Розрахунок теплообмінних апаратів icon

Розрахунок теплообмінних апаратів
Скачати 99.53 Kb.
НазваРозрахунок теплообмінних апаратів
Дата02.08.2012
Розмір99.53 Kb.
ТипРозрахунок

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

______________Г.В. Стадник

«___»_______________2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для одержання кваліфікації «магістр»

за спеціальністю 8.06010107

«Теплогазопостачання і вентиляція»


Харків - ХНАМГ - 2012

І. Теоретичні питання до вступних випробувань

ТЕРМОДИНАМИКА


1. Першин закон термодинаміки.

2. Другий закон термодинаміки.

3. Основні термодинамічні процеси в газах і парах.

4. Термодинамічний аналіз процесів в компресорах.

5. Цикли поршневих двигунів внутрішнього згорання.

6. Цикл газотурбінної установки.

7. Цикл паротурбінної установки.

8. Теплофікаційний паротурбінний цикл.

9. Парокомпресійний холодильний цикл.

10. Цикл Карно.

ТЕПЛОМАССОБМЕН


1. Теплопровідність. Закон Фурье.

2. Перенесення теплоти теплопровідністю в стаціонарному режимі.

3. Конвективний теплообмін. Закон Ньютона-Ріхмана.

4. Використання теорії подібності і методу аналізу размерностей стосовно вирішення завдань конвективного теплообміну.

5. Тепловіддача при вимушеному русі теплоносія.

6. Тепловіддача при вільному русі теплоносія.

7. Тепловіддача при зміні агрегатного стану речовини.

8. Теплообмін випромінюванням.

9. Теплопередача.

10. Інтенсифікація теплопередачі. Теплова ізоляція.

11. Розрахунок теплообмінних апаратів.

ГАЗОПОСТАЧАННЯ


1. Горючі гази. Основні властивості і склад газоподібного палива.

2. Видобування природного газу.

3. Обробка природного газу.

4. Магістральний транспорт природного газу. Підземні газосховища.

5. Міські системи газопостачання.

6. Споживання газу. Режими газоспоживання.

7. Гідравлічний розрахунок газопроводів високого тиску.

8. Гідравлічний розрахунок газопроводів низького тиску.

9. Системи газопостачання промислових підприємств.

10. Газопостачання будівель.

11. Газопостачання зрідженими газами.


ОПАЛЕННЯ

 1. Класифікація систем опалювання громадянських і промислових будівель.

 2. Вимоги до систем опалювання. Параметри роботи і швидкості руху теплоносія.

 3. Визначення втрат теплоти через зовнішні конструкції, що захищають.

 4. Водяні насосні системи опалювання, їх характеристика.

 5. Водяні системи опалювання з природною циркуляцією теплоносія.

 6. Вимоги до трубопроводів, арматури і опалювальних приладів систем опалювання.

 7. Опалювальні прилади систем опалювання. Принцип їх підбору.

 8. Призначення і устрій індивідуального теплового пункту в будівлі.

 9. Призначення і устрій водоструминного елеватора в ІТП, його підбір.

 10. Економія теплоти в системах опалювання.


ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

 1. Проаналізувати достоїнства і недоліки дрібних котельних, крупних котельних і ТЕЦ.

 2. Призначення і устрій центральних теплових пунктів (ЦТП).

 3. Основне обладнання опалювальних котельних, його призначення. Накреслити принципову схему водогрейной| схему котельної.

 4. Методи прокладки теплових мереж. Схеми прокладки. Канали.

 5. Деаерація води. Накреслити схему термічного деаератора. Принцип роботи деаератора.

 6. Конструкції теплових мереж: компенсатори, опори рухомі і нерухомі, трубопроводи.

 7. Основні конструкції ізоляції теплових мереж.

 8. Сфера застосування надземної і підземної прокладок теплових мереж.

 9. Прийом в експлуатацію теплових мереж.

 10. Технічне обслуговування теплових мереж і теплових пунктів.

 11. Випробування трубопроводів і устаткування теплових мереж.

 12. Підвищення економічності теплопостачання (режим економії, облік, оптимізація режимів відпустки теплової енергії).


^ БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОФІЗІКА

 1. Теплофізичні характеристики будівельних матеріалів.

 2. Розрахункові теплові умови в приміщенні. Умова комфортності.

 3. Необхідний і нормативний опір теплопередачі конструкцій, що захищають.

 4. Опір теплопередачі замкнутих повітряних прошарків.

 5. Теплостійкість огороджуючих конструкцій.

 6. Значення вологісного режиму зовнішніх огороджуючих конструкцій будівель. Паропроніцаємость.

 7. Вкажить методики розрахунків по перевірці відсутності конденсації водяної пари в зовнішніх огороджуючих конструкціях.

 8. Возхдухопроніцаємость конструкцій, що захищають. Опір повітряпроникненню.

 9. Теплоізоляція будівель – головний резерв енергозбереження.

 10. Привести рекомендації до проектування огороджуючих конструкцій.


Аеродинаміка вентиляції

 1. Привести рівняння витрати.

 2. Привести рівняння Бернуллі.

 3. Привести рівняння кількості руху.

 4. Привести рівняння нерозривності.

 5. Привести рівняння руху.

 6. Вільні ізотермічні струмені.

 7. Вільні неізотермічні струмені.

 8. Принципи природної вентиляції.

 9. Природні канальні системи вентиляції.

 10. Аерація будівель.


Очищення вентиляційних викидів

 1. Аерозольні, пилові, газоподібні забруднювачі.

 2. Пилоосадочні камери.

 3. Жалюзійні пило й золоуловлювачі.

 4. Циклони. Батарейний циклон.

 5. Відцентрові пилоуловлювачі ротаційної дії.

 6. Димососи-золоуловлювачі.

 7. Фільтри.

 8. Динамічні газопромивники.

 9. Швидкісні газопромивники (скрубери Вентурі).

 10. Порожні й насадочні газопромивники.

 11. Барботажні й пінні газоочисні апарати.


Вентиляція

 1. Застосування повітряних завіс.

 2. Основні види місцевої витяжної системи вентиляції.

 3. Витяжна механічна система вентиляції. Привести схему.

 4. Припливна система вентиляції. Схема припливної камери.

 5. Класифікація систем вентиляції.

 6. Основні заходи щодо зниження шуму в системах вентиляції.

 7. Калорифер. Послідовність розрахунку калорифера.

 8. Послідовність розрахунку природної канальної системи вентиляції.

 9. Основні елементи системи вентиляції.

 10. Витяжні вентиляційні шахти.

 11. Які основні завдання аеродинамічного розрахунку?


Металознавство

1. Чим леговані сталі відрізняються від вуглеродних ? Області застосування.

2. Жароміцні й жаростійкі сталі.

3. Охарактеризуйте якісні сталі, їхні відмінні риси й правила маркування.

4. Леговані сталі й правила їхнього маркування.

5. Сутність процесів зварювання що плавиться й не плавиться електродом.

6. Правила маркування й область застосування латуні.

7. Нержавіючі сталі.

8. Виробництво сталі. Приведіть способи виробництва стали.

9. Конструкційні сталі, їхній різновид.

10. Технологічні властивості матеріалів і способи їхнього визначення.

11. Виробництво чавуну, способи маркування й область застосування.

12. Правила маркування й область застосування бронзи.

Теплогенеруючі установки

 1. Що таке паливо і які його види? Що таке елементний склад палива?

 2. Теплота згоряння палива й різновиди поняття теплоти згоряння різних видів палива.

 3. Теплові схеми теплогенеруючих установок з виробництвом пара, води й електроенергії.

 4. Процеси корозії в конвективних поверхнях ТГУ. Міри боротьби.

 5. Тепловий баланс теплогенератора.


Гідравлічні і аеродинамічні машини

 1. Як класифікуються нагнітачі за принципом дії й призначенню?

 2. Робота лопатевого колеса відцентрового нагнітача рівняння Ейлера.

 3. Характеристики нагнітачів методом накладення характеристик.

 4. Характеристики мережі їхня побудова метод розрахунку.

 5. Явище кавітації, його визначення. Міри боротьби.

 6. Дійсний тиск, що розвиває нагнітачем коефіцієнт тиску нагнітачів.


Кондиціонування повітря

 1. Центральні системи кондиціонування.

 2. Місцеві системи кондиціонування.

 3. Накреслити структурну й принципову схему кондиціонування повітря.


Технічна діагностика систем ТГП і В

 1. Наведіть нормативно-технічне забезпечення у технічній діагностиці.

 2. Опишіть правила безпеки при виконанні робіт по діагностичному контролю систем теплогазопостачання і вентиляції.

 3. Контроль стикових зварених з'єднань.

 4. Методи ультразвукового контролю. Ехо-імпульсний метод.

 5. Задачі технічної діагностики.

 6. Іспит вентиляційних пристроїв.

 7. Налагодження вентиляційних пристроїв.

 8. Технічне діагностування компресорів.

 9. Методи технічної діагностики.

 10. Параметри діагностування трубопроводів.

ІІ. Рекомендована литература


 1. Авдолимов Е. М. Реконструкция водяных теплових сетей. – Москва, Стройиздат, 1990. – 304 с.

 2. Арланов С.А., Степанов В.А. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. - М.: Высш. шк., 1986. - -224 с.

 3. Бережнов І.О., Шульга М.О. Улаштування і експлуатація теплових і газових мереж: Навч. посібник. - К.:НМК ВО, 1992. – 124 с.

 4. Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. - М.: Стройиздат, 1985. - 336 с.

 5. Говоров В.П., Зарецкий Е.Н., Рабкин Г.М. Производство вентиляционных работ . - М.: Стройиздат, 1982. - 312 с.

 6. Егиазаров А.Г. Устройство и изготовление вентиляционных систем. - М.: Высшая школа, 1987. - 304 с.

 7. Журавлев Б.А., Загальский Г.Я. и др. Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха. - М. Стройиздат, 1980. - 447 с.

 8. Капустянко П.А., Кузин А.К., Макаровский Е. Л. И др.. Альтернативная енергетика и энергосбережение: современное состояние и перспекитивы. Учебное пособие. – Харьков. 2004. - 312с.

 9. Манюк В. И. Каплинский Я. И. и др. Справочник. Наладка и эксплуатация водяных тепловых систем. – М., Стройиздат, 1988. – 432 с.

 10. Отопление / В.Н . Богословский, А.Н. Сканави. - М. : Строиздат, 1991.

 11. Павлов И.И., Федоров М.Н. Котельные установки и те6пловые сети. – Москва, Стройиздат, 1986. – 232 с.

 12. Пирков В.В. Особливості проектування сучасних систем водяного опалення. - К.: "Такі справи", 2003. - 176 с.

 13. Справочник сантехника. / И.А.Бережнов, В.Д. Кузнецов, В.В. Медведев и др. - Харьков: Прапор, 1987. - 205 с.

 14. СНиП 2.03.05-91* Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха/ Госстрой СССР- Москва: Стройиздат. 1991.

 15. СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети. – М. Стройиздат, 1988. – 46 с.

 16. СНиП 2.08.01 - 89 Жилые здания/ Госстрой СССР- Москва: Стройиздат. 1989.

 17. Справочник по теплоснабжению и вентиляции (изд-е 4) Книга 1-я. Р.В. Щекин, С.М. Кореневский, Г.Е. Бем и др. К.: "Будівельник", 1976, 416с.

 18. Справочник проетировщика. Отопление и горячее водоснабжение. И.Г. Староверов.,- М: Стройиздат,1991

 19. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция/ Н.В. Тихомиров, Э.С. Сергеенко – Москва: Стройиздат. 1991.

 20. Тихомиров Н.В., Сергиенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. - М.: Стройиздат, 1991. - 479 с.

 21. Хазанов И.С. Эксплуатация , обслуживание и ремонт вентиляционных установок машиностроительных предприятий. - М. Машиностроение.- 1976.- 294 с.

 22. Щекин И. Р. Повышение энергетической эффективности вентиляционно - отопительных систем. – Харьков. 2003, 160 с.

 23. Щекин И.Р. Повышение энергетической эффективности вентиляционно-отопительных систем. - Харьков, 2003

 24. Экономия топливно-энергетических ресурсов в строительстве/ Г.А. Исакович, Ю.Б. Слуцкий, - М.: Стройиздат, 1988.

 25. Эксплуатация инженерного оборудования зданий / М. С. Богусловский - М.: Стройиздат,1990

 26. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования./ В.Н. Богословский, - М. : Стройиздат, 1990


ІІІ. Ресурси

 1. www.mon.gov.ua;

 2. www.kname.edu.ua;

 3. www.cdo.kname.edu.ua;

 4. www.abt.kname.edu.ua;

 5. html//eprints.kname.edu.ua/;

 6. html//library.ksame.kharkov.ua:8080//.


ІV. Бібліотеки:

 1. ХНАМГ – 61002, м. Харків, вул. Революції,12, тел.:707-30-13.

 2. Обласна наукова – 61002, м. Харків, пров. Короленко,12.


V. Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів на питання фахових вступних випробувань


Оцінка “відмінно” ставиться, якщо дані відповіді на всі поставлені питання з кожного блоку програми. У відповідях допускаються окремі неточності, проте при цьому абітурієнт повинен добре орієнтуватись у виробничій ситуації і приймати вірні рішення.

Оцінка “добре” ставиться за відповіді на поставлені питання з кожного блоку програми, проте у відповідях студента містяться помилки, що можуть впливати на зниження кінцевих результатів рішень, які приймаються.

Оцінка “задовільно” ставиться за відповіді, що розкривають суть питань кожного із блоків програми без достатньої повноти та обґрунтованості рішень, що приймаються, якщо у відповідях було допущено невірне тлумачення окремих елементів технологічного процесу.

Оцінка “незадовільно” ставиться, якщо дані невірні відповіді на більшість питань.

Якщо абітурієнт отримав оцінку “відмінно”, “добре” або “задовільно” то він склав фахові вступні випробування.

Якщо абітурієнт отримав оцінку “незадовільно”, то він не склав фахові вступні випробування.


Голова предметної комісії

д.т.н., професор Капцов І.І.

Схожі:

Розрахунок теплообмінних апаратів iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електричні станції»
...
Розрахунок теплообмінних апаратів iconО. О. Алексахін Теплові режими мікрорайонних водопідігрівних установок
Монографія містить відомості про принципи функціювання централізованих систем гарячого водопостачання, результати визначення показників...
Розрахунок теплообмінних апаратів iconМетодичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему«Розрахунок та проектування апаратів киплячого шару» для студентів спеціальностей 090220, 090220 Обладнання
Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему «Розрахунок та проектування апаратів киплячого шару» для студентів...
Розрахунок теплообмінних апаратів iconТип модуля: обов'язковий Семестр: IV обсяг модуля
Карно, зворотний цикл Карно, цикли двигунів внутрішнього згоряння, термодинамічні основи компресорних машин, закони теплопровідності,...
Розрахунок теплообмінних апаратів iconНазва модуля: Термодинаміка та теплотехніка Код модуля: ттес 6002 С01
Карно, зворотний цикл Карно; цикли двигунів внутрішнього згоряння, термодинамічні основи компресорних машин; закони теплопровідності,...
Розрахунок теплообмінних апаратів iconНазва модуля: Технічна термодинаміка та тепломасообмін Код модуля: ттес 6024 С01
Карно, зворотний цикл Карно; цикли двигунів внутрішнього згоряння, термодинамічні основи компресорних машин; закони теплопровідності,...
Розрахунок теплообмінних апаратів iconНазва модуля: Технічна термодинаміка та тепломасообмін Код модуля: ттес 6061 С01
Карно, зворотний цикл Карно; цикли двигунів внутрішнього згоряння, термодинамічні основи компресорних машин; закони теплопровідності,...
Розрахунок теплообмінних апаратів iconКод модуля: ема 6033 со1 Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІ
Електричні машини систем автоматики. Проектування та сапр електричних машин та апаратів. Технологія виробництва І ремонту електричних...
Розрахунок теплообмінних апаратів iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІ обсяг модуля
Проектування та сапр електричних машин І апаратів. Технологія виробництва електричних машин І апаратів. Випробування та надійність...
Розрахунок теплообмінних апаратів iconОсновними навчальними дисциплінами кафедри є: Процеси та апарати хімічних І нафтопереробних виробництв
Розрахунок І конструювання машин та апаратів хімічних І нафтопереробних виробництв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи