Харківська національна академія міського господарства затверджую icon

Харківська національна академія міського господарства затверджую
Скачати 118.49 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства затверджую
Дата02.08.2012
Розмір118.49 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії__________В.М. Бабаєв

«____»__________________ 2012 р.


Програма вступного фахового комплексного екзамену

для осіб які мають диплом молодшого спеціаліста

з напрямку «Будівництво»


Видання офіційне


Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – Бакалавр


Напрям підготовки – Будівництво


Спеціальність – 6.060101.03 «Міське будівництво та господарство»


Чинний з дати затвердження


Харків – ХНАМГ - 2012

Програма розроблена на основі:


ОКХ – СВО ХНАМГ, напрям – Будівництво, спеціальності – Міське будівництво і господарство, 2007 р.

ОПП – СВО ХНАМГ, напрям – Будівництво, спеціальності – Міське будівництво і господарство, 2007 р.

СВО ХНАМГ Навчальний план спеціальності 6.060101.03 – Міське будівництво і господарство, 2007 р.


Розробник програми,

Доцент кафедри містобудування, к. т. н.

Завальний Олександр В’ячеславович

старший викладач кафедри містобудування

Черноносова Тетяна Олександрівна


Програма ухвалена:


Вченою радою факультету містобудівельного

Протокол від 200___ р.№___.

Декан_________________Рищенко Т.Д.


Кафедрою містобудування

Протокол від 15 березня 2012 р. № 6.

Зав. кафедрою_________Семенов В.Т.


Зміст

Стор.

 1. Загальні положення…………………………………………………….4

 2. Формування державної екзаменаційної комісії……………………....5

 3. Підготовка до вступного фахового іспиту…………………………….6

 4. Організація і проведення вступного

фахового іспиту……………………………..………………………......7

 1. Підведення підсумків вступного

фахового іспиту…………………………………………………………10

 1. Питання до складання вступного фахового іспиту…………………...11

 2. Рекомендована основна навчальна література………………..………14

 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Вступний фаховий іспит проводиться згідно із стандартами вищої освіти МОНМС України і навчальним планам Харківської національної академії міського господарства для конкурсного зарахування на продовження навчання за програмою підготовки «Бакалавр» випускників коледжів (технікумів) напряму підготовки «Будівництво» і мають диплом молодшого спеціаліста.

До програми фахового іспиту включені питання таких професійних напрямків: Будівельне матеріалознавство; Інженерний та архітектурно-планувальний.

 1. формування державної екзаменаційної комісії


Прийом вступного фахового іспиту здійснюється Державною екзаменаційною комісією.

Державна екзаменаційна комісія формується на період проведення іспиту з числа професорсько-викладацького складу випускаючої кафедри містобудування у кількості трьох осіб на чолі з Головою, які є висококваліфікованими фахівцями у галузі містобудування. Голова Державної екзаменаційної комісії повинен мати науковий ступінь або вчене звання.

Персональний склад комісії затверджується ректором академії не пізніше як за місяць до початку вступного фахового іспиту.

Голова Державної комісії з вступного фахового іспиту затверджується ректором академії за узгодженням з деканом, приймальною комісією, навчальним відділом.

Розклад фахового іспиту затверджується першим проректором академії і доводиться до відома абітурієнтів не пізніше як за 2 тижні до його початку.

Іспит проводиться за білетами, складеними відповідно до програми фахового іспиту. Кожний білет складається з трьох теоретичних питань, які дають можливість перевірити знання абітурієнтів з фахових дисциплін, наведених в таблиці 1. Білети затверджуються на засіданні Вченої ради містобудівельного факультету.

У Державну екзаменаційну комісію до початку іспиту подаються такі документи:

 • наказ ректора академії про допуск абітурієнтів до державного іспиту;

 • екзаменаційні відомості.
 1. Підготовка до вступного фахового іспиту


Організаційна підготовка до вступного фахового іспиту проводиться згідно з розпорядженням ректора академії, випускаючою кафедрою містобудування разом з приймальною комісією, навчальним відділом, деканатом містобудівельного факультету, включає також підготовку за заздалегідь розробленим планом.

Для підготовки й складання вступних іспитів виділяється не менше шести навчальних днів, протягом яких організується проведення консультацій, самопідготовка абітурієнтів.

Перелік дисциплін, що виносяться на вступний іспит, і норми часу наведені в табл. 1.


Таблиця 1 – Перелік дисциплін і норми часу на консультації

Назва дисципліни (за навчальним планом, склад відповідно навчальному стандарту)

Норма часу на консультацію

2

3

Інженерна геодезія

1

Будівельне матеріалознавство

1

Архітектура будівель та споруд

1

Планування міст

1

Разом

5

 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ


До вступного фахового іспиту допускаються випускники коледжів, які мають диплом молодшого спеціаліста за напрямом «Будівництво», відповідно до навчального плану напряму підготовки «Будівництво».

Вступний фаховий іспит проводиться письмово у формі відповідей на запитання екзаменаційного білета або в тестовій формі. Перелік основних питань, з яких складаються білети (тести), а також література, необхідна для підготовки наводиться нижче. У процесі підготовки відповідей абітурієнт може користуватися довідковою та нормативною літературою, в яку не включені приклади розрахунків.

Вступний іспит проводиться на відкритому засіданні комісії за наявності всіх її членів. На засіданні комісії можуть бути присутні представники ректорату, приймальної комісії, деканатів і громадських організацій академії. Тривалість вступного фахового іспиту для однієї групи абітурієнтів складає не більше трьох годин. Тривалість засідання Державної екзаменаційної комісії не повинна перевищувати шести годин на день.

Рішення щодо оцінки знань абітурієнта приймається Державною екзаменаційною комісією на закритому засіданні оцінюванням кожного питання окремо і підведенням загального середнього балу. За умов рівності кількості балів вирішальним є голос Голови.

Результати вступного фахового іспиту визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

«Відмінно» виставляється за наступних умов:

 1. У відповіді мають місце міцні ґрунтовні знання, аргументовані висновки, переконливі й аргументовані власні судження.

 2. Відповідь систематизована, узагальнена, з проведеним глибоким аналізом фактів і подій, з оцінкою різноманітних містобудівних процесів.

 3. Творчий підхід до засвоєння матеріалу, повнота і правильність виконання завдання, прогнозуванням результатів від прийнятих рішень.

 4. Вміння зв’язати теорію і практику, самостійно приймати проектні рішення, при цьому вміло використовуються добуті знання.

 5. Вміння ставити і розв’язувати проблему, застосовувати різні принципи й методи в конкретних ситуаціях.

 6. Чітке, послідовне викладання відповіді на папері.

«Добре» виставляється за наступних умов:

 1. Мають місце деякі помилки несуттєвого характеру у викладанні відповідей при повних знаннях програмного матеріалу.

 2. У відповідях проводиться аналіз, порівняння, обґрунтування, узагальнювання теоретичного матеріалу.

 3. Вміння висловити власну точку зору стосовно різноманітних містобудівних процесів, допускаючи деякі несуттєві смислові та термінологічні помилки.

 4. Вміння пов’язати теорію з практикою, самостійно приймати проектні рішення на достатньо професійному рівні, допускаються деякі неточності.

 5. Переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на питання.

 6. Не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень.

«Задовільно» виставляється за наступних умов:

 1. Більша частина відповіді не достатньо висвітлює вивчений теоретичний матеріал, порушення логічної послідовності, наявність великої кількості неточностей у викладанні матеріалу.

 2. У відповідях на питання не проведено аналіз, порівняння, обґрунтування, висновки щодо містобудівних процесів.

 3. Переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на питання.

 4. Не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень.

 5. Вміння пов’язати теорію з практикою, приймати проектні рішення на елементарному рівні.

 6. Недостатня повнота викладання матеріалу, але при обов’язковому виконанні (можливо з несуттєвими помилками) тих завдань, що пов’язані з розв’язанням практичних задач.

 7. Утруднення при практичному втіленні прийнятих рішень.

«Незадовільно» виставляється за наступних умов:

 1. Відповідь висвітлює частину вивченого матеріалу на елементарному рівні.

 2. При відповіді на питання студент намагався дати певну характеристику містобудівному процесу на елементарному рівні, користуючись обмеженим термінологічним та словниковим запасом.

 3. Не вміння пов’язати теорію з практикою, приймати проектні рішення на елементарному рівні.

 4. Відсутність знань з більшої частини матеріалу, погане засвоєння принципових положень курсу.

 5. Наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань.

 6. Невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що пов’язані з розв’язанням практичних задач.

 7. Неграмотне і неправильне викладання відповідей на папері.

Протоколи засідання Державної екзаменаційної комісії з вступного фахового іспиту, екзаменаційні відомості, екзаменаційні роботи з проставленими в них оцінками підписуються Головою і членами державної екзаменаційної комісії.

 1. ^ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ


Результати фахового іспиту оголошуються абітурієнтам після оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії, але не пізніше доби від його закінчення. При цьому дається загальна оцінка відповідей абітурієнтів, відмічаються найбільш яскраві з них, характеризується рівень теоретичної підготовки абітурієнтів.

Підсумки фахового іспиту обговорюються на засіданнях приймальної комісії, Вченої ради містобудівельного факультету, Вченої ради академії.

Приймальна комісія за підсумками фахового іспиту на конкурсній основі на підставі рейтингу з урахуванням результатів успішності диплома молодшого спеціаліста зараховують абітурієнтів до академії для продовження навчання за програмою підготовки «Бакалавр».

 1. питання до складання фахового вступного іспиту
  1. Напрямок - Будівельні матеріали
 1. Основні фізико-механічні і хіміко-технологічні властивості матеріалів.

 2. Матеріали та вироби з природного каменю.

 3. Що таке середня та дійсна міцність?

 4. Визначити якості скла. Назвіть сировину, основні виробництва і галузі застосування.

 5. Види керамічних виробів. Загальна схема виробництва керамічних матеріалів.

 6. Що таке пористість та пустотність?

 7. Повітряне та гідравлічне вапно. Сировина, отримання, якість, застосування.

 8. Визначення марки керамічної цегли за міцністю.

 9. Навести приклади тривалих, міцних, зносостійких матеріалів. Показати вплив структури на якість цих матеріалів.

 10. Залізобетонні вироби та конструкції. Загальні поняття, призначення, якість, технологія виготовлення.

 11. Технологія здобування керамічних матеріалів.

 12. Розглянути фізичні якості будівельних матеріалів, які визначають їх зв'язок з водою.

 13. Привести загальні свідчення про чорні і кольорові метали і їх сплави, які застосовуються в будівництві.

 14. Будівельні розчини.

 15. Розглянути фізичні якості будівельних матеріалів, які визначають їх зв'язок з високими температурами.

 16. Гірські породи і мінерали. Визначення і класифікація.

 17. Асортимент лісових матеріалів та дерев’яних виробів, які застосовані у будівництві.

 18. Негативні та позитивні якості деревини.

 19. Класифікація мінеральних в’яжучих.

 20. Види домішок у складі глиняних мас, які використовуються у виробництві кераміки.

 21. Хімічні якості будівельних матеріалів.

 22. Гірські породи метаморфічного походження. Перерахувати й дати коротку характеристику.

 23. Чим характеризується якість цегли?

 24. Органічні в’яжучі – бітум, властивості і його застосування у будівництві.

 25. Основні відомості про бутони та їх класифікація.

  1. Інженерний та архітектурно-планувальний напрямок

   1. Інженерний напрямок
 1. Абсолютні і умовні відмітки (висоти). Перевищення між точками.

 2. Поняття про план, карту. Чим вони відрізняються?

 3. Види масштабів, їх графічна точність. Доведіть важливість знання масштабу щодо процесу проектування

 4. Зображення основних форм рельєфу на планах за допомогою горизонталей. Властивості горизонталей.

 5. Дати загальну характеристику простих та складних напружених станів несучих елементів

 6. Показати на простому прикладі чим відрізняється нормативне навантаження від розрахункового.

 7. Дати характеристику і оцінку основних ґрунтів природних основ фундаментів.

 8. В яких випадках слід використовувати пальові основи.

 9. Чим відрізняються палі-стійки від висячих паль?

 10. Що таке осадка та просадки ґрунтових основ?
   1. Архітектурно-планувальний напрямок
 1. Що таке архітектурно-інженерна графіка?

 2. Назвіть основні види архітектурної графіки.

 3. Визначить основні критерії компоновки зображення на аркуші.

 4. Визначить термін «архітектурна композиція».

 5. Порівняти тональну і колірну графіку.

 6. Наведіть правила послідовного виконання креслень щодо етапів їх проробки.

 7. Що таке «принцип зв’язаних проекцій», як він використовується в проектуванні?

 8. Які основні вимоги застосовуються до світлотіньового моделювання креслень (техніка відмивки)?

 9. Визначити що таке перспектива.

 10. Наведіть основні елементи лінійної перспективи.

 11. Наведіть основні прийоми та методи побудови лінійної перспективи.

 12. Надайте поняття «антураж» та назвіть основні правила зображення антуражу.

 13. Визначить що таке стафаж та його необхідність застосування в кресленнях.

 14. Надайте поняття шрифту.

 15. Перелічіть вимоги щодо виконання шрифтів.

 16. Наведіть основні класичні типи шрифтів.

 17. Перелічіть загальні принципи побудови і взаємного розташування літер та шрифту взагалі.

 18. Визначить послідовність виконання шрифту.

 19. Назвіть основні елементи, що виникають на предметі стосовно світлотіньової специфіки.

 20. Що таке місто?

 21. Визначте класифікацію міст по адміністративному значенню.

 22. Які групи населення мешкають в місті?

 23. Назвіть основні фактори, що впливли на вибір території для розташування міст в стародавні часи.

 24. Назвіть найбільш цікаві споруди з часів Київського князівства.

 25. Визначте стан забудови і характер житлового фонду в Україні.

 26. Визначте роль зелених насаджень у поліпшенні міського середовища.

 27. Як ви розумієте поняття клімат міста.

 28. Назвіть види міського транспорту.

 29. Які види транспорту забезпечують зв'язок між містами країни.

 1. Рекомендована основна навчальна література


7.1. Напрямок «Будівельні матеріали»


1. В.Г. Микульский. Строительные материалы. – М. Стройиздат, 2000.

2. Гоц В.І. Бетони і будівельні матеріали. – К., 2003.

3. Попов А.Г., Каддо М.Д. Строительные материалы. – М.: Стройиздат, 2003.


7.2. Архітектурно-планувальний напрямок

 1. ДБН 360-92*. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.-К., 1992.

 2. О.С. Безлюбченко, О.В. Завальний, Т.О. Черноносова. Планування і благоустрій міст. – Харків: ХНАМГ, 2010.

 3. Бакутис В.Э. Инженерное благоустройство городских территорий. - М.: Стройиздат, 1979.

 4. Архитектура гражданских и промышленных зданий. В 5-тми т. Т.3. Жилые здания / Л.Б. Великовский и др. – М.: Стройиздат, 1983. – 239 с.

 5. Гражданские здания и сооружения. Конспект лекций / Романенко И.И. и др. – Харьков: ХГАГХ. – 2002. – 176 с.Схожі:

Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво»”...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 – «Електромехінка»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи