Затверджую: Ректор хнамг icon

Затверджую: Ректор хнамг
Скачати 155.97 Kb.
НазваЗатверджую: Ректор хнамг
Дата02.08.2012
Розмір155.97 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Харківська національна академія міського господарства


Затверджую:

Ректор ХНАМГ

В.М. Бабаєв

«___» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА


вступного фахового комплексного іспиту


Видання офіційне


Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – магістр

Напрям підготовки – «Геодезія, картографія та землеустрій»

Спеціальність - 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології»

Статус – за вибором абітурієнтів


Чинний з дати затвердження


Харків – ХНАМГ – 2012

Програма розроблена на основі:

ОКХ ГСВО напряму підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», 2004 р.


ОПП ГСВО напряму підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», 2004 р.


СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра з напряму 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», 2007 р.


Програма розроблена:

зав. кафедри геоінформаційних систем та геодезії, д.т.н., професор Метешкін К.О., ст. викл. Глушенкова І.С.


Програма ухвалена:

Кафедрою геоінформаційних систем і геодезії

Протокол від «___» ______________ 2012 р. № _____

Зав. кафедрою _________________(Метешкін К.О.)


Вченою радою містобудівельного факультету

Протокол від «___» ______________ 2012 р. № _____

Декан______________________(Рищенко Т.Д.)

ЗМІСТ

Стор.

1 Загальні положення

4

2 Формування державної екзаменаційної комісії

5

3 Підготовка до вступного фахового іспиту

6

4 Організація і проведення вступного фахового іспиту

7

5 Підведення підсумків вступного фахового іспиту

10

6 Питання до складання вступного фахового іспиту

11

7 Рекомендована основна навчальна література

14

^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Вступний фаховий іспит проводиться згідно із стандартами вищої освіти МОНмолодьспорту України і навчальним планом Харківської національної академії міського господарства для конкурсного зарахування на продовження навчання за програмою підготовки «Магістр» абітурієнтів, які мають кваліфікацію бакалавр з геодезії, картографії та землеустрою.

До програми фахового іспиту включені такі нормативні професійні дисципліни: «Геодезія», «Картографія», «Вища геодезія», «Основи геоінформаційних систем», «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Супутникова геодезія», «Математична обробка геодезичних вимірів».

^ 2 ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


Прийом вступного фахового іспиту здійснюється Державною екзаменаційною комісією.

Державна екзаменаційна комісія формується на період проведення іспиту з числа науково-педагогічних працівників випускаючої кафедри геоінформаційних систем та геодезії у кількості трьох осіб на чолі з Головою, які є висококваліфікованими фахівцями у галузі геодезії та геоінформаційних систем. Голова Державної екзаменаційної комісії повинен мати науковий ступінь або вчене звання.

Персональний склад комісії затверджується ректором академії не пізніше як за місяць до початку вступного фахового іспиту.

Голова Державної комісії з вступного фахового іспиту затверджується ректором академії за узгодженням з деканом, приймальною комісією, навчальним відділом.

Розклад фахового іспиту затверджується першим проректором академії і доводиться до відома абітурієнтів не пізніше як за 2 тижні до його початку.

Іспит проводиться за білетами, складеними відповідно до програми фахового іспиту. Кожний білет складається з трьох теоретичних питань, які дають можливість перевірити знання абітурієнтів з фахових дисциплін, наведених в таблиці 1. Білети затверджуються на засіданні Вченої ради містобудівельного факультету.

У Державну екзаменаційну комісію до початку іспиту подаються такі документи:

  • наказ ректора академії про допуск абітурієнтів до державного іспиту;

  • екзаменаційні відомості;

  • довідка про загальний рейтинг абітурієнта з урахуванням результатів успішності на рівні підготовки «Бакалавр».

^ 3 ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ


Організаційна підготовка до вступного фахового іспиту проводиться згідно з розпорядженням ректора академії, випускаючою кафедрою геоінформаційних систем та геодезії разом з приймальною комісією, навчальним відділом, деканатом містобудівельного факультету, включає також підготовку за заздалегідь розробленим планом.

Для підготовки й складання вступних іспитів виділяється не менше шести навчальних днів, протягом яких організується проведення консультацій, самопідготовка абітурієнтів.

Перелік дисциплін, що виносяться на вступний іспит, і норми часу наведені в табл. 1.

Таблиця 1 - Перелік дисциплін і норми часу на консультації

Шифр дисципліни за навчальним планом

Назва дисципліни (за навчальним планом згідно ГСВО ОПП)

Норма часу на консультацію, годин

1.3.1

Геодезія

1

1.3.2

Математична обробка геодезичних вимірів

1

1.3.3

Вища геодезія

1

1.3.4

Фотограмметрія та дистанційне зондування

1

1.3.5

Картографія

1

1.3.6

Супутникова геодезія

1

1.3.7

Основи геоінформаційних систем

1
РАЗОМ

7


4 організація і проведення вступного фахового іспиту


До вступного фахового іспиту допускаються абітурієнти, які мають кваліфікацію бакалавра з геодезії, картографії та землеустрою відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій.

Вступний фаховий іспит проводиться письмово у формі відповідей на запитання екзаменаційного білета. Перелік питань, які входять до білетів, а також література, необхідна для підготовки наводиться нижче. У процесі підготовки відповідей абітурієнт може користуватися довідковою та нормативною літературою, в яку не включені приклади розрахунків.

Вступний іспит проводиться на відкритому засіданні комісії за наявності всіх її членів. На засіданні комісії можуть бути присутні представники ректорату, приймальної комісії, деканатів і громадських організацій академії. Тривалість вступного фахового іспиту для однієї групи абітурієнтів складає не більше трьох годин. Тривалість засідання Державної екзаменаційної комісії не повинна перевищувати шести годин на день.

Рішення щодо оцінки знань абітурієнта приймається Державною екзаменаційною комісією на закритому засіданні оцінюванням кожного питання окремо і підведенням загального середнього балу. За умов рівності кількості балів вирішальним є голос Голови.

Результати вступного фахового іспиту визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

«Відмінно» виставляється за наступних умов:

1. У відповіді мають місце міцні ґрунтовні знання, аргументовані висновки, переконливі й аргументовані власні судження.

2. Відповідь систематизована, узагальнена з проведеним глибоким аналізом фактів і подій, з оцінкою різноманітних процесів.

3. Творчий підхід до засвоєння матеріалу, повнота і правильність виконання завдання, прогнозуванням результатів від прийнятих рішень.

4. Вміння зв'язати теорію і практику, самостійно приймати проектні рішення, при цьому вміло використовуються добуті знання.

5. Вміння ставити і розв'язувати проблему, застосовувати різні принципи й методи в конкретних ситуаціях.

6. Чітке, послідовне викладання відповіді на папері.

«Добре» виставляється за наступних умов:

1. Мають місце деякі помилки несуттєвого характеру у відповіді при повних знаннях програмного матеріалу.

2. У відповіді проводиться аналіз, порівняння, обґрунтування, узагальнення теоретичного матеріалу.

3. Вміння висловити власну точку зору стосовно різноманітних процесів, допускаючи деякі несуттєві смислові та термінологічні помилки.

4. Вміння пов'язати теорію з практикою, самостійно приймати проектні рішення на достатньо професійному рівні, допускаються деякі неточності.

5. Переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на питання.

6. Не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень.

«Задовільно» виставляється за наступних умов:

1. Більша частина відповіді не достатньо висвітлює вивчений теоретичний матеріал, порушення логічної послідовності, наявність великої кількості неточностей у викладанні матеріалу.

2. У відповідях на питання не проведено аналіз, порівняння, обґрунтування, висновки щодо містобудівних процесів.

3. Переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на питання.

4. Не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень.

5. Вміння пов'язати теорію з практикою, приймати проектні рішення на елементарному рівні.

6. Недостатня повнота викладання матеріалу, але при обов'язковому виконанні (можливо з несуттєвими помилками) тих завдань, що пов'язані з розв'язанням практичних задач.

7. Утруднення при практичному втіленні прийнятих рішень.

«Незадовільно» виставляється за наступних умов:

1. Відповідь висвітлює частину вивченого матеріалу на елементарному рівні.

2. При відповіді на питання студент намагався дати певну характеристику процесу на елементарному рівні, користуючись обмеженим термінологічним та словниковим запасом.

3. Не вміння пов'язати теорію з практикою, приймати проектні рішення на елементарному рівні.

4. Відсутність знань з більшої частини матеріалу, погане засвоєння принципових положень курсу.

5. Наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань.

6. Невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що пов'язані з розв'язанням практичних задач.

7. Неграмотне і неправильне викладання відповідей на папері.

Протоколи засідання Державної екзаменаційної комісії зі вступного фахового іспиту, екзаменаційні відомості, екзаменаційні роботи з проставленими в них оцінками підписуються Головою і членами державної екзаменаційної комісії.

5 підведення підсумків вступного фахового іспиту


Результати фахового іспиту оголошуються абітурієнтам після оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії, але не пізніше доби від його закінчення. При цьому дається загальна оцінка відповідей абітурієнтів, відмічаються найбільш яскраві з них, характеризується рівень теоретичної підготовки бакалаврів.

Підсумки фахового іспиту обговорюються на засіданнях приймальної комісії, Вченої ради містобудівельного факультету, Вченої ради академії.

Рада містобудівельного факультету, кафедра геоінформаційних систем та геодезії за підсумками фахового іспиту розробляють і здійснюють відповідні пропозиції, заходи, спрямовані на подальше удосконалення викладання дисциплін професійного спрямування та підвищення якості професійної підготовки фахівців.

Приймальна комісія за підсумками фахового іспиту на конкурсній основі на підставі рейтингу з урахуванням результатів успішності на рівні підготовки «Бакалавр» та результатів фахового державного іспиту зараховують абітурієнтів до академії для продовження навчання за програмою підготовки «Магістр».

^ 6 ПИТАННЯ ДО СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ


6.1 Геодезія


Форма та розміри Землі. Система координат, масштаби та умовні знаки. Орієнтування ліній. Розв”язання задач на картах та планах. Принципи побудови геодезичних мереж. Вимірювання кутів. Вимірювання ліній. Вимірювання перевищень. Математична обробка геодезичних вимірів. Теодолітне знімання. Тахеометричне знімання. Мензульне знімання. Проектування полігонометрії згущення. Кутові виміри в полігонометрії. Лінійні виміри в полігонометрії. Безпосередня прив”язка. Прив”язка до близьких пунктів. Прив”язка до віддалених пунктів. Прив”язка до стінних знаків. Прив”язка з допомогою космічних методів. Визначення елементів приведення при прив”язних роботах. Попередня оцінка точності виміряних величин. Проектування векторних ліній на призму в проекції Гауса-Крюгера. Способи побудови висотних геодезичних мереж згущення. Проектування та закріплення висотних геодезичних мереж згущення. Польові і камеральні роботи при побудові висотних геодезичних мереж згущення. Планові державні мережі. Висотні геодезичні мережі.


6.2 Математична обробка геодезичних вимірів


Елементи теорії імовірностей. Елементи матеріальної статистики. Параметричний спосіб вирівнювання. Корелатний спосіб вирівнювання. Комбінований спосіб вирівнювання. Апроксимація функцій виміряних величин. Вирівнювання тріангуляції параметричним способом. Вирівнювання тріангуляції корелатним способом. Вирівнювання трилатерації параметричним та корелатним способами. Вирівнювання лінійно-кутових мереж.


6.3 Вища геодезія


Дослідження поверхні Земного еліпсоїда. Розв”язання головних геодезичних задач на поверхні Земного еліпсоїда та у просторі. Конформне зображення еліпсоїда на площині. Відхилення прямовисних ліній. Висоти. Редукційна проблема. Геодинамічні полігони.


6.4 Фотограмметрія та дистанційне зондування


Системи координат та елементи орієнтування координатного знімання. Залежність між координатами відповідних точок місцевості знімка. Залежність між координатами відповідних точок горизонтального та похильного знімка. Масштаб знімка. Навігаційне та фото знімальне обладнання. Складання проекту та виконання аерофотознімальних робіт. Способи трансформування знімків. Складання фотопланів. Теоретичні основи стереофотограмметрії. Елементи взаємного та зовнішнього орієнтування знімків. Елементи геодезичного орієнтування моделі. Аналоговий та аналітичний методи складання карт та планів. Ідея та основні процеси аналітичної фототріангуляції. Способи аналітичної фототріангуляції. Основні формули, технічні засоби та технології фототеодолітного знімання. Методи отримання цифрових знімків. Сканування та кореляція. Опрацювання зображень на цифрових фотограмметричних станціях. Фототелевізійні, телевізійні та радіолокаційні знімальні системи. Скануючи системи з використанням ПЗЗ-лінійних матриць. Цифрове ортотрансформування аерокосмічних зображень. Побудова моделі за цифровими зображеннями.


6.5 Картографія


Загальна теорія картографічних проекцій. Класифікація картографічних проекцій. Методи збору картографічної інформації. Складання карт. Видання карт.


6.6 Супутникова геодезія


Класифікація систем координат, їх перетворення. Оптичні і радіотехнічні способи спостереження супутників. Диференційні рівняння незбуреного руху. Елементи орбіти. Основні формули незбуреного руху. Диференційні рівняння збуреного руху. Диференційні рівняння для оскулюючих елементів орбіти. Геометричні задачі. Синхронні спостереження. Побудова супутникових геодезичних мереж. Сутність динамічних задач першого і другого типів. Визначення гармонік геопотенціалу по збуренню елементів орбіти.


6.7 Основи геоінформаційних систем

Завдання геоінформатики методи досліджень, зв`язок з науками про Землю. Компоненти геоінформаційної системи. Засоби збору даних до ГІС. Векторні моделі ситуації. Методи побудови ЦМР. Методика та сфери, застосування оверлейного, мережового та спеціалізованого аналізу. Організація вибірки з застовуванням SQL-мови. Тематичне картографування.


^ 7 РЕКОМЕНДОВАНА ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА


7.1 Геодезія


1. Геодезія: Підручник. Частина друга / Островський А. Л., Мороз
О. І., Тарнавський В. Л. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 564 с.

2. Геодезія / Загальна ред. С.Г. Могильного і С.П. Войтенка. – Донецьк, 2003. – 458 с.

3. Куштин И. Ф. Геодезия. Учебно-практическое пособие / И. Ф. Куштин – М. : Издательство ПРИОР, 2001. – 448 с.

4. Основи топографії. Навчально-методичний посібник / Войславський Л.К. – Харків: ХНАМГ. 2005 р. – 44 с.

5. Основні положення створення Державної геодезичної мережі України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 844

6. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500(ГКНТА-2.04-02-98). - К. : Головне управління геодезії, картографії та кадастру України, 1999.

7. Положення про встановлення місцевих систем координат // Топографо-геодезична та картографічна діяльність: Законодавчі та нормативні акти. В 2-х частинах. Міністерство екології та природних ресурсів України. - Вінниця: Антекс, 2002. - Ч. 2 – С. 96-98.


7.2 Математична обробка геодезичних вимірів


1. Метешкін К. О. Конспект лекцій з курсу «Математична обробка геодезичних вимирів» Модуль 1. Застосування основ теорії похибок у обробці геодезичних даних / К. О. Метешкін. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 138 с.


7.3 Вища геодезія


1. Печенюк О. О. Вища геодезія. Навчальний посібник. Частина 1 / О. О. Печенюк. – Чернівці : «Рута», 2006. – 99 с.

2. Огородова Л. В. Высшая геодезия. Часть ІІІ. Теоретическая геодезия / Л. В. Огородова. – М. : Геодезкартиздат, 2006. – 384 с.


7.4 Фотограмметрія та дистанційне зондування


1. Новицький В. В. Фотограмметрія. Конспект лекцій /
В. В. Новицький. – Х. : ХНАМГ, 2006. – 66 с.

2. Лисицин В.Э. Практикум по фотограмметрии и дистанционному зондированию – Харьков: ХНАГХ, 2006 – 200 с.

3. Лисицин В.Э. Методические указания к выполнению курсовой работы по фотограмметрии и дистанционному зондированию – Харьков: ХНАГХ, 2006 – 200 с.


7.5 Картографія


1. Берлянт А. М. Картография: учебник для вузов / А. М. Берлянт. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 336с.

2. Войславський Л. К. Картография. Вводная часть. Математическая картография. Конспект лекций / Л. К. Войславский. – Х. : Курсор, 2007. – 88 с.

3. Основи картографії: навчально-методичний посібник / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. Л. К. Войславський – Х. : ХНАМГ, 2005. – 39 с.


7.6 Супутникова геодезія


1. Яценков В. С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS NAVSTAR и ГЛОНАСС / В. С. Яценков. – М. : Горячая линия – Телеком, 2005. – 272 с.

2. Карлащук В. И. Спутниковая навигация. Методы и средства /
В. И. Карлащук, С. В. Карлащук. – М. : СОЛОН-Пресс, 2006. – 176 с.

3. Гофманн-Велленгоф Б. Глобальна система визначення місцеположення (GPS) / Б. Гофманн-Велленгоф, Г. Ліхтенеггер, Д. Коллінз. – К. : НАУКОВА ДУМКА, 1996. – 388 с.


7.7 Основи геоінформаційних систем


1. Шипулін В.Д. Основні принципи геоінформаційних систем /
В. Д. Шипулін. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 313 с.

2. Журкин И. Г. Геоинформационные системы / И. Г. Журкин,
С. В. Шайтура. – М. : «КУДИЦ-ПРЕСС», 2009. – 272 с.

3. Світличний О. О. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / О. О. Світличний, С. В. Плотницький. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с.

Схожі:

Затверджую: Ректор хнамг iconSheet 1: Підручник
Ректор хнамг проф. Л. М. Шутенко План видання навчально-методичної літератури хнамг на 2011 р
Затверджую: Ректор хнамг iconSheet 1: Підручник
Ректор хнамг проф. Л. М. Шутенко План видання навчально-методичної літератури хнамг на 2011 р
Затверджую: Ректор хнамг iconSheet 1: Підручник
Ректор хнамг проф. Л. М. Шутенко План видання навчально-методичної літератури хнамг на 2011 р
Затверджую: Ректор хнамг iconSheet 1: Підручник
Ректор хнамг проф. Л. М. Шутенко План видання навчально-методичної літератури хнамг на 2011 р
Затверджую: Ректор хнамг iconSheet 1: Підручник
Ректор хнамг проф. Л. М. Шутенко План видання навчально-методичної літератури хнамг на 2011 р
Затверджую: Ректор хнамг iconSheet 1: Робочі програми
Ректор хнамг проф. Л. М. Шутенко План видання навчально-методичної літератури (робочих програм) хнамг на 2011 р
Затверджую: Ректор хнамг iconКонспект Навчальні посібники Підручник Монографии
Ректор хнамг проф. Л. М. Шутенко План видання навчально-методичної літератури (робочих програм) хнамг на 2011 р
Затверджую: Ректор хнамг iconКонспект Навчальні посібники Підручник Монографии
Ректор хнамг проф. Л. М. Шутенко План видання навчально-методичної літератури (робочих програм) хнамг на 2011 р
Затверджую: Ректор хнамг iconЗатверджую” Ректор

Затверджую: Ректор хнамг iconЗатверджую” Ректор

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи