цикл бесід про охорону здоров’я молоді та боротьбу зі СНІДом.

4. Організовували культпоходи до театрів, кінотеатрів та музеїв міста.

5. Організовували конкурси творчих робіт студентів, випуск стінгазет, колажів «Перекладацькі студії».

Лаборанти кафедри ГФ протягом року здійснили переїзд на 4 поверх корпусу ЕТ, розпорядженням по кафедрі закріплені тематичні аудиторії за викладачами кафедри ГФ, розпочали роботу по естетизації кафедри ГФ (відповідальна Рева Н.С.); провели облік використання технічних засобів, навчальних матеріалів; здійснювали підписку літератури, вели облік періодичної літератури, що надходить; комп’ютерний набір методичних вказівок, планів, матеріалів; вели облік проведених занять.

Схожі:

Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconАналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ
На кафедрі германської філології працює на постійній основі 18 викладачів, виконано 17 718 годин
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconАналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ
Кмс – 372). На кафедрі германської філології працює на постійній основі 17 викладачів (штатний склад – 19. 45 од.)
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconЗвіт про роботу кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов за 2010-2011 навчальний рік Навчальна робота
Навчальне навантаження по кафедрі германської філології та методики викладання іноземних мов у кількості 23825 годин виконано у повному...
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconДодаток А
Перелік публікацій кафедри германської філології за 2010 рік1
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconДодаток А
Перелік публікацій кафедри германської філології за 2011 рік1
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconКафедра теорії та практики перекладу Сумду кафедра германської філології Сумду 3 в I т про ІХ всеукраїнську наукову конференцію «Методологічні проблеми сучасного перекладу»
Алежної країни. У сумському державному університеті проводиться значна робота по забезпеченню підготовки перекладачів англійської...
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconЗвіт про роботу кафедри Інститут Факультет за германської філології іфск 2013 (назва кафедри) (назва інституту (факультету)) (календарний рік)

Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconЗвіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік
Проведено лекцій 300 год.; консультацій – 663 год.; практичних занять -12726 год.; перевірки робіт – 1411 год.; курсових робіт -176...
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconПрограма дев’ятої Регіональної Олімпіади
Морєва галина Георгіївна – к філол н., доцент, завідувач кафедри германської філології Маріупольського державного університету
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconПерелік публікацій кафедри
Перелік публікацій кафедри германської філології за 2012 рік1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи