Дмух н. М. Теоретичні основи розвитку кадрових процесів в системі державної служби icon

Дмух н. М. Теоретичні основи розвитку кадрових процесів в системі державної служби
Скачати 68.58 Kb.
НазваДмух н. М. Теоретичні основи розвитку кадрових процесів в системі державної служби
Дата09.06.2013
Розмір68.58 Kb.
ТипДокументи

ДМУХ Н.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КАДРОВИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Тези присвячені кадровим процесам в системі державного управління. Автор звертає увагу на кадрові відносини, тобто сукупність взаємодій між суб'єктами й об'єктами кадрової політики: відносини, що виникають між державою і державними службовцями, керівниками і підлеглими в межах державної служби.


Постановка проблеми. Уособлюючи державну службу, кадри виступають не лише невід'ємним її компонентом та основою, оскільки вони є носіями цієї служби. Поряд із цим, відображаючи соціальні відносини і тенденції їхнього розвитку, кадри сприяють взаємодії державної служби із суспільством. Кадри – це основний (постійний, штатний), кваліфікований склад працівників організації (установи) Це частина персоналу апарату органів влади. Характерними рисами кадрів є професійна підготовка; постійний характер службово-трудової діяльності, що, власне кажучи, є основним фінансовим джерелом їхнього існування; їхня діяльність щодо фактичної реалізації чи забезпечення виконання поставлених завдань, функцій і компетенції органу влади [2, с. 354].

^ Аналіз актуальних досліджень. Суттєвими для осмислення сутності розвитку кадрових процесів є праці: Білорусов С., Дзвінчук Д., Логвінов В., Майборода В., Нинюк І., Олуйко В. та інші.

^ Мета статті. Теоретично дослідити розвиток кадрових процесів у системі державного управління.

Виклад основного матеріалу. Спеціально підготовлені кадри є важливою складовою державної служби. Від їхньої професійної компетентності, енергії, відповідальності значною мірою залежать становлення нової державності та результати ринково-демократичних перетворень, які відбуваються в країні, тому формування професійно - підготовленого кадрового апарату державних органів стало невідкладним практичним завданням держави [3, с.123].

Підхід до кадрів державної служби здійснюється одночасно як до об'єкта і суб'єкта управління. Причому зазначимо, що обсяг правової й управлінської суб'єктності у чиновників різних рівнів неоднаковий. Для державного управління не є характерною наявність тільки однієї парної категорії „суб'єкт - об'єкт” суб'єктно-об'єктних відносин. Це пояснюється тим, що в системі державної служби людина, апарат окремого підрозділу є одночасно об'єктом для вищестоящого суб'єкта і суб'єктом для нижчестоящих працівників чи співробітників підвідомчої сфери. У різних управлінських циклах і рівнях суб'єкти й об'єкти ніби міняються місцями. До того ж, на один об'єкт частіше впливають кілька взаємозалежних суб'єктів управління, тому в державній службі як ієрархічно регламентованій системі діяльності й управлінських відносин важливо чітко визначати обсяг і зміст функцій і повноважень кожного суб'єкта, межі керованих об'єктів, ступінь взаємозалежності і підконтрольності [5, с.72]. Крім того, діяльність кожного посадовця, що обіймає державну посаду, може бути спрямована як на внутрішній (підлеглі працівники, підвідомчі структури і дії), так і на зовнішній об'єкт (населення, нижчестоящі структури влади, підвідомчі державні організації ). Звідси виходить різне усвідомлення обсягу повноважень та відповідальності як кожного державного службовця, так і кожного державного органу [2, с. 8]. Усе це впливає на вибір критеріїв оцінки і характеристики стану кадрового складу державної служби. Коли службовці є об'єктом управління, вони, як правило, виступають у ролі виконавців управлінських рішень. Однак, як свідчить практика, як об'єкт управління державні службовці не є пасивними, хоча їм властива власна інерція, „інстинкт” самозбереження і вони часто чинять опір (підсвідомо чи й усвідомлено) управлінському впливу, який прагне змінити їх статус та функції. Тому знання стану об'єкта багато в чому визначає та характеризує систему управлінського впливу й набір завдань і технологій, які використовуються керівниками. Від стану об'єкта суттєво залежить вибір пріоритетів у роботі з кадрами, програма професійно-кваліфікаційного розвитку і кар'єрного росту, темпи і технології відновлення кадрів, пошук шляхів їх раціональнішого використання.

У тезах ми виходимо з того, що процес – це: 1) послідовне змінювання явищ, станів, перемін у розвитку будь-чого; 2) сукупність послідовних дій, спрямованих на досягнення певних результатів [2, с.36]. Саме тому кадрові процеси в державному управлінні ми розглядаємо як сукупність послідовних дій для досягнення визначеного результату в кадровій політиці, об'єктивну повторюваність кадрових явищ та рис. Крім цього, кадрові процеси відображають кадрові відносини, тобто сукупність взаємодій між суб'єктами й об'єктами кадрової політики: відносини, що виникають між державою і державними службовцями, керівниками і підлеглими в межах державної служби. Кадрові процеси – це, насамперед, об'єктивно зумовлена соціально значима зміна, розгортання стану кадрових відносин і зв'язків, кількісних та якісних параметрів кадрового корпусу. Це, насамперед, результат дії об'єктивних і суб'єктивних факторів, причому, як усередині організації, так і поза нею [5, с.65].

Важливим аспектом вивчення визначеної нами проблеми стало виявлення впливу як зовнішніх факторів (управлінські потреби держави, стратегія, розвиток соціально-економічних основ суспільства, та ін.), так і внутрішніх ресурсів і факторів розвитку кадрового корпусу державної служби (організації системи влади, усіх її галузей, пошуки оптимальніших структур і методів управління, зміцнення вертикалі влади, зміна функцій і компетенції державних органів, потреби, інтереси і можливості організації, інтереси і потреби працівника, пошук балансу інтересів службовця, державного органу, держави, суспільства й ін.). Кадрова система є підсистемою державного управління, адаптованою до ієрархії його структур і посадових осіб. Крім цього, вона виступає важливим носієм і засобом реалізації функцій держави. Тому оцінку наявного стану кадрів державних службовців та їхніх характеристик необхідно завжди співвідносити з призначенням кадрової системи в реалізації компетенції і повноважень державних органів і виявленням здатності кадрів найбільш ефективно здійснювати покладені на них функції і службові обов'язки [1, с.12]. Серед кадрових процесів у державній службі, відповідно до суспільного поділу праці, виділяються такі процеси: становлення професіоналів, посадовий ріст, професійне навчання, оволодіння професією й ін. Значимість процесного підходу до вивчення кадрового складу державної служби визначається тим, що він дає можливість точніше визначити спрямованість кадрових процесів і, відповідно, відпрацювати методи їх регулювання. Передбачається, що в умовах стабільного розвитку, стійкої рівноваги держави і суспільства кадрові процеси набудуть лінійного характеру. Це дає можливість встановлювати причини кадрових змін, що відбуваються, і на цій підставі з більшим чи меншим ступенем імовірності прогнозувати подальший розвиток цих процесів, підтримуючи прогресивні тенденції та нейтралізуючи негативні [6, с.27].

Однак у цей час у державному управлінні домінують кадрові процеси, характерні для перехідних періодів держави і суспільства. Слід відзначити, що процеси набули непередбаченого, нелінійного характеру, оскільки зросла роль випадкових впливів на кадровий корпус державної служби; усе ще висока плинність кадрів; службовці соціально незахищені; набула поширення корупція; при прийомі на державну службу і її проходженні переважають політичні, а не ділові підходи; протікання кадрових процесів відчутно залежить від волі посадових осіб державних органів, що діють часто всупереч не лише об'єктивній реальності та логіці, але й закону. Свідоме регулювання кадрових процесів можливе лише за умови наявності не тільки знань у працівників державних органів про природу, структуру, спрямованість, особливості кадрових процесів у державній службі, але й дієвої та ефективної системи механізмів, технологій та ресурсів для впливу на хід їхнього протікання. Необхідною умовою такого впливу є проведення моніторингу кадрових процесів. Предметом постійного спостереження можуть бути такі кадрові явища, як: кількісний і якісний склад, забезпеченість державних органів кваліфікованими кадрами, динаміка їхнього професійного розвитку і руху, стиль управління персоналом, ступінь задоволеності кадрів своєю діяльністю й ін. Важливого значення набуває вивчення рушійних сил кадрових процесів. На особистісному рівні ці сили розкриваються за допомогою теорії лідерства, що розглядає соціальний генезис кадрових процесів, їх стихійне протікання, самоорганізацію. Ця теорія стала основною: проходження державної служби; оволодівання рисами, необхідними її кадрам для посадового і професійного росту; ієрархії посад, чинів і звань; конфліктів між офіційним керівництвом і лідерами; соціального відтворення кадрового складу державного управління [7, c. 3].

Висновки. Таким чином як показав теоретичний аналіз, у цей час кадрові процеси значно деформовані внаслідок слабкого обліку об'єктивних умов їх перебігу в неврівноваженій соціально-політичній системі країни, недооцінки об'єктивних і суб'єктивних факторів, історичного досвіду їх становлення, відтворення і розвитку. До того ж, кадрові зміни в державному управлінні сприймаються багатьма її працівниками як довільні і невмотивовані, що ведуть до невиправданого росту плинності, деморалізації персоналу, зниження якості діяльності службовців. Кадрові процеси в сучасній державній службі України знаходяться, на нашу думку, поки в стадії підвищеної динаміки: вони характеризуються нестабільністю, стихійністю, неврівноваженістю, ростом впливу традицій і звичаїв. Ми переконані, що успішнішому регулюванню кадрових процесів у державній службі сприяло б зміцнення правового і соціального статусу державних службовців, поліпшення професійної підготовки і перепідготовки державних службовців. Це можливо лише за умови створення спеціального регіонального органу управління державною службою, як це прийнято в країнах, де цей інститут держави є ефективним.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления. –М.: Юрид. лит., 2010. – 351 с.

  2. Білорусов С. Шляхи залучення молодих фахівців до корпусу державних службовців // Вісн. державної служби України. – 2011. – № 4. – С. 84-86

  3. Дзвінчук Д.І. Підвищення кваліфікації державного службовця як процес і результат розвитку компетентності // Вісн. УАДУ. – 2012. – №1. – С. 190-194.

  4. Логвінов В. Підвищення кваліфікації державних службовців: проблеми розвитку // Проблеми теорії і практики державного управління і місцевого самоврядування: Матеріали щоріч. наук.-практ. конф. проф.-виклад. складу та слухачів Академії. – К.: Вид-во УАДУ, 2010. – 236 с.

  5. Майборода В. наукові засади підвищення кваліфікації державних службовців в Україні // Вісн. УАДУ. – 2009. –№2. – С. 121-127.

  6. Нинюк І.І. Професіоналізм державних службовців / За ред. Н.Р.Нижник. – Луцьк: Надстир'я, 2010. – 164 с.

  7. Олуйко В.М. Кадри в регіоні України: становлення та розвиток: Монографія / За ред. Н.Р. Нижник, Г.І. Лелікова. – К.: Наук. світ, 2008. – 237 с.

Схожі:

Дмух н. М. Теоретичні основи розвитку кадрових процесів в системі державної служби iconРозглядаються науково-теоретичні і методичні основи сучасних транскордонних процесів у країнах Європи: генеза та формування інтеґраційних процесів, головні інтеґраційні утворення та їхня практична сутність

Дмух н. М. Теоретичні основи розвитку кадрових процесів в системі державної служби iconЧастина ІІ. Теоретичні основи перетворення І використання енергії
Розділяється на загальну, хімічну й технічну. Загальна (фізична) термодинаміка дає поняття про загальні теоретичні основи й закономірності...
Дмух н. М. Теоретичні основи розвитку кадрових процесів в системі державної служби iconУправління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області
Києві та Севастополі утворені територіальні органи Головдержслужби. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. №842...
Дмух н. М. Теоретичні основи розвитку кадрових процесів в системі державної служби iconОснови методики рухових якостей. Теоретичні основи управління фізичним вихованням. Контроль у фізичному вихованні
Загальна характеристика змісту рухових якостей І засобів їх розвитку. Основи методики розвитку силових якостей та витривалості
Дмух н. М. Теоретичні основи розвитку кадрових процесів в системі державної служби iconПаспорт спеціальності 05. 18. 12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
Теоретичні основи технологічних процесів харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості (статика, кінетика,...
Дмух н. М. Теоретичні основи розвитку кадрових процесів в системі державної служби iconПаспорт спеціальності 05. 18. 12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
Теоретичні основи технологічних процесів харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості (статика, кінетика,...
Дмух н. М. Теоретичні основи розвитку кадрових процесів в системі державної служби iconПаспорт спеціальності 05. 18. 12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
Теоретичні основи технологічних процесів харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості (статика, кінетика,...
Дмух н. М. Теоретичні основи розвитку кадрових процесів в системі державної служби iconСверлюк Ярослав Васильович
Основи знань керівників дитячих музично-аматорських колективів”. Підготував докторську дисертацію „Теоретичні та методичні основи...
Дмух н. М. Теоретичні основи розвитку кадрових процесів в системі державної служби iconТематичний план практичних занять
Сексологія: предмет, завдання. Структура, розділи та їх взаємо-зв’язок у системі сексологічних знань. Історія становлення та розвитку....
Дмух н. М. Теоретичні основи розвитку кадрових процесів в системі державної служби iconДемченко Олена Миколаївна, к п. н., начальник Управління державної служби Головдержслужби в Сумській області
Стан державної кадрової політики з огляду на гендерні виклики сучасності (за матеріалами Управління державної служби Головдержслужби...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи