Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук icon

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Скачати 196.6 Kb.
НазваПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Дата16.11.2012
Розмір196.6 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

з природничих, технічних і гуманітарних наук


1. Загальні засади


1.1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Конкурс) проводиться з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

1.2. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, студенти зарубіжних країн, у тому числі іноземні громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах України.

1.3. Конкурс оголошується кожний навчальний рік відповідним наказом Міністерства освіти і науки України або спільною постановою засновників конкурсу. Наказом затверджуються голови галузевих конкурсних комісій, перелік галузей наук та базові вищі навчальні заклади з проведення Конкурсу.

1.4. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 3 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі.

На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

1.5. Наукові роботи виконуються державною мовою1.


^ 2. Керівництво Конкурсом


2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

2.2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

2.3. Для організації та проведення Конкурсу в вищих навчальних закладах за наказом ректора відповідного закладу створюється конкурсна комісія. У базовому вищому навчальному закладі створюється галузева конкурсна комісія.

Базовий вищий навчальний заклад з проведення другого туру Конкурсу призначається терміном на 3 роки.

2.4. До складу галузевих конкурсних комісій входять провідні науково-педагогічні працівники відповідного вищого навчального закладу, представники інших навчальних закладів, наукових установ, підприємств тощо. Головою галузевої конкурсної комісії є ректор або проректор вищого навчального закладу.

Для проведення підготовчої й організаційно-технічної роботи до складу комісії можуть включатися співробітники вищого навчального закладу, представники громадських організацій, спонсорів тощо.

2.5. У складі галузевої конкурсної комісії можуть бути створені секції з окремих спеціальностей під керівництвом заступників голови галузевої конкурсної комісії з числа провідних вчених, завідуючих кафедрами, докторів або кандидатів наук.

2.6. Галузева конкурсна комісія розглядає представлені роботи та здійснює їх рецензування. У разі потреби, залучає до розгляду робіт спеціалістів провідних вищих навчальних закладів, наукових установ, відповідних організацій з наступним поданням комісії рецензій.

На підставі рецензій галузева конкурсна комісія визначає претендентів у переможці Конкурсу і запрошує їх до участі у підсумковій конференції для захисту робіт.

2.7. Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу може представляти роботи студентів-переможців на конкурси, що проводить НАН України, інші установи та організації.


^ 3. Порядок представлення і розгляду робіт конкурсними комісіями


3.1. Конкурс проводиться у два тури.

Перший тур у вищих навчальних закладах України – у жовтні-грудні, другий тур – у базових вищих навчальних закладах у лютому-березні поточного навчального року.

3.2. Протягом першого туру студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, в якому вони навчаються.

3.3. Конкурсна комісія вищого навчального закладу відбирає не більше трьох кращих наукових робот з кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) Конкурсу та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у термін, визначений відповідним наказом Міністерства освіти і науки України. Термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем.

3.4. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи (додаток 1).

3.5. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр – не більше двох слів).

3.6. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 2) та рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

3.7. На Конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом № 14, через півтора інтервали до 40 рядків на сторінку. Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. Обмеження щодо обсягу робіт можуть змінюватись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов’язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені курсові, дипломні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, якщо вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у виробництво, навчальний процес.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Положення, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).

3.8. У базовому вищому навчальному закладі другий тур Конкурсу проводиться у два етапи:

1 етап – заочний (рецензування робіт);

2 етап – очний у формі конференції (захист робіт претендентами у переможці).

3.9. Галузева конкурсна комісія у місячний термін організує розгляд та рецензування робіт (рецензія за формою згідно з додатком 3).

3.10. Кожна наукова робота студентів базового вищого навчального закладу обов’язково повинна мати зовнішню рецензію.

3.11. Наукові роботи не подаються на рецензування до тих вищих навчальних закладів, в яких навчаються їх автори.

3.12. Визначення кращих робіт здійснюється на підставі отриманих рецензій та відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи. Галузева конкурсна комісія базового вищого навчального закладу на своїх засіданнях голосуванням більшістю голосів за наявності не менше 2/3 складу комісії приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт студентів. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос її голови є вирішальним.

Авторам кращих робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції, де вони мають змогу зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати роботи. Копія запрошення також надсилається на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Рішення про переможців конкурсу приймається галузевою конкурсною комісією і оформляється відповідним протоколом (додаток 4).

Якщо претендент на нагородження не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції (без зазначення поважних причин) його робота не може бути нагороджена.

3.13. Протоколи всіх галузевих конкурсних комісій розглядаються Всеукраїнським оргкомітетом і на їх підставі затверджуються підсумки проведення Конкурсу відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

Галузева конкурсна комісія для заохочення студентів може видавати сертифікат учасника Конкурсу, нагороджувати кращі наукові роботи заохочувальними дипломами базового вищого навчального закладу.

3.14. Галузева конкурсна комісія не пізніше 10 квітня поточного року надсилає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України звіт про підсумки проведення другого туру Конкурсу, до якого обов’язково додаються такі документи:

склад галузевої конкурсної комісії, затверджений наказом ректора;

протокол підсумкового засідання галузевої конкурсної комісії, підписаний всіма її членами, які брали участь у засіданні (додаток 4, оригінал та на електронному носії);

узагальнення підсумків Конкурсу згідно з переліком питань (додаток 5);

- звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції (додаток 6);

- копії рецензій переможців Конкурсу.

Якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам даного Положення, результати проведення відповідного Конкурсу Всеукраїнським оргкомітетом не розглядаються.

3.15. Пропозиції щодо відзначення активних організаторів надсилаються один раз за підсумками трирічного терміну проведення Конкурсу. При підготовці довідки-подання (додаток 7) дотримуватися наказу від 13.07.2007 р. №605 Міністерства освіти і науки України.

3.16. Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються.


^ 4. Відзначення переможців Конкурсу


4.1. Переможцями Всеукраїнського конкурсу вважаються студенти та випускники вищого навчального закладу поточного року, нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки України.

4.2. Кількість робіт студентів – переможців Конкурсу визначається у такому співвідношенні: нагороджується 30% від загальної кількості робіт. З них – дипломом І ступеня – 30%, ІІ ступеня – 35%, ІІІ ступеня – 35% (Наприклад: із 100 робіт, що надійшли на Конкурс, всього нагороджується 30 робіт. З них – дипломом І ступеня – 9 робіт, дипломом ІІ ступеня – 10 робіт, дипломом ІІІ ступеня – 11 робіт).


4.3. Переможці Конкурсу, нагороджені дипломом І ступеня, мають переваги при:

- переведенні на навчання за державним замовленням (або часткове зменшення відповідної плати за навчання);

- зарахуванні на навчання за освітньо-професійними програми спеціаліста та магістра за державним замовленням;

- вступі до аспірантури, ординатури, направленні на стажування у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон (з виплатою державних стипендій);

- розподілі на роботу.

4.4. Переможці конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами, грошовими преміями вищих навчальних закладів, благодійних фондів, спонсорів тощо.

4.5. У разі втрати, диплом не поновлюється.


^ 5. Фінансування конкурсу


5.1. Витрати на проведення першого туру Конкурсу, а також витрати на пересилання робіт до базових вищих навчальних закладів здійснюються вищими навчальними закладами, що беруть участь у другому турі Конкурсу.

5.2. Матеріально-технічне забезпечення другого туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються базовими вищими навчальними закладами.


Додаток 1

до Положення про Конкурс
АНОТАЦІЯВ анотації наукової роботи під шифром “_________________” зазначаються:

актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох і не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.


Додаток 2

до Положення про Конкурс

В І Д О М О С Т І

про автора та наукового керівника

конкурсної роботи під шифром “_________________”


АВТОР

^ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище _______________________

1. Прізвище _______________________

2. Ім’я (повністю)___________________

2. Ім’я (повністю)__________________3. По батькові (повністю)_____________

3. По батькові (повністю )___________4. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається автор

__________________________________________________________________

4. Місце роботи, тел._______________

_________________________________

_________________________________

_________________________________5. Факультет ______________________

5. Посада _________________________

6. Курс (рік навчання) ______________

6. Науковий ступінь ________________

7. Результати роботи опубліковано

7. Вчене звання ____________________

_________________________________

__________________________________

(рік, місце, назва видання)


8. Результати роботи впроваджено

8. Домашня адреса, тел._____________

_________________________________

_________________________________

(рік, місце, форма впровадження)
9. Домашня адреса, тел.____________
________________________________

Науковий керівник ________________

Автор роботи ________________


(підпис)

(підпис)

Рішенням конкурсної комісії ________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

студент/ка _____________________________________ рекомендується для участі у ІІ турі

(прізвище, ініціали)

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ____________________________

____________________________________________________________________________ (назва галузі науки)


Голова конкурсної комісії

вищого навчального закладу ____________ ____________________

М.П. (підпис) (посада, прізвище, ініціали)

“___”____________________200_ р.


Додаток 3

до Положення про Конкурс

РЕЦЕНЗІЯ

на студентську наукову роботу під шифром _______________________________________, представлену на Всеукраїнський конкурс студентських наукових праць з відзначення 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу.


Актуальність проблеми ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи дослідження

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Основні наукові результати _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Джерела та наукова література __________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Значення роботи ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ступінь самостійності виконання роботи _________________________________________

_____________________________________________________________________________


Якість оформлення ____________________________________________________________


Загальний висновок ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ (рекомендується, не рекомендується для нагородження, заохочується)


Рецензент _____________ __________________________________________________ (підпис) (посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання)


Висновок конкурсної комісії:


(про представлення або не представлення роботи для нагородження дипломом І, ІІ, ІІІ ступеня)


М.П.


Голова галузевої конкурсної комісії ____________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар галузевої конкурсної комісії ____________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


“___” __________________ 2009 р.

Додаток 4

до Положення про Конкурс


^ ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

галузевої конкурсної комісії

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових праць з відзначення

300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана

Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу

від “___” ___________ 2009 року

Конкурсна комісія розглянула _____ студентських наукових робіт, що надійшли з ____ вищих навчальних закладів (статистична довідка додається).

На підсумковій науково-практичній конференції виступило ____ студентів з ____ вищих навчальних закладів.

На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників науково-практичної конференції конкурсна комісія вирішила визнати претендентами на переможців Конкурсу та нагородити:

^ Дипломом переможця І ступеня

Прізвище, імя та по батькові студента

(повністю)
^

Тема роботи


Прізвище, імя та по батькові

(повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)


^ Дипломом переможця ІІ ступеня

Прізвище, імя та по батькові студента

(повністю)
^

Тема роботи


Прізвище, імя та по батькові

(повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)


^ Дипломом переможця ІІІ ступеня

Прізвище, імя та по батькові студента

(повністю)
^

Тема роботи


Прізвище, імя та по батькові

(повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)


М.П.


Голова галузевої конкурсної комісії _________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени галузевої конкурсної комісії:

________________________ __________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)


Додаток 4

до Положення про Конкурс (продовження)

^

Статистична довідка

На Конкурс 200__/200__ н.р. з _______________________________________ надійшло _______ робіт ( ______ студентів, _______ наукових керівників) з __________ ВНЗ.

№ п/п

Назва вищого навчального закладу (повністю)

Кількість представлених робіт

Кількість студентів-авторів

Кількість робіт, нагороджених дипломами

І ступеня

Кількість робіт, нагороджених дипломами

ІІ ступеня

Кількість робіт, нагороджених дипломами

ІІІ ступеняМ.П.

Голова галузевої конкурсної комісії____________________________________Секретар конкурсної комісії__________________________________________


Додаток 5

до Положення про Конкурс


Перелік питань щодо узагальнення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових праць з відзначення

300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана

Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу 1. Кількість рецензентів, які залучались до роботи в конкурсній комісії, в тому числі кандидатів наук, докторів наук, доцентів, професорів.

 2. Кількість робіт, результати яких запатентовано.

 3. Кількість робіт, результати яких впроваджено у виробництво або навчальний процес.

 4. Короткий аналітичний матеріал з тематики та якості змісту конкурсних робіт (у довільній формі).

 5. Характерні недоліки змісту та оформлення наукових робіт.

 6. Зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації Конкурсу.


Голова галузевої конкурсної комісії ____________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Секретар галузевої конкурсної комісії____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


“___” _________________________ 2009 р.


Додаток 6

до Положення про Конкурс

Звіт


про проведення підсумкової науково-практичної конференції з відзначення 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу


 1. Дата і місце проведення. Кількість учасників.

 2. Програма, підсумкові матеріали конференцій (анотації робіт переможців, збірник тез, фотокартки, газетні статті тощо).

 3. Коротка інформація щодо виступу учасників (у довільній формі).

Додаток 7

до Положення про Конкурс

__________________________________________

(Автономна Республіка Крим, область, мм. Київ, Севастополь)

ДОВІДКА-ПОДАННЯ


1. Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________

________________________________________________________________

2. Посада і місце роботи, служби ___________________________________

________________________________________________________________

3. Число, місяць, рік і місце народження _____________________________

________________________________________________________________

4. Стать ________________ 5. Освіта ________________________________

6. Науковий ступінь, вчене звання __________________________________

________________________________________________________________

7. Які має державні та відомчі нагороди (дата та номер підтвердного документа) ______________________________________________________

________________________________________________________________

 1. Місце проживання _____________________________________________

________________________________________________________________

 1. Загальний стаж роботи _________________________________________

10. Стаж роботи у даному колективі ________________________________

11. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у галузі освіти та науки України ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кандидатура _____________________ рекомендована зборами (радою, правлінням) колективу ____________________________________________

________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації тощо, дата обговорення № протоколу)


Представляється до ______________________________________________

(вид нагороди)


Керівник підприємства, Голова ради

Установи, організації ____________ (зборів) колективу__________ (ПІБ, посада) (ПІБ, посада)


М.П.

“____” _____________________ 2009 р.

1 Конкурсні комісії, зі згоди Всеукраїнського оргкомітету, можуть дозволити написання робіт іншими мовами.

Схожі:

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
move to 0-17361792
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаказ №666 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 20010/2011 навчальному році
Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаказ №666 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році
Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук Вимоги до наукових робіт
На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі природничих,...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих,
Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаказ №679 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2009/2010 навчальному році
Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 01 жовтня...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Роботи повинні бути оформлені згідно вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаціональний університет кораблебудування
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаціональний університет кораблебудування
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconПро підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (далі – Конкурс)
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconРішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився)
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи