Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» icon

Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую»
Скачати 214.49 Kb.
НазваМолоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую»
Дата02.08.2012
Розмір214.49 Kb.
ТипДокументи

Мінiстерство освiти i науки, молоді та спорту України

Харківська нацiональна академія міського господарства


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан ф-ту Економiки i підприємництва

(за належнiстю напрямку, спецiальностi)


_____________ (Соловйов О.В )

« __ » 2012р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ бакалаврів

до вступу за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр ЗІ СПЕЦІАЛЬНІСТІ

"Економіка підприємства"


за освiтньо-квалiфiкацiйним рівнем __________магістр__________________


з професiйного напрямку Економіка i підприємництво 0305


за спеціальнiстю Економiка підприємства, 8.03050401 __________

Кафедра ___Міської і регіональної економіки_________________________

Факультет Економіки і підприємництва________________


Робочу програму в обсязі 17 сторінок розробив (склав)


ст. викл. каф. МіРЕ Славута О.І.______________________________

(прізвище викладача(ів))


Програма схвалена на засіданні кафедри _Мi РЕ_ Протокол № 5 _________


"_31__" ___01_____ 2012 р. Зав. кафедрою _______________ ( Бубенко П.Т.) 1. Тематичний змістТема 1. Теорії та моделі підприємств

Сутність законів функціонування та розвитку організації як соціально–економічної системи. Управління як складний двоконтурний процес: управління функціонуванням і розвитком підприємства.

Характеристика основних видів діяльності підприємства (звичайна, надзвичайна, основна, операційна, фінансова, інвестиційна, інша). Особливості врахування витрат та результатів діяльності підприємства за
різними напрямами діяльності.


^ Тема 2. Основи підприємництва

Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. Принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності. Правове забезпечення підприємництва. Франчайзинг як особлива форма організацій бізнесу

Структура договорів і порядок їх укладання. Типовий зміст, загальні й специфічні умови договору. Підприємницькі дії щодо реалізації бізнес-проектів.

Міжнародний бізнес: поняття, суб’єкти, типи та види. Форми міжнародної підприємницької діяльності. Спільні підприємства в системі міжнародного бізнесу: мотивація і процедура створення, механізм функціонування. Тенденції та проблеми розвитку спільних підприємств в Україні.


^ Тема 3. Види підприємств, їх організаційно-правові форми

Поняття підприємства як організаційно відокремленої та економічно самостійної первинної ланки виробничої сфери. Ознаки підприємства як суб'єкта господарювання. Класифікація підприємств за певними ознаками. Юридичні акти, які регламентують умови створення та функціонування підприємства. Цивільний і Господарський кодекс Україні, їх основні положення.

Господарські товариства. Умови та особливості створення. Майнові
права. Організація управління та ліквідація господарських товариств. По-
рівняльна характеристика різних типів господарського товариства (відкрите та закрите акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, повне та командитне товариство).

Об’єднання підприємств в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, фінансово-промислові групи, холдинги тощо. Мета їх створення, особливості та ефективність діяльності.


^ Тема 4. Зовнішнє середовище господарювання підприємств

Ринок як динамічна система, концепція динамічної ринкової рівноваги. Типи ринкових структур та конкурентна поведінка підприємств.

Загальне середовище господарювання та його чинники (природні, демографічні, політичні, науково-технічні, економічні, міжнародні).

Операційне середовище функціонування підприємства (постачальники ресурсів, споживачі продукції, посередники, конкуренти).


^ Тема 5. Структура та управління підприємством

Особливості управління як системи. Горизонтальний та вертикальний розподіл праці. Планування, організація, мотивація і контроль як основні функції управління підприємствами.

Поняття і теоретико-методологічна основа класифікації методів управління. Змістова характеристика економічних, організаційно-розпорядчих і соціально-психологічних методів управління.

Поняття і параметри організаційної структури управління підприємством (організацією). Основні типи організаційних структур управління: лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні. Особливості вибору організаційних структур управління для новоутворювальних підприємств різних розмірів і форм власності. Склад та зміст принципів управління підприємством.


^ Тема 6. Основний капітал

Основний капітал як один з найважливіших факторів виробництва.
Поняття та класифікація основних фондів підприємства. Первісна, відновна, справедлива, балансова (залишкова), ліквідаційна вартість основних засобів. Індексація основних фондів.

Фізична суть техніко-економічного старіння знарядь праці. Види і показники фізичного та морального спрацювання та техніко-економічного старіння засобів
праці. Амортизація основних засобів. Норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення (реновацію) основних фондів. Методи амортизації та методичні основи нарахування амортизаційних відрахувань.

Соціально-економічне значення і системи показників ефективності відтворення та використання основних фондів. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємств в сучасних умовах.


^ Тема 7. Оборотний капітал

Сутнісна характеристика оборотного капіталу і оборотних засобів (поточних активів) та їх взаємозв’язок з іншими економічними категоріями. Виокремлення оборотних засобів, що обслуговують сфери виробництва й обігу. Нормовані й ненормовані оборотні засоби.

Основні принципи організації оборотних засобів. Методи розрахунку нормативів оборотних засобів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого розрахунку). Обчислення нормативів оборотних засобів в окремих їхніх елементах (виробничих запасах, незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, залишках готової продукції). Визначення сукупного нормативу оборотних засобів підприємства.

Основні показники рівня ефективності використання оборотних засобів: коефіцієнти оборотності (кількості оборотів) й завантаження, тривалість одного обороту, рентабельність; методика їх розрахунку. Вплив оборотності оборотних засобів на кінцеві результати роботи підприємства.


^ Тема 8. Інтелектуальний капітал

Інтелектуальний капітал як економічна категорія. Структура інтелектуального капіталу. Поняття й види об’єктів інтелектуальної власності підприємства, їх вплив на конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Поняття та елементний склад нематеріальних активів (патенти на право виключного користування об’єктами промислової власності, авторське право, право на користування іншими нематеріальними ресурсами у формі ліцензії тощо).

Вартісна оцінка нематеріальних активів й строки їх корисної експлуатації. Амортизація нематеріальних активів.


^ Тема 9. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

Визначення економічних термінів: трудові ресурси, кадри, персонал,
трудовий потенціал. Категорії персоналу підприємства (керівники, спеціалісти, службовці, робітники). Поділ персоналу за професіями та кваліфікацією. Виокремлення й характеристика робітників за рівнем кваліфікації.

Розрахунок чисельності працюючих на підприємстві. Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника. Показники руху робочої сили на підприємстві.

Продуктивність праці як економічна категорія. Показники рівня продуктивності праці. Чинники зростання продуктивності праці.

Поняття оплати праці. Основи організації оплати праці на підприємствах (в організаціях). Тарифно-посадова система (тарифно-кваліфікаційні довідники; кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців; тарифні сітки; схеми посадових окладів або єдина тарифна сітка).

Форми заробітної плати, що базуються на тарифній системі — погодинна та відрядна. Основні системи оплати праці у межах кожної з систем. Права засновників щодо вибору форм і систем оплати праці. Сучасні тенденції у застосуванні форм заробітної плати.

Основна і додаткова заробітна плата. Доплати і надбавки як самостійний елемент заробітної плати, що спрямовується на компенсацію чи винагороду за суттєві відхилення від нормальних умов роботи. їх відмінність від тарифної заробітної плати. Основні принципи формування системи
преміювання персоналу. Організація преміювання окремих категорій персоналу (робітників, функціональних груп спеціалістів і службовців). Участь працівників у прибутках підприємства.


^ Тема 10. Система забезпечення конкурентоспроможності продукції

Вироблена продукція (виконана робота, надана послуга) як конкретний продукт праці, результат діяльності виробничих та інших господарських систем. Класифікація продукції за економічним призначенням. Показники обсягу продукції (послуг): натуральні та вартісні. Номенклатура та асортимент продукції (послуг).

Конкурентоспроможність продукту (товару). Визначення критеріїв конкурентоспроможності продукту (товару). Параметри та показники конкурентоспроможності. Методи оцінки конкурентоспроможності продукту (товару).

Якість продукції (послуг) як економічна категорія. Показники й методи оцінки якості продукції (послуг). Поняття й визначення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на ринку. Вплив підвищення якості продукції на економіку та імідж підприємства. Технічні, організаційні та соціальні заходи для підвищення якості й конкурентоспроможності продукції (послуг) вітчизняних товаровиробників. Якість та конкурентоспроможність: загальні риси та відмінності. Методи підвищення конкурентоспроможності продукції (товару).

Стандартизація продукції, її складові елементи й принципи здійснення. Наявні в Україні стандарти й технічні умови, сфери їх застосування. Сертифікація продукції, її економічне значення. Обов’язкова й добровільна сертифікація виробів. Міжнародні системи сертифікації. Національні системи якості. Формування системи якості на підприємствах. Економічна й соціальна ефективність стандартизації та сертифікації продукції.


^ Тема 11. Витрати підприємства

Витрати підприємства як комплексний економічний показник, тлумачення термінів «валові витрати» та «собівартість продукції», визначення чинників, що впливають на динаміку розміру поточних витрат підприємства Багатоаспектна класифікація витрат на виробництво за ступенем однорідності, за обсягом виробництва продукції (надання послуг), на основі способу обчислення витрат на одиницю продукції.

Сутність, необхідність та призначення групування витрат за економічними елементами. Зміст та методика обчислення кошторису виробництва. Розрахунки кошторису виробництва за економічними елементами.
Витрати на виробництво валової, товарної і реалізованої продукції. Витрати на одиницю обсягу товарної продукції.

Сутність, необхідність та призначення групування витрат за калькуляційними статтями. Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Загальна технологія виконання калькуляційних розрахунків та місце калькулювання у системі техніко-економічних розрахунків на підприємствах. Об'єкти калькулювання та калькуляційні одиниці.

Загальні принципи та методи прогнозування витрат на виробництво нового виробу, загальні підходи у прогнозних оцінках з використанням різних методів. Технологія обчислення собівартості за методами: питомих витрат, баловий, кореляційний, агрегатний. Обґрунтування і вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємстві.


^ Тема 12. Фінансово-економічні результати діяльності суб’єктів господарювання

Визначення понять «прибуток» і «дохід», а також їхнього місця серед показників фінансових результатів діяльності підприємства. Сутність цих показників, спільні та відмінні риси їх прояву. Виокремлення основних джерел формування прибутку і доходу підприємства. Види прибутку підприємства в залежності від видів діяльності підприємства. Маржинальний дохід. Загальноприйнята практика використання прибутку (доходу) підприємства. Зростання прибутковості фірми під впливом дії окремих чинників. Визначення рівня прибутковості підприємства на базі фінансових звітів підприємств.

^

Алгоритми обчислення рентабельності: виробничих фондів (виробництва); сукупних активів, власного (акціонерного) капіталу, залученого капіталу; реалізації.^ Тема 13. Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність

Тлумачення та важливість оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства. Дослідження основних напрямів господарської діяльності, що забезпечують певний фінансово-економічний стан підприємства, вивчення методичних підходів до оцінки цього стану та груп показників для оцінки прибутковості, ліквідності, оборотності, стабільності та ділової активності підприємства.

Вивчення економічної суті та загального методологічного підходу до вимірювання ефективності виробництва (продуктивності виробничої системи), господарської діяльності підприємства. Види ефективності: за Вивчення методологічних підходів до оцінки соціальної ефективності діяльності підприємства.

Загальна класифікація цих чинників за певними ознаками: видами витрат і ресурсів (джерелами підвищення); напрямами розвитку та вдосконалення виробництва; місцем реалізації у системі управління виробництвом.^ Тема 14. Ринок і продукція

Загальна характеристика продукції (послуг) та її класифікаційні ознаки (призначення, фізичні властивості, складність тощо). Вимірники і показники обсягу продукції, сфера їх застосування.

Життєвий цикл продукції, процес її створення та освоєння.


^ Тема 15. Товарна та цінова політика підприємства

Визначення понять «ціна» та «ціноутворення», роль ціни та механізм ціноутворення у ринковій економіці.

Сукупність цін, що використовується для відображення вартості продукції (послуг) і відшкодування витрат підприємства; виокремлення з цієї сукупності за спільними рисами певних видів цін. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність. Поняття мінімальної ціни і фактори підвищення цінової конкурентоспроможності.

Методи встановлення ціни на продукцію та послуги: собівартість плюс прибуток; забезпечення фіксованої величини прибутку; за рівнем поточних цін (конкуренції); за рівнем попиту. Позитивні та негативні особливості кожного з цих методів. Корегування цін на продукцію (послуги): системи знижок і доплат.


^ Тема 16. Прогнозування та планування діяльності підприємства

Мета, ознаки, об'єкти й принципи прогнозування Предмет економічного прогнозування. Нормативне й пошукове прогнозування. Можливі суб'єкти прогнозування (центральний функціональний чи галузевий орган управління, науково-дослідна організація, фірма). Евристичні, фактографічні, якісні й кількісні методи прогнозування. Довгострокові та короткострокові прогнози і сфери їх застосування.

Планування як домінантна функція управління. Специфічні принципи планування. Система планів підприємства. Методи планування діяльності та розвитку підприємства.

Стадії формування, логіка розробки й поліваріантність структури бізнес-плану. Типовий зміст і методика розробки окремих розділів бізнес-плану. Становлення й повсюдне використання бізнес-планування за ринкових умов господарювання.

Відмінність тактичного планування від стратегічного. Зміст і можливі розділи тактич­них (середньо- і короткострокових) планів підприємства. Основні показни­ки тактичних планів, їх класифікація і призначення. Сутність і системи опе-ративного планування діяльності виробничих підрозділів підприємства. Проблеми вдосконалення внутрішньофірмового планування за умов ринко­вої системи господарювання.


Тема 17. Обґрунтування виробничої програми підприємства
^

Схема формування виробничої програми підприємства.

Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства на поточний і перспективний періоди.


Економічне обґрунтування виробничої програми підприємства з огляду на її забезпечення необхідними трудовими, матеріальними та інвестиційними ресурсами.


^ Тема 18. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства

Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва Складники техніко-технологічної бази, можливі та ефективні шляхи її формування на підприємстві.

Сутність лізингу та його об'єкти. Можливі види лізингу за окремими класифікаційними ознаками. Характеристика видів лізингу. Організаційно-правові основи здійснення лізинг; умови договору лізингу. Права та обов'язки лізингодавців і лізингоодержувачів. Витрати на надання та ефективність лізингових послуг.

Діагностика стану технічного розвитку підприємства: необхідність, сутність, процедура й основні показники (технічна оснащеність праці, рівень технології, технічний рівень устаткування, рівень комп'ютеризації та авто матизації виробничих процесів і управлінських рішень). Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства, його передба -чуваність і комплексність.


^ Тема 19. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика

Матеріально-технічне забезпечення підприємства, його форми. Постачання на основі прямих зв’язків і посередників. Запаси матеріалів і методи їх регулювання.

Сучасні підходи до управління обслуговуванням та використанням устаткування. Управління матеріальними та енергетичними ресурсами. Управління запасами матеріальних ресурсів. Сучасні логістичні системи управління ланцюгом «постачання - виробництво - збут».


^ Тема 20. Організація операційної діяльності

Типи виробництва (одиничне, серійне, масове) та їх техніко-економічне обгрунтування. Методи організації виробничих процесів. Переваги і вади потокового виробництва. Організаційно-економічні умови застосування і економічна оцінка непотокового виробництва.

Визначення сутності форм організації виробництва та їх основні прояви, соціально-економічне значення застосування різних форм організації виробництва на підприємствах.


Інтенсивність виробництва та її вплив на ефективність. Поняття економічного типу розвитку підприємства і характеристика його видів. Прискорення обороту авансових ресурсів та його вплив на інтенсивність і ефективність виробництва.

Принципи, види та методи планування виробництва (операцій). Взаємозв'язок між стратегічним, тактичним та оперативним плануванням операцій. Бізнес-план, його основні розділи і методи розробки. Оперативне управління виробничою (операційною) діяльністю. Види систем оперативного планування. Інструментарій поточного планування та контролю операцій. Диспетчеризація виробництва. Специфічні риси оперативного управління функціонуванням операційних систем різних типів.


^ Тема 21. Інвестиції

Функціонально-елементний склад інвестиційних ресурсів: внутрішні, зовнішні, прямі, портфельні, реальні та фінансові.Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування капітальних вкладень. Формування та регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів).

Умови ефективності інвестицій. Система показників оцінки економічної ефективності реальних інвестицій: термін окупності інвестицій, чистий приведений дохід, індекс рентабельності інвестицій, внутрішня норма дохідності інвестицій.

Особливості і показники визначення ефективності випуску та реалізації (використання) різних видів цінних паперів.


^ Тема 22. Інноваційна діяльність

Локальні та глобальні нововведення, процес формування глобальних нововведень з локальних. Взаємозв’язок окремих видів інноваційних процесів. Вплив нововведень на виробництво, будь-яку господарську і підприємницьку діяльність.


Економічний ефект як узагальнюючий показник ефективності технічних нововведень. Урахування чинника часу при визначенні ефективності технічних нововведень. Пріоритетність критерію соціальної ефективності та екологічної безпеки.

Сутнісне тлумачення НТП. Еволюційні та революційні форми НТП. Зміст та особливості науково-технічних революцій. Сучасні напрямки науково-технічної революції в будівництві. Приоритетні напрями НТП: прогресивні базові технології; синтетичні, композиційні матеріали; нетрадиційні види енергії; робототехнічні комплекси та гнучкі автоматизовані системи; комплексна автоматизація та комп’ютеризація виробництва і процесів управління.


^ Тема 23. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності

Показники ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності. Врахування фактору часу при визначенні показників. Методи визначення коефіцієнту дисконтування.

Вибір оптимального проекту залежно від масштабу діяльності. Ранжування визначених показників.


^ Тема 24. Сучасні моделі розвитку підприємств

Сутність моделі розвитку підприємства. Порівняльна характеристика існуючих моделей розвитку.

Особливості моделі розвитку підприємств у різних галузях національної економіки.


^ Тема 25. Трансформація і реструктуризація підприємств

Сутність процесу реструктуризації підприємств (організацій), її форм, видів і ступеня; зв'язок реструктуризації підприємств із реалізацією активної структурної політики, з необхідністю змін відтворювальних, галузевих, регіональних, зовнішньоекономічних пропорцій у системі суспільного розподілу праці.

Різноманітні тлумачення сутності цього процесу. Вивчення сукупності питань щодо визначення цілі та стратегії санації, які є основою розробки системи санаційних заходів, формування програми та розробки проекту плану фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання.

Формування стратегічних цілей і тактики проведення санації з метою досягнення підприємством (організацією) довгострокових конкурентних переваг. Проект санації, який містить у собі техніко-економічне обґрунтування фінансового оздоровлення підприємств (організацій), розрахунок обсягів фінансових ресурсів, необхідних для досягнення стратегічних цілей, джерел їх мобілізації, а також очікувані результати ефективності реалізації представлених альтернативних варіантів санації та вибір найбільш доцільного варіанта за певними критеріями.


^ Тема 26. Оптимізація бізнес-процесів підприємства

Визначення бізнес –процесу, схема побудови на прикладі виробничої діяльності.

Реінженіринг бізнес-процесів підприємства, сучасні тенденції. Побудова „трикутника Х-інженірингу”


^ Тема 27. Економічна безпека підприємства

Рівні економічної безпеки: міжнародна (глобальна і регіональна), національна, локальна (регіональна або галузева) і приватна (підприємств, організацій, фірм і особистості).

Суб'єкти економічної безпеки: держава, функціональні і галузеві міністерства і відомства, податкові і митні служби, банки, біржі, страхові компанії, постачальники, виробники, продавці, споживачі та інші господарюючі суб'єкти.

Характеристика змісту, набору функціональних критеріїв і способів забезпечення кожної складової.

Критерії, показники і методи аналізу рівня економічної безпеки підприємства, основні напрямів її забезпечення.

 1. Забезпечення

2.1. Екзаменаційний тест

Екзаменаційний тест складається з ­­13 тестових завдань різних типів, за розв’язання яких абітурієнт можете одержати 100 балів.

З
+

-__
авдання 1 - 10 мають чотири варіанти відповідей, треба кожний варіант оцінити як правильний, або неправильний. Правильний варіант відповіді позначається у БЛАНКУ ВІДПОВІДЕЙ тільки так: , неправильний варіант відповіді:

Завдання 11-13 потребують розгорнутих рішень, а саме: потрібно записати послідовні дії та необхідні пояснення, вказати розмірність і одиниці виміру отриманих величин.


2.2. Оцінювання

Оцінювання тестових завдань:

- за кожний правильно оцінений варіант відповіді завдання 1-10 нараховується по 1 балу( тобто максимальна кількість балів за одне завдання – 4 бали, за всі десять завдань – 40 балів);

- за кожне правильно виконане завдання 11-13 – нараховується по 20 балів. Бали за розв’язання задач нараховуються послідовно за кожну правильно виконану дію.

Результати складання іспиту можуть оцінюються за рейтингом:

^ Рейтингові бали

Оцінка за національною шкалою

91 – 100

ВІДМІННО

71 - 90

ДОБРЕ

51 - 70

ЗАДОВІЛЬНО

0 - 50

НЕЗАДОВІЛЬНО


^ 2.3. Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Бойко В.В. Экономика предприятий Украины: Учеб. Пособие – Новосибирск: НГУ, 2005. – 552с.

 1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учеб.пособие. Практикум – М.: Финансы и статистика, 2003. – 336с.

 1. Економіка підприємства - Підручник. / Ред. С.Ф.Покропивного. К.: КНЕУ, 2003. –528с.

 1. Економіка підприємства: Навч.посібник/ Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І.. – К.: „Каравела”, 2001. – 298 с.

 1. Економіка підприємства: Навч.посіб./За ред. А.В.Шегди. – К.:Знання, 2005. – 431 с.

 1. Продиус Ю.И. Экономика предприятия:Учебное пособие. – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 416 с.

 1. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч.посібник – К.:Каравела, 2004. – 568 с.

 1. Экономика предприятия / Под ред О.Волкова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 416с.

 1. Экономика предприятия / Под ред. В.Я. Горфинкеля и др. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2002. - 742с

 1. Экономика предприятия: Практикум/ С.Филиппова, В. Захарченко, А.Балан. – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 288с.

 1. Экономика предприятия:Учебник/ Под ред. Калика А., Шухгальтер М. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 432с.

 1. Экономика предприятия:Учебник/ Под ред. Семёнова В. – С-Пб.:Изд-во «Питер», 2005. – 384с.Розробник ст.викл. кафедри МіРЕ

Славута О.І.Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства
шифр

^ БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ


Інструкція


 1. Екзаменаційний тест складається з ­­13 тестових завдань різних типів, за розв’язання яких Ви можете одержати 100 балів.

 2. З
  +

  -__
  авдання 1 -
  10 мають чотири варіанти відповідей, треба кожний варіант оцінити як правильний, або неправильний. Правильний варіант відповіді позначте у БЛАНКУ ВІДПОВІДЕЙ тільки так: , неправильний варіант відповіді:

3. Завдання 11-13 потребують розгорнутих рішень, а саме: потрібно записати послідовні дії та необхідні пояснення, вказати розмірність і одиниці виміру отриманих величин.

4. Оцінювання тестових завдань:

- за кожний правильно оцінений варіант відповіді завдання 1-10 нараховується по 1 балу( тобто максимальна кількість балів за одне завдання – 4 бали, за всі деcять завдань – 40 балів);

- за кожне правильно виконане завдання 11-13 – нараховується по 20 балів.

^ Зичимо успіху!


Заповнюється абітурієнтом

Види завдань

Варіанти відповідей

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

Завдання 5

Завдання 6

Завдання 7

Завдання 8

Завдання 9

Завдання 10
Завдання 11

Коефіцієнт оборотності у ІІ кварталі =
Завдання 12

Величина місячної зарплати економіста=
Завдання 13

Індекс доходності інвестицій =

Заповнюється викладачем

Завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всього

Кількість балів
Роботу перевірили:

Голова комісії __________ _________________________

(підпис) (Прізвище та ініціали)


Член комісії __________ _________________________

(підпис) (Прізвище та ініціали)

Схожі:

Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМолоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую»
Програма фахового екзамену молодших спеціалістів до вступу за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр зі спеціальністі "Економіка...
Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства» / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад.: О. А. Карлова,...
Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра ет мінєєва ю. В

Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconПрограма фахових вступних випробувань
Міністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconБезпечна експлуатація інженерних систем І споруд”
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи