«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon

«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Скачати 210.89 Kb.
Назва«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Дата02.08.2012
Розмір210.89 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

______________________Г.В. Стадник

«______»____________________201__р.


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

за напрямом підготовки – «Туризм»


(напряму підготовки 6.050400 „Туризм” спеціальності „Туризм”;

напряму підготовки бакалаврів 6.020107 „Туризм”

галузі знань 0201 „Культура” )

для навчання за спеціальністю: 8. 14010301 «ТУРИЗМОЗНАВСТВО (за видами)», напряму підготовки 140103 «ТУРИЗМ»

галузі знань1401 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ»


Харків – ХНАМГ-2012

ВСТУП


До вступу на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» допускаються абітурієнти, які завершили навчання у вищому закладі освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» за відповідною спеціалізацією. Екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з таких навчальних дисциплін напряму підготовки «Туризм» як:

1. Технологія туристської діяльності

2. Технологія ресторанної справи

3. Технологія готельної справи

4. Організація туризму

5. Організація рекреаційних послуг

6. Організація послуг харчування

7. Організація екскурсійних послуг

8. Організація транспортних послуг

9. Організація анімаційних послуг в туризмі

10. Економіка і ціноутворення на підприємствах туристської індустрії

11. Бухгалтерський облік туристської діяльності

12. Маркетинг туристської індустрії

13. Менеджмент туристської індустрії

14. Аналіз діяльності підприємств туризму

Зміст екзаменаційних завдань по даним дисциплінам відповідає

вимогам галузевих стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня «бакалавр» професійного напряму «Туризм». Тематика, програмні питання та рекомендовані літературні джереда для підготовки по кожній з дисцплін наведені нижче.

^ Програма ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Програма дисципліни «Технологія туристської діяльності» розкривається в таких темах:


1. Туризм як сфера діяльності: фактори, що впливають на розвиток туризму; класифікація туризму; форми і види туристської діяльності; система управління і регулювання туристської діяльності.

2. Уніфіковані технології туристських послуг.

3. Основні технологічні процеси туристської діяльності: виробництво, реалізація, споживання туристських послуг.

4. Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні цикли процесу виробництва туристських послуг.

5. Автоматизація технологічних процесів туристських послуг.

6. Інформаційні технології створення туристичного продукту.

7. Допоміжний технологічний процес туристської діяльності.

8. Технологічні цикли комерційної діяльності.

9. Туроператорська діяльність.

10. Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні цикли процесу реалізації туристських послуг.

11. Турагентська діяльність. Споживання туристських послуг. Обслуговуючий технологічний процес туристської діяльності. Технологічні цикли партнерських відносин.


Програма дисципліни «Технологія ресторанної справи» розкривається в таких темах:


1. Технологія обслуговування за типом “кейтеринг”.

2. Уніфіковані технології ресторанних послуг.

3. Автоматизація технологічних процесів ресторанних послуг.

4. Соціально-економічне значення ресторанних послуг.

5. Типологія підприємств харчування.

6. Особливості технологічного процесу надання послуг харчування: мешканцям готельних комплексів; туристам у мобільних засобах розміщення; учасникам конгресного туризму.

7. Технологічний процес виробництва ресторанних послуг.


Програма дисципліни «Технологія готельної справи» розкривається в таких темах:


1. Технологія сфери послуг: визначення, зміст, види і структура.

2. Концепції технології гостинності.

3. Види і зміст технологій.

4. Технологія гостинності.

5. Структура і зміст технологічного процесу приймання і розміщення у готельному підприємстві.

6. Уніфіковані технології готельних послуг.

7. Автоматизація технологічних процесів.

8. Структура технології готельного обслуговування.

9. Структура технологічних процесів експлуатації приміщень житлового поверху.

10. Планувальна організація технологічних процесів у готельному підприємстві.

11. Основні принципи організації туризму.

12. Класифікація ринків міжнародного туризму.

13. Сегментація ринку туристських послуг.

14. Організація туризму Європейського регіону.

15. Індустрія туризму Американського регіону.

16. Соціально-економічні умови розвитку Близько-Східного та Африканського регіонів.

17. Туристські ринки Південно-Азіатського та Азіатсько-Тихоокеанського регіонів.

18. Умови формування туристського ринку України.


Програма дисципліни «Організація рекреаційних послуг» розкривається в таких темах:


1. Туристська послуга як найбільша складова сфери послуг.

2. Сегменти сфери туристських послуг.

3. Організація послуг розміщення.

4. Організація основного функціонального процесу в готельному підприємстві.

5. Туристські категорії послуг харчування.

6. Організація рекреаційних послуг.

7. Організація спортивно-оздоровчих послуг. Організація видовищно-розважальних послуг.

8. Організація інформаційно-пізнавальних послуг.

9. Організація торгово-побутових послуг.

10. Організація послуг бізнес-турів.

11. Нормативи якості туристських послуг.

12. Нормативні вимоги до якості послуг.

13. Культура обслуговування і якість послуг.

14. Комп’ютерні технології у сфері туристських послуг.


Програма дисципліни «Організація послуг харчування» розкривається в таких темах:


1. Розвиток теорії та практики організації послуг харчування.

2. Типологія елементів обслуговування.

3. Проектування послуг харчування та моделювання процесу надання послуг харчування різним категоріям споживачів.

4. Стандартизація та сертифікація послуг харчування.


Програма дисципліни «Організація екскурсійних послуг» розкривається в таких темах:


1. Методика підготовки екскурсій.

2. Методика та техніка проведення екскурсій.

3. Особливості проведення різних видів екскурсій.

4. Організація екскурсійної роботи.

5. Особливості проведення екскурсій в музеях.

6. Методичне забезпечення екскурсії.

7. Історія екскурсійної справи.

8. Туристсько-екскурсійні організації.

9. Класифікація екскурсій.

10. Професійна майстерність екскурсовода.

11. Організаційно-правова та нормативно-технічна документація, що регулює роботу підприємств харчування.


Програма дисципліни «Організація транспортних послуг» розкривається в таких темах:


1. Історичні аспекти розвитку індустрії транспортних подорожей.

2. Організація послуг залізничного транспорту.

3. Організація подорожей з використанням автотранспорту.

4. Організація водних подорожей.

5. Організація авіаподорожей.

6. Принципи формування туристських маршрутів з різними засобами пересування.

7. Принципи формування бізнес-плану туристської фірми з реалізації транспортних подорожей.

8. Основні підходи та принципи забезпечення реклами транспортних подорожей.


Програма дисципліни «Організація анімаційних послуг в туризмі» розкривається в таких темах:


1. Поняття анімації туристської діяльності, її мета, задачі, роль у підвищенні ефективності туристської діяльності.

2. Облік соціально-економічних та соціально-психологічних факторів формування та розширення інтересів і підвищення попиту на послуги туранімації.

3. Специфіка анімації окремих типів та видів туризму: в’їзного, виїзного, внутрішнього, самодіяльного, дитячого, сімейного, оздоровчого, спортивного, пізнавального, релігійного тощо.

4. Основні види анімаційних послуг.

5. Спортивна анімація (ігри, турніри, чемпіонати).

6. Розважальна анімація (дискотеки, шоу-програми, карнавали).

7. Бізнес-анімація (ярмарки, конференції, презентації тощо).

8. Анімаційні послуги тематичних парків.

9. Анімація відпочинку туристів в туристських комплексах.


Програма дисципліни «Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії» розкривається в таких темах:


1. Формування ціни продажу туру.

2. Економічний механізм діяльності підприємств туризму.

3. Інвестиційна політика туристичної фірми.

4. Капітал, активи та фінансові ресурси турфірми.

5. Виробничо-технічний потенціал турфірми.

6. Стратегія розвитку турфірми.

7. Виробництво, якість і конкурентоспроможність туристських послуг.

8. Маржінальний дохід, прибутковість і рентабельність вітчизняних турпідприємств.

9. Цінова політика турфірми.

10. Вартість туристського обслуговування та ціни турпродукту.

11. Механізм регулювання цін на туристичні послуги.

12. Планування діяльності турфірми.

13. Фінансова політика турфірми.

14. Економічна сутність, об’єктивна основа, роль і функції ціни на товари і послуги; система класифікації цін на товари і послуги споживчого ринку.

15. Принципи і методи регулювання цін та особливості сучасної цінової політики в Україні.

16. Структура ринкової ціни на послуги туристських підприємств.

17. Механізм формування ринкових цін на послуги, особливості калькулювання цін з використанням ПЕОМ.

18. Формування ціни відповідно до дії закону попиту та пропозиції.

19. Практика формування ціни на послуги туристської індустрії.

20. Цінова політика підприємств туризму.


Програма дисципліни «Бухгалтерський облік туристської діяльності» розкривається в таких темах:


1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.

2. Предмет та метод бухгалтерського обліку.

3. Облік господарських процесів.

4. Види бухгалтерської звітності.

5. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку.

6. Порядок складання звітності.

7. Організація бухгалтерського обліку.

8. Фінансовий облік необоротних активів.

9. Фінансовий облік оборотних активів.

10. Фінансовий облік капіталу і зобов’язань.

11. Формування фінансової звітності.

12. Облік діяльності туроператора.

13. Облік діяльності турагента.

14. Облік діяльності інших суб’єктів, що надають турпослуги (розміщення, харчування, екскурсійні, розважальні та інші).


Програма дисципліни «Маркетинг туристської індустрії» розкривається в таких темах:


1. Маркетингова цінова політика. Методи маркетингового ціноутворення в туризмі.

2. Методи і нормативна основа реклами туристичного продукту.

3. Тактичні рішення щодо реклами.

4. Нерекламні методи просування.

5. Стимулювання продажу і пропаганда туристичного продукту. Каталог туроператора.

6. Просування туристичного продукту.

7. Просування та реклама в туризмі.

8. Виставки та ярмарки.

9. Організація як функція управління.

10. Стимулювання збуту. Особистий продаж в комплексі маркетингових комунікацій.

11. Управління каналами розподілу.


Програма дисципліни «Менеджмент туристської індустрії» розкривається в таких темах:


1. Розподіл та кооперація праці.

2. Проектування робіт і нормування праці по операціях.

3. Робоче середовище та умови праці, режим роботи.

4. Загальний менеджмент якості.

5. Інструменти контролю якості.

6. Добір кадрів, наймання персоналу. Організаційно-розпорядчі документи.

7. Психологічний аналіз особи працівника.

8. Вивільнення персоналу, плинність кадрів.

9. Ділові зустрічі, переговори. Раціоналізація телефонних контактів.

10. Час як ресурс.

11. Планування особистої праці, організація робочого місця.

12. Підготовка до розробки управлінського рішення.

13. Розробка управлінського рішення.

14. Ділові зустрічі, переговори. Раціоналізація телефонних контактів.

15. Організація та проведення нарад та зборів.


Програма дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туризму» розкривається в таких темах:


1. Аналіз прибутку і рентабельності.

2. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг.

3. Аналіз витрат на виробництво, собівартості і реалізації продукції.

4. Аналіз фінансового стану підприємства.

5. Аналіз прибутку і рентабельності.

6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг.

7.Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу.

8. Метод і методичні прийоми економічного аналізу.

9. Види аналізу та його інформаційне забезпечення.

10. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату.

11. Аналіз довгострокових активів підприємства.

12. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання.

13. Аналіз виробництва турпродукту.

14. Аналіз витрат на виробництво, собівартості та реалізації турпродукту.

15. Аналіз прибутку і рентабельності турпідприємства.

16. Аналіз фінансового стану турпідприємства.


ОЦІнювання результатів ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Державна комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і зазначає співпадання (правильні відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і зазначає кількість правильних відповідей та проставляє оцінку за тестування.


^ Критерії оцінюванняЗа шкалою ECTS


За шкалою ВНЗ


За національною шкалою


Коментар

А

91-100 %

відмінно

Студент надав понад 91% правильних відповідей з тестових завдань.В

81-90 %

добре


Студент надав від 71 до 90 % правильних відповідей з тестових завдань.С

71-80 %

D

61-70 %

задовільноСтудент надав від 51 до 70 % правильних відповідей з тестових завдань.E

51-60 %

FX

25-50 %

незадовільно

Студент надав менше 50 % правильних відповідей з тестових завдань.F

0-25 %^ Рекомендована література


Рекомендована література з дисципліни «Технологія туристської діяльності»:


1. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. – Издание 6-е, перераб. и доп. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2004.

  1. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. Учебное пособие – М.: Нолидж – 1996.

 1. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Книги - XXI, 2003.

 2. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Начальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.

 3. Организация туризма: Учеб. пособие/А. П. Дурович, Н. И. Кабушкин, Т. М. Сергеева и др.; Под общ. ред. Н. И. Кабушкина и др. – Мн.: Новое знание, 2003..

 4. Рудяк Ю., Кузнєцов В., Клименко А. Усе про облік та організацію туристичної діяльності. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2006.

 5. Туристична діяльність. Нормативна база. / Роїна О.М. – К.: КНТ, 2005.

 6. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. – М: ЮНИТИ, 1999.

 7. Уокер Дж. Р. Управление гостеприимством. Вводный курс:Учебник для студентов вузов / Джон Р. Уокер; Пер. с англ. [В.Н. Егорова]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

 8. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. / За ред. проф. В.К. Федорченка; Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища шк., 2001.

 9. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002.

 10. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2006.


Рекомендована література з дисципліни «Технологія ресторанної справи»:


1. ДСТУ 3279-95 «Стандартизація послуг. Основні положення.”

 1. Правила роботи закладів (підприємств ) громадського харчування (Наказ №219 від 24.07.2002р. Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України)

 2. ДСТУ 4281:2004 ”Заклади ресторанного господарства. Класіфікація”

 3. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері ресторанного бізнесу / Уклад.: О.І.Черево, Л.П. Малюк, Г.В. Дейниченко. Харків: “Фавор ЛТД”, 2003. – 440 с.

 4. Гостиничные услуги. Услуги общественного питания / Малюк Л.П., и др. – Х.: ХГЦСМС, 1999. – 271 с.

6. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. – 352с.

7. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с.

8. Барановский В.А. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания/ Серия «Ученики, учебные пособия ». – Ростов на Дону: «Феникс», 2004 – 352 с.

9. П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О. “Менеджмент громадського харчування”. Підручник.- К., 2001. – 654 с.


Рекомендована література з дисципліни «Технологія готельної справи»:


1. Нормативно - правові акти України з питань туризму: Збірник законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик/. – К.: Атіка, 2004.

2. ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги»

3. ДСТУ 4269:2003 «Класифікація готелів»

 1. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство: обслуживание, организация, управление. – К.: ВИРА-Р (дополн.), 2006

 2. Бондаренко Г. Менеджмент гостиничниц и ресторанов. Учебное пособие. Минск, 2006.

 3. Волков Ю. Ф. Технология гостиничного обслуживания. – М.: Феникс, 2003.

 4. Кабушкин Н. И., Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Уч. пособие. – Минск: ООО «Новое знание», 2000

 5. Лесник А.Л., Мацицкий И.П., Чернышев А.В. Организация и управление гостиничным бизнесом. - М.: Аспект Пресс, 2000.

 6. Ляпина А. Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: учебн. Для нач. проф. образования / Под ред. канд. пед. наук. А. Ю. Ляпина. – М.: ПрофОбрИздат, 2001.

 7. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Кандор, 2005.

 8. Уокер Джон. Введение в гостеприимство. – М.: ЮНИТИ, 1999..

 9. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002.

 1. Соловьев Б. Л., Толстова Л. А. Менеджмент гостеприимства: Справ. -метод. пособие. М., 1997.

 2. Стадник А. А. Технология приема и обслуживания туристов в гостинице: Метод. разработка. М.: Высш. шк. по туризму и гостиничному хозяйству, 1995.

 3. Требования к индустрии гостиниц, ресторанов и кафе в 1992 году: По материалам Белой Книги ХОТРЕК. М., 1991.

 4. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 1999.

 5. Чернышев А.В., Лесник А.Л. Гостиничная индустрия: методы корпоративного менеджмента // Пять звезд. М., 1998. №1. С.18-24.

 6. Чернышев А.В., Лесник А.Л. Гостиничная индустрия: конкуренция в новых условиях экономической среды // Пять звезд. М., 1998.-№3.-с.29-32.

 7. Чудновский А. и др. Специализированные кадры для гостинично-туристского комплекса: кого готовят вузы Москвы? // Пять звезд. М., 1998. №3. С.38-40.


Рекомендована література з дисципліни «Організація туризму»:


 1. Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма. : Учебное пособие. – М.: Профиздат, 1996.-224 с.

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 176 с.

 3. Барчукова Н.С. Международное сотрудничество государств в области туризма. -М.: Международные отношения, 1996. – 176 с.

 4. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. Учебное пособие. – М.: Нолидж – 1996. – 312 с.

 5. Ефремова М.В. Основы технологи туристського бизнеса: Учебное пососбие. – М.: Издеательство “Ось-89”, 2001. – 192 с.

 6. Истомин В.И., Лагутенко Б.Т. Страны мира: справочник туроператора и туриста. – М.: Советский спорт, 2000. – 224 с.

 7. Квартальнов В.А. Туризм. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.

 8. Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкиз Д. Маркетинг, гостеприимство и туризм: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 787 с.

 9. Любіцева О.О. Ринок туристсичних послу (геопросторові аспекти).- К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.

 10. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури,2004. – 272 с.

 11. Мамедов А.А. Технологические схемы обеспечения производства туристских услуг. – М.: ЦРИБ ЦСТЭ, 1988. – 223 с.

 12. Национальное и региональное планирование туризма. – Мадрид, ВТО. 1994. – 183 с.

 13. Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристких ресурсов. 2002. – 384 с.

 14. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 207 с.

 15. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: маркетинг в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 160 с.

 16. Пузанова Э.П., Честникова В.А. Международный туристический бизнес. – М.: Наука, 1997. – 243 с.

 17. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение: Учебное пособие. – 2-у изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2001. – 288 с.

 18. Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002. – 464 с.

 19. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. – М.: Ось-89, 1997. – 160 с.

 20. Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 400 с.

 21. Толковый словарь туристских терминов. Москва – Афины, 1994. – 312с.

 22. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А.Д. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 448 с.

 23. Уваров В.О. Борисов К.Г. Международные туристические организации: Справочник. – М.: Профиздат, 1990. – 350 с.

 24. Уокер Дж.Р. Ведение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2002. – 607 с.


Рекомендована література з дисципліни «Організація рекреаційних послуг»:


 1. Закон України „Про внесення змін в Закон України „Про туризм” від 18 листопада 2003 року №1282-IV”

 2. Гуменюк Ю.П. Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу. Львів, 2005

 3. Каурова Д.А, Организация сферы туризма: Учебное пособие. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2006

 4. Лібінцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: „Альтепрес”, 2005

 5. Олесневич Д.Л. Менеджмент туристичної діяльності в регіоні. К., 2003

 6. Организация туризма: Учеб. пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин и др.; Под общ. ред. Н.И. Кабушкина. – Мн.: Новое знание, 2003

 7. Павлов В.І. Формування регіонального розвитку рекреаційних послуг. Київ, 2000

 8. Фоменко Н.В. Рекреационные ресурсы и курортология. Москва, 2006

 9. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії. Київ: Атіка, 2006

 10. http://www.tourism.gov.ua/ - сайт Державної туристичної Адміністрації


Рекомендована література з дисципліни «Організація послуг харчування»:


1. ДСТУ 3862-99 „Громадське харчування. Терміни та визначення.”

2. ДСТУ 4281: 2004 ”Заклади ресторанного господарства. Класифікація”

3. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері бізнесу / Уклад.: О.І.Черево, Л.П. Малюк, Г.В. Дейниченко. – Харків: “Фавор ЛТД”, 2003. – 440с.

4. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания. Ростов-на-дону, Феникс , 2003. – 352 с.

5.Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.– 416с.

6. Барановский В.А. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания/ Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-Дону: «Феникс, 2004 – 352с.


Рекомендована література з дисципліни «Організація екскурсійних послуг»:


 1. Закон України «Про внесення змін до закону України «Про туризм», від 18 листопада 2003 року, № 1282- IV.

 2. ГОСТ 28681.1-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг.

 3. ГОСТ 28681.2-95 «Туристко-экскурсионное обслуживание. Туритсичесике услуги. Общие требования».

 4. ГОСТ 28681.3-95 «Туристко-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов».

 5. Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу, від 20 жовтня 2004 р., N 1344/9943.

 6. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. Учебное пособие. – М.: Нолидж – 1996.

 7. Емельянов Б. В. Экскурсоведение: Учебник. - 3-е изд., перер. и дополн. / Б. В. Ємельянов. - М.: Советский спорт, 2000.

 8. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. – 5-е изд. – М.: Советский спорт, 2004.

 9. Илюхин М. М. Музейные экскурсии. Методические рекомендации / М.М. Илюхин. - М.: ЦРИБ «Турист», 1991

 10. Культурология и экскурсоведение: Конспекты лекций / Сост. К. В. Кулаев. - М.: Российская международная академия туризма, 1998. Мезенцева Г.Г. Музеєзнавство / Г.Г. Мезенцева. – К., 1980.

 11. Менеджмент туризма: Туризм как объект управления: Учебник. Под. ред. Квартальнова В.А. - М.: Финансы и статистика, 2002.

 12. Організація екскурсійної діяльності. Опорний конспект лекцій. Укладач О.О. Каролоп.- К.: Видавничий центр КНТЕУ. - 2002.

 13. Савина Н. В. , Горбылева З .М. Экскурсоведение; Учеб. пособие / Н.В. Савина, З. М. Горбылева. – Мн.: БГЭУ, 2004.

 14. Тельчаров А.Д, основвы музейного дела. Введение в специальность: курс лекций. – М.: Омега-Л, 20005.

 15. Чагайда І. М., Грибакова С. В. Екскурсознавство. Навчальний посібник. – К.: “Кондор”, 2004.


Рекомендована література з дисципліни «Організація транспортних послуг»:


1. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: перевозки. СПб: Герда, 2001.

2. Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг. М.: РМАТ, 1997.

3. Исмаев Д.К. Работа туристской фирмы по организации зарубежных поездок. М.: Луч, 1996.

4. Жулевич Е.В., Копанев А.С. Организация туризма. Мн.: БГЭУ, 1999.

5. Сенин В.С. Организация международного туризма. М.: Финансы и статистика, 2003.


Рекомендована література з дисципліни «Організація анімаційних послуг в туризмі»:


 1. Байлик С.И. Вступление в анимацию гостеприимства: Учеб. пособие. – Х.: Прапор, 2006. – 160 с.

 2. Гаранин Н.И., Булыгина И.и. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: Учеб. пособие. – М. Советский спорт 2004. – 128 с.

 3. Гальперина Т.И. Актерское мастерство в деятельности менеджера туристской анимации: Учебно-методическое пособие. – М.: РИБ «Турист», 2004.

 4. Приезжева Е.М. Социально-культурная анимация в туризме: Учебно-методическое пособие. - М.: РИБ «Турист», 2003.


Рекомендована література з дисципліни «Економіка і ціноутворення на підприємствах туристської індустрії»:


1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. - К.: Знання України, 2002.

2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб.пособие. - М.: Финансы и статистика, 1999.

3. Горбылева З.М. Экономика туризма: Учеб. пособие / З.М. Горбылева. – Мн.: БГЭУ, 2004.

5. Гуляев В.Г. Туризм: зкономика и социальное развитие. - М.: Финансы и статистика, 2003.

7. Цены и ценообразование: Учебник для Вузов/ Под ред. В.Е. Есипова. – СПб.: Питер, 2002.

8. Шарапова А.О. Ціноутворення у туризмі: Конспект лекцій. – К., 2007.

9. Экономика современного туризма / Под ред. Г.А. Карповой. — М.; СПб.: Герда, 1998.

10. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учеб. Пособие. – М.: Изд. РДЛ, 2004.


Рекомендована література з дисципліни «Бухгалтерський облік туристської діяльності»:


1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України: Закон України. – К., Іб липня 1999 року №996-XIV

2.Положення (стандарти)бухгалтерського обліку в Україні/ №№ 1,2,3,7,9,10,11,16,25// Все про бухгалтерський облік. – 2002. - №84. – 80с.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ МФУ від 30.11.99р. №291.

4.ГОСТ28681.1-95 «Туристско-зкскурсионное бслуживание». Проектирование туристических услуг

5.ГОСТ28681.4—95«Туристско-зкскурсионное бслуживание».Классификация гостинец.

6. Л.Г. Агафонова, О.Є.Агафонова . Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. Навчальний посібник. - К.: «Знання України». 2002

7. З.А.Балченко. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: Навчальний посібник Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП).–К.:КУТЕП,2006.

8.Т.А Бутинець, Л.В. Чижевські, С.Л. Береза Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050201"Менеджмент організацій" та 7.050107 "Економіка підприємств"/ за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир : ЖІТІ, 2000

9. Завгородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навчальний. посібник. — К.: Т-во "Знання",КОО,2004.

10. Кужельний М.В., Лінник В.Г.Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К. : КНЕУ, 2001.

11.Я.Король.Бухгалтерский облік у готельному господарстві.-К.: 2005.

12. Ю. Рудяк, В. Кузнецов, А. Клименко. Все об учете и организации туристической деятельности. – Харьков, Издательский дом «Фактор». - 2005г.


Рекомендована література з дисципліни «Маркетинг туристської індустрії»:


1. Забалдіна Ю. Б. Маркетинг туристичного підприємства: Навчальний посібник. – К.: Музична Україна, 2002.

2. Маркетинг в туризме: Учеб. Пособие / А. П. Дурович. – 4-е изд., стереотип. – Мн.: Новое знание, 2004.

3. Мунін Г. Б., Тимошенко З. І., Самарцев Є. В., Змійов А. О. Маркетингу туризму: Навч. Посібник. – Ч. І. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005.

4. Мунін Г. Б., Тимошенко З. І., Самарцев Є. В., Змійов А. О. Маркетингу туризму: Навч. Посібник. – Ч. ІІ. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005.

5. Дурович А., Анастасова Л. Маркетинговые исследования в туризме: Учеб. - практ. Пособие. – М.: ООО «Новое знание», 2002.


Рекомендована література з дисципліни «Менеджмент туристської індустрії»:

 1. Архангельская М.Д. Бизнес-этикет, или Игра по правилам. – Изд. 3-е, доп. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 176 с.

 2. Бойцова М., Піроженко О., Кузнєцов В. Усе про облік та організацію готельного бізнесу. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Х.: Фактор, 2006. – 256 с. (Серія „Усе про облік та організацію...”)

 3. Гаврилюк С.П. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу: Навч. посіб. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 180 с.

 4. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – 5-е изд., доп. И ререраб. – Н.Новгород: НИМБ, 2005. – 720 с.

 5. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник / Н.И. Кабушкин. – 3-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2002. – 409 с.

 6. Котлер Ф, Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. туризм.: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 1063 с.

 7. Матвєєва В., Кузнєцов В., Вітковська О. Кадрова документація. – 6-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2006. – 388 с.

 8. Нєчаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 348 с.

 9. Организация туризма: Учеб. Пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Сергеева и др.; Под общ. ред. Н.И. Кабушкина и др. - Мн.: Новое знание, 2003.- 632 с.

 10. Подоровкая М.М. Организация труда: Конспект лекцій. – 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 112 с.: ил.

 11. Уокер Дж. Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 061122 «Гостиничный менеджмент» и специальностям сервиса 230000 / Джон Р. Уокер; Пер. с англ. [В.Н. Егорова]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 880 с. – (Серия «Зарубежный ученик»).

 12. Щёкин Г. Организация и психология управления персоналом: Учеб.-метод. Пособие. – К.: МАУП, 2002. – 832 с.


Рекомендована література з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туризму»:

1. Балченко З. А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: Навчальний посібник. – К.: КУТЕП, 2006.

2. Быстров С. А. Финансовый менеджмент в туризме. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2006

3. Економічний аналіз: Навч. посіб./М. А. Болюха, В. З. Бучевський, М. І. Горбуток / За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001.

4. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. - Мн.: Новое знание, 2002.

5. Соболева Е. А., Соболев И. И. Финансово-экономический анализ деятельности туристской фирмы: Учеб. - метод. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.


Схожі:

«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Система статистичних понять І визначень в організації туризму: «турист», «туризм», «екскурсант», «відвідувач», «внутрішній турист»,...
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник iconЗатверджую: перший проректор Стадник Г. В
«Електротехніка та електротехнології», 0906 – «Електротехніка» спеціальностей «Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка...
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Програма розроблена колективом кафедри "Електропостачання міст" у складі: д т н., к т н., доц. Абраменка І. Г., к т н., доц. Швеця...
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Що таке функції менеджменту? Перерахувати та пояснити основні функції менеджменту. Хто першим сформулював функції менеджменту?
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
«спеціаліст» та «магістр» допускаються абітурієнти, які завершили навчання у вищому закладі освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні...
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник iconЗатверджую: перший проректор Стадник Г. В
Теоретичні основи електротехніки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 030601 – «Менеджмент» (0502 – «Менеджмент»)спеціальності...
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник iconДо друку дозволяю Перший проректор Г. В. Стадник
Екологія та охорона навколишнього середовища”, 092600 ”Водопостачання та водовідведення”
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Світлотехніка І джерела світла у складі: проф., д т н. Назаренко Л. А., проф., д т н. Овчинников С. С., проф., к т н. Салтиков В....
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник iconМетодичні рекомендації з самостійної роботи та практичних занять з соціології
Зінчина О. Б., Клименко Г. Т., Кудрявцев О. Ю., Радіонова Л. О. перший проректор Стадник Г. В
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник iconМ.І. Самойленко О. М. Штельма Затверджую: перший проректор Стадник Г. В. 2007р. Программа
Робоча програма навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи