Програма фахових вступних випробувань icon

Програма фахових вступних випробувань
Скачати 59.19 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань
Дата02.08.2012
Розмір59.19 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор


_______________Г.В.Стадник

«____»_______________2012р.


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


за напрямом підготовки «Електромеханіка»

для прийому на навчання осіб, які здобули

освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»


Харків-ХНАМГ – 2012


Питання до програми

фахових випробувань для прийому в академію

абітурієнтів кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

за напрямом «Електромеханіка»


 1. Принцип дії електричного двигуна постійного струму.

 2. Прилад для вимірювання напруги.

 3. Способи регулювання частоти обертання двигуна постійного струму.

 4. Конструкція електричного двигуна постійного струму.

 5. Прилад для вимірювання струму.

 6. Призначення пускових опорів при регулюванні частоти обертання двигунів постійного струму.

 7. Одиниці вимірювання струму.

 8. Які типи електричних двигунів застосовуються в якості тягових на рухомому складі міського електричного транспорту?

 9. Прилад для вимірювання потужності.

 10. Принцип дії асинхронного електричного двигуна.

 11. Поняття ковзання асинхронного електричного двигуна.

 12. Способи регулювання частоти обертання асинхронних двигунів.

 13. Конструкція і призначення трансформаторів.

 14. Прилад для вимірювання опору.

 15. Принцип дії та призначення трансформатора.

 16. Поняття коефіцієнта трансформації трансформатора.

 17. Призначення трансформатора струму.

 18. Одиниці вимірювання активного опору.

 19. Призначення трансформатора напруги.

 20. Закон Ома для ділянки кола.

 21. Перший закон Кірхгофа.

 22. Поняття електричної потужності. Вирази для її знаходження.

 23. Другий закон Кірхгофа.

 24. Принцип дії синхронного генератора.

 25. Індуктивний опір. Формула для його знаходження.

 26. Одиниці вимірювання магнітного потоку.

 27. Ємнісний опір. Формула для його знаходження.

 28. Поняття частоти змінного струму.

 29. Одиниці вимірювання ємнісного опору.

 30. Поняття діючого і амплітудного значення змінної напруги.

 31. Одиниці вимірювання індуктивного опору.

 32. Призначення головних полюсів електричної машини.

 33. Зображення обмоток збудження на електричній схемі.

 34. Призначення додаткових полюсів електричної машини.

 35. Що таке «круговий вогонь», де він виникає?

 36. Одиниці вимірювання напруги.

 37. Конструкція асинхронного електричного двигуна.

 38. Визначення електрорушійної сили.

 39. Які типи збудження електричних двигунів Вам відомі?

 40. Визначення магніторушійної сили.

 41. Одиниці вимірювання частоти.

 42. Визначення явища самоіндукції.

 43. Правило буравчика.

 44. Зображення електричного двигуна на електричній схеміЗавідувач кафедри електротранспорту,

професор, д.т.н. В.Х. Далека


^ Питання до програми

фахових випробувань для прийому в академію

абітурієнтів кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

за напрямом «Електромеханіка»,

спеціалізація «Охорона праці на електричному транспорті»


 1. Основні терміни та визначення охорони праці

 2. Основні законодавчі документи з охорони праці

 3. Права працівника на охорону праці при прийомі на роботу

 4. Обов’язки роботодавця по забезпеченню безпеки праці на підприємстві

 5. Призначення соціального страхування від нещасного випадку та професійного захворювання

 6. Відповідальність за порушення вимог охорони праці

 7. Організація навчання з охорони праці на підприємстві

 8. Інструктажі з охорони праці

 9. Служба охорони праці підприємства

 10. Інструкції з охорони праці, структура та зміст

 11. Класифікація причин виробничого травматизму

 12. Класифікація небезпечних та шкідливих умов праці

 13. Призначення проведення розслідування нещасних випадків на виробництві та основні його етапи

 14. Мікроклімат виробничих приміщень

 15. Нормування параметрів мікроклімату

 16. Засоби та заходи по нормалізації повітряного середовища

 17. Дія виробничого пилу на організм людини

 18. Колективні та індивідуальні засоби захисту від дії виробничого пилу

 19. Класифікація шкідливих хімічних речовин за характером впливу на організм людини

 20. Класифікація шкідливих хімічних речовин за ступенем небезпеки для людини. Поняття гранично допустимої концентрації шкідливої речовини

 21. Класифікація виробничого освітлення

 22. Класифікація штучного виробничого освітлення

 23. Особливості нормування виробничого освітлення

 24. Класифікація виробничого шуму. Дія шуму на людину

 25. Класифікація виробничої вібрації. Дія вібрації на людину

 26. Дія електричного струму на людину

 27. Фактори, що впливають на тяжкість ураження працівників електричним струмом

 28. Класифікація виробничих приміщень за небезпекою ураження електричним струмом

 29. Технічні засоби захисту працівників від ураження електричним струмом при нормальному режимі роботи електроустановки

 30. Технічні засоби захисту працівників від ураження електричним струмом при аварійному режимі роботи електроустановки

 31. Види електротравм

 32. Засоби індивідуального захисту від ураження працівників електричним струмом

 33. Правила надання невідкладної допомоги в разі ураження працівника електричним струмом

 34. Поняття пожежі. Небезпечні фактори пожежі

 35. Поняття горіння. Види горіння.

 36. Способи гасіння пожеж

 37. Види вогнегасних речовин

 38. Первинні засоби пожежогасіння

 39. Стаціонарні установки пожежогасіння

 40. Призначення блискавкозахисту. Принципи улаштування.Декан факультету електротранспорту М.І. Шпіка

Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Н.В. Хворост


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

АБІТУРІЄНТІВ ПРИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАННЯХ

(для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» за напрямом «Електромеханіка»)


Загальними критеріями оцінок є наступні.

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо абітурієнт продемонстрував повний запас знань за програмою іспиту, показав уміння застосовувати їх при рішенні задач, може знаходити нестандартні рішення і упевнено обгрунтувати їх. При цьому правильно і в необхідному об'ємі вирішені всі завдання білета.

Оцінка «добре» виставляється, якщо студент продемонстрував повний запас знань за програмою іспиту, показав уміння застосовувати їх при рішенні задач, може знаходити типові рішення і обгрунтувати їх. Проте при правильному рішенні задач мають місце неточності, які не носять

принципового характеру.

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо студент має мінімально необхідний запас знань за програмою іспиту, показав уміння застосовувати їх при рішенні ряду завдань, може обгрунтувати прийняті рішення. При цьому з невирішених питань або допущених помилок може хоч би орієнтовно визначити шляхи їх подолання.

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо студент не вирішив

більшості завдань білета і не може визначити метод і послідовність їх рішення.

Підсумки іспиту оголошуються в день закінчення іспиту та оформляються документально.


Декан факультету електротранспорту М.І. Шпіка

Завідувач кафедри електротранспорту В.Х. Далека

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
Програма фахових вступних випробувань iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи