Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 212.07 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата02.08.2012
Розмір212.07 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА«ПОГОДЖЕНО»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан ф-ту

Перший проректор

Економіки і підприємництва

____________________

__________________ Соловйов О. В.

Стадник Г. В.

«___»________________2012 р.

«___»_______________2012 р.С. Ю. Юр’єва, Ю. О. Тараруєв


^ ПРОГРАМА ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ БАКАЛАВРІВ

ДО ВСТУПУ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ

РІВНЕМ МАГІСТРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«Економіка підприємства»


Рекомендовано кафедрою

Економіки будівництва

протокол № 8 від 21.03.2012 р.

Зав. кафедри,

д.т.н., професор

__________________Торкатюк В. І.


Харків – 2012

Тема 1. Основи підприємництва

Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. Принципи здійснення, форми типи і моделі підприємницької діяльності. Нормативне забезпечення підприємництва. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу. Зміст, структура та спеціальні умови ділових угод. Особливості обґрунтування бізнес-проектів.

Сутність, суб’єкти, види та форми міжнародного бізнесу. Створення, функціонування та перспективи розвитку спільних підприємств в Україні.


^ Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми

Поняття підприємства та його основні ознаки. Класифікація підприємств за ключовими ознаками. Закони, постанови та інші нормативні акти, що регулюють створення, функціонування та ліквідацію. Основні положення Цивільного та господарського кодексу України. Створення господарських товариств та їх відмінності щодо прав та обов’язків власників та структури власності. Порівняльна характеристика різних видів господарських товариств. Об’єднання підприємств (асоціації, консорціуми, корпорації, концерни, холдинги та ін.). Критерії обґрунтування необхідності створення об’єднань підприємств.


^ Тема 3. Структура та управління підприємством

Основні функції управління. Принципи управління підприємством. Поняття і класифікація методів управління. Поняття і характеристика організаційної структури управління підприємством. Порівняння організаційних структур управління (лінійно-функціональна, дивізійна, матрична). Обґрунтування типу організаційної структури підприємства.


^ Тема 4. Зовнішнє середовище господарювання підприємства

Ринок як динамічна система, поняття ринкової рівноваги. Типи ринкових структур та конкурентна поведінка підприємств. Середовище господарювання підприємства та чинники, що на нього впливають. Суб’єкти зовнішнього оточення підприємств (постачальники ресурсів, споживачі продукції, конкуренти, державні органи та ін.).


^ Тема 5. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства

Поняття та складові техніко-технологічної бази підприємства. Шляхи її формування на підприємстві. Сутність, види та об’єкти лізингу. Організаційно-правові особливості здійснення лізингових операцій. Визначення вартості лізингу залежно від його виду. Види і показники технічного розвитку підприємства (інтенсивний та екстенсивний розвиток). Управління технічним розвитком підприємства.


^ Тема 6. Організація операційної діяльності.

Типи виробництва (одиничне, серійне, масове). Методи організації виробничих процесів. Форми організації виробництва. Інтенсивність виробництва та її вплив на ефективність діяльності. Види розвитку підприємства. Принципи види та методи планування виробництва. Структура, зміст та методи розробки бізнес-плану підприємства. Види систем оперативного планування.

^ Тема 7. Прогнозування та планування діяльності підприємства

Мета, об’єкти і принципи прогнозування. Предмет і суб’єкти прогнозування. Класифікація і порівняльна характеристика основних методів прогнозування. Встановлення терміну прогнозування. Використання експертних методів для прогнозування показників діяльності підприємства. Обгрунтування вибору методів прогнозування, способи виявлення похибки прогнозу.

Планування як функція управління. Принципи планування. Структура планів підприємства. Основні методи планування. Зміст, структура та етапи розробки бізнес-плану підприємства. Особливості планування створення нових підприємств. Відмінність між стратегічним і тактичним плануванням. Сутність системи оперативного планування на підприємстві. Шляхи вдосконалення системи планування суб’єктів господарювання.


^ Тема 8. Обгрунтування виробничої програми підприємства

Поняття виробничої програми і виробничої потужності підприємства. Етапи формування виробничої програми підприємства. Ресурсне обґрунтування виробничої програми на поточний і перспективний періоди. Показники, що застосовуються для обґрунтування виробничої програми підприємства.


^ Тема 9. Основний капітал

Основний капітал як фактор виробництва. Поняття та класифікація основних засобів підприємства. Види вартості основних засобів (первісна, залишкова, відновна, справедлива, ліквідаційна. Сутність, види та показники зношення основних засобів, методи нарахування амортизації. Показники руху та ефективності використання основних засобів підприємства. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства.


^ Тема 10. Оборотний капітал

Сутність оборотного капіталу. Різниця між оборотним капіталом і оборотними активами. Класифікація оборотних активів. Нормування оборотних активів, методи визначення нормативів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого розрахунку). Поняття і види дебіторської заборгованості, Види вартості дебіторської заборгованості, визначення резерву сумнівних боргів та чистої вартості дебіторської заборгованості. Шляхи інкасації дебіторської заборгованості, особливості здійснення факторингу, залучення колекторських компаній для повернення боргів підприємств. Проблема інкасації дебіторської заборгованості для будівельних підприємств. Показники ефективності використання оборотних активів підприємства (коефіцієнт оборотності, період обороту). Шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства.


^ Тема 11. Інтелектуальний капітал

Сутність та складові інтелектуального капіталу. Поняття і види інтелектуальної власності. Ділова репутація підприємства та її вплив на його конкурентоспроможність. Сутність та види нематеріальних активів. Зв’язок між поняттями «інтелектуальна власність», .«нематеріальні активи» та «інтелектуальний капітал». Методи визначення вартості нематеріальних активів підприємства (метод капіталізації надлишкових прибутків, метод звільнення від роялті, метод вартості створення).


^ Тема 12. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

Визначення економічних категорій «трудові ресурси», «кадри», персонал». Класифікація персоналу підприємства за основними ознаками. Поняття професії та кваліфікації. Показники чисельності персоналу, руху кадрів та використання робочого часу. Баланс робочого часу. Поняття і види продуктивності праці. Фактори зростання продуктивності праці. Поняття оплати праці, організація оплати праці на підприємстві. Тарифна система і її елементи. Форми та системи оплати праці. Характеристика системи доплат та надбавок, що діють в Україні. Форми і методи мотивації персоналу підприємства. Шляхи підвищення ефективності діяльності працівників підприємства.


^ Тема 13. Сучасні моделі розвитку підприємств

Поняття моделей розвитку підприємств. Порівняльна характеристика сучасних моделей розвитку.


Тема 14. Інвестиції

Поняття та класифікація інвестицій за основними ознаками. Суб’єкти та об’єкти інвестицій. Визначення обсягу та джерел формування реальних інвестицій. Життєвий цикл інвестиційного проекту. Поняття ефективності інвестицій. Показники ефективності реальних інвестицій (чиста теперішня вартість, термін окупності, індекси доходності та прибутковості, внутрішня норма доходності та модифікована внутрішня норма доходності). Критерії ефективності інвестиційного проекту. Сутність та суб’єкти та об’єкти фінансових інвестицій, види цінних паперів та їх відмінності. Основні операції з цінними паперами. Інфраструктура фондових ринків. Визначення вартості найбільш розповсюджених видів цінних паперів (акцій та облігацій)..


^ Тема 15. Інноваційна діяльність

Сутність та види нововведень (локальні та глобальні) та зв’язок між ними. Джерела фінансування реалізації нововведень та визначення ефекту від їх впровадження. Застосування нововведень у діяльності будівельних підприємств. Поняття науково-технічного прогресу. Пріоритетні напрями науково-технічного розвитку суб’єктів господарювання.


^ Тема 16. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності

Показники ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності та врахування фактору часу в процесі їх визначення. Методи визначення ставки дисконтування (середня зважена ціна капіталу WACC, модель капітальних активів CAPM, модель кумулятивної побудови).


^ Тема 17. Ринок і продукція

Загальна характеристика продукції. Поняття асортименту та номенклатури продукції. Показники, що використовуються для аналізу обсягу, складу, якості та споживчих якостей продукції. Стадії життєвого циклу продукції підприємства. Категорія якості продукції, шляхи підвищення якості продукції підприємства.


^ Тема 18. Товарна та цінова політика підприємства

Поняття ціни та ціноутворення. Механізм ціноутворення у ринковій економіці. Види цін, що використовуються на підприємстві. Цінова конкуренція. Основні методи встановлення цін на продукцію (собівартість плюс прибуток, забезпечення планової величини прибутку, за цінами конкурентів, за рівнем попиту). Умови встановлення знижок цін на продукцію, поняття мінімальної ціни. Фактори, що впливають на ціну продукції підприємств у ринкових умовах.


^ Тема 19. Системи забезпечення конкурентоспроможності продукції

Поняття якості та конкурентоспроможності продукції підприємства. Класифікація продукції за економічним призначенням. Вартісні та натуральні показники виміру обсягу продукції підприємства. Обгрунтування критеріїв конкурентоспроможності продукції. Параметри та показники конкурентоспроможності. Стандартизація та уніфікація продукції. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції. Особливості інтегральної оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства. Використання експертних методів для оцінки конкурентоспроможності продукції суб’єктів господарювання. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.


^ Тема 20. Витрати підприємства

Витрати підприємства як комплексний економічний показник, тлумачення термінів «валові витрати» та «собівартість продукції». Чинники, що впливають на розмір вартості підприємств. Класифікація витрат за ступенем однорідності, залежності від обсягу продукції та іншими важливими ознаками. Групування витрат за економічними елементами. Обчислення витрат на виробництво валової, товарної та реалізованої продукції. Групування витрат за калькуляційними статтями. Об’єкти калькулювання та калькуляційні одиниці. Поділ витрат на постійні та змінні, розрахунок точки беззбитковості. Методи прогнозування витрат на виробництво нової продукції.


^ Тема 21. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

Поняття прибутку і доходу підприємства. Види прибутку, співвідношення для їх визначення. Джерела формування прибутку підприємства. Варіанти використання прибутку підприємства, обґрунтування його дивідендної політики з урахуванням конкретних умов господарювання. Показники рентабельності підприємства. Факторний аналіз рентабельності активів та капіталу підприємства за допомогою моделі Дюпона. Визначення планового прибутку підприємства, шляхи підвищення фінансових результатів підприємства.


^ Тема 22. Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність

Важливість інтегральної оцінки фінансово-економічного стану підприємства. Принципи визначення впливу діяльності підприємства за певними видами і напрямками на його загальну ефективність. Особливості побудови і застосування інтегральних показників для визначення загальної ефективності діяльності підприємства.


^ Тема 23. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика

Матеріально-технічне забезпечення підприємства та його форми. Нормування матеріальних запасів та визначення їх оптимального розміру з використанням математичних моделей. Обслуговування та використання обладнання. Управління процесами ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Роль і місце логістики в системі матеріального забезпечення діяльності підприємств.


^ Тема 24. Теорії і моделі підприємств

Сутність законів функціонування та розвитку підприємства, як соціально-економічної системи. Управління функціонуванням і розвитком підприємства. Харктеристика основних видів діяльності підприємства (операційна, інвестиційна, фінансова, звичайна, надзвичайна та інша). Особливості врахування витрат та результатів діяльності підприємства за різними напрямами діяльності.

^ Тема 25. Трансформація і реструктуризація підприємств

Сутність і види реструктуризації підприємств. Поняття санації, обґрунтування необхідності санації та основні етапи її проведення. Структура та призначення плану санації. Відносини підприємства з кредиторами в процесі санації, Види трансформації підприємств. Характеристика способів злиття та поглинання. Проблема рейдерства.


^ Тема 26. Оптимізація бізнес-процесів підприємства

Визначення бізнес-процесу. Графічне відображення бізнес-процесів з використанням інформаційних технологій. Поняття і показники оптимізації бізнес-процесів.


^ Тема 27. Економічна безпека підприємства

Рівні економічної безпеки (міжнародна, національна, локальна, приватна). Суб’єкти економічної безпеки. Організація економічної безпеки на підприємстві. Умови та методи забезпечення економічної безпеки. Критерії

та ефективність економічної безпеки підприємства.


2. Забезпечення


2.1. Екзаменаційний тест


Екзаменаційний тест складається з 13 тестових завдань різних типів, за розв’язання яких абітурієнт може одержати 100 балів.

Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, кожний з яких необхідно оцінити як правильний, або неправильний. Правильний варіант відповіді позначається у БЛАНКУ ВІДПОВІДЕЙ так „+”, а неправильний – „ – “.

Завдання 11-13 потребують розгорнутих рішень, а саме: необхідно записати послідовність дії та зробити необхідні пояснення, обов’язково вказати розмірність і одиниці виміру отриманих величин.


  1. Оцінювання


Оцінювання тестових завдань здійснюється наступним чином:

 • за кожний правильно оцінений варіант відповіді завдань 1-10 нараховується по 1 балу (тобто максимальна кількість балів за одне завдання – 4 бали, за всі 10 – 40 балів);

 • за кожне правильно виконане завдання 11-13 – нараховується по 20 балів. Бали за розв’язання задач нараховуються послідовно за кожну правильно виконану дію.


Результати складання іспиту можуть оцінюватися за рейтингом:


Рейтингові бали

Оцінка за національною шкалою

91-100

ВІДМІННО

71-90

ДОБРЕ

51-70

ЗАДОВІЛЬНО

0-50

НЕЗАДОВІЛЬНОМіністерство освіти, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства шифр

^ БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Інструкція

1. Екзаменаційний тест складається з 13 тестових завдань різних типів, за розв’язання яких абітурієнт може одержати 100 балів.

2. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, кожний з яких необхідно оцінити як правильний, або неправильний. Правильний варіант відповіді позначається у БЛАНКУ ВІДПОВІДЕЙ так „+”, а неправильний – „ – “.

3. Завдання 11-13 потребують розгорнутих рішень, а саме: необхідно записати послідовність дії та зробити необхідні пояснення, обов’язково вказати розмірність і одиниці виміру отриманих величин.

4. Оцінювання тестових завдань здійснюється наступним чином:

 • за кожний правильно оцінений варіант відповіді завдань 1-10 нараховується по 1 балу (тобто максимальна кількість балів за одне завдання – 4 бали, за всі 10 – 40 балів);

 • за кожне правильно виконане завдання 11-13 – нараховується по 20 балів.

^ БАЖАЄМО УСПІХУ!

Заповнюється абітурієнтом

Види завдань

Варіанти відповідей

а)

б)

в)

г)

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

Завдання 5

Завдання 6

Завдання 7

Завдання 8

Завдання 9

Завдання 10
Завдання 11

Сума амортизаційних відрахувань
Завдання 12

Абсолютна зміна прибутку - ; відносна -

Завдання 13

К прийому = ; К вибуття = ; К плинності=

Заповнюється викладачем

Завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всього

Кількість балівРоботу перевірили:

Голова комісії __________ ____________________

(підпис) (Прізвище та ініціали)

Член комісії __________ ____________________

(підпис) (Прізвище та ініціали)

^ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА


Завдання 1.Показник фондовіддачі характеризує:

 1. оборотність оборотних коштів;

 2. питомі витрати основних фондів на 1 грн. реалізованої продукції;

 3. рівень технічної озброєності праці;

 4. обсяг товарної продукції, що приходиться на 1 грн. основних виробничих фондів.


Завдання 2.Амортизація основних фондів – це:

 1. знос основних фондів;

 2. процес перенесення вартості основних фондів на собівартість виготовленої продукції;

 3. відтворення основних фондів;

 4. витрати з утримання основних фондів.


Завдання 3.Коефіцієнт оборотності оборотних засобів характеризують:

1) обсяг реалізованої продукції, що припадає на 1 грн. виробничих фондів;

2) середня тривалість одного обороту оборотних коштів;

3) кількість оборотів оборотних коштів за відповідний звітний період;

4) рівень технічного оснащення праці;


Завдання 4. Ефективність використання оборотних засобів характеризують:

1) прибуток, рентабельність виробництва;

2) коефіцієнт оборотності, середня тривалість одного обороту оборотних засобів;

3) фондовіддача, фондоємність продукції;

4) фондоозброєність праці.


Завдання 5. До активної частини основних виробничих фондів відносяться:

 1. машини, устаткування, передавальні пристрої;

 2. будівлі споруди, інвентар;

 3. будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова продукція;

 4. незавершене виробництво, машини, транспортні засоби.


Завдання 6. Організаційні структури, орієнтовані на продукт, споживача або регіони, називаються:

1) матричними;

2) дивізіональними;

3) функціональними;

4) лінейними.


Завдання 7. Принципи планування – це:

1) непреривність;

2) науковість;

3) гнучкість;

4) націленість на досягнення кінцевих результатів.


Завдання 8. Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх причин і середньооблікової їх чисельності – це показник:

1) обороту щодо звільнення;

2) плинності персоналу;

3) рівня дисципліни;

4) продуктивності праці.


Завдання 9. За природою свого походження нематеріальні ресурси виникають завдяки:

 1. зносу основних виробничих фондів;

 2. рідкісністю ресурсів;

 3. новим, унікальним знанням у будь-якій формі;

 4. наближенню споживачів до виробників продукції.


Завдання 10. Чистий прибуток – це:

1) різниця між доходами та витратами;

2) різниця між виручкою від реалізації , податковими платежами і виробничою собівартістю продукції;

3) сума прибутку від основної діяльності, від іншої діяльності, від не операційної діяльності;

4) різниця між загальним прибутком і податком на прибуток.


Завдання 11. Мале підприємство придбало новий токарний верстат вартістю 30 тис. грн., нормативний строк експлуатації якого 5 років.

Визначити норму амортизації третього року експлуатації верстата і накопичену суму амортизації в цьому ж році, якщо амортизацію нараховують кумулятивним методом.


Завдання 12. Підприємством у 2010 році реалізовано 200 одиниць продукції. Собівартість одиниці продукції дорівнює 40 тис. грн., гуртова ціна підприємства – 48 тис.грн. У 2011 році: собівартість зменшиться на 2,5 тис.грн., гуртова ціна зменшиться на 3 тис.грн., а обсяг реалізованої продукції зросте на 100 од.

Визначити абсолютну та відносну зміну величини прибутку підприємства.


Завдання 13. Середньооблікова чисельність працівників за звітний період склала 400 чоловік. На протязі року прийнято на роботу 30 чоловік, звільнено 45 чоловіків, в тому числі за порушення трудової дисципліни 17 чоловік, за власним бажанням 15 чоловік.

Визначити коефіцієнт по прийому, вибуття та плинності кадрів.


Ключ до тесту:


Види завдань

Варіанти відповідей

1)

2)

3)

4)

Завдання 1

-

-

-

+

Завдання 2

-

+

-

-

Завдання 3

-

-

+

-

Завдання 4

-

+

-

-

Завдання 5

+

-

-

-

Завдання 6

-

+

-

-

Завдання 7

+

+

+

+

Завдання 8

+

-

-

-

Завдання 9

-

-

+

-

Завдання 10

-

-

-

+^ Задача 11 (розв’язок):


Створюємо кумулятивні коефіцієнти: 1+2+3+4+5 = 15;


тоді 1/15; 2/15; 3/15; 4/15; 5/15.


Сума амортизаційних відрахувань 1-го року (А1):


А1 = 30 * 5/15 = 10 тис.грн.;

А2 = 30 * 4/15 = 8 тис.грн.;

А3 = 30* 3/15 = 6 тис.грн.


Відповідь: сума амортизаційних відрахувань третього року нарахування амортизації складає:

10 + 8 + 6 = 24 тис. грн.


Задача 12 (розв’язок):


Прибуток у 2010р. (Пр) :

200  * (48 тис. – 40 тис.) = 1600 тис.грн.

Гуртова ціна 2011 р.:

48000 – 3000 = 45000 грн.

Собівартість у 2011 р. = 40000 – 2500 = 37500 грн.

Обсяг реалізованої продукції у 2011 р.:

200 + 100 = 300 од.

Прибуток 2011 р. :

300 * (45000 – 37500) = 2250 тис.грн.


Абсолютна зміна прибутку:

2250 тис.грн. – 1600 тис.грн. = 650 тис.грн.


Відносна зміна прибутку:

2250 тис.грн. / 1600 тис.грн. – 100% = 14%.


Відповідь:

прибуток у 2011 р. підвищився на 650 тис.грн. або на 14% у порівнянні з 2010 р.


Задача 13 (розв’язок):

Коефіцієнт прийому кадрів: К пр= 30/400 * 100 = 7,5.

Коефіцієнт вибуття кадрів: К виб = 45 / 400 * 100 = 11,25.

Коефіцієнт плинності: К пл. = (17+15) / 400 * 100 = 8.


^ 2.3. Інформаційно-методичне забезпечення 1. Бойко В.В. Экономика предприятий Украины: Учеб. Пособие – Новосибирск: НГУ, 2005. – 552с.

 1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учеб.пособие. Практикум – М.: Финансы и статистика, 2003. – 336с.

 1. Економіка підприємства - Підручник. / Ред. С.Ф.Покропивного. К.: КНЕУ, 2003. –528с.

 1. Економіка підприємства: Навч.посібник/ Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І.. – К.: „Каравела”, 2001. – 298 с.

 1. Економіка підприємства: Навч.посіб./За ред. А.В.Шегди. – К.:Знання, 2005. – 431 с.

 1. Продиус Ю.И. Экономика предприятия: Учебное пособие. – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 416 с.

 1. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч.посібник – К.:Каравела, 2004. – 568 с.

 1. Экономика предприятия / Под ред О.Волкова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 416с.

 1. Экономика предприятия: Практикум/ С.Филиппова, В. Захарченко, А.Балан. – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 288с.

 1. Экономика предприятия:Учебник/ Под ред. Семёнова В. – С-Пб.:Изд-во «Питер», 2005. – 384с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи