Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8). 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» icon

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8). 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Скачати 157.02 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8). 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Дата03.09.2013
Розмір157.02 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

__________________

____ ______________ 20___ р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ОКР «спеціаліст» («магістр») спеціальності

7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»


1 Загальні положення


Прийом студентів на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальністю 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» проводиться на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Прийом студентів на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» проводиться на базі освітньо-кваліфікаційних рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» або «спеціаліст» спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Прийом проводиться за спеціалізаціями урбоекологія та екологія хімічних виробництв.

Фахове вступне випробування за ОКР «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» проводиться письмово в тестовій формі. Тематика питань в білетах залежить від обраної спеціалізації. Структура білету передбачає 45 запитань різного рівня складності. Час відведений на виконання тесту – 2 години.

Тест містить питання з наступних дисциплін навчальної програми ОКР бакалавр за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (всього 15 дисциплін за кожною спеціалізацією): біогеохімія, ґрунтознавство, моніторинг навколишнього середовища, економіка природокористування, моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища, екологічна експертиза, екологічна безпека, загальна екологія та неоекологія, екологія людини, нормування антропогенного навантаження на природне середовище, техноекологія, екологія міських систем, природоохоронні технології та обладнання, міське комунальне господарство (для спеціалізації «Урбоекологія»), технології утилізації відходів (для спеціалізації «Урбоекологія»), процеси та апарати природоохоронних технологій (для спеціалізації «Екологія хімічних виробництв»), загальна хімічна технологія (для спеціалізації «Екологія хімічних виробництв»).


^ 2 Анотації та програмні питання


Загальні питання:

Дисципліна „Біогеохімія”: Хімічний склад живої речовини в порівнянні з неживою матерією. Основні біогеохімічні функції живої речовини. Біогеохімічний цикл Нітрогену (N), техногенні фактори порушення його коло обігу. Біогеохімічна значимість фото-, хемо-, авто- і гетеротрофів. Особливості проходження геологічного (великого) та біологічного (малого) колообігу речовин. Вплив геохімічного середовища на розвиток і хімічний склад живих організмів. Біогеохімічні провінції. Загальні риси біогеохімічних циклів ксенобіотиків. Техногенна і природна міграція ртуті у навколишньому середовищі. Охарактеризуйте техногенну міграцію хімічних елементів. Роль хімічних елементів в прояві ендемій.

^ Дисципліна „Грунтознавство”: Основні фактори ґрунтоутворення. Основні морфологічні ознаки ґрунту. Ґрунт як трьохфазна система. Коротка характеристика кожної фази. Генетичний профіль фунтів. Основні ґрунтові горизонти. Процес гуміфікації. Основний склад ґрунтового гумусу. Вітрова ерозія: причини, наслідки та заходи боротьби. Водна ерозія: причини, наслідки та заходи боротьби. Причини та наслідки забруднення ґрунтів агрохімікатами. Захист ґрунтів від вторинного засолення та закиснення. Проблема відчуження земель. Рекультивація порушених ландшафтів після видобутку корисних копалин.

^ Дисципліна „Моніторинг навколишнього середовища”: Державна система моніторингу атмосфери в Україні (визначення, об’єкт, мета, завдання, структура). Державна система моніторингу поверхневих вод в Україні (визначення, об’єкт, мета, завдання, структура). Системний екологічний аналіз атмосфери як об’єкту моніторингу. Системний екологічний аналіз водного середовища як об’єкту моніторингу.

^ Дисципліна „Економіка природокористування”: Економічний механізм регулювання природоохоронною діяльністю в Україні. Методичні принципи економічної оцінки результатів природоохоронних заходів та ефективності екологічних витрат.

^ Дисципліна „Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища”: Моделювання основних показників оцінювання рівня забруднення повітря викидами стаціонарних джерел. Моделювання основних показників оцінювання забруднення водного середовища скидами стічних вод стаціонарних джерел.

Дисципліна „Екологічна експертиза”: Розвиток екологічної експертизи Україні в 80 х роках XX сторіччя. Участь громадськості у проведенні екологічної експертизи. Форми екологічної експертизи. Умови та підстави для проведення громадської екологічної експертизи. Права, обов'язки та гарантії незалежності експерта екологічної експертизи. Порядок та процедура проведення екологічної експертизи. Екологічна експертиза в умовах стійкого розвитку країни. Міжнародне співробітництво у сфері екологічної експертизи. Основні положення концепції оцінки впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Структура, склад та зміст розділів ОВНС. Структура та зміст екологічного паспорта підприємства. Вимоги європейського банка реконструкції та розвитку до екологічного супроводу інвестиційних проектів.


^ Дисципліна „Екологічна безпека”: Найважливіші глобальні проблеми людства, причини виникнення, шляхи розв'язку. Екологічні показники, що характеризують стан геосистеми. Класифікація екологічних ситуацій, схема формування, фактори, що враховуються при оцінці екологічних ситуацій. Види забруднень навколишнього природного середовища антропогенного характеру. Природа виникнення, вплив на навколишнє середовище й людини. Роль галузей господарства у виникненні екологічних проблем. Екологічні наслідки воєнних дій. Надзвичайні екологічні ситуації. Причини виникнення, наслідки впливу на навколишнє середовище й людини. Взаємозв’язок небезпеки та безпеки. Методологія аналізу та оцінки ризику. Екологічні ситуації: типи, загальна схема формування. Заходи попередження й подолання надзвичайних екологічних ситуацій.

^ Дисципліна „Загальна екологія та неоекологія”: Предмет, задачі, основні концепції екології. Біосфера – планетарна екосистема. Динаміка екосистем. Класифікація факторів середовища. Трофічна структура екосистем. Популяції, їх існування. Прогнозування в екології. Антропогенні впливи на атмосферу. Забруднення водних об’єктів. Якість навколишнього середовища і її оцінювання.

^ Дисципліна „Екологія людини”: Предмет екології людини. Вплив чинників середовища на репродуктивну систему людини. Фізіологічний механізм отруєння чадним газом. Дія забруднювачів повітря на систему крові. Порушення серцевого ритму, які чинники середовища їх викликають? Які фактори середовища можуть викликати зупинку серця? Як надати першу допомогу при цьому? Що таке артеріальний тиск? Які внутрішні та зовнішні чинники можуть викликати порушення нормального артеріального тиску? Як впливає забруднене повітря на верхні дихальні шляхи? Які хвороби дихальної системи викликають забруднювачі? Механізм терморегуляції. Механізми загартовування. В які строки вагітності найбільш небезпечні негативні впливи середовища? Явище парабіозу. Які чинники можуть викликати парабіоз? Явище парабіозу при алкогольному отруєнні. Які хвороби притаманні видільній системі? Які фактори їх викликають? Дайте характеристику облікам та обмороженням? Які фактори можуть їх викликати? Опишіть механізм виникнення карієсу. Які чинники середовища можуть викликати карієс? Які чинники навколишнього середовища можуть порушувати травлення та які хвороби при цьому виникають?

Дисципліна „Нормування антропогенного навантаження на природне середовище”: Потужність викиду, гранично допустимі викиди (ГДВ), точкове джерело викидів, пересувне джерело викидів. Стаціонарне джерело викиду, організований викид, аварійні викиди, джерело утворення забруднюючих речовин. Неорганізований викид; лінійне джерело викидів; площинне джерело викидів; залпові викиди. Інвентаризація викидів. Методи виконання інвентаризації. Основні умови встановлення нормативів ГДВ. Розміри санітарно-захисних зон для підприємства. Зміст розділу інвентаризації викидів "Характеристика джерел, утворення забруднюючих речовин". Нормативи в галузі охорони атмосферного повітря. Водозабірний басейн, дренажна вода, вода зворотна, вода стічна. Водний об'єкт, водні ресурси, водогосподарський баланс, водоносний горизонт. Гранично допустимі скиди (ГДС), зона санітарної охорони, водоносний горизонт, водогосподарський баланс. Нормативи в галузі охорони водних ресурсів.


^ Дисципліна „Техноекологія”: Екологічні наслідки забруднення біосфери (кислотні дощі, парниковий ефект та інші). Альтернативні джерела енергії. Біотехнології - еталон безвідходного виробництва. Геотехнології. Очистка промислових викидів від кислих домішок (С02, Н2S, SO2, NОх). Методи та апарати для очистки газових викидів від твердих частинок. Нафтова та газова промисловість. Вплив на оточуюче середовище, методи захисту. Транспорт. Вплив на оточуюче середовище, методи захисту. Хімічна промисловість. Вплив на оточуюче середовище, методи захисту. Енергетика (ТЕС, ГЕС, АЕС) та її вплив на навколишнє середовище. Механічні методи очистки стічних вод(фільтрація, відстоювання). Методи інтенсифікації процесів відстоювання(коагуляція. флокуляція). Очистка стічних вод методом флотації та електрофлотації. Електрохімічні методи очистки стічних вод. Міське комунальне господарство. Екологічні потреби та шляхи їх вирішення.

^ Дисципліна „Екологія міських систем”: Небезпечні геологічні процеси: зсуви, селі. Класифікація показників якості води. Бактеріологічні показники якості води. Гідробіологічні показники якості води. Фізичні показники якості води. Основні хімічні показники якості води. Специфічні хімічні показники якості води. Джерела утворення забруднюючих речовин в атмосферу по теплових електростанціях. Джерела утворення забруднюючих речовин в атмосферу на підприємствах чорної металургії. Джерела утворення забруднюючих речовин в атмосферу на підприємствах кольорової металургії. Джерела утворення забруднюючих речовин в атмосферу на підприємствах машинобудування. Джерела утворення забруднюючих речовин в атмосферу на підприємствах будівельної промисловості. Джерела утворення забруднюючих речовин в атмосферу на підприємствах хімічної промисловості. Вплив кліматичних факторів на розсіювання домішок в атмосфері. Класифікація джерел впливу на водні об’єкти.

^ Дисципліна „Природоохоронні технології та обладнання”: Класифікація природоохоронних технологій за ознаками основних законів, на яких вони базуються, і організації ведення процесів. Принципи аналізу і розрахунку технологічних процесів і обладнання.Рівняння матеріального і енергетичного балансів.Технології очищення газів від механічних домішок. Технології вловлювання частинок, що спливають (нафтопродукти, жири). Сутність адсорбції. Приклади апаратів. Технологія електрокоагуляції. Сутність абсорбції. Приклади апаратів. Екстракційні методи очищення стічних вод.


^ Питання за спеціалізацією “Урбоекологія”

Дисципліна „Міське комунальне господарство”: Функціональний розподіл території міста. Промислова зона. Селітебна зона. Комунально-складська зона. Зона зовнішнього транспорту.

^ Дисципліна „Технології утилізації відходів”: Поняття утилізації відходів. Класифікація методів утилізації. Механічні методи підготовки та утилізація відходів. Принципи роботи установок електричної та магнітної сепарації при підготовці відходів. Термічні методи утилізації відходів: піроліз, спалювання, газифікація. Порівняння аеробних та анаеробних біохімічних методів утилізації відходів. Можливі напрями утилізації полімерних відходів. Фізико-хімічні методи утилізації гумовотехнічних відходів. Утилізація відходів підприємств деревообробної галузі. Утворення та утилізація відходів паливно-енергетичного комплексу. Методи утилізації твердих побутових відходів, рециклінг вторинної сировини.
^ Питання за спеціалізацією “Екологія хімічних виробництв”

Дисципліна “Процеси та апарати природоохоронних технологій”: Загальні принципи розрахунку процесів та апаратів. Швидкість процесів, рушійна сила. Осадження під дією сили тяжіння. Швидкість осадження. Режими осадження. Фільтрування, види фільтрування. Диференційне рівняння фільтрування, його складові. Відцентрове розділення неоднорідних систем. Відцентрова сила та фактор поділу. Види передачі тепла. Рівняння тепловіддачі та теплопередачі, їх складові. Випарювання, застосування в природоохоронних технологіях. Матеріальний та тепловий баланс однокорпусної випарної установки. Основне рівняння масопередачі. Коефіцієнт масопередачі, вираз коефіцієнту масопередачі через коефіцієнт масовіддачі. Абсорбція, її значення в природоохоронних процесах, види абсорбції. Рівновага в процесах абсорбції. Рівняння робочої лінії. Ректифікація. Рівновага в процесах ректифікації. Принцип роботи ректифікаційної колони. Мембранний поділ сумішей. Види апаратів для мембранного поділу. Кінетика біохімічних процесів. Рівняння Міхаеліса-Ментен, Моно.


^ Дисципліна “Загальна хімічна технологія”: Компоненти хімічного виробництва. Технологічні показники хімічного виробництва. Класифікація хіміко-технологічних процесів. Моделювання хіміко-технологічних процесів. Гомогенні хіміко-технологічні процеси. Гетерогенні хіміко-технологічні процеси.


^ 3 Структура екзаменаційних завдань


Тестові завдання для проведення фахового вступного випробування за ОКР «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» складені у 10 варіантах. Кожен варіант містить 45 запитань різного рівня складності по 2-3 запитання з кожної дисципліни, що виноситься на іспит. Питання згруповані по рівнях складності на 2 рівні. Кількість варіантів відповідей – 4. Правильних відповідей – одна.


^ 4 Критерії оцінювання


За кожну правильну відповідь на тестове запитання 1 рівня нараховується 2 бали. За кожну правильну відповідь на тестове запитання 2 рівня – 3 бали. Максимальна кількість балів за тест – 100. За кожне виправлення знімається 0,5 бала. Сумарна кількість балів за тестове завдання розраховується шляхом додавання балів за кожне питання і округлюється до цілих значень (за математичними правилами округлення).

Набрані за виконання тестового завдання бали переводяться в оцінку згідно з наведеною нижче шкалою:


Шкала балів кредитно-модульної системи оцінювання знань

Національна шкала оцінювання

90-100

Відмінно

82-89

Добре

74-81

64-73

Задовільно

60-63

менше 60

Незадовільно5 Список рекомендованої літератури


Дисципліна „Біогеохімія”

 1. Биогеохимия (+Авторизований доступ): учебник / О. С. Безуглова, Д. С. Орлов. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. — 320 с. 

 2. Основы биогеохимии (Авторизований доступ) : Книга рассчитана на студентов почвенных и биологопочвенных факультетов / В. В. Добровольский. — М. : Академия, 2003. — 400 с.

 3. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: Учебник.- М.: Логос,2000. – 627с.

Дисципліна „Грунтознавство”

 1. Гамкало З.Г. Екологічна якість грунту (+Авторизований доступ): навч. посіб., гриф МОН, Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2009

 2. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство (+Авторизований доступ): підручник, гриф МОН, Чернівці: Книги - ХХІ, 2008

 3. Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтоутворення (+Авторизований доступ): навч. посіб., гриф МОН Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007

Дисципліна „Моніторинг навколишнього середовища”

 1. Моніторинг довкілля: підручник / За ред.: В.М. Боголюбова, Т.А. Сафранова. — Херсон, 2012. — 530 с. + Гриф МОН.

 2. Рибалов О.О. Основи моніторингу екологічного простору: навч. посіб. Суми: СумДУ, 2007

 3. Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: підручник, гриф МОН, К.: Академія, 2006

Дисципліна „Економіка природокористування”:

 1. Мельник Л.Г., Шапочка М.К. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підручник, гриф МОН, Суми: Університетська книга, 2006
 2. ^

  Галушкіна Т.П. Економіка природокористування (+Авторизований доступ): навч. посіб., гриф МОН, Х.: Бурун Книга, 2009

 3. Мельник Л.Г., Сотник І.М., Чигрин О.Ю. Економіка природних ресурсів: навч. посіб., гриф МОН, Суми: Університетська книга, 2010

^

Дисципліна „Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища”:

 1. Лаврик В.І., Боголюбов В.М., Полєтаєва Л.М. та ін. Моделювання і прогнозування стану довкілля (+Авторизований доступ): підручник, гриф МОН, К.: Академія, 2010.


 2. Ковальчук П.І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища: навч. посіб., гриф МОН, К.: Либідь, 2003

 3. Рибалов О.О. Основи моніторингу екологічного простору: навч. посіб. Суми: СумДУ, 2007
^

Дисципліна „Екологічна експертиза”:


 1. Екологічна експертиза: навч. посіб. / Б. Б. Артамонов, Н. Г. Міронова. — Львів : Новий Світ-2000, 2012. — 142 с. + Гриф МОН. 

 2. Семенов В.Ф., Михайлюк О.Л. Екологічний менеджмент (+Авторизований доступ): навч. посіб., гриф МОН, К.: Знання, 2006

 3. Андрєйцев В.І., Пустовойт М.А. Екологічна експертиза (+Авторизований доступ): право та практика. – К.: Урожай, 1992.

Дисципліна „Екологічна безпека”:

 1. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища (+Авторизований доступ): навч. посіб., гриф МОН, Суми: Університетська книга, 2007

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології : підручник, К.: Либідь, 2004

 3. Грицик В., Канарський Ю., Бедрій Я. Екологія довкілля. Охорона природи (+Авторизований доступ): навч. посіб., гриф МОН, К.: Кондор, 2009.

Дисципліна „Загальна екологія та неоекологія”:

 1. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища (+Авторизований доступ): навч. посіб., гриф МОН, Суми; К.: Університетська книга; ВД "Княгиня Ольга", 2005

 2. Грицик В., Канарський Ю., Бедрій Я. Екологія довкілля. Охорона природи (+Авторизований доступ): навч. посіб., гриф МОН, К.: Кондор, 2009
 3. ^

  Кучерявий В.П. Екологія (+Авторизований доступ): Львiв: Свiт, 2001

Дисципліна „Екологія людини”:

 1. Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини (+Авторизований доступ): навч. посіб., гриф МОН, Суми; Київ: Університетська книга; ВД "Княгиня Ольга", 2005

 2. ^

  Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: підручник, гриф МОН, К.: Академія, 2005


 3. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек (+Авторизований доступ): учеб. пос., гриф МОН, М.: Высшая школа, 1980
^

Дисципліна „Нормування антропогенного навантаження на природне середовище”:


 1. Андрейцев В.І. Екологія і закон: Екологічне законодавство України: у 2-х кн. Кн.1 та 2. К. : Юрінком Інтер, 1998

 2. Грицик В., Канарський Ю., Бедрій Я. Екологія довкілля (+Авторизований доступ). Охорона природи: навч. посіб., гриф МОН, К. : Кондор, 2009

Дисципліна „Техноекологія”:

 1. Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища (+Авторизований доступ): навч. посіб., гриф МОН, Львів: Оріяна-Нова, 2007

 2. Клименко Л.П. Техноекологія (+Авторизований доступ): навч. посіб., гриф МОН, Одеса, Сiмферополь: Таврiя, 2000

 3. Грицик В., Канарський Ю., Бедрій Я. Екологія довкілля (+Авторизований доступ). Охорона природи: навч. посіб., гриф МОН, К. : Кондор, 2009

Дисципліна „Екологія міських систем”:

 1. Кучерявий В.П. Урбоекологія: підручник, гриф МОН, Львів: Світ, 2001
 2. ^

  Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек (+Авторизований доступ): учеб. пос., гриф МОН, М.: Высшая школа, 1980

Дисципліна „Природоохоронні технології та обладнання”:


 1. Ветошкин А.Г. Процессы инженерной защиты окружающей среды (теоретические основы) (+Авторизований доступ): учеб. пос.  Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005

 2. Родионов А.И., Клушин В.Н.,.Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды (+Авторизований доступ): учебник, гриф МОН, М.: Химия, 1989

 3. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: учеб. пос., гриф МОН, Л.: Химия, 1987

Дисципліна „Охорона праці”:

 1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці (+Авторизований доступ): підручник, гриф МОН, К.: Знання, 2010

 2. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці (+Авторизований доступ): підручник, гриф МОН, К.: Каравела, 2005/

 3. Охорона праці: збірник нормативно-правових актів України / Ред. С.О. Борисенко. — Х. : Бурун Книга, 2006. — 384 с.

Питання за спеціалізацією “Урбоекологія”

Дисципліна „Міське комунальне господарство”:

 1. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек (+Авторизований доступ): учеб. пос., гриф МОН, М.: Высшая школа, 1980

 2. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць (+Авторизований доступ): підручник, гриф МОН, Львів: Світ, 2005

 3. Грицик В., Канарський Ю., Бедрій Я. Екологія довкілля. Охорона природи (+Авторизований доступ): навч. посіб., гриф МОН, К.: Кондор, 2009
^

Дисципліна „Технології утилізації відходів”:


 1. Бондар О.І., Горох М.П., Корінько І.В., Ткач В.М. Утилізація та рекуперація відходів (+Авторизований доступ): навч. посіб., К.- Х.: ДЕІ-ГТІ, 2005

 2. Гриценко А.В., Горох Н.П., Внукова Н.В. та ін. Технологические основы промышленной переработки отходов мегаполіса (+Авторизований доступ): учеб. пос., гриф МОН, Х.: ХНАДУ, 2005

 3. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек (+Авторизований доступ): учеб. пос., гриф МОН, М.: Высшая школа, 1980

Питання за спеціалізацією “Екологія хімічних виробництв”
^

Дисципліна “Процеси та апарати природоохоронних технологій”:


 1. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: учеб. пос., гриф МОН, Л.: Химия, 1987

 2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии: учебник, гриф МОН, М.: Химия, 1987

 3. Ветошкин А.Г. Процессы инженерной защиты окружающей среды (теоретические основы) (+Авторизований доступ): учеб. пос.  Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005Дисципліна “Загальна хімічна технологія”:

 1. Врагов А.П. Гідромеханічні процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв: навч. посіб., гриф МОН, Суми: АЛАН-ЕКС, 2003

 2. Мухленов И.П., Авербух А.Я., Кузнецов Д.А. и др. Общая химическая технология: учебник. В 2-х т., М.: Высшая школа, 1984

 3. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: учеб. пос., гриф МОН, Л.: Химия, 1987РОЗРОБЛЕНО:

Завідувач кафедри

прикладної екології, професор ________________ Пляцук Л.Д.


Схвалено на засіданні центральної приймальної комісії

Протокол № _____ від ________ 20__ р.


Відповідальний секретар

центральної приймальної комісії ________________ Колесник М.М.


Голова фахової

атестаційної комісії ________________ Кулініч С.П.

(підпис)


Схожі:

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8). 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Донецьк, Доннту 2012 р. Вступ
Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8). 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістра зі спеціальності 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на основі окр «Спеціаліст»
Опп підготовки магістра зі спеціальності 04010601 – “Екологія та охорона навколишнього середовища”
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8). 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8). 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма фахового вступного випробування «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Окр «магістр» за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8). 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціаліста зі спеціальності 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на основі окр «Бакалавр»
Опп підготовки спеціаліста зі спеціальності 04010601 – “Екологія та охорона навколишнього середовища”
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8). 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістра зі спеціальності 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на основі окр «Бакалавр»
Опп підготовки магістра зі спеціальності 04010601 – “Екологія та охорона навколишнього середовища”
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8). 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з екології
Програма фахового вступного випробування з екології для вступників за напрямами підготовки 04010601 «Екологія та охорона навколишнього...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8). 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з екології
Програма фахового вступного випробування з екології для вступників за напрямами підготовки 04010601 «Екологія та охорона навколишнього...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8). 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма фахового вступного випробування «Екологія та охорона навколишнього середовища»
«Екологія та охорона навколишнього середовища» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8). 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахові вступні випробування з англійської мови І перекладу при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» / «магістр» (спеціальність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи