Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві
Скачати 120.85 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві
Дата02.08.2012
Розмір120.85 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра управління проектами в міському господарстві і будівництві

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ________________В.М. Бабаєв


20 березня 2012 р.ПРОГРАМА ФАХОВИХ

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Специфічні категорії

Спеціальність –

7.18010013 Управління проектами

8.18010013 Управління проектами

на базі раніш здобутого освітнього кваліфікаційного рівня:

бакалавр, спеціаліст, магістр.


Затверджено на засіданні кафедри

управління проектами в міському господарстві і будівництві

Протокол від 15 березня 2012 р.№ 8Харків 2012

^ 1. Загальні положення


Програма фахових вступних випробувань на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» за напрямом «Специфічні категорії» за спеціальністю 7.18010013, 8.18010013 – «Управління проектами», складена у відповідності з державним стандартом зі спеціальності. Попередній рівень освіти та (або) професійної підготовки: базова вища освіта (бакалавр), повна вища освіта (спеціаліст, магістр) відповідного напряму підготовки.

Підготовка за спеціальністю «Управління проектами» здійснюється на бюджетній та контрактній основі, за денною (1 рік) та заочною формами навчання (1,5 роки).

Прийом на навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Перелік завдань, що виносяться на екзамен:

 1. Написання есе на тему: «Чому Ви обрали спеціальність «Управління проектами» як професійну кваліфікацію для отримання вищої освіти»;

 2. Основи менеджменту.

Структура проведення іспиту: письмові роботи виконуються на спеціально підготовлених (проштампованих) бланках. Для кожного учасника передбачається окремий білет. В ході іспиту абітурієнт повинен написати есе на задану тему, відповісти на теоретичні тестові завдання з дисципліни «Основи менеджменту» та вирішити ситуаційне завдання з детальним поясненням рішення.

Форма проведення іспиту: письмова в аудиторії, де передбачене окреме місце для кожного учасника.

Час відведений на проведення іспиту: 3 академічні години без перерви (2 години 15 хвилин астрономічного часу).


^ 2. Анотація та ключові питання з дисципліни,

які виноситься на екзамен

2.1. Есе

Есе-це форма науково-дослідної роботи, являє собою вільне викладання авторської позиції відносно конкретної наукової проблеми.

Написання есе пропонується за наступною схемою:

– вступ;

– основна частина;

– заключення.

Максимальний бал що виставляється за завдання 40 балів.


^ 2.1.1. Порядок оцінювання есе
Критерії оцінки

Бали

1

Визначення предмету есе (наявність грамотної, розгорнутої відповіді на поставлене питання)

4

2

Визначення кола наукових понять і теорії, розуміння та правильне використання спеціальних термінів

4

3

Використання основних категорій аналізу, виділення причинно-наслідкових зв’язків

4

4

Застосування апарату порівняльних характеристик

4

5

Збереження логіки міркувань при переході від однієї частини до другої

4

6

Аргументація основних положень есе

4

7

Вміння робити проміжні та кінцеві висновки

4

8

Ілюстрація наукових понять відповідними практичними прикладами

4

9

Здатність давати особисту суб’єктивну оцінку по досліджуваній проблемі

4

10

Презентація есе, що включає в себе вміння розподілу есе на значеннєві частини

4


^ Оцінювання есе.

Відмінно:

1) у вступі чітко сформульована теза, що відповідає темі есе, виконане завдання цікаве для читача;

2) розподіл тексту на вступ, основну частину й висновок;

3) в основній частині логічно, складно й повно доводиться висунута теза;

4) висновок містить висновки, що логічно випливають зі змісту основної частини;

5) правильно (доречно й досить) використовуються різноманітні засоби зв'язку;

6) для вираження своїх думок абітурієнт не користується спрощено–примітивною мовою.

Добре:

1) у вступі чітко сформульована теза, що відповідає темі есе, у відомій мірі виконане завдання може зацікавити читача;

2) в основній частині логічно, складно, але недостатньо повно доводиться висунута теза;

3) висновок містить висновки, що логічно випливають зі змісту основної частини;

4) доречно використовуються різноманітні засоби зв'язку;

5) для вираження своїх думок абітурієнт не користується спрощено–примітивною мовою.

Задовільно:

1) у вступі теза сформульована нечітко або не цілком відповідає темі есе;

2) в основній частині висунута теза доводиться недостатньо логічно (переконливо) і послідовно;

3) висновок, висновки не повністю відповідають змісту основної частини;

4) недостатньо або, навпаки, надмірно використовуються засоби зв'язку;

5) мова роботи в цілому не відповідає рівню бакалавра.

Незадовільно:

1) у вступі теза відсутня або не відповідає темі есе;

2) в основній частині немає логічного послідовного розкриття теми;

3) висновки не випливають із основної частини;

4) засоби зв'язку не забезпечують послідовність викладу;

5) відсутній розподіл тексту на вступ, основну частину й висновок.

6) мову роботи можна оцінити як «примітивна».

(будь-які два останніх пункти відповідають оцінці «незадовільно»)

^ Оцінка не ставиться:

1) робота написана не за запропонованою темою

2) у роботі один абзац і більше запозичені з якого-небудь джерела.


Штрафні бали нараховуються за наступні недоліки в роботі:


^ Тип помилки

Кількість штрафних балів

/ (вживання зайвого слова)

0,1

^ (пропуск слова/слів)

0,1

Sp (орфографія)

0,1

P (пунктуація)

0,1

Art (артикль)

0,2

Prep (прийменник)

0,2

Ww (вибір слова)

0,5

Wo (порядок слів)

0,5

Gr (граматика)

0,5

T (часова форма)

0,5

Str (структура)

0,5

St (стиль)

0,3

Log (логіка)

0,5

M / Sense (сенс)

(будь-яка помилка, яка позбавляє речення змісту)


1
  1. ^ Основи менеджменту


Мета дисципліни: - отримання практичних і теоретичних знань з сучасного менеджменту, організаційних і управлінських відносин як складової частини суспільних відносин. Формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, аналітичного та критичного мислення, вміння демонструвати різні позиції та точки зору, прийняття адекватних управлінських рішень.

^ Предмет дисципліни: – загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку систем управління організацією; управлінських відносин.


Перелік питань, що виносяться на екзамен

 1. Менеджмент: загальна характеристика.

 2. Основні функції менеджменту.

 3. Методи управління в менеджменті.

 4. Менеджмент як особлива професійна діяльність.

 5. Види діяльності менеджерів.

 6. Ролі менеджерів.

 7. Розвиток управлінської науки в Україні.

 8. Еволюція управлінської думки.

 9. Виникнення й розвиток практики управління. Управлінські революції.

 10. Історія управління як науки. Школи менеджменту.

 11. Школа наукового управління.

 12. Адміністративна (класична) школа управління.

 13. Школа людських відносин.

 14. Школа науки управління або кількісна школа.

 15. Поняття організації і її ознаки.

 16. Концепція життєвого циклу організації.

 17. Формальні й неформальні організації.

 18. Види організацій і способи їхнього створення в Україні.

 19. Закони організації

 20. Типи організаційних структур.

 21. Переваги й недоліки основних організаційних структур управління (лінійна, лінійно-функціональна, функціональна, дивізіональна, матрична).

 22. Основні внутрішні змінні організації.

 23. Аналіз внутрішнього середовища організації.

 24. Аналіз зовнішнього середовища організації

 25. Фактори впливу на організацію середовища прямого впливу.

 26. Фактори впливу на організацію середовища непрямого впливу.

 27. Основи теорії прийняття рішень.

 28. Процес прийняття рішень.

 29. Середовище прийняття рішень.

 30. Фактор часу при прийнятті управлінських рішень.

 31. Організаційні рішення.

 32. Методи обґрунтування управлінських рішень.

 33. Сутність планування як функції управління.

 34. Види планів.

 35. Управління по цілям МВО.

 36. Мети управлінського планування.

 37. Стратегічне планування.

 38. Поняття й сутність мотивації.

 39. Теорія ієрархій потреб Абрахама Маслоу;

 40. Теорія ERG Клейтона Альдерфера;

 41. Теорія потреб Дэвида МакКлеланда;

 42. Теорія мотиваційної гігієни Фредеріка Герцберга.

 43. Теорія очікувань В. Врума;

 44. Теорія справедливості С. Адамса;

 45. Модель Портера - Лоулера.

 46. Методи менеджменту.


Перелік джерел для підготовки до вступних фахових випробувань

З дисципліни «Управління проектами»:


1. Бабаєв В.М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.000003 – «Управління проектами». – Харків: ХНАМГ, 2006.-244 с.

2. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинські В. В. Управління проектами: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 281 с.

3. Богданов В. Управление проектами в Microsoft Project 2002. – СПб.: Питер, 2003. – 640 с.

4. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Управление проектами. Учебное пособие. -  Омега – Л, 2004 г.,  664 с., ISBN 5-98119-285-2.

5. Москвин В. А.,  Управление рисками при реализации инвестиционных проектов - Финансы и статистика, 2004 г., 352 с., ISBN 5-279-02675-1.

6. Словник-довідник з питань управління проектами/ За ред.. С.Д. Бушуєва. – К.: Ділова Україна, 2001. – 640 с.

7. Управление проектами. Зарубежный опыт / Под ред. В.Д. Шапиро. – СПб.: ДваТрИ, 1993.


З дисципліни «Основ менеджменту»:


 1. Андрушків Б.М. Основи менеджменту / Б.М. Андрушків, О.Є. Кузьмін,– Львів, Видавництво "Світ", 1995. – 294 с.

 2. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф / Сокр. пер. с англ./ Научн. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

 3. Веснин В.Р. Основы менеджмента / В.Р. Веснин / Учебник. – М.: Институт международного права и экономики. Издательство «Триада, Лтд», 1997. – 384 с.

 4. Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов / Учебник, – 3-е изд. – М.: Гардарика, 1999. – 528 с.

 5. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М., Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 1998. – 800 с.

 6. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів / Н.П. Тарнавська, Р.М. Пушкар/ – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456 с.

 7. Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента / Ф. Тейлор / - М.: Контролинг, 1991.

 8. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник / Ф. І. Хміль – К: Академвидав, 2003.

 9. Шегеда А.В. Основы менеджмента: Учеб. Пособие / А. В. Шегеда – К: Т-во «Знання», КОО, 1998.

 10. Яккока Л. Карьера менеджера / Л. Яккока / - М.: Прогресс, 1991.


^ 3. Структура екзаменаційних білетів:


1. Кожен білет містить завдання з написання есе за вказаною темою, 20 теоретичних тестових завдань з дисципліни – «Основи менеджменту», одне ситуаційне завдання.


2. Оцінювання екзаменаційного білету:

Перше завдання – есе максимум отриманих балів – 40. Детальний порядок оцінювання наведено у пункті 2.1.1. даної програми.

Друге завдання – теоретичні тестові запитання з дисципліни «Основи менеджменту» – максимальний бал – 20.

Третє завдання – ситуаційна задача. Головним завданням є здатність до прийняття адекватного управлінського рішення – максимальний бал – 40 балів.

Максимальний бал за екзаменаційний білет складає – 100 балів!


Оцінювання знань за 5-бальною системою

за національною шкалою:


Оцінку „відмінно” ставлять, коли абітурієнт дає абсолютно правильні відповіді на теоретичні питання. При виконанні практичного завдання студент застосовує системні знання навчального матеріалу.

^ Оцінка „дуже добре”. Теоретичні запитання розкрито повністю на основі програмного і додаткового матеріалу. При виконанні практичного завдання абітурієнт застосовує узагальнені знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою дисципліни.

^ Оцінка „добре”. Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано взагалі правильно, але мають місце окремі неточності .

^ Оцінка „задовільно”. Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при викладанні матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння абітурієнт застосовує навчальний матеріал, припускає помилки.

^ Оцінка „задовільно (достатньо)”. Теоретичні питання розкрито неповністю, з суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання абітурієнт припускається значної кількості помилок та зустрічається зі значними труднощами.

^ Оцінка „незадовільно”. Теоретичні питання нерозкриті. Абітурієнт не може виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на елементарному рівні.

^ Оцінка „незадовільно”. Теоретичні питання нерозкриті. Абітурієнт не може виконати практичні завдання.


Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань студентів


Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS


ECTS оцінка


% набраних балів

ВІДМІННО


Відмінно – відмінне виконання лише з незначними помилками


А

більше

90-100


ДОБРЕ


Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилкамиВ

більше

80-100 включно


ДОБРЕ

Добре – у загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

більше 70-80 включно

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

D

більше 60-70 включно

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

більше

50-60 включно

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим як перездати тест

FX

більше 26-50 включно

Незадовільно – необхідна подальша робота з повторним вивченням змістовного модуля

F

від 0-25 включноСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики
Методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 000003; 000003...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства в. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова
Рекомендовано кафедрою „Інформаційних систем І технологій в міському господарстві”, протокол №79 від 31. 08. 11 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства в. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова
Рекомендовано кафедрою „Інформаційних систем І технологій в міському господарстві”, протокол №79 від 31. 08. 11 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства а. Є. Ачкасов, О. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Рекомендовано кафедрою „Інформаційних систем І технологій в міському господарстві”, протокол №79 від 31. 08. 11 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Рекомендовано кафедрою інформаційних систем І технологій в міському господарстві, протокол №30 від 30. 06. 06 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства управління проектами
Завдання І методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління проектами» (для студентів 4...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра ет мінєєва ю. В

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Краївська І. А. Особливості обліку в міському господарстві: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 0501 "Економіка...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві iconУдк 65. 014 Автор: Фесенко Т. Г
Фесенко Т. Г. – к т н., доцент кафедри управління проектами в міському господарстві І будівництві Харківської національної академії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи