Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни
Сторінка1/5
Дата02.08.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАІНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

НА БАЗІ РАНІШ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВР


Затверджено:

на засіданні факультету

Затверджено:

на засіданні кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту»

«Економіка і підприємництво»

Протокол №16 від «6» червня 2012 р.

Протокол №10 від «22» червня 2012р.

Завідувач кафедри:

_____________проф. Соловйов О.В

_____________д.е.н., проф. Момот Т.В.


Програма вступних випробувань складена членами кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту»:

Гордієнко Н.І., к.е.н., проф.,

Власова О.Є., к.е.н., доц.,

Харламова О.В., к.е.н., доц.,

Кизилов Г.І., к.е.н., доц.,

Світлична В.Ю., к.е.н., доц.


^ Відповідальний за підготовку програми:

завідувач кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту»

д.е.н., професор Момот Т.В.^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАІНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ПРОГРАМА

^ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

^ НА БАЗІ РАНІШ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВР


(Програма розроблена на підставі бази підготовки

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра)

^ Харків – ХНАМГ – 2012Програма фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра зі спеціальності 8.030509 «Облік і аудит» на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / Укл.: Світлична В.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2012. – 48с.
Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу і розроблена на підставі бази підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
Укладач: В.Ю. Світлична
Рецензент: Т.В. Момот
Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол №16 від «6» червня 2012 р.© Світлична В.Ю., ХНАМГ, 2012
ЗМІСТСтор.

Пояснювальна записка ………………………………………………………

5

1.1 Підготовка до фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра зі спеціальності 8.030509 «Облік і аудит» на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, формування фахової атестаційної комісії ………………………………………………………………………...

7

1.2 Вимоги до тестових та комплекту аналітично-розрахункових завдань ………………………………………………………………………..

9

1.3 Процедура проведення фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра зі спеціальності 8.030509 «Облік і аудит» на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр ………………………………...

12

2. Розгорнута програма дисциплін:

2.1 «Фінансовий облік 1» ……………………………………………...

13

2.2 «Фінансовий облік 2» ……………………………………………...

16

2.3 «Управлінський облік» …………………………………………….

18

2.4 «Аудит» ……………………………………………………………..

21

2.5 «Організація і методика економічного аналізу» …………………

23

3. Критерії оцінювання результатів фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра зі спеціальності 8.030509 «Облік і аудит» на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр ………………………………...

27

4. Підведення підсумків фахових вступних випробувань………………..

32

Список джерел ……………………………………………………………….

33

Додаток 1. Зразок бланку відповідей на тестові завдання фахових вступних випробувань з дисципліни «Фінансовий облік 1», Фінансовий облік 2» ………………………………………………………………….……

44

Додаток 2. Зразок бланку відповідей на тестові завдання фахових вступних випробувань з дисципліни «Управлінський облік»..…………..

45

Додаток 3. Зразок бланку відповідей на тестові завдання фахових вступних випробувань з дисципліни «Аудит» ………………….…….…...

46

Додаток 4. Зразок бланку відповідей на тестові завдання фахових вступних випробувань з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу».………………………………………………………

47

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Метою фахових вступних випробувань (вступного екзамену) на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра зі спеціальності 8.030509 «Облік і аудит» на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр виступає з’ясування рівня теоретичних знань та практичних умінь і навичок, необхідних для опанування магістерських програм за спеціальністю «Облік і аудит».

Вагомим фактором проведення вступних випробувань виступають вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного зосвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Кафедрою «Облік і аудит» ХНАМГ розроблені та затверджені засоби діагностики якості вищої освіти для кількісного і якісного оцінювання знань студентів, які навчаються в ХНАМГ за спеціальністю «Облік і аудит». Засобами діагностики для фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра зі спеціальності 8.030509 «Облік і аудит» на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр виступають тестові та аналітико-розрахункові завдання за відповідними нормативними дисциплінами: «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Управлінський облік», «Аудит» та «Організація і методика економічного аналізу».

Зміст кожного розділу фахових вступних випробувань представлено розгорнутою програмою дисциплін. Програма Державних екзаменів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» побудована на основі:

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» для бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит»;

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни «Фінансовий облік 2» для бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит»;

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни «Управлінський облік» для бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит»;

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни «Аудит» для бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит»;

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» для бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит».

Програму фахових вступних випробувань розроблено викладачами з урахуванням вимог навчального плану. Вона знайомить студентів з методикою підготовки до фахових вступних випробувань, висвітлює питання з циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. Зміст програми охоплює основну проблематику дисциплін, які дають змогу перевірити і оцінити набутий необхідний рівень знань та практичних навичок бакалавра. Програма фахових вступних випробувань має таку структуру:

1. Загальна частина (висвітлює організаційні питання проведення екзаменів).

2. Перелік дисциплін, за якими будуть атестуватися студенти, та зміст кожного розділу (назва розділу програми фахових вступних випробувань відображає напрямок майбутньої діяльності).

3. Критерії оцінювання фахових вступних випробувань.

4. Список рекомендованої літератури.

1.1. ПІДГОТОВКА ДО ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.030509 «ОБЛІК І АУДИТ» НА БАЗІ РАНІШ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВР,

^ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


Організаційна підготовка до фахових вступних випробувань проводиться згідно з розпорядженням ректора ХНАМГ кафедрою «Облік і аудит» разом з навчальним відділом, деканатом Факультету «Економіка і підприємництво», а також включає підготовку за заздалегідь розробленим планом.

Прийом фахових вступних випробувань здійснюється Фаховою атестаційною комісією, яка створюється кожного навчального року. Фахова атестаційна комісія формується з числа професорсько-викладацького складу кафедри «Облік і аудит» у кількості трьох осіб, на чолі з головою – висококваліфікованим фахівцем в області обліку і аудиту, який має вчену ступінь або звання.

Голова Фахової атестаційної комісії з фахових вступних випробувань затверджується ректором, за погодженням з деканом, навчальним відділом. Для оформлення протоколів комісії призначається секретар.

Екзамен проводиться за білетами, складеними у відповідності з програмою фахових вступних випробувань. Кожний білет складається з 20 тестових завдань і одного практичного завдання, яке дає можливість перевірити знання студентів з дисциплін.: «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Аудит», «Управлінський облік» та «Організація і методика економічного аналізу». Білети затверджуються на засіданні Вченої ради (факультету економіки і підприємництва).

У Фахову атестаційну комісію до початку екзамену надаються такі документи:

– наказ ректора Академії (декана факультету «Економіка і підприємництво») про допуск студентів до фахових вступних випробувань:

– довідка про виконання студентами навчального плану та отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт тощо.

Таким чином, до фахових вступних випробувань допускаються студенти, які закінчили вивчення усіх теоретичних дисциплін, склавши усі заліки та іспити у відповідності з навчальним планом підготовки бакалавра напряму 6.030509 «Облік і аудит».

Фахові вступні випробування проводиться письмово у формі відповідей на запитання білета. У процесі підготовки відповідей екзаменуємий може користуватися програмами дисциплін, що увійшли до державного екзамену, а також нормативними матеріалами.

Фахові вступні випробування проводяться на відкритому засіданні комісії за наявності не менше трьох її членів: на засіданні комісії можуть бути присутні представники ректорату, деканатів та громадських організацій Академії. Тривалість фахових вступних випробувань однієї групи студентів – не більше трьох годин.

Тривалість засідання Фахової атестаційної комісії не повинна перевищувати шести годин на день.

^ 1.2 ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ТА КОМПЛЕКТУ АНАЛІТИЧНО-РОЗРАХУНКОВИХ ЗАВДАНЬ


В процесі підготовки до проведення фахових вступних випробувань перед членами Фахової атестаційної комісії стоїть завдання підготувати теоретичну та практичну частину білетів іспиту. Теоретична частина представлена тест-завданнями, а практична – аналітично-розрахунковими завданнями.

Важливими вимогами до побудови тестових завдань виступають:

1. Засобом діагностики є тестове завдання закритої форми з запропонованими відповідями, з множинним вибором (чотири відповіді, тільки одна з яких є правильною).

2. Система базових тестових завдань сформована шляхом експертної оцінки кожного завдання і їх сукупності та охоплює всі змістові модулі з комплексу нормативних дисциплін, які визначено у освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра з обліку і аудиту.

3. Загальна структура: Базові тестові завдання, які включено до державної атестації, згруповано відповідно до змістових модулів нормативних дисциплін.

4. Тестові завдання закритої форми складаються з трьох компонентів:

а) інструкції до їх виконання;

б) запитальної (змістової) частини;

в) відповідей.

5. Форма подання тестових завдань повинна задовольняти певним рекомендаціям:

5.1. Тестові завдання однакової форми мають супроводжуватись однією інструкцією з їх виконання. При зміні форми тестових завдань формується відповідна нова інструкція.

5.2. Текст інструкції повинен відрізнятися від основного тексту (іншим шрифтом або активним кольором тощо) та відокремлюватися від тестових завдань двокрапкою.

5.3. Запитальна частина тестового завдання формується у стверджувальній або запитальній формі стисло, чітко, без подвійного тлумачення.

5.4. Запитальна частина тестового завдання виділяється великими літерами або активним кольором.

5.5. Елементи відповіді частини тестового завдання мають окрему індексацію.

5.6. Можливі відповіді не відокремлюються будь-яким знаком.

5.7. Відповіді розташовуються під запитальною частиною симетрично.

5.8. Якщо відповіді передбачає певну процедуру обчислювання, то остання повинна бути простою, без необхідності застосування складних технічних засобів.

6. Внесення розробниками тесту змін при перегляді та перезатвердженні галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти є обов'язковим.

7. Тест (добірка тестових завдань кожного варіанту) має включати кількість тестових завдань, що є достатньою для забезпечення відповідної точності методу вимірювання. Ця характеристика має назву довжина тесту і складає 50 тестових завдань.

8. Тест має забезпечити пропорційне представництво всіх визначених до державної атестації дисциплін та різноманітних змістовних модулів зі складу кожної з цих дисциплін. Представництво кожної нормативної дисципліни у кожному варіанті забезпечується пропорційно до обсягу (кількості кредитів) її вивчення.

9. Кількість варіантів тестів до державного екзамену має бути не меншою за 50.

У свою чергу, прийнято виділяти і наступні вимоги до побудови аналітично-розрахункових задач:

1. Аналітично-розрахункова задача за змістовним модулями моделює умови, з якими може зустрітися випускник у практичній діяльності на первинних посадах, імітує етапи процесу підготовки, прийняття і реалізації управлінського рішення.

2. Тривалість розв'язання: 2 астрономічні години.

3. Структура задачі:

1) характеристика вихідних умов;

2) інформаційне забезпечення;

3) завдання – навести ґрунтовний висновок з поясненням всіх кроків вирішення завдання.

4. Кожна задача доповнюється еталонним рішенням (покроковий алгоритм, форми робочих таблиць, основні формули розрахунків, індикативні числові відповіді, зразки форм документів тощо).

5. На державних екзаменах кількість різних задач у комплекті на один екзамен має бути не меншою ніж 50.

1.3 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.030509 «ОБЛІК І АУДИТ» НА БАЗІ РАНІШ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВР


1. На першому етапі – здійснення письмового або комп'ютерного тестування протягом 1 астрономічної години.

2. У разі проведення письмового тестування використовуються стандартизовані бланки. Зразок оціночного бланку для оцінювання результатів державної атестації бакалавра з напряму підготовки «Облік і аудит» наведено у Додатку 1-4.

3. На екзамені кожний студент групи отримує бланк для оцінювання відповіді. Члени комісії проводить інструктування щодо порядку заповнення бланку оцінювання. У бланку оцінювання кожен студент повинен зазначити власні реквізити (групу, прізвище, ініціали), дату проведення тестування.

4. Фахова атестаційна комісія відкриває конверт з тестами. Отримавши бланки тесту, кожен студент у бланку відповідей фіксує номер свого варіанту. Номер правильної відповіді на кожне з тестових завдань проставляється до відповідної клітини поруч з номером запитання. Студент підписує бланк.

5. Бланк оцінювання через 60 хвилин здається комісії разом з бланками тесту.

6. У разі проведення комп'ютерного тестування використовуються програми, які забезпечують можливість рівномірного представництва тестових завдань пропорційно за розділами, сформованими відповідно до дисциплін.


^ 2. РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІН:


2.1. «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1»

Зміст дисципліни «Фінансовий облік 1» визначено Програмою навчальної дисципліни та робочою програмою навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» для бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» і розкривається в наступних темах (табл.1).

Таблиця 1 – Перелік тем дисципліни «Фінансовий облік 1»теми

Найменування

1

2

1

Основи побудови фінансового обліку

2

Облік грошових коштів

3

Облік дебіторської заборгованості

4

Облік основних засобів

5

Облік нематеріальних активів

6

Облік виробничих запасів

7

Облік довгострокових фінансових інвестицій

8

Облік сировини і матеріалів

9

Облік палива та готової продукції

10

Облік поточних фінансових інвестицій

11

Облік витрат виробництва

12

Облік витрат майбутніх періодів


^ Тема 1. Основи побудови фінансового обліку. Цілі обліку та облікова інформація. Визначення обліку. Використання облікової інформації під час прийняття рішень. Стандарти бухгалтерського обліку. Облікова професія сьогодення. Умовності передачі інформації в бухгалтерському обліку.

^ Тема 2. Облік грошових коштів. Порядок організації готівкових розрахунків. Типові первинні форми обліку касових операцій. Порядок оформлення касових операцій. Порядок ведення касової книги й обов’язки касира. Штрафні санкції за порушення касової дисципліни. Порядок відкриття рахунків. Безготівкові форми розрахунків. Бухгалтерський облік операцій на поточних та інших рахунках підприємства в банку.

^ Тема 3. Облік дебіторської заборгованості. Бухгалтерський облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду. Бухгалтерський облік відстрочених податкових активів і зобов’язань. Документування господарських операцій із обліку операцій з дебіторською заборгованістю.

^ Тема 4. Облік основних засобів. Основні нормативні документи з обліку основних засобів. Класифікація та оцінка основних засобів. Первинні документи обліку основних засобів. Визнання основних засобів. Операції з обміну неподібними основними засобами. Придбання основних засобів за бартером. Безкоштовне отримання основних засобів. Переоцінка основних засобів. Поліпшення технічних характеристик і ремонт основних засобів. Амортизація і знос основних засобів. Інвентаризація необоротних активів. Документування господарських операцій.

^ Тема 5. Облік нематеріальних активів. Основні нормативні документи з обліку нематеріальних активів. Поняття, класифікація, визначення та оцінка нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів. Облік вибуття нематеріальних активів.

^ Тема 6. Облік виробничих запасів. Основні нормативні документи з обліку виробничих запасів. Загальна характеристика і визначення запасів. Первинна вартість запасів. Особливості обліку запасів. Облік придбання виробничих запасів. Операції з виробництва запасів власними силами та їх оприбуткування. Облік витрат матеріальних цінностей. Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів. Облік МШП. Уцінка й дооцінка запасів. Облік виробничих запасів у бухгалтерії. Документування запасів. Етапи організації обліку матеріалів операційно-бухгалтерським методом. Оприбутковування матеріальних цінностей після списання основних фондів і малоцінних та швидкозношуваних предметів. Облік сум нестач і псування матеріальних цінностей.

^ Тема 7. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Основні нормативні документи по обліку довгострокових інвестицій. Визначення та оцінка довгострокових фінансових інвестицій. Бухгалтерський облік капітальних інвестицій. Документування господарських операцій.

^ Тема 8. Облік сировини і матеріалів. Визначення місця і ролі сировини і матеріалів у виробничому процесі підприємства. Характеристика відмінностей сировини та матеріалів. Будова рахунку 201 та порядок обліку операцій з сировиною і матеріалами. Основні аспекти документування операцій із сировиною та матеріалами.

^ Тема 9. Облік палива та готової продукції. Правове регулювання операцій підприємства з паливом. Будова рахунку 203 та порядок обліку господарських операцій підприємства з паливом. Основні нормативні документи з обліку готової продукції та її реалізації. Готова продукція і її оцінка. Облік готової продукції на складі та в бухгалтерії. Облік відвантаженої і реалізованої готової продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Облік товарів.

^ Тема 10. Облік поточних фінансових інвестицій. Основні нормативні документи з обліку інвестицій. Поняття, визначення, оцінка поточних фінансових інвестицій. Порядок відображення в обліку господарських операцій з поточними фінансовими інвестиціями.

^ Тема 11. Облік витрат виробництва. Нормативно-правове регулювання формування та відображення витрат діяльності підприємств України. Класифікація витрат. Класи рахунків, призначені для обліку витрат. Первинні документи, облікові регістри та форми фінансової звітності, що призначені для відображення витрат виробництва. Бухгалтерські проведення з обліку витрат виробництва.

^ Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів. Законодавче регулювання та методичні засади визначення та відображення в обліку витрат майбутніх періодів. Визначення і оцінка даних витрат, порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності підприємства.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи