Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 313.6 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата02.08.2012
Розмір313.6 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ


ПРОГРАМА


ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»


Спеціальності:

- Електричні системи і комплекси транспортних засобів,

- Електричний транспорт,

- Електромеханічні системи автоматизації та електропривод


Затверджено на засіданні

Вченої ради факультету ЕТ

«____» _______ 2012 р.,

протокол № _________


Декан факультету ЕТ,

к.т.н., доцент.

___________М.І. Шпіка


^ ХАРКІВ – 2012


ЗМІСТ


 1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, МАТЕРІАЛ ЯКИХ

ВИНОСИТЬСЯ НА ІСПИТ…………………………………….. 3

  1. Теорія автоматичного керування…………………………. 3

  2. Теорія електроприводу……………………………………. 6

  3. Механічне обладнання транспортних засобів……………7

  4. Проектування та розробка електричного

  5. обладнання транспортних засобів…………………………12

  6. Технічна експлуатація транспортних засобів……………..16

  7. Економіка та організація виробництва…………………….20

  8. Охорона праці………………………………………………..23
 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ……………………………...29


ЛІТЕРАТУРА……………………….……………………………..30 1. ^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, МАТЕРІАЛ ЯКИХ

ВИНОСИТЬСЯ НА ІСПИТ


1.1. Теорія автоматичного керування

1. Характеристичне рівняння САК.

Загальний вигляд рівняння динаміки САК. Однорідне рівняння. Одержання характеристичного рівняння підстановкою Ейлера. Корені характеристичного рівняння.

2^ . Комплексна площина. Корені характеристичного рівняння на комплексній площині

Дійсні та уявні числа, область їх використання. Алгебраїчна та степенева форми комплексних чисел. Зв'язок між ними. Модуль та аргумент. Комплексно спряжене число. Зображення коренів характеристичного рівняння.

^ 3. Умова стійкості САК.

Поняття стійкості. Характеристичне рівняння. Підстановка Ейлера. Значення коренів характеристичного рівняння. Графіки (в загальному вигляді) розв’язку характеристичного рівняння при різних значеннях коренів. Розміщення коренів на комплексній площині для стійких систем. Формулювання умови стійкості САК.

^ 4. Динамічна ланка САК.

Поняття динамічної ланки. Ланка прямої дії. Підсилювальна, аперіодична, коливальна, інтегруюча диференційна та реальна диференційна ланки. Передаточні функції ланок. Приклади технічної реалізації ланок різних типів.

^ 5. Випробувальні сигнали дослідження САК.

Ступінчатий та імпульсний сигнали. Їх графіки та математичні формули. Характеристики САК які відповідають цим сигналам. Сигнали з постійною швидкістю та постійним прискоренням. Використання їх для дослідження астатичних систем. Гармонічний сигнал та характеристики, які досліджуються за допомогою нього.

^ 6. Часові характеристики динамічних ланок САК.

Перехідна та імпульсно перехідна характеристики. Вигляд характеристик типових ланок (підсилювальної, аперіодичної, коливальної, реальної диференційної, коливальної) Залежності цих характеристик від параметрів ланок: коефіцієнта підсилення, постійної часу, постійної затухання.

^ 7. Передаточна функція САК.

Визначення передаточної функції. Зв’язок між диференційним рівнянням передаточною функцією. Порядок одержання передаточної функції на основі рівняння динаміки САК і навпаки, одержання рівняння динаміки за передаточною функцією. Продемонструвати на прикладах.

^ 8. Частотні характеристики САК.

Амплітудно частотна характеристика (АЧХ). Загальний вигляд. Резонансна частота. Діапазон частот пропускання. Фазово частотна характеристика (ФЧХ). Амплітудно-фазова частотна характеристика (АФЧХ), її побудова за відомими АЧХ та ФЧХ.

^ 9. Головні характеристики систем керування.

Часові та частотні характеристики. Перехідна та імпульсна перехідна характеристики. Частотні характеристики: амплітудно-частотна, фазово частотна, амплітудно-фазова частотна характеристик. Логарифмічні частотні характеристики. Дійсна та уявна частотні характеристики.

^ 10. Комплексна передаточна функція та частотні характеристики.

Визначення комплексної передаточної функції (КПФ). Одержання КПФ за заданою передаточною функцією. Модуль та аргумент комплексної передаточної функції. Амплітудно частотна А(ω) і фазово частотна Ф(ω) функції. Продемонструвати порядок отримання А(ω) і Ф(ω) на прикладі передаточної функції аперіодичної ланки.

^ 9.Типи з’єднань динамічних ланок.

Паралельне, послідовне та зустрічно паралельне з’єднання. Формули розрахунку передаточних функцій еквівалентних ланок. Приклади змішаного з’єднання ланок.

^ 10. Стійкість САК та критерії стійкості.

Умова стійкості. Критерії стійкості. Алгебраїчний критерій стійкості Гурвіца. Критерій стійкості Михайлова. Частотний критерій Найквіста. Логарифмічний критерій стійкості. Експериментальне визначення критерію стійкості.

^ 11. Точність САК.

Поняття статизму системи. Аналіз похибок САК за керуючою дією та за збуренням. Режими роботи та похибки в статичному та динамічному встановленому режимах. Методи зменшення та усунення похибок. Астатичні системи.

^ 12. Показники якості САК.

Перехідний та усталений режими роботи САК. Типи перехідних процесів. Монотонний, аперіодичний та коливальний перехідні процеси. Показники якості: час перехідного процесу, швидкодія САК, величина пере регулювання, коливальність перехідного процесу, декремент затухання коливань. Методи покращення якості САК.


^ Основна література

 1. Сорока К.О. Теорія автоматичного керування. Навчальний посібник. – Х. ХНАМГ, 2006, 187ч.

 2. Сорока К.О. Теорія автоматичного керування і комп’ютерне моделювання. (неперервні лінійні системи). Навч. Посіб Частина перша. Основи теорії систем автоматичного керування. – Х.: ФОП Тімченко, 2010, - 218 с.

 3. Сорока К.О. Теорія автоматичного керування і комп’ютерне моделювання. (неперервні лінійні системи). Навч. Посіб Частина друга. Аналіз систем автоматичного керування засобами комп’ютерного моделювання. – Х.: ФОП Тімченко, 2010, - 156 с

^ Додаткова література

 1. Попович М.Г., Ковальчук О.Г. Теорія автоматичного керування: Підручник. – К.: Либідь, 2007,- 526 с.

 2. Власов К.Г. Теория автоматического управления. – Х.: Гуманитарный центр. 2007, - 542 с^ 2.2. Теорія електроприводу

1. Виконати аналіз загальної структурної схема електропривода.

(Накреслити структурну схему, призначення всіх елементів схеми, класифікувати електропривода по кількості використовуваних двигунів).

2. Розрахункові схеми механічної частини електропривода.

(На прикладі одномасової системи визначити приведений момент інерції J та приведений момент навантаження Мс)

3. Охарактеризуйте основні способи регулювання швидкості двигуна постійного струму незалежного збудження.

(Виконати порівняльний аналіз регулювання швидкості за допомогою резисторів, зміни напруги, зміни магнітного потоку)

4. Проаналізувати методи отримання кривих перехідного процесу при довільному характеру динамічного моменту електропривода.

(Отримати механічні характеристики і графіки перехідного процесу на прикладі метода Ейлера, або іншого)

5. Проаналізувати можливість регулювання координат електропривода з двигуном постійної напруги незалежного збудження зміною напруги на якорі в системі «генератор – двигун».

(На прикладі електричної схеми системи «генератор – двигун», побудувати електромеханічну та механічну характеристики, пояснити принцип дії, показати недоліки та переваги даного методу регулювання)

6. Обґрунтувати принцип регулювання швидкості двигуном постійної напруги незалежного збудження зміною магнітного потоку.

(На прикладі основної схеми включення двигуна поясніть принцип регулювання, записати основні рівняння та побудувати електромеханічну та механічну характеристики)

7. Дати оцінку регулюванню координат електропривода з асинхронним двигуном зміною напруги та частоти.

(Накреслити блок схеми регулювання координат асинхронного двигуна зміною напруги або частоти на статорі та побудувати механічні характеристики)

8. Поясніть принцип дії асинхронного електроприводу з безпосереднім перетворювачем частоти.

(На прикладі схеми трифазного безпосереднього перетворювача частоти з нульовим виводом об’ясніть отримані характеристики напруги на статорі електродвигуна)

9. Проаналізувати методи гальмування асинхронного електропривода.

(Показати всі схеми включення асинхронного двигуна в режимах гальмування та поясніть на графіках їх принцип дії)

10.Обгрунтувати принцип перевірки двигунів по нагріванню в тривалому режимі роботи.

(Розглянути основний режим роботи електродвигуна, та побудувати діаграми роботи)


Основна література

1. Ключев В.И. Теорія електропривода. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 560с.

2. SEMITRANS M IGBT і MOSFET модулі. Розрахунки й інструкції з застосування / Переклад з англ. під ред. В.А. Павловского. – Київ, 1997. – 61с.

3. Основы автоматизированного электропривода /М.Г. Чиликин, М.М. Соколов, В.М. Терехов, А.В. Шинянский/ - М.: Энергия, 1974 – 576 с

4. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода,- М.: Энергоиздат, 1981-576с

5.Справочник по автоматизированному электроприводу /под ред. В.А. Елисеева, А.В. Шинянского/, - М.: Энергоиздат, 1983 – 616с

6.Москаленко В.В. Электрический привод – М.: Высшая школа, 1991 – 430с

7.Теорія электропривода./під ред. М.Г. Поповича/ - Київ: Вища школа, 1993 – 494с.


^ 2.3.Механічне обладнання транспортних засобів.

1. Розрахунок загальної міцності несучого кузова

Привести припущення для розрахунку

Накреслити силову схему і епюри навантаження кузова

Навести методику розрахунку

^ 2. Розрахунок напружень в обшивці ТЗ, що підкріплена ребрами жорсткості

Розрахунок приведеної ширини обшивки, редукційного коефіцієнту.

Розрахунок середніх нормальних напружень при вигині і дотичних напружень від перерізуючої сили.

Порівняння розрахункових напружень з допустимими.

^ 3. Розрахунок на міцність листової ресори

Накреслити розрахункову схему.

Привести методику розрахунку напруження згину.

Порівняти розрахункові напруження з допустимими.

^ 4. Пружні елементи ресорного підвішування ТЗ, їх характеристики, відмітні особливості.

Призначення, класифікація системи ресорного підвішування.

Порівняння характеристик пружних елементів: пружини, листової, гумової і пневморесори.

^ 5. Розрахунок рами візка на кососиметриче навантаження

Навести аналіз причин виникнення.

Накреслити розрахункову схему.

Навести методику розрахунку.

^ 6. Характеристики пневматичних ресор

Навести аналіз причин застосування.

Привести опис пружних властивостей.

Накреслити вертикальну пружну характеристику і схеми регулювання рівня підлоги, дати їх опис.

7. ^ Колісні пари рейкових ТЗ. Класифікація, елементи і їх призначення, конструктивні особливості.

Вказати яке їх призначення, дати класифікацію.

Проаналізувати конструкції, навести схеми.

^ 8. Конструкція візків рейкових ТЗ. Класифікація, конструктивні особливості

Вказати яке їх призначення, дати класифікацію.

Проаналізувати конструкції, навести схеми.

^ 9. Розрахунок осі колісної пари на міцність.

Накреслити схеми і епюри силових факторів.

Навести методику розрахунку напружень.

Порівняти розрахункові напруження з допустимими.

^ 10. Характеристики гумових пружних елементів

Навести аналіз причин застосування.

Накреслити схему гумового елемента, його вертикальну пружну характеристику.

Навести методику розрахунку коефіцієнта форми.

^ 11. Конструкція і принцип дії рульового керування

Накреслити конструктивно–кінематичну схему системи рульового керування тролейбусом з розрізною поперечною тягою.

Навести опис конструкції і принципу роботи згідно схеми.

^ 12. Кінематика приводу керованих коліс двовісного тролейбуса

Навести умову забезпечення кінематики рульової трапеції.

Охарактеризувати передавальні числа рульового керування.

^ 13. Керованість ТЗ. Основні положення. Кінематична схема рульового керування.

Визначення, основні фактори забезпечення керованості.

Сили тертя в рульовому механізмі.

Вагова стабілізація керованих коліс.

^ 14. Кінематична схема заднього моста тролейбуса. Призначення елементів.

Характеристика диференціального приводу коліс.

Кінематична схема тягової передачі.

Схема і принцип дії диференціалу.

^ 15. Основні характеристики рульового керування.

Силове і кутові передавальні числа.

16. Підсилювачі рульового керування

Вимоги до підсилювачів.

Залежності зусилля водія від моменту опору для різних підсилювачів.

Схема підсилювача, основні його вузли і принцип дії.

^ 17. Розрахунок основних елементів рульового керування на міцність.

Розрахунок поперечної рульової тяги. Розрахунок важелів.

Розрахунок поздовжньої тяги. Розрахунок сошки.

Розрахунок рульового валу.

^ 18. Розрахунок на міцність гвинтової циліндричної пружини.

Розрахувати напруження від кручення і зрізу.

Порівняти розрахункові напруження з допустимими.

^ 19. Розрахунок насадки коліс на вісь. Діаграма запресування колеса на вісь.

Накреслити діаграма запресування колеса на вісь.

Розрахунок зусилля холодного запресування.

^ 20. Призначення, основні вимоги до рульового керування і класифікація.

Охарактеризувати призначення і основні вимоги до рульового керування.

Накреслити класифікаційну схему і охарактеризувати її.

^ 21. Півосі та їх розрахунок.

Призначення і характеристика півосей.

Розрахунок напруження кручення півосі.

Порівняння розрахункових напружень з допустимими.

22. Характеристика основних елементів гальмової системи тролейбуса

Характеристика компресора, запобіжного клапана, регулятора тиску, гальмового крана, гальмової камери, гальмового циліндру.

^ 23. Спеціальні установки передніх коліс

Вагова стабілізація керованих коліс. Стабілізаційний фактор бокової реакції опорної поверхні шляху на дію бокових сил. Розвал та сходження коліс.

^ 24. Принцип дії та розрахунок компресора.

Призначення компресора, його індикаторна діаграма і принцип роботи.

Розрахунок продуктивності компресора.

^ 25. Призначення, умови роботи і вимоги, що пред’являються до тягового приводу.

Призначення тягового приводу, його структурна схема. Вимоги до тягового приводу, умови його роботи.

^ 26. Класифікація тягового приводу.

Структурна схема класифікації тягових приводів. Характеристика схеми.


Основна література

1. І.Л. Скуріхін, А.В. Коваленко. Конспект лекцій з курсу "Механічне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту". Харків: ХНАМГ, 2005. – 110 с.

2. И.С. Ефремов, Б.П. Гущо–Малков. Теория и расчет механического оборудования подвижного состава городского электрического транспорта. – М: Транспорт, 1970. – 480 с.

3. И.С. Ефремов Троллейбусы. Теория и расчет. – М.: Транспорт, 1969. –

4. Г.В. Вишник и др. Троллейбус пассажирский ЗиУ–682Б. – М.: Транспорт, 1977. – 208 с.

5. М.Д. Иванов, А.А. Пономарев, Б.К. Иеропольский. Трамвайные вагоны Т–3. М. – Транспорт, 1977. – 240 с.

6. Устройство и ремонт электропоездов метрополитена/ Под ред. Э.А. Сементовского. – М.: Транспорт, 1991. – 335 с.

Додаткова

1. Д.И. Бондаревский, М.С. Черток, А.А. Пономарёв. Трамвайные вагоны РВЗ–6М2 и КТМ–5М3. – М.: Транспорт, 1975 – 256 с.

2. Э.М. Добровольская. Вагоны метрополитена типа Е. – М.: Транспорт, 1989. – 310 с.

3. А.А. Пономарев, Б.К. Иеропольский. Подвижной состав и сооружения городского электротранспорта. М. – Транспорт, 1981. . – 272 с.


^ 2.4. Проектування та розробка електричного обладнання

транспортних засобів

1. Аналіз способів регулювання швидкості тролейбусів.

Необхідно навести формулу, яка повязує параметри напруги, струму, пускового опору та магнітного потоку для двигунів постійного струму.

Розглянути способи регулювання швидкості та визначити переваги та недоліки кожного з цих способів. Звернути увагу на способи регулювання швидкості, які застосовуються на рухомому складі з імпульсними регуляторами

2. Енергетика пуску рухомого складу, напрямки зменшення витрат електроенергії, поняття коефіцієнта пуску.

Розглянути зміну швидкості рухомого складу при руху з постійним прискоренням при відсутності перегрупування тягових двигунів та при перегрупуванні. Порівняти витрати енергії на пуск при різних способах пуску. Дати визначення коефіцієнта пуску.

3. Бортові системи живлення транспортних засобів. Призначення, конструкція, основні параметри, принцип дії.

Необхідно розглянути схеми живлення допоміжних кіл рухомого складу та підзарядки акумуляторних батарей. Порівняти схеми зарядки акумуляторних батарей від статичних перетворювачів та синхронних генераторів. Розглянути схеми статичних перетворювачів

4. Вибір значення пускового струму рухомого складу та його обмеження.

Знаходиться середня пускова сила тяги для забезпечення розрахункового прискорення

Завданням розрахунку є визначення опорів пускових реостатів по позиціям регулювання ТЕД  складання схеми реостатів та знаходження опору резисторів.

Розрахунок опорів пускового реостату по позиціям виконується згідно зі значенням струму першої позиції та середнього пускового струму який змінюється від Iп min до Iп max.

По графіку сили тяги для повного поля знаходимо величину струму Iсер що забезпечує розрахункове прискорення при розгоні, та перевіряємо її за умовами

Iсер < Iпр,

Iпр = (18...1,9)Iг ,

5. Графічний метод розрахунку опору ступенів пускового реостата.

У другому квадранті виконують побудову прямих, які відповідають пусковим опорам для мінімального та максимального струмів ТЕД.

Між прямими вписують ломану лінію, яка відповідає опорам пускового реостата по позиціям пуску. Для плавного пуску знаходять додаткові маневрові позиції.

6. Методи й апаратура регулювання швидкості руху рухомого складу.

Необхідно вказати, які електричні апарати використовуються для регулювання швидкості при контактно – реостатному та імпульсному методах регулювання швидкості.

1. Задача. Розрахунок і побудова реостатних характеристик тролейбуса.

2. Задача. Розрахунок і побудова реостатних характеристик трамвайних

вагонів.

Розрахунок виконується графоаналітичним методом, використовуючи електромеханічні характеристики двигуна.

Швидкість рухомого складу при заданому значенні пускового реостату розраховується за допомогою формул:

,

де Iі діапазон зміни струму для даного рухомого складу А;

Rпi  значення пускового опору на відповідній реостатній характеристиці Ом;

Rдв – сумарний опір двигунаОм;

сФi значення намагнічуючої сили для даного розрахункового струму розраховується за формулою,

,

де Vi - швидкість по електромеханічній характеристиці для повного поля згідно до відповідного струму, км/г.

Результати розрахунків реостатних характеристик зводяться до таблиці.


3. Задача. Розрахунок і побудова пускової діаграми трамвая.

^

Пускова діаграма уявляє собою сімейство характеристик при пуску для усіх позицій реостатного контролера (прискорювача) з побудовою діаграми зміни струму.


За даними розрахунків будуються реостатні характеристики Vi=f(I).

Побудова пускової діаграми заснована на визначенні прирощування швидкостей по позиціям контролера.

Час повороту вала реостатного контролера з позиції на позиціюприймається 0,12...0,25 с.

Для початкового струму першої позиції І1 по характеристиці сили тяги для повного поля визначається F1, розраховується прискорення а1 і прирощування швидкості Vi.
^

Значення прискорення на відповідній характеристиці знаходимо по формулі, м/с2


,

де N – кількість двигунів на рухомому складі

Fі – сила тяги що визначається для струму відповідної позиції по характеристиці ^ F=f(I)

Приріст швидкості визначаємо, км/г Значення приріст швидкості Vi відкладається на реостатних характеристиках.

Розрахунок приросту швидкості виконується поки струм не почне перевищувати струм спрацювання реле прискорення Іспр.

Якщо бросок струму буде дорівнювати або буде більш Іспр, вважається, що контролер загальмовується. Відпадання реле прискорення відбувається при струмі уставки Іуст, і контролер знову почне обертатися. При цьому витримки часу на позиціях визначаються прийнятим методом регулювання і власним часом переключення реостатного контролера на одну позицію.

В результаті побудови пускової діаграми визначаються середні струми по позиціям пуску і час знаходження на цих позиціях, який необхідний для розрахунків ефективних струмів.

4. Задача. Графоаналітичний спосіб знаходження пускового струму на першій позиції регулювання.

Розрахунок опорів пускового реостату по позиціям виконується згідно зі значенням струму першої позиції та середнього пускового струму який змінюється від Iп min до Iп max.

Необхідно знайти початкову силу тяги Fпоч

Виходячи з отриманого значення Fпоч по характеристиці сили тяги при повному полі знайти струм першої позиції пуску I1 .

5. Задача. Вибір елементів пуско - гальмівних реостатів тролейбусів.

При визначеній кількості пускових позицій виконується побудова пускової діаграми для заданих параметрів пуску. Для кожної позиції пуску знайти прискорення та час роботи. Знайти середній ефективний струм кожної секції пускових або гальмівних реостатів та відповідно до цього струму скласти схему..

Література1. « Електричне обладнання транспортних засобів». Конспект лекцій для студентів 3-4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності 6.092201 – « Електричні системи і комплекси транспортних засобів » (СТ) – Укл. В.П. Андрійченко, С.О. Закурдай – Харків: ХНАМГ, 2011. - 131 с.

2.Троллейбусы: Устройство и техническое обслуживание. Под. Ред. Н. В. Богдана. - Минск: ТАМРАСАТ, 1997. - 254 с.

3. Довідково-методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни “Електричне обладнання рухомого складу” (для студентів 3 - 4 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.092202 – Електричний транспорт”). Уклад.: Далека В.Х., Карпушин Е.І, Андрійченко В.П., Закурдай С.О. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 102 с.

4. Електричне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту”. (Регулювання тягових електричних двигунів рухомого складу в режимі тяги): Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.092 202 - Електричний транспорт – Укл. В.П. Андрійченко, С.О. Закурдай. – Харків: ХНАМГ, 2006. - 81 с.

^ 2.5. Технічна експлуатація транспортних засобів

1.Технічний стан і працездатність рухомого складу, засобів електропостачання і шляхового господарства. Види технічних станів. (Справний, несправний, працездатний, непрацездатний, граничний.)

2.Основні причини зміни технічного стану рухомого складу.

(Постійні, випадкові.)

3. Вплив умов експлуатації на технічний стан рухомого складу.

(Дорожні умови, умови руху, транспортні умови, кваліфікація водіїв, природно-кліматичні умови.)

4.Зношування деталей. Механізми зношування металевих і неметалевих деталей.

5. Види зносу: механічний (образивний, пластична деформація, молекулярно-механічний, корозійно-механічний), втомлене руйнування, хімічний, електроерозійний, тепловий, біологічний і старіння.

6. Математичний опис процесів зносу. Визначення залишкового ресурсу.

7. Надійність технічних засобів електричного транспорту.

8. Загальні відомості. Безвідмовність, ремонтопридатність, зберігаємість і довговічність.

9 Збір інформації для оцінки надійності і її аналіз. Визначення оціночних показників надійності. (Коефіцієнт відмов, параметр потоку відмов, середнє напрацювання на відмову, імовірність безвідмовної роботи, економічні показники.)

10.Принципи розробки організаційних, технічних, економічних і соціальних заходів щодо підвищення надійності технічних засобів міського електричного транспорту

11. Принципові основи систем технічного обслуговування і ремонту автомобілів, тролейбусів, вагонів метрополітену, трамвая і залізничного транспорту.

(По граничному рівню безвідмовності, техніко-економічний метод, екноміко-імовірний метод, принцип статистичних випробувань.)

12. Види технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, їхня техніко-економічна характеристика.

( Щоденне обслуговування, перше технічне обслуговування, друге технічне обслуговування, сезонне обслуговування, незаплановані ремонти, середній ремонт, капітальний ремонт.)

13. Нормативи трудомісткості технічного обслуговування і ремонту рухомого складу. Корегування нормативів технічного обслуговування і ремонтів.

14.Основні напрямки удосконалення систем технічного обслуговування і ремонтів.

15.Системи діагностування технічних засобів, їхня класифікація. Об’єкт діагностування, алгоритм, технічні засоби і виконавці

16. Діагностичні і структурні параметри, їхній взаємозв’язок. Вимоги до діагностичних параметрів. Нормативи.

( Безпосередній зв'язок, неоднозначний параметр, множинні параметри.)

17. Порядок розробки алгоритмів діагностування

18. Технічні засоби діагностування, їхня класифікація.

(Ручні, автоматичні і автоматизовані, зовнішні, стаціонарні, пересувні, переносні, комплексні, локальні.)

19.Характеристика засобів діагностування, що випускаються промисловістю і нестандартних, які застосовуються на підприємствах міського електротранспорту

20. Ефективність і перспективи розвитку технічної діагностики

21. Прибирання і мийка рухомого складу.

22.Очищення води і повторне використання її при мийці рухомого складу

23. Попередження утворення корозії кузовів і рам рухомого складу.

24. Діагностування за параметрами шуму і вібрації

25. Діагностування за параметрами картерної олії.

26. Поелементне діагностування карданної передачі, редукторів, ведучих мостів, колісних пар, рами і підвіски, переднього моста, коліс і шин.

27. Контрольно-діагностичні, регулювальні й інші роботи з органами керування рухомого складу.

28.Рульове управління. Особливості технічного обслуговування рульового управління з гідравлічним підсилювачем.

29. Контрольно-діагностичні, регулювальні й інші роботи на електричному обладнанні.

30. Особливості технічного обслуговування в зимових умовах експлуатації.

31.Особливості технічного обслуговування при підготовці рухомого складу до роботи в осінньо-зимовий і весняно-літній періоди експлуатації.

32.Особливості технічного обслуговування при підготовці рухомого складу до роботи в осінньо-зимовий і весняно-літній періоди експлуатації.

Основна література


1. Далека В.Х., Будниченко В.Б., Карпушин Е.І., Коваленко В.І. Технічна експлуатація міського електричного транспорту. Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.092 201 – Електричні системи і комплекси транспортних засобів, 7.092 202 – Електричний транспорт. Харків, ХНАМГ, 2007. – 285 с.

2. Форнальчик Є.Ю., Оліскевич М.С., Мастикаш О.Л., Пельо Р.А. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. Львів, Афіша, 2004. – 492 с.

3. Система технического обслуживания и ремонта подвижного состава трамвая и троллейбуса. Утв. Приказом Госжилкомхоза №120 от 3.12.91 г. Введена в действие с 1.01.92 г.

4. Правила експлуатації трамвая і тролейбуса. Затв. Держжитлокомунгоспом України 10.12.96 (Наказ №103), введ. в дію з 16.03.97. Доп. 2004.- К.: Держжитлокомунгосп, 2004. – 108 с.

5. Технологическое проектирование депо. РД–204. НИКТИ ГХ, 1990. – 60 с.

6. Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для вузов / Е.С. Кузнецов, В.П. Воронов, А.П. Болдин и др.; Под ред. Е.С. Кузнецова. – М.: Транспорт, 1991. – 413 с.

7. Харазов А.М. Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта автомобилей. – М.: Высш. шк., 1990. – 208 с.

8. Веклич В. Ф. Диагностирование технического состояния троллейбусов. М.: Транспорт, 1990.- 295 с.

9. Далека В.Х., Коваленко В.І., Храмцов А.Д., Шавкун В.М. Методичні вказівки проведення практичних занять з дисципліни „Технічна експлуатація міського електротранспорту”. Харків: ХНАМГ, 2004. – 48 с.

10. Далека В.Х., Коваленко В.І., Будниченко В.Б., Хворост М.В. Практикум з технічної експлуатації міського електричного транспорту. Харків: ХНАМГ, 2007. – 171 с .

11. Далека В.Х., Будниченко В.Б., Коваленко В.І., Гарбуз Н.В. Збірник задач з технічної експлуатації транспортних засобів. Для студентів спеціальностей 7.092 201 – Електричні системи і комплекси транспортних засобів, 7.092 202 – Електричний транспорт. Харків: ХНАМГ, 2010. – 65 с.

12. Шумник С.В., Болбас М.М., Петухов Е.И. Техническая эксплуатация автотранспортных средств. Курсовое и дипломное проектирование. – Минск: Вышэйшая школа, 1988. – 206 с.

13. Смелов А.П., Серый И.С., Удалов И.П., Черкун В.Е. Курсовое и дипломное проектирование по ремонту машин. – М.: Колос, 1984. – 192 с.

14. Дунаев А.П. Организация диагностирования при обслуживании автомобилей. – М.: Транспорт, 1987. – 207 с.


Додаткова

1. Галузеві комунальні норми ГКН 02.07.005 – 2001. Витрати електроенергії трамвайними вагонами та тролейбусами. Нормативи. Методи розрахунку // Г.П. Щербина, Л.В. Збарський, Е.І. Карпушин, В.Б. Будниченко, В.Х. Далека, В.В. Кривуля. Чинний від від 01.01.2001.- К: Держбуд України, 2001.- 23с.

2. Галузеві комунальні норми ГКН 02.05.009 – 01. Безпека дорожнього руху на міскому електротранспорті. Організація оперативного контролю за безпекою руху // В.В. Вірченко, В.Х. Далека, Е.І. Карпушин, В.А. Менжерес. Чинний від 01.01.2002. – К: Держбуд України, 2001.-27с.

3. Положение о порядке эксплуатации трамвая и троллейбуса на маршрутах с тяжелыми условиями движения. Утв. Госжилкомхозом Украины 24.12.97 (Приказ №58)

4. Типові нормативи працівників підприємств міського електротранспорту розроблені Державною академією житлово-комунального господарства Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства


^ 2.6. Економіка та організація виробництва

 1. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства, їх характеристика

Виробнича програма комунального підприємства; номенклатура продукції; асортимент; натуральні показники; фізичні вимірники; товарна продукція; валова продукція; чиста продукція; реалізована продукція; виробнича потужність підприємства.

 1. ^ Основні фонди підприємства: теоретичні основи функціонування, фактор ефективності.

Основні фонди; класифікація основних фондів; первісна вартість основних фондів; відновна (переоцінена) вартість основних фондів; залишкова вартість; ліквідаційна вартість; балансова вартість; середньорічна вартість; фізичне зношення; моральне зношення; амортизаційні відрахування; норма амортизаційних відрахувань; показники технічного стану; показники руху основних фондів; показники ефективності використання.

 1. ^ Обігові кошти підприємства: теоретичні основи функціонування, вплив на виробничі показники

Оборотні кошти; норматив оборотних коштів; коефіцієнт оборотності оборотних коштів; коефіцієнт завантаження оборотних коштів; тривалість обороту оборотних коштів.

 1. ^ Витрати підприємства. Класифікація витрат. Особливості калькулювання собівартості на підприємствах МЕТ

Витрати; собівартість продукції (робіт, послуг); планування собівартості робіт; класифікація витрат; витрати структурного підрозділу; одноелементні статті витрат; комплексні статті витрат; собівартість перевезень; питома собівартість перевезень; калькулювання собівартості.

 1. ^ Фінансові результати діяльності підприємства. Показники рентабельності

Прибуток; основні принципи розподілу прибутку; коефіцієнти рентабельності.


 1. ^ Організація та планування оплати праці

Тарифна угода; тарифна сітка; тарифна ставка; звичайна погодинна система оплати праці; погодинно-преміальна система оплати праці; пряма відрядна система; непряма відрядна система оплати праці; відрядно-преміальна система оплати праці; відрядно-прогресивна система оплати праці; акордна відрядна система.

 1. ^ Персонал підприємства та продуктивність праці

Кадри; робітники; службовці; спеціалісти; керівники; спеціальність; кваліфікація.

 1. Виробничі процеси та їх характеристика

Процес; виробничий процес; деталь; складальна одиниця; комплекси і комплекти; поелементна організація виробництва виробництва; просторова і часова організація виробництва. основні процеси; виробнича операція; робоче місце.

 1. ^ Основи нормування праці

Нормування праці; мета нормування; зміст робіт; об’єкт нормування; предмет нормування праці; виробнича (технологічна) операція; технологічна структура операцій; норми часу; норми виробітку; норма обслуговування; норма чисельності; норма керованості; нормоване завдання.

 1. ^ Організація і обслуговування робочих місць та раціоналізація трудового процесу.

Робоче місце; організація робочого місця; обслуговування робочого місця; спеціалізація робочого місця; оснащення робочих місць; планування робочого місця; трудовий процес; трудовий рух; трудовий прийом; метод праці; раціоналізація трудового процесу.


Список літератури


 1. Бухало С.М. Организация, планирование и управление деятельности промышленного предприятия. - К.: Выща школа. – 1989. – 472 с.

 2. Герасимчук А.Е. Економіка та організація виробництва. К.: Знання, 2007. – 678 с.

 3. Економіка міського господарства: Навч. посібник / За заг. ред. Юр`євої Т.П. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 672 с.

 4. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 385 с.

 5. Коссой Ю.М. Экономика и управление на городском электрическом транспорте: Учебник. – М.: Изд-во «Мастерство», 2002. – 352 с.

 6. Курочкин А.С. Организация производства: Уч. пособие. – К.: МАУП, 2001.–215 с.

 7. Новицкий Н.Н. Организация производства на предприятиях: Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 392 с.

Телятник С.В., Тітяєв В.І. Економіка та організація виробництва: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 6.092200 - “Електричний транспорт”. - Харків: ХНАМГ, 2008.-


^ 2.7. Охорона праці

 1. Поняття охорони праці. Складові частини охорони праці

1). Правові та організаційні питання охорони праці.

2). Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.

3). Основи виробничої безпеки (техніка безпеки).

4). Пожежна безпека.

 1. ^ Причини виробничого травматизму, заходи з охорони праці щодо їх усунення

1). Організаційні причини.

2). Технічні причини.

3). План заходів по усуненню наслідків виробничого травматизму.

 1. ^ Закон України «Про охорону праці». Принципи державної політики в галузі охорони праці

1). Мета Закону.

2). Пріоритетність життя і здоров'я громадян по відношенню до результатів виробничої діяльності.

3). Соціальний захист громадян, відшкодування матеріальних і моральних втрат потерпілих.

 1. ^ Кодекс законів про працю України, його призначення в регулюванні питань охорони праці

1). Трудовий договір, робочий час і час відпочинку.

2). Праця жінок, праця молоді.

3). Професійні спілки.

4). Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

 1. ^ Основне завдання державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

1). Фонд страхування від нещасного випадку.

2). Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові (лікування, допомога інвалідам, поховання потерпілого).


 1. ^ Нормативно-правові акти з охорони праці

1). Положення про систему управління охороною праці, службу охорони праці, про навчання, організацію медичних обстежень.

2). Інструкції з охорони праці по професіям.

3). Забезпечення працівників спецодягом і засобами індивідуального захисту.

 1. ^ Відповідальність за порушення вимог охорони праці

1). Дисциплінарна.

2). Адміністративна.

3). Матеріальна.

4). Кримінальна.

 1. ^ Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на виробництві

1). Типове положення про навчання і перевірку знань.

2). Організація навчання і перевірки знань на підприємстві.

3). Періодичність перевірки знань.

 1. Інструктажі з охорони праці. Їх види та призначення

1). Вступний.

2). Первинний.

3). Повторний.

4). Позаплановий.

5). Цільовий.

 1. Розслідування нещасних випадків

1). Термін розслідування.

2). Склад комісії по розслідуванню.

3). Документація по розслідуванню. Акт по формі Н – 1.

4). Спеціальне розслідування нещасних випадків.

 1. Умови праці. Фактори, що впливають на умови праці

1). Оптимальні.

2). Допустимі.

3). Шкідливі.

4). Небезпечні (екстремальні).

 1. ^ Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів

1). Чотири класи гігієнічної класифікації умов праці.

2). Оптимальні умови праці.

3). Допустимі умови праці.

4). Шкідливі умови праці.

5). Небезпечні.

 1. ^ Поняття «Умови праці», «Виробниче середовище», «Робоча зона», «Постійне та тимчасове робоче місце»

1). Класи умов праці.

2). Характеристика виробничого середовища.

3). Робоча зона.

4). Час, який характеризує робоче місце.

 1. ^ Поняття виробничого мікроклімату. Параметри виробничого мікроклімату та їх дослідження

1). Температура повітря робочої зони.

2). Рухливість повітря.

3). Відносна вологість повітря.

4). Теплове випромінювання.

 1. Виробничий пил. Класифікація, дія на організм та методи захисту

1). Класифікація по розміру пилу.

2). Шляхи проникнення пилу в організм людини

3). Захворювання від дії пилу.

 1. ^ Виробничі отрути, їх класифікація, дія на організм та методи захисту

1). Загальнотоксичні.

2). Подразнювальні.

3). Сенсебілізуючі.

4). Канцерогенні.

5). Мутагенні.

6). Такі, що впливають на репродуктивні функції.

 1. ^ Виробниче освітлення: класифікація, характеристики та принципи нормування

1). Штучне і природне освітлення.

2). Загальне та локалізоване освітлення.

3). Розмір об'єкта розрізнення, контраст.

 1. ^ Виробничий шум, його класифікація та принципи нормування

1). Постійний і імпульсний шуми.

2). Ультразвук, інфразвук.

3). Октавна смуга частот, рівень звукового тиску.

 1. Заходи щодо зниження виробничого шуму, їх класифікація та сутність

1). Зниження в джерелах виникнення.

2). Зменшення на шляху поширення.

3). Організаційні заходи.

 1. Сутність захисного заземлення, його призначення та складові частини

1). Зниження до безпечних значень напруг дотику та кроку.

2). Заземлювач, заземлювальні провідники.

 1. Виробнича вентиляція: призначення та класифікація

1). Припливна і витяжна вентиляції.

2). Місцева і загально обмінна вентиляції.

 1. ^ Дія електричного струму на організм людини. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електричним струмом

1). Термічна, електротермічна, механічна та біологічна дія.

2). Сила струму, значення прикладеної напруги, електричний опір людини, тривалість дії струму.

3). Шлях проходження струму.

4). Індивідуальні особливості людини.

5). Умови навколишнього середовища.

 1. ^ Аналіз небезпеки електроустановок

1). Категорії електроустановок по напрузі і струму замикання на землю.

2). Залежність від оточуючого середовища.

 1. Крокова напруга. Контур заземлення

1). Точки електричного кола на відстані кроку.

2). Вирівнювання потенціалів по площині.

 1. Контроль і профілактика ізоляції

1). Мета контролю.

2). Опір ізоляції.

3). Терміни контролю стану ізоляції.

 1. ^ Категорії електроустановок. Класифікація приміщень за небезпекою ураження електричним струмом

1). Категорії електроприладів по напрузі і струму замикання на землю.

2). Залежність від оточуючого середовища: температура повітря, відносної вологості, типу полів, належність хімічно і біологічно агресивної середи, можливість одночасного дотику до струмоведучих частин і заземлених елементів.

 1. ^ Перша допомога при ураженні електричним струмом

1). Звільнення потерпілого від дії електричного струму.

2). Надання долікарської допомоги.

 1. Особливості гасіння пожеж в електроустановках

1). Знеструмлення електроустановок.

2). Види вогнегасників.

 1. Первинні засоби пожежогасіння. Особливості їх застосування

1). Вогнегасники.

2). Протипожежні щити.

 1. ^ Небезпечні фактори пожежі. Особливості пожеж в електроустановках

1). Підвищена температура повітря і предметів.

2). Недостача кисню.

3). Наявність токсичних продуктів горіння.

Основна література

 1. В.Ц. Жидіцький: Підручник. Українська академія друкарства, - 2006. –335 с.

 2. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарський В.В. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. - К.: Каравела, 2005. - 327 с.

Додаткова

 1. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності: Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 560 с.

 2. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посібник.-Львів: Бескид Біт, 2005. – 304 с.

 3. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – Харків. - ХНАМГ, 2005. – 304 с.

 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ


Загальними критеріями оцінок є наступні.

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо бакалавр продемонстрував повний запас знань за програмою іспиту, показав уміння застосовувати їх при

вирішенні задач, може знаходити нестандартні рішення і упевнено обгрунтувати їх. При цьому правильно і в необхідному об'ємі вирішені всі завдання білета.

Оцінка «добре» виставляється, якщо бакалавр продемонстрував повний запас знань за програмою іспиту, показав уміння застосовувати їх при рішенні задач, може знаходити типові рішення і обгрунтувати їх. Проте при правильному рішенні задач мають місце неточності, які не носять

принципового характеру.

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо бакалавр має мінімально необхідний запас знань за програмою іспиту, показав уміння застосовувати їх при рішенні ряду завдань, може обгрунтувати ухвалені рішення. При цьому з невирішених питань або допущених помилок може хоч би орієнтовно визначити шляхи їх подолання.

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо бакалавр не вирішив

більшості завдань білета і не може визначити метод і послідовність їх рішення.

Підсумки іспиту оголошуються день закінчення іспиту.


ЛІТЕРАТУРА


1. Закон України «Про освіту».

2. Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе.- М., 1990.

3. Одерій Л.П. Оцінка в міжнародній системі освіти: Методологія та інструментарій: Монографія. – К.: ІСДО, 1995.- 196 с.: іл.+3вкл.


Затверджено

на засіданні кафедри електричного транспорту

«13» березня 2012 р., протокол № 9

Завідувач кафедри ЕТ, проф., д.т.н.

_______________________ В.Х.Далека

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи