Харківська національна академія міського господарства затверджую icon

Харківська національна академія міського господарства затверджую
Скачати 140.85 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства затверджую
Дата02.08.2012
Розмір140.85 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії__________ В.М.Бабаєв

«___»_________________________2012 р.


Програма вступного фахового комплексного екзамену


Видання офіційне


Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – Магістр


Напрям підготовки – Будівництво


Спеціальність – 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»


Статус – за вибором абітурієнтів


Чинний з дати затвердження


Харків – ХНАМГ - 2012

Програма розроблена на основі:


ОКХ – СВО ХНАМГ, напрям – Будівництво, спеціальності – Міське будівництво і господарство, 2007 р.

ОПП – СВО ХНАМГ, напрям – Будівництво, спеціальності – Міське будівництво і господарство, 2007 р.

СВО ХНАМГ Навчальний план спеціальності 8.060101.03 – Міське будівництво і господарство, 2007 р.


Розробник програми,

Доцент кафедри містобудування, к. т. н.

Завальний Олександр В’ячеславович

старший викладач кафедри містобудування

Черноносова Тетяна Олександрівна


Програма ухвалена:


Вченою радою факультету містобудівельного

Протокол від 200___ р.№___.

Декан_________________Рищенко Т.Д.


Кафедрою містобудування

Протокол від 15 березня 2012 р. № 6.

Зав. кафедрою_________Семенов В.Т.


Зміст

Стор.

 1. Загальні положення…………………………………………………….

 2. Формування державної екзаменаційної комісії……………………....

 3. Підготовка до вступного фахового іспиту…………………………….

 4. Організація і проведення вступного

Фахового іспиту……………………………..………………………...

 1. Підведення підсумків вступного

фахового іспиту………………………………………………………..

 1. Питання до складання вступного фахового іспиту…………………

 2. Рекомендована основна навчальна література………………..……

 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Вступний фаховий іспит проводиться згідно із стандартами вищої освіти МОНМС України і навчальним планам Харківської національної академії міського господарства для конкурсного зарахування на продовження навчання за програмою підготовки «Магістр» абітурієнтів, які мають кваліфікацію бакалавр будівництва.

До програми фахового іспиту включені такі нормативні професійні дисципліни: «Планування міст і транспорт», «Урбаністика», «Садово-паркове та ландшафтне будівництво», «Планування і благоустрій міст», «Комплексне освоєння територій», «Міський транспорт, вулиці і дороги», «Реконструкція житлових і громадських будинків».

 1. формування державної екзаменаційної комісії


Прийом вступного фахового іспиту здійснюється Державною екзаменаційною комісією.

Державна екзаменаційна комісія формується на період проведення іспиту з числа професорсько-викладацького складу випускаючої кафедри містобудування у кількості трьох осіб на чолі з Головою, які є висококваліфікованими фахівцями у галузі містобудування. Голова Державної екзаменаційної комісії повинен мати науковий ступінь або вчене звання.

Персональний склад комісії затверджується ректором академії не пізніше як за місяць до початку вступного фахового іспиту.

Голова Державної комісії з вступного фахового іспиту затверджується ректором академії за узгодженням з деканом, приймальною комісією, навчальним відділом.

Розклад фахового іспиту затверджується першим проректором академії і доводиться до відома абітурієнтів не пізніше як за 2 тижні до його початку.

Іспит проводиться за білетами, складеними відповідно до програми фахового іспиту. Кожний білет складається з двох теоретичних питань, які дають можливість перевірити знання абітурієнтів з фахових дисциплін, наведених в таблиці 1. Білети затверджуються на засіданні Вченої ради містобудівельного факультету.

У Державну екзаменаційну комісію до початку іспиту подаються такі документи:

 • наказ ректора академії про допуск абітурієнтів до державного іспиту;

 • екзаменаційні відомості;

 • довідка про загальний рейтинг абітурієнта з урахуванням результатів успішності на рівні підготовки «Бакалавр».
 1. Підготовка до вступного фахового іспиту


Організаційна підготовка до вступного фахового іспиту проводиться згідно з розпорядженням ректора академії, випускаючою кафедрою містобудування разом з приймальною комісією, навчальним відділом, деканатом містобудівельного факультету, включає також підготовку за заздалегідь розробленим планом.

Для підготовки й складання вступних іспитів виділяється не менше шести навчальних днів, протягом яких організується проведення консультацій, самопідготовка абітурієнтів.

Перелік дисциплін, що виносяться на вступний іспит, і норми часу наведені в табл. 1.


Таблиця 1 – Перелік дисциплін і норми часу на консультації

Шифр дисци-пліни за навчальним планом

Назва дисципліни (за навчальним планом, склад відповідно навчальному стандарту)

Норма часу на консультацію

1

2

3

1.4.1.2

Планування міст і транспорт

1

2.2.1.3

Урбаністика

1

1.4.1.6

Планування і благоустрій міст

1

2.2.1.6

Садово-паркове і ландшафтне будівництво

1

1.4.1.4

Міський транспорт, вулиці і дороги

1

1.4.1.5

Комплексне освоєння міських територій

1

2.2.1.12

Реконструкція житлових і громадських будинків

1

Разом

7

 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ


До вступного фахового іспиту допускаються абітурієнти, які мають кваліфікацію бакалавра будівництва відповідно до навчального плану напряму підготовки «Будівництво».

Вступний фаховий іспит проводиться письмово у формі відповідей на запитання екзаменаційного білета або в тестовій формі. Перелік основних питань, з яких складаються білети (тести), а також література, необхідна для підготовки наводиться нижче. У процесі підготовки відповідей абітурієнт може користуватися довідковою та нормативною літературою, в яку не включені приклади розрахунків.

Вступний іспит проводиться на відкритому засіданні комісії за наявності всіх її членів. На засіданні комісії можуть бути присутні представники ректорату, приймальної комісії, деканатів і громадських організацій академії. Тривалість вступного фахового іспиту для однієї групи абітурієнтів складає не більше трьох годин. Тривалість засідання Державної екзаменаційної комісії не повинна перевищувати шести годин на день.

Рішення щодо оцінки знань абітурієнта приймається Державною екзаменаційною комісією на закритому засіданні оцінюванням кожного питання окремо і підведенням загального середнього балу. За умов рівності кількості балів вирішальним є голос Голови.

Результати вступного фахового іспиту визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

«Відмінно» виставляється за наступних умов:

 1. У відповіді мають місце міцні ґрунтовні знання, аргументовані висновки, переконливі й аргументовані власні судження.

 2. Відповідь систематизована, узагальнена, з проведеним глибоким аналізом фактів і подій, з оцінкою різноманітних містобудівних процесів.

 3. Творчий підхід до засвоєння матеріалу, повнота і правильність виконання завдання, прогнозуванням результатів від прийнятих рішень.

 4. Вміння зв’язати теорію і практику, самостійно приймати проектні рішення, при цьому вміло використовуються добуті знання.

 5. Вміння ставити і розв’язувати проблему, застосовувати різні принципи й методи в конкретних ситуаціях.

 6. Чітке, послідовне викладання відповіді на папері.

«Добре» виставляється за наступних умов:

 1. Мають місце деякі помилки несуттєвого характеру у викладанні відповідей при повних знаннях програмного матеріалу.

 2. У відповідях проводиться аналіз, порівняння, обґрунтування, узагальнювання теоретичного матеріалу.

 3. Вміння висловити власну точку зору стосовно різноманітних містобудівних процесів, допускаючи деякі несуттєві смислові та термінологічні помилки.

 4. Вміння пов’язати теорію з практикою, самостійно приймати проектні рішення на достатньо професійному рівні, допускаються деякі неточності.

 5. Переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на питання.

 6. Не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень.

«Задовільно» виставляється за наступних умов:

 1. Більша частина відповіді не достатньо висвітлює вивчений теоретичний матеріал, порушення логічної послідовності, наявність великої кількості неточностей у викладанні матеріалу.

 2. У відповідях на питання не проведено аналіз, порівняння, обґрунтування, висновки щодо містобудівних процесів.

 3. Переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на питання.

 4. Не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень.

 5. Вміння пов’язати теорію з практикою, приймати проектні рішення на елементарному рівні.

 6. Недостатня повнота викладання матеріалу, але при обов’язковому виконанні (можливо з несуттєвими помилками) тих завдань, що пов’язані з розв’язанням практичних задач.

 7. Утруднення при практичному втіленні прийнятих рішень.

«Незадовільно» виставляється за наступних умов:

 1. Відповідь висвітлює частину вивченого матеріалу на елементарному рівні.

 2. При відповіді на питання студент намагався дати певну характеристику містобудівному процесу на елементарному рівні, користуючись обмеженим термінологічним та словниковим запасом.

 3. Не вміння пов’язати теорію з практикою, приймати проектні рішення на елементарному рівні.

 4. Відсутність знань з більшої частини матеріалу, погане засвоєння принципових положень курсу.

 5. Наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань.

 6. Невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що пов’язані з розв’язанням практичних задач.

 7. Неграмотне і неправильне викладання відповідей на папері.

Протоколи засідання Державної екзаменаційної комісії з вступного фахового іспиту, екзаменаційні відомості, екзаменаційні роботи з проставленими в них оцінками підписуються Головою і членами державної екзаменаційної комісії.

 1. ^ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ


Результати фахового іспиту оголошуються абітурієнтам після оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії, але не пізніше доби від його закінчення. При цьому дається загальна оцінка відповідей абітурієнтів, відмічаються найбільш яскраві з них, характеризується рівень теоретичної підготовки бакалаврів.

Підсумки фахового іспиту обговорюються на засіданнях приймальної комісії, Вченої ради містобудівельного факультету, Вченої ради академії.

Рада містобудівельного факультету, кафедра містобудування за підсумками фахового іспиту розробляють і здійснюють відповідні пропозиції, заходи, спрямовані на подальше удосконалення викладання дисциплін професійного спрямування та підвищення якості професійної підготовки фахівців.

Приймальна комісія за підсумками фахового іспиту на конкурсній основі на підставі рейтингу з урахуванням результатів успішності на рівні підготовки «Бакалавр» та результатів фахового держіспиту зараховують абітурієнтів до академії для продовження навчання за програмою підготовки «Магістр».

 1. питання до складання фахового вступного іспиту6.1. «Планування міст і транспорт». «Урбаністика»


 1. Визначення поняття розселення. Форми розселення.

 2. Типологія та класифікація населених місць. Критерії класифікації міст.

 3. Економічна база перспективного розвитку міст чисельності населення.

 4. Особливості забудови центральної частини міста.

 5. Планувальна структура сучасного міста. Основні функціональні зони міста.

 6. Структура міських територій. Основні питання планувальної структури міста. Форми розвитку плану міста.

 7. Зона зовнішнього транспорту. Залізничний транспорт.

 8. Класифікація міського пасажирського транспорту.

 9. Планувальні схеми міст та класифікація вулично–дорожньої мережі.

 10. Розміщення і структура виробничої території міста.

 11. Розміщення і структура сельбищної зони міста. Формування житлового середовища в нових соціально–економічних умовах.

 12. Структурно – планувальна організація житлових утворень. Житловий район.

 13. Мікрорайон (житловий комплекс). Основні вимоги до забудови.

 14. Ошибка! Ошибка связи.Система культурно – побутового обслуговування житлового району та мікрорайону.

 15. Розміщення і структура сельбищної зони міста. Формування житлового середовища в нових соціально–економічних умовах.

 16. Загальні центри міст, їх значення в забудові міста.

6.2. «Планування і благоустрій міст». «Садово-паркове та ландшафтне будівництво»


 1. Проблеми інженерного благоустрою міських територій в галузі організації відпочинку міського населення.

 2. Окремі завдання вертикального планування, що вирішуються в інженерному благоустрою міських територій.

 3. Улаштування та обладнання господарських майданчиків в житловому кварталі.

 4. Улаштування та обладнання дитячих майданчиків відпочинку в житловому кварталі та містах відпочинку загального користування.

 5. Улаштування і обладнання майданчиків відпочинку в житловому кварталі та містах відпочинку загального користування.

 6. Шум в місті. Містобудівні заходи зниження шумового режиму в місті.

 7. Класифікація та види зелених насаджень.

 8. Роль зелених насаджень в покращенні навколишнього середовища міста.

 9. Основи ландшафтної архітектури, основні принципи ландшафтної архітектури.

 10. Малі архітектурні форми, їх класифікація, види.

 11. Розташування підземних мереж відносно лінії забудови. Поливальний водопровід, його класифікація, види, конструкції.

 12. Система зелених насаджень в місті.


6.3. «Міський транспорт, вулиці і дороги»


 1. Автобусний транспорт, його основні характеристики і роль в пасажиро перевезеннях.

 2. Залізничний транспорт, його місце і роль в міських пасажирських перевезеннях.

 3. Трамвайний і тролейбусний транспорт, їх основні характеристики і роль в пасажиро перевезеннях.

 4. Автомобільний транспорт і проблеми автомобілізації.

 5. Організація місць зберігання автомобілів у містах. Автостоянка і гаражі.

 6. Водний і повітряний транспорт, їх місце й роль в міських пасажирських перевезеннях.

 7. Поздовжній профіль міських вулиць і доріг, його основні елементи й принципи проектування.

 8. Поперечний профіль міських вулиць і доріг, його основні елементи й принципи проектування.

 9. Типи перехрещень міських вулиць і доріг в одному рівні.

 10. Типи перехрещень міських вулиць і доріг в різних рівнях.

 11. Архітектурно – планувальні параметри існуючого житлового фонду.

 12. Типи дорожнього одягу і методи його розрахунку.


6.4. «Реконструкція житлових і громадських будинків»


 1. Умови безпеки житлового середовища.

 2. Планувальні та конструктивні особливості будинків 1920-1940, 1941-1956 рр.

 3. Класифікація опорного житлового фонду за періодом будування, первісним призначенням, історико-архітектурною цінністю, формую власності.

 4. Основні ознаки коридорних і галерейних систем. Особливості їх реконструкції .

 5. Типи і форми планів будинків дореволюційного періоду будівництва.

 6. Класифікація існуючого житлового фонду.

 7. Якість житлової забудови.

 8. Критерії комфортності житлових будинків.

 9. Стратегія і методи модернізації будинків різних типів.

 10. Умови безпеки житлового середовища.

 11. Конструкції стін і стовпів у будинках, що підлягають реконструкції. Методи підсилення стен і стовпів.

 12. Конструкції фундаментів у будинках дореволюційної забудови.

 13. Несучі конструкції перекриттів у будинках дореволюційної забудови.

 14. Реконструкція, як форма розвитку міста.


6.5. «Комплексне освоєння міських територій»


 1. Організація відводу поверхневих вод у містах.

 2. Розрахунок зливової каналізації.

 3. Затоплення міських територій. Причини, способи боротьби із затопленням.

 4. Підтоплення міських територій. Причини, способи боротьби з підтопленням.

 5. Дренажі. Класифікація, трасування, розрахунок міських дренажів.

 6. Зрошення міських територій.

 7. Боротьба з ярами та яругоутворенням.

 8. Карсти та просадні явища.

 9. Зсуви та зсувні явища. Класифікація, способи боротьби із зсувами.

 10. Особливості інженерної підготовки у сейсмічних районах.

 11. Захист міських територій у гірських районах від осипів, селів, лавин.

 12. Збір і тимчасове зберігання побутових відходів.

 13. Знешкодження та використання побутових відходів.

 14. Утримання вулиць і міських доріг.

 15. Ремонт міських вулиць і доріг.

 1. Рекомендована основна навчальна література


7.1. «Планування міст і транспорт». «Урбаністика»


1. О.С. Безлюбченко, С.М. Гордієнко. Планування міст і транспорт - Харків - ХНАМГ – 2006

2. О.С. Безлюбченко, О.В. Завальний. Урбаністика - Харків – ХНАМГ – 2003

3. В.А. Сосновский. Планировка городов - М.: Высшая школа – 1988

4. М.И. Тосунова. Планировка городов и населенных мест - М.: Высшая школа, 1986.


7.2. «Планування і благоустрій міст». «Садово-паркове та ландшафтне будівництво»

 1. ДБН 360-92*. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.-К., 1992.

 2. О.С. Безлюбченко, О.В. Завальний, Т.О. Черноносова. Планування і благоустрій міст. – Харків: ХНАМГ, 2010.

 3. Бакутис В.Э. Инженерное благоустройство городских территорий. - М.: Стройиздат, 1979.

 4. Горохов В.А., Расторгуев О.С.. Инженерное благоустройство городских территорий и населенных мест.- М.: Стройиздат, 1994.

 5. Пономарев И.П. Инженерное благоустройство городских территорий.- Киев: УМК ВО. 1989.


7.3. «Міський транспорт, вулиці і дороги»


1. О.С. Безлюбченко, С.М. Гордієнко. Планування міст і транспорт. - Харків - ХНАМГ – 2006.

2. Сильсков В.В. Теория транспортных потоков в проектировании и организации дорожного движения. М. Транспорт 1977.

3. І.В. Русекова, Б.С. Посацький Транспорт у містобудівній організації міста Київ, НМК ВО, 1991


7.4. «Реконструкціяжитлових та громадських будинків»


1. Кутузов В.Н. Реконструкция зданий. - М.:Высшая школа, 1981

2. Миловидов Н.Н. и др. Реконструкция жилой застройки - М.:высшая школа, 1980


7.5. «Комплексне освоєння міських територій»


1. І.Е. Линник.Утримання і ремонт міських вулиць та доріг. – Харків:ХДАМГ,2001

2. Евтушенко.Инженерная подготовка территорий населенных мест – М: Стройиздат, 1982

3. І.Е. Линник. Інженерна підготовка територій населених місць. – Харків: ХДАМГ, 2004.

4. Санитарная очистка и уборка населенні мест: Справочник /Под ред.. Мирного А.К. – М.: Стройиздат, 1990.

Содержание городских улиц и дорог: Справочник /З.И. Александровская, Б.М. Долганин и др. – М.: Стройиздат, 1989.

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво»”...
Харківська національна академія міського господарства затверджую iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 – «Електромехінка»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи