Харківська національна академія міського господарства icon

Харківська національна академія міського господарства
Скачати 204.45 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства
Дата02.08.2012
Розмір204.45 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти ,науки, молоді та спорту України


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Затверджено наказом ректора Академії
від „ „ 2012 р. №Кафедра будівельних конструкцій
ПРОГРАМА


ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ

РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ «МАГІСТР»


Видання офіційне


Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки магістр


Напрям 060101 “Будівництво”


Спеціальність 8.06010101 “ Промислове і цивільне будівництво”


Стандарт чинний з дати затвердження.


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства


© Харківська національна академія міського господарства (ХНАМГ)


Харків - ХНАМГ – 2012

Робоча програма ухвалена:


кафедрою ^ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

(назва кафедри за належністю викладачів)

Протокол № ____

«13» червня 2012р. Зав. кафедрою ___________________(Молодченко Г.А.)

(підпис, прізвище)


Деканом факультету МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ

(назва факультету за належністю кафедри)


« » 2012р. Декан ___________________(Рищенко Т.Д.)

(підпис, прізвище)


1. Загальні положення


1.1. Дана програма розроблена на підставі Закону України «Про освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» від 20 січня 1998 р. № 65.

1.2. Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра. Здобуття кваліфікації магістра може здійснюватися на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста, як другої вищої освіти.

1.3. Освітньо-професійні програми магістерської підготовки орієнтовані на підготовку фахівців для педагогічної і науково-дослідної діяльності, а також для роботи в галузях з використанням найновіших технологій.

Магістерська підготовка проводиться за відповідними спеціальностями «Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями» (постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.97 р. № 507).

Магістерська підготовка проводиться за спеціальностями університету ІV-го рівня акредитації.

1.4. Магістерська підготовка може бути організована на тих кафедрах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, можливість використання сучасної лабораторної, комп'ютерної та науково-дослідної матеріально-технічної бази та здійснюють науково-дослідну роботу з актуальних наукових і народногосподарських проблем. Матеріальне забезпечення наукових досліджень, необхідних для виконання магістерської роботи, здійснюється за рахунок коштів держбюджету або госпдоговірної тематики випускаючої кафедри.

1.5. Обсяг прийому на магістерську підготовку становить до 10% від обсягу прийому на підготовку спеціалістів. Підготовка магістрів повинна мати, як правило, цільове призначення. Випускаючій кафедрі при цьому треба врахувати можливості реального працевлаштування випускників-магістрів, зокрема, передбачувану кількість місць прийому до аспірантури кафедри, вакансій асистентських посад, наявність замовлень на магістрів від науково-дослідних інститутів та інших організацій. В разі невизначеності подальшого використовування випускників прийом до магістратури кафедри може не проводитись.

1.6. Термін навчання за магістерською програмою для спеціальності

« Промислове і цивільне будівництво» на основі бакалаврської підготовки дорівнює терміну навчання спеціаліста. Термін підготовки магістра для осіб, що мають кваліфікацію спеціаліста, не перевищує одного року.

1.7. Магістерська підготовка може здійснюватись як за бюджетною, так і за контрактною формами фінансування.


2.

^ 3. ПИТАННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ


Перелік дисциплін, питання з яких увійшли до програми вступного фахового іспиту
^

Архітектура будівель та споруд


Будівельне матеріалознавство

Опір матеріалів


Будівельна механіка

Теоретична механіка

Будівельні конструкції

Механіка ґрунтів, підвалин та фундаментів

Залізобетонні та кам’яні конструкції

Конструкції з дерева та пластмас

Реконструкція та зміцнення будівель та споруд

Динаміка будівельних конструкцій

Наукові дослідження та системний аналіз

Економіка будівельних конструкцій


^ 3.1 Питання щодо самоконтроля


3.1.1. Основні етапи розвитку будівельних конструкцій

Розвиток будівельної науки і техніки. Внесок вітчизняних інже­нерів і вчених в удосконалення методів розрахунку, проектування і зведення будівельних конструкцій та споруд.

Історія розвитку будівельних конструкцій, будівель і споруд; основні тенденції; видозміни пріоритетів.

Основні положення компонування конструктивних схем промислових будівель, конструкцій, що несуть і захищають; модульна система; типізація; забезпечення жорсткості звань.

Методи зведення будівель і елементів, їх вплив на конструктивне рішення.

Типи конструкцій і матеріали для їх виготовлення залежно від призначення і капітальної будівель і споруд, умов будівництва. Економічна оцінка.

Основні вимоги, що пред'являються до конструкцій промислових, цивільних і сільськогосподарських будівель, що несуть і захищають.

Основні вимоги до конструкцій інженерних споруд – ємнісні споруди для рідких і сипких матеріалів, вежі, щогли, опори, і димарі та ін.

Вогнестійкість конструкцій, вимоги по вогнестійкості залежно від груп капітальної будівель.

Особливі вимоги і конструктивним рішенням будівель і споруд, що зводяться в сейсмічних районах, на грунтах просадчиків, на грунтах, що набрякають, над гірськими виробленнями та ін.

Роль вітчизняних і зарубіжних учених в розвитку і практиці застосування будівельних конструкцій.


^ 3.1.2. Наукові аспекти проектування конструкцій будівель і споруд

Принципи традиційного і прямого проектування. Філософські аспекти проектування. Системний підхід.

Системи автоматизованого проектування будівельних конструкцій. Технічне, організаційне і програмне забезпечення.

Елементи теорій катастроф в будівельному проектуванні. Уроки і аналіз аварій конструкцій.

Основи будівельної екології.

Інформативне забезпечення наукових досліджень.

Нормативне забезпечення проектування і будівництва.

Зіставлення регламентуючих документів різних країн.

Міжнародні і вітчизняні стандарти, тенденції в їх вдосконаленні.

Формоутворення в конструйованого геометричні і технологічні особливості.

^ 3.1.3. Типи будівельних конструкцій в залежності від призначення

будівель та споруд, а також умов будівництва

Основні положення компоновки будівель та споруд у взаємозв'яз­ку із зовнішнім та внутрішнім середовищами. Особливості формування об'ємно-планувального рішення будівлі (споруди) з урахуванням вимог функціонального /технологічного/ процесу та природно-кліматичних впливів. Особливості прийняття конструктивного рішення будівель (споруд).

Основні положення компоновки несучих та огороджуючих конструкцій житлових та виробничих будівель. Модульна координація розмірів в будівництві. Сучасні вимоги щодо уніфікації, типізації.

Класифікація будівель за типологічними ознаками, за методами зведення.

Вибір типу і матеріалу конструкцій в залежності від призначення та капітальності будівель та споруд, умов будівництва і економічної ефективності.

Основні вимоги, що ставляться до несучих та огороджуючих конструкцій. Особливості конструктивних рішень в залежності від приз­начення об'єкта проектування (виробнича, житлова, цивільна, сільськогосподарська будівля, споруда спеціального призначення).

Особливі вимоги (вогнестійкісні, акустичні, світлотехнічні, теплотехнічні тощо) щодо об'єктів проектування в залежності від капітальності будівель та споруд.

Особливі вимоги і конструктивні рішення для будівель та споруд що зводяться в сейсмічних районах, на просадних грунтах, над гірничими виробками, при вічній мерзлоті і в віддалених, неосвоєних та важкодоступних районах, а також під впливом жаркого клімату.


^ 3.1.4. Фізико-механічні властивості будівельних конструкційних матеріалів

Макро- і мікроструктура будівельних матеріалів. Неоднорідність суцільність, анізотропія /ізотропія/, морозостійкість, теплопровідність, вологопоглинання.

Робота матеріалів при статичному короткочасному та довготривалому навантаженні, а також при динамічних діях. Діаграми роботи будівельних матеріалів та їхні основні характеристики. Пружність, повзучість, релаксація і пластичність. Модулі повздовжніх та поперечних деформацій. Деформації, що виникають під впливом короткочас­них і довготривалих, одноразових і багаторазових статичних і дина­мічних впливів, пружня післядія.

Маркування будівельних матеріалів, фізичні основи штучних матеріалів.


^ 3.1.5. Основні положення і методи розрахунку будівельних конструкцій

Основні етапи методів розрахунку будівельних конструкцій.

Метод розрахунку за граничним станом. Види навантажень. Коефі­цієнти надійності, їхня статична суттєвість. Випадковий характер розрахункових величин та їхнє розподілення. Середні значення, дисперсія і стандарти. Надійність, довговічність та економічність кон­струкцій.

Робота елементів будівельних конструкцій при простому і склад­ному напружених станах. Теорії міцності. Критерії міцності, плас­тичності та крихкого руйнування. Умови переходу до пластичного ста­ну. Основи теорії пластичності та розрахунок будівельних конструкцій за межами пружності. Теорії малих пружно-пластичних деформацій. Ідеально пружно-пластичний матеріал. Шарніри пластичності. Обмеження розвитку пластичних деформацій. Вплив одночасної дії де­кількох силових факторів.

Робота конструкцій з композитних матеріалів. Особливості розрахунку конструкцій з матеріалів, які по-різному працюють на розтягнення і стиск. Розрахунок таких елементів на розтягнення, стиск, згин та позацентровий стиск.

Розрахунок з урахуванням створення тріщин. Перерозподіл зусиль в статично невизначених системах, що працюють за межами пружності.

Стійкість будівельних конструкцій. Критерії стійкості. Втрата стійкості як граничний стан. Стійкість стиснутих, стиснуто-зігнутих стержнів, поза межами стійкості. Закритично поведінка стержня в системі. Врахування геометричної нелінійності.

Розрахунок конструкцій з матеріалів, властивості яких змінюють­ся з часом. Основні моделі та рівняння теорії повзучості для різних матеріалів. Стійкість стиснутих та стиснуто-зігнутих елементів при повзучості.

Основи розрахунку будівельних конструкцій при динамічних навантаженнях. Види динамічних навантажень. Вільні та вимушені коливання пружних систем. Дисипативні властивості конструкцій та урахування при розрахунку динамічних навантажень. Особливості розрахунку конструкцій на сейсмічні дії.

Вибір розрахункових схем. Основи розрахунку будівельних конструкцій із застосуванням ЕОМ. Числові методи. Метод кінцевого елементу та його зв'язок з класичними методами будівельної механіки; Вплив ЕОМ на розвиток методів розрахунку будівельних конструкцій. Основи оптимального проектування конструкцій. Критерії оптимізації, змінні проектування. Методи розв'язання задач оптимального проектування.


^ 3.1.6. Задачі та методи експериментальних досліджень конструкцій

Задачі експериментальних досліджень. Сучасні методи досліджень. Прилади та пристосування для статичних і динамічних випробувань. Схеми та засоби навантажень.

Методика проведення модельних та натурних експериментів. Основи положення теорії подібності. Вибір масштабу та матеріалу моделей: Планування експерименту.

Відомості щодо математичного апарату обробки експериментальних даних.

Автоматизовані системи наукових досліджень. Сучасний стан, перспективи розвитку. Гібридні системи досліджень. Основи теорії планування експерименту.

Сучасні системи напружений і виміри. Тензометрические, акустичні, оптичні та ін. метол виміру деформацій і напруги.

Випробування моделей будівельні конструкцій. Вибір масштабу і матеріалу конструкцій. Основні положення методу подібності, і розмірності в завданнях будівельної механіки. Випробування елементів будівельних конструкцій і вузлів їх сполучення на статичну і вібраційну навантаження, також на дії температурної вологості.

Контрольно-вимірювальна апаратура і прилади для статичних та динамічних випробувань.

Методика проведення і обробки результатів експериментів.


^ 3.1.7. Будівлі та споруди

Проектування елементів будівель. Балки, колони, ферми. їхні деталі та вузли сполучення.

Каркасні будівлі різного призначення. Компоновка каркасів та їх ній розрахунок. Забезпечення жорсткості будівель. В'язи та їхнє призначення. Особливості розрахунку будівель зарахуванням їхніх просторових жорсткостей.

Багатоповерхові будівлі. Конструктивні схеми. Розрахунок та конструювання діафрагм жорсткості. Конструкції, розрахункові схеми та розрахунок ядер жорсткості. Розрахунок елементів багатоповерхових будівель в залежності від прийнятого конструктивного рішення та методів зведення.

Великопрольотні конструкції. Особливості компоновки будівель великих прольотів. Балочні, рамні, арочні, висячі, мембранні конструкції. Основи розрахунку та конструювання.

Стержневі та тонкостінні просторові конструкції. Структури, куполи, склепіння оболонки. Види оболонок, особливості їхнього формоутворення та розрахунку. Напружений стан тонкостінних оболонок.

Резервуари та силоси. Типи, основні схеми. Навантаження та дії. Використання попереднього напруження. Забезпечення тріщиностійкості стінок залізобетонних силосів і резервуарів. Розрахунок.

Висотні споруди (димарі, башти, мачти тощо). Навантаження, що діють на висотні споруди, та їхні розрахункові сполучення. Особливості розрахунку таких споруд, забезпечення жорсткості, конструювання. Залізобетонні фундаменти під споруди-баштового типу.

Мета та задачі попереднього напруження. Розрахунок попередньо напружених конструкцій. Способи здійснення попереднього напруження. Штучне регулювання внутрішніх зусиль в системі.

Трубобетонні конструкції. Основні положення роботи та розрахун­ку трубобетонних елементів під різними навантаженнями. Проектування та виготовлення конструкцій із стальних труб, що заповнені бетоном.

Плитні фундаменти. Конструктивні рішення, способи армування, матеріали. Методи розрахунку плитних фундаментів.

Проектування будівель, в особливих умовах. Вибір конструктивних схем будівель та споруд, які будуються на просадних грунтах та підроблених територіях.

Види деформованих впливів, розрахункові схеми, конструктивні рішення. Особливості розрахунку конструкцій, що піддається дії низьких або високих температур. Вплив температури на міцність та деформативні характеристики матеріалів. Формування розрахункових схем при розрахунку на сейсмічні дії. Основні фактори, що впливають на величину горизонтальної складової сейсмічної ,сили. Конструктивні рішення будівель, що будуються в сейсмічних районах.

Реконструкція та відбудова будівель (споруд). Особливості обстеження конструкцій, їхні перерахунки. Чинники, шо викликають необхідність реконструкції або посилення конструкцій. Класифікація дефектів конструкцій, оцінка їхнього технічного стану. Методи рекон­струкції, що пов’язані зі зміною конструктивної схеми та посиленням окремих елементів.

Основи економіки будівельних конструкцій. Шляхи удосконалення конструктивних рішень. Урахування особливостей виготовлення та монтажу конструкцій при проектуванні. Структура вартості конструкцій.

Проблеми охорони навколишнього середовища та інші екологічні питання, що вирішуються при проектуванні.


^ 3.2 Перелік рекомендованої літератури

1. СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции. Нор­мы проектирования. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, I985.

2. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. Нормы проектирования. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1991.

3. Пособие по проектированию стальных: конструкций (к СНиП II-23-81*). – M.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.

4. Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*). – M.: Строййздат, 1989.

5. СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции. Нормы проектирования. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988.

6. СНиП П-25-80. Деревянные конструкции. Нормы проектирования. – М.: Госстроя СССР, 1981.

7. СНиП II-23-81*. Каменные и армокаменные конструкции. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1983.

8. Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР. В 3 т. / под ред. М.М.Жербина. – К.: Наукова думка, 1990.

9. Металлические конструкции: учебник / под ред. Белени Е.И. – М.: Стройиздат, 1986.

10. Карлсен Г.Г. Конструїсции из дерева и пластмасс / Г.Г. Карлсен. – К.: Стройиздат, 1975.

11. Байков В.Н. Железобетонные конструкции. Общий курс / В.Н. Байков, Э.Б. Сигалов. – М.: Строййздат, 1991.

12. Байков Б.H. Железобетонные конструкции. Спец. курс / В.Н. Байков и др. – М. : Строййздат, 1984.

13. Поляков C.B. Каменные конструкции / C.B. Поляков, Б.Н. Фалевич. –М.: Строййздат, 1975.

14. Нилов А.Л. Стальные конструкции производственных зданий / А.Л. Нилов, В.А. Пермяков, А.Я. Прицкер. – К.: Будівельник, 1986.

15. Трофимович В.В. Оптимизация металлических конструкций / В.В. Трофимович, В.А. Пермяков. – К.: Вища школа, 1983.

16. Кліменко Ф.Е. Металеві конструкції / Ф.Е. Кліменко, В.М. Барабаш. – Львів: Світ, 1994.

17. Кліменко В.З. Конструкції'з дерева та пластмас / В.З. Кліменко. – К.: Вища школа, 1995.

18. Залізобетонні конструкції / за ред. А.Я. Барашикова. – К.: Вища школа, 1995.

19. Реконструкция зданий и сооружений / под ред. А.Л. Шагина. – M.: Высшая школа, 1991.

20. Байков В.Н. Проектирование тонкостенных пространственных конструкций / В.Н. Байков, Э. Хампе, Э. Рауэ. – М.: Стройиздат, 1990.

21. Інженерні конструкції / за ред. Є.М.Бабича. – Львів: Світ, 1991.

22. Латышев В.В. Практические методы расчета железобетонных силосных корпусов / В.В. Латышев. – Л.: Стройиздат, 1985.

23. Справочник проектировщика инженерных сооружений / под ред. Д.Л. Коршунова. – К.: Будівельник, 1988.

24. Проектирование металлических конструкций: спец. курс / В.В. Бирюлев, И.И. Кашин, И.И. Крылов, А.В. Сильвестров. – Л.: Стройиздат, 1990.

25. Лихолетов В.В. Технічні системи та будівельні конструкції / В.В. Лихолетов, В.З. Кліменко. – К., МПП, 1983.

26. Архитектура гражданских и промышленных зданий: 5 т. / под ред. Предтеченского В.М. – М.: 1976-86.

27. Вахненко П.Ф. Кам’яні та армокам’яні конструкції / П.Ф. Вахненко. – К., 1995.

^ 4. Прийом до магістратури


4.1. Правом на навчання за програмою магістерської підготовки користуються особи з базовою або повною вищою освітою, які мають кваліфікацію бакалавра або спеціаліста відповідного напрямку підготовки.

4.2. Прийом до магістратури здійснюється на конкурсній основі з урахуванням:

- підсумкового рейтингу студента за 4 роки навчання та додатка до диплома;

- активності й ефективності участі в науковій роботі кафедри (факультету) протягом декількох років (як правило, на ІІІ-IV-му курсах);

- оцінки наукових і творчих здібностей студента з боку профілюючої кафедри.

4.3. Особи, які бажають вступити до магістратури, до 10 липня поточного року подають до деканату відповідного факультету такі документи:

- особисту заяву на ім'я ректора із зазначенням отриманої вищої освіти (кваліфікації і спеціальності) і обраної кафедри;

- довідку деканату про підсумковий рейтинг студента за 4 роки навчання;

- засвідчений деканом список наукових робіт, поданих заявок на винаходи, дипломів конкурсів студентських робіт, олімпіад тощо (при наявності);

- рекомендацію випускаючої кафедри з урахуванням його участі в науко-вій роботі, рівня володіння інформаційними технологіями, іноземною мовою.

4.4. Конкурсна комісія факультету, склад якої затверджується наказом ректора за поданням деканів, працює в період з 11 по 15 липня щорічно.

Обов'язковою умовою проведення конкурсу є гласність.

4.5. Зарахування студента на магістерську підготовку здійснюється наказом ректора за поданням декана на підставі рекомендації конкурсної комісії факультету до 20 липня поточного року.

4.6. Особи, які мають перерву у навчанні, а також випускники інших вищих навчальних закладів, приймаються до магістратури згідно з «Тимчасовим положенням про прийом випускників вищих навчальних закладів до Київського державного технічного університету будівництва і архітектури для підготовки фахівців за професійними програмами спеціаліста, магістра».

4.7. Переведення студентів з програми магістерської підготовки на підготовку за програмою спеціалістів можливе за умови ліквідації академрізниці до початку переддипломної практики.


^ 5. Організація навчання в магістратурі


5.1. Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом наукового керівника відповідно до індивідуального плану студента-магістранта і спирається на активну самостійну роботу. Загальні питання організації навчання в магістратурі регламентуються «Положенням про організацію навчального процесу».

5.2. Науковими керівниками магістрантів призначаються професори (доценти), які активно ведуть науково-дослідну роботу. Список наукових керівників і перелік рекомендованих тем магістерських досліджень затверджуються рішенням кафедр у квітні місяці VIII-го семестру навчання.

Теми наукових досліджень магістрів повинні бути сформульовані таким чином, щоб забезпечити цілеспрямоване формування індивідуального плану магістранта і його конкретну роботу у дослідницькому напрямку протягом усього періоду навчання в магістратурі.

5.3. Закріплення магістрантів за керівниками і затвердження тем наукових досліджень здійснюється рішенням ради факультету до 1 листопада ІХ-го семестру навчання.

Оскільки підготовка магістрів значного мірою має індивідуальний характер, то під керівництвом наукового керівника на кожний навчальний рік складається індивідуальний план магістранта (дод. 1). Індивідуальні плани магістрантів підписуються науковим керівником, студентом і затверджуються завідувачем кафедри не пізніше 1 листопада. Індивідуальні плани магістрантів складаються у 2-х примірниках. Перший примірник плану зберігається на кафедрі, другий – у студента.

5.4. Теми атестаційних робіт уточнюються до початку Х-го семестру, подаються кафедрами до навчального відділу для їх затвердження наказом ректора і записуються в завданні на виконання магістерської атестаційної роботи (дод. 2).

5.5. Для наукового керівництва студентом-магістрантом керівнику планується 60 годин навчального навантаження (по 30 годин в кожному семестрі). У разі необхідності, за рішенням кафедри з цього бюджету часу може виділятися навчальне навантаження для наукових консультантів.

5.6. Магістранти можуть бути допущені до складання кандидатських екзаменів з філософії та іноземної мови в обсязі програм кандидатського мінімуму. Для цього декани за поданням випускаючих кафедр направляють магістрантів для вивчення філософії та іноземної мови в обсязі програм кандидатського мінімуму в групи підготовки. До здачі кандидатських екзаменів вони рекомендуються кафедрами філософії та іноземних мов. Допуск до здачі екзаменів здійснюється наказом проректора з наукової роботи після отримання диплома магістра.


^ 6. Підсумкова атестація


6.1. Підсумкова атестація проводиться у вигляді прилюдного захисту атестаційної магістерської роботи на засіданні державної екзаменаційної комісії.

6.2. Закінчена атестаційна магістерська робота у незброшурованому вигляді подається науковому керівникові. Після схвалення роботи керівником вона, разом з відгуком наукового керівника, передається завідувачу кафедри, який доручає одному з членів кафедри прорецензувати роботу і організовує її обговорення на засіданні кафедри.

6.3. Ухвалена на засіданні кафедри магістерська атестаційна робота переплітається та з відгуком наукового керівника і рецензією кафедрального рецензента передається зовнішньому опонентові. Зовнішній опонент повинен мати науковий ступінь.

Якщо висновок кафедри є негативним, то витяг з протоколу засідання передається декану факультету для прийняття остаточного рішення.

6.4. До захисту атестаційних робіт допускаються студенти, які виконали магістерську програму підготовки, отримали відгук керівника, кафедрального рецензента та зовнішнього опонента, а також відгук завідувача кафедри про допуск до захисту.

Списки студентів, допущених до захисту атестаційних робіт, затверджуються деканом факультету і передаються в ДЕК до початку її засідання.

6.5. Атестаційна робота подається на захист з необхідним для захисту комплектом плакатів і креслень, кодограм або інших носіїв візуальної інформації; з відгуком керівника і рецензією опонента; зведеною відомістю про виконання студентом навчального плану і отриманими ним оцінками. Додатково на захист можуть подаватися макети, зразки, авторські свідоцтва і патенти, копії статей і доповідей студента.

6.6. Захист магістерських робіт і дипломних проектів спеціалістів відбувається, як правило, на засіданнях однієї ДЕК.

Робота ДЕК по захисту атестаційних магістерських робіт проводиться згідно з «Рекомендаціями про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України» (лист Міністерства освіти України від 29.12.93. р. №83-5/1259).


Додаток 1

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

харківська національна академія міського господарства


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан факультету

« » 2012 р.

Індивідуальний план навчання

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Зарахований наказом ректора ХНАМГ № від

спеціальність

(шифр та назва)

Термін навчання з по

2. Науковий керівник

(вчений ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

3. Тема наукового дослідження

4. Наукові консультанти

5. План навчальної роботи

№ пор.

Назва дисципліни і види робіт

Форма звітності

Примітка

1

2

3

4


Науковий керівник і тема наукового дослідження, затверджена рішенням Ради факультету, протокол № від

Примітки:

1.

2.


Науковий керівник

(підпис, дата)

Магістрант

(підпис, дата)

Додаток 2

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

харківська національна академія міського господарства


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан факультету

« » 2012 р.


^ Завдання на виконання атестаційної магістерської роботи

Тема AMP:

затверджена наказом ректора № від

Зміст роботи

1. Вихідні дані до роботи

2. Зміст пояснювальної записки

3. Перелік графічного матеріалу

4. Календарний план виконання роботи

№ пор.

Види робіт та їх зміст

Дата виконання


5. Термін подання закінченої роботи

6. Дата видачі завдання


Керівник

(підпис)

Консультанти

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Магістрант

(підпис)


© ХНАМГ, Науково-методичний відділ, 2000-2006 рр.


Схожі:

Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 – «Електромехінка»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво»”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи