Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства програма фахових вступних випробувань на навчання icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства програма фахових вступних випробувань на навчання
Скачати 273.67 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства програма фахових вступних випробувань на навчання
Дата02.08.2012
Розмір273.67 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАІНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ СПЕЦИФІЧНИХ КАТЕГОРІЙ

8.18010014 «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ»

КВАЛІФІКАЦІЇ

2414.2 «ПРОФЕСІОНАЛ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»

2414.2 «АНАЛІТИК З ПИТАНЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»
^ Відповідальний за підготовку програми:

завідувач кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту»

д.е.н., професор Момот Т.В.


Харків – ХНАМГ – 2012

Програма фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки», 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» / Світлична В.Ю.; Харк. нац. акад. міськ. госп.-ва. – Харків: ХНАМГ, 2012. – 28с.
Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу і розроблена на підставі бази підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
Автор: В.Ю. Світлична
Рецензент: Т.В. Момот
Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол №17 від «26» червня 2012 р.ЗМІСТСтор.

Вступ………………….………………………………………………………

5

1.1 Підготовка до фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою», формування фахової екзаменаційної комісії…

10

1.2 Вимоги до комплекту екзаменаційних завдань………………...………

12

1.3 Процедура проведення фахових випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»…………………………………...………………...

13

2. Перелік питань з дисциплін:

2.1 «Теорія безпеки соціальних систем» …………………………….

14

2.2 «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки».….

14

2.3 «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки»……………………………………...………………………….

14

2.4 «Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні» …………………………………………………..

15

2.5 «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки»…………………………………………………..

15

2.6 «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві»………………….……………………………………….

16

2.7 «Професійна психологія»…………………………………………..

16

2.8 «Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки»………………………………………

16

2.9 «Охорона праці в галузі безпеки»…………………………………

17

2.10 «Цивільний захист»……………………………………………….

17

3. Критерії оцінювання результатів фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»………………………………………...

18

4. Підведення підсумків фахових вступних випробувань………………..

22

Список джерел ……………………………………………………………….

23

ВСТУП


Досягнення стійких темпів розвитку та позитивних результатів діяльності підприємств безпосередньо залежить від ефективності системи їх фінансової безпеки. Сучасний непередбачуваний хід розвитку світової економіки обумовлює необхідність розробки кожним суб’єктом господарювання дієвої системи фінансово-економічної безпеки, спроможної мінімізувати існуючі загрози його фінансовій стійкості та підвищити безпеку подальшого функціонування. Нині вітчизняні підприємства постали перед нагальною проблемою забезпечення професіоналами в сфері фінансово-економічної безпеки.

Зазначені фахівці, ґрунтуючись на знаннях економіко-правових засад функціонування й управління підприємств та специфіки здійснення їх фінансово-економічної діяльності, здатні організовувати систему економічної безпеки цих підприємств.

Висококваліфікований професіонал та аналітик з фінансово-економічної безпеки, маючи у своєму розпорядженні певний обсяг знань з фінансів, економіки, права, менеджменту, володіє знаннями з психології управління та антикризового управління, фінансового моніторингу та податкового менеджменту, корпоративного управління та бізнес адміністрування. Отже, фахівець з управління фінансово-економічною безпекою першочергово ставить перед собою завдання та набуває вміння та навички із управління захистом комерційної таємниці підприємства, організації управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки, стратегічного та інноваційного менеджменту у сфері фінансово-економічної безпеки, кадрової безпеки підприємства, а також отримує ґрунтовну підготовку з методів боротьби з економічною злочинністю, вітчизняного і світового досвіду організації попередження правопорушень в економічній сфері, корпоративних конфліктів (рейдерства) і методів їх подолання та основ національної безпеки держави.

Таким чином, професіонал та аналітик з фінансово-економічної безпеки здійснює моніторинг і передбачення можливих загроз, що призводять до кризового стану, забезпечує заходи антикризового управління, організовує систему важелів із мінімізації зовнішніх і внутрішніх загроз фінансово-економічному стану підприємства.

Метою фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки», 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» виступає з’ясування рівня теоретичних знань та практичних умінь і навичок, необхідних для опанування магістерських програм за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою».

Згідно п.6.1 Галузевого стандарту вищої освіти з підготовки фахівців за спеціальністю специфічних категорій «Управління фінансово-економічною безпекою» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» кваліфікації «Професіонал з фінансово-економічної безпеки» та «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» для ефективного забезпечення реалізації завдань освіти і професійної підготовки, які визначаються в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, вступники проходять конкурсний відбір. Вступні іспити проводяться державною мовою (п.6.2 ГСВО). Громадяни інших держав (згідно вимог п.6.3 ГСВО) приймаються на навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки», 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» на підставі міжнародних договорів на умовах, визначених цими договорами, а також договорів, укладених навчальним закладом із зарубіжними навчальними закладами, організаціями, або індивідуальних договорів, контрактів.

Вагомим фактором проведення вступних випробувань виступають вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра вступники повинні мати здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Кафедрою «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» ХНАМГ розроблені та затверджені засоби діагностики якості вищої освіти для кількісного і якісного оцінювання знань студентів, які навчаються в ХНАМГ за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою». Засобами діагностики для фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр виступають завдання за відповідними нормативними дисциплінами: «Теорія безпеки соціальних систем», «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки», «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки», «Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні», «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки», «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві», «Професійна психологія», «Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки», «Охорона праці в галузі безпеки» та «Цивільний захист».

При формуванні структури фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» враховано вимоги Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо нормативного змісту підготовки фахівців цього освітньо-кваліфікаційного рівня. Враховано також основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу.

Зміст кожного розділу фахових вступних випробувань представлено розгорнутою програмою дисциплін. Програма фахових вступних випробувань побудована на основі:

– Галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки магістрів за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації «Професіонал з фінансово-економічної безпеки» та «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки»;

– навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» кваліфікації «Професіонал з фінансово-економічної безпеки» та «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки»;

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни «Теорія безпеки соціальних систем»;

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки»;

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки»;

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни «Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні»;

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки»;

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві»;

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни «Професійна психологія»;

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни «Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки»;

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі безпеки»;

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни «Цивільний захист».

Програму фахових вступних випробувань розроблено викладачами з урахуванням вимог навчального плану. Вона знайомить студентів з методикою підготовки до фахових вступних випробувань, висвітлює питання з циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. Зміст програми охоплює основну проблематику дисциплін, які дають змогу перевірити і оцінити набутий необхідний рівень знань та практичних навичок бакалавра. Програма фахових вступних випробувань має таку структуру:

1. Загальна частина (висвітлює організаційні питання проведення фахових вступних випробувань).

2. Перелік дисциплін, за якими будуть атестуватися вступники, та зміст кожного розділу (назва розділу програми фахових вступних випробувань відображає напрямок майбутньої діяльності).

3. Критерії оцінювання фахових вступних випробувань.

4. Список рекомендованої літератури.

1.1 ПІДГОТОВКА ДО ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ СПЕЦИФІЧНИХ КАТЕГОРІЙ 8.18010014 «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ», ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


Організаційна підготовка до фахових вступних випробувань проводиться згідно з розпорядженням ректора ХНАМГ кафедрою «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» разом з навчальним відділом, деканатом Факультету «Економіка і підприємництво», а також включає підготовку за заздалегідь розробленим планом.

Прийом фахових вступних випробувань здійснюється фаховою екзаменаційною комісією, яка створюється кожного навчального року. Фахова екзаменаційна комісія формується з числа професорсько-викладацького складу кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» у кількості трьох осіб, на чолі з головою – висококваліфікованим фахівцем в області фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, який має вчену ступінь або звання.

Голова фахової екзаменаційної комісії з фахових вступних випробувань затверджується ректором, за погодженням з деканом, навчальним відділом. Для оформлення протоколів комісії призначається секретар.

Екзамен проводиться за білетами, складеними у відповідності з програмою фахових вступних випробувань. Кожний білет складається з 5 теоретичних завдань, які дають можливість перевірити знання студентів з дисциплін: «Теорія безпеки соціальних систем», «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки», «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки», «Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні», «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки», «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві», «Професійна психологія», «Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки», «Охорона праці в галузі безпеки» та «Цивільний захист». Білети затверджуються на засіданні Вченої ради (факультету економіки і підприємництва).

До фахових вступних випробувань допускаються вступники, які мають базову економічну, юридичну чи технічну освіту за ОКР не нижче бакалавра. Фахові вступні випробування проводиться письмово у формі відповідей на запитання білета. У процесі підготовки відповідей вступник може користуватися програмами дисциплін, що увійшли до державного екзамену, а також нормативними матеріалами.

Фахові вступні випробування проводяться на відкритому засіданні комісії за наявності не менше трьох її членів: на засіданні комісії можуть бути присутні представники ректорату, деканатів та громадських організацій Академії. Тривалість фахових вступних випробувань – не більше трьох годин.

Тривалість засідання фахової екзаменаційної комісії не повинна перевищувати шести годин на день.

^ 1.2 ВИМОГИ ДО КОМПЛЕКТУ ЕКЗАМЕНАІІЙНИХ ЗАВДАНЬ


В процесі підготовки до проведення фахових вступних випробувань перед членами фахової екзаменаційної комісії стоїть завдання підготувати комплект екзаменаційних завдань. Підготовка переліку питань білетів повинно бути чітко спрямованим на реалізацію змісту освіти майбутніх фахівців у галузі управління фінансово-економічною безпекою. Під змістом освіти розуміється соціальна адаптована система знань, умінь та навичок, зумовлена цілями і потребами особи, суспільства, держави.

Система екзаменаційних завдань сформована шляхом експертної оцінки кожного завдання і їх сукупності та охоплює всі змістові модулі з комплексу нормативних дисциплін, які визначено у освітньо-професійній програмі підготовки.

Кожен білет має забезпечити пропорційне представництво всіх визначених до фахових вступних випробувань дисциплін та різноманітних змістовних модулів зі складу кожної з цих дисциплін. Кількість варіантів екзаменаційних завдань фахових вступних випробувань має бути не меншою за 50.

Варіанти завдань повинні мати чітке професійне спрямування. У розроблених варіантах завдань реалізується принцип комплексності з питань засад управління фінансово-економічною безпекою підприємств та організацій в Україні.


^ 1.3 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ СПЕЦИФІЧНИХ КАТЕГОРІЙ 8.18010014

^ «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ»


1. На першому етапі – здійснення письмового або комп'ютерного екзамену протягом 1 астрономічної години.

2. Фахова екзаменаційна комісія відкриває конверт з комплектом екзаменаційних завдань.

3. Отримавши білет, кожен вступник у бланку відповідей фіксує номер свого варіанту. Вступник обов’язково підписує бланк.

4. Бланк оцінювання через 60 хвилин здається комісії разом з екзаменаційним білетом.

5. У разі проведення комп'ютерного тестування використовуються програми, які забезпечують можливість рівномірного представництва тестових завдань пропорційно за розділами, сформованими відповідно до дисциплін.


^ 2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН:


2.1 «ТЕОРІЯ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ»


1. Визначальні етапи еволюції поняття «економічна безпека» та місце економічної безпеки підприємництва в системі безпеки світової та національної економіки.

2. Визначення науки «безпекознавство», об’єкту і місця науки.

3. Визначення предмета і метода науки «безпекознавство». Основні завдання вивчення науки.

4. Зміст терміну «загроза економічній безпеці підприємства». Прийнята класифікація загроз. Поняття «внутрішні та зовнішні загрози».

5. Перелік основних внутрішніх виробничих функціональних складових оцінки економічної безпеки підприємства. Перелік груп і прикладів показників для оцінки фінансової складової економічної безпеки.


^ 2.2 «Комплексне забезпечення

фінансово-економічної безпеки»

1. Сутність економічної безпеки та її рівні.

2. Національні економічні інтереси та загрози.

3. Економічна безпека держави: суб’єкти системи забезпечення національної безпеки України; об’єкти національної безпеки України; основні принципи забезпечення національної безпеки України.

4. Економічна безпека регіону.

5. Економічна безпека підприємства: цілі, завдання, основні елементи системи економічної безпеки підприємства.

6. Роль і місце фінансової безпеки банків у системі забезпечення фінансової безпеки держави.

7. Основні інструменти забезпечення фінансової безпеки банків.

8. Принципи забезпечення фінансової безпеки банків.

9. Фінансова діагностика в комплексі фінансової безпеки банків.

10. Контроль та оцінка в системі фінансової безпеки банків.

11. Корпоративні конфлікти – визначення та сутність. Характеристика джерел виникнення корпоративних конфліктів.

12. Рейдерство, як антисуспільне явище, його сутність та форми прояву в країнах СНД.

13. Поглинання як форма розвитку великого бізнесу. Протиправне поглинання його зміст та сутність.

14. Конфлікт: зміст, структура, форми прояву.

15. Структура конфлікту та класифікація конфліктів.


^ 2.3 «Інформаційно-аналітичне забезпечення

економічної безпеки»

1. Основні напрямки й етапи аналітичної роботи. Функції аналітичного підрозділу.

2. Утримування й основні види аналітичних звітів. Класифікація методів аналізу інформації.

3. Методика побудови корпоративної системи захисту інформації й формування організаційної політики безпеки

4. Стандарти й безпека інформаційних ресурсів.

5. Вітчизняні й міжнародні стандарти безпеки інформаційних систем.


^ 2.4 «Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні»

1. Проблеми правового захисту комерційної таємниці в Україні.

2. Юридичне закріплення права підприємства на комерційну таємницю.

3. Допуск та доступ до комерційної таємниці.

4. Правове регулювання порядку збереження комерційної таємниці при укладанні господарських договорів, веденні ділових переговорів.

5. Відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю.


^ 2.5 «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки»

1. Зміст поняття «стратегія сфери фінансово-економічної безпеки».

2. Види стратегії: види та характеристика.

3. Характеристика системи стратегічного вимірювання.

4. Сутність, види і фактори конкуренції в сфері фінансово-економічної безпеки.

5. Прийняття стратегічних управлінських рішень в контексті впровадження системи фінансово-економічної безпеки на підприємствах.


^ 2.6 «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві»

1. Узагальнення активів і капіталу в балансі підприємства.

2. Методи обліку витрат виробництва й калькулювання собівартості продукції.

3. Аналіз навколишнього середовища підприємства. Стратегічне управління.

4. Економічна безпека держави та способи її забезпечення.

5. Сутність економічних ризиків і їх вимірювання.


^ 2.7 «Професійна психологія»

1. Визначення поняття «людський чинник». Психологія управління.

2. Порядок оцінки психологічного стану працівників підрозділу економічної безпеки.

3. Складання планів розвитку персоналу служби економічної безпеки підприємства.

4. Заходи із мотивації діяльності із забезпечення економічної безпеки підприємства.

5. Психологія особистої відповідальності за стан економічної безпеки підприємства.


^ 2.8 «Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки»

1. Поняття методології. Методологічні основи сучасної науки.

2. Визначення мети, предмету та об’єкту дослідження, задач, які необхідно вирішити протягом дослідження.

3. Особливості використання загальнонаукових методів дослідження у конкретній науці.

4. Організація наукового експерименту.

5.


^ 2.9 «Охорона праці в галузі безпеки»

1. Зміст поняття «охорона праці». Нормативне регулювання охорони праці в Україні.

2. Принципи державної політики України в галузі охорони праці.

3. Забезпечення ергономічних вимог на робочих місцях працівників.

4. Необхідність застосування системи пожежної безпеки, як комплексу організаційних заходів і технічних засобів.

5. Порядок розробки рекомендацій щодо покращення стану безпеки праці та підвищення ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.


^ 2.10 «Цивільний захист»

1. Зміст поняття «надзвичайна ситуація» згідно Державного класифікатора 019:2010 «Класифікатор надзвичайних ситуацій».

2. Класифікація надзвичайних ситуацій, в залежності від їх впливу на безпеку функціонування об'єктів економіки.

3. Визначення характеру техногенних надзвичайних ситуацій.

4. Класифікація техногенних надзвичайних ситуацій.

5. Захист в надзвичайних ситуаціях: організація здійснення, характерні особливості реалізації.


2.11^ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Сутність фінансового менеджменту.

2. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту.

3. Поняття, види та значення грошових потоків для підприємства.

4. Методи аналізу фінансової звітності.

5. Поняття банкрутства та методи його прогнозування.


3. Критерії оцінювання результатів фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»


Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки», 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» передбачають атестацію вступників за циклом професійних дисциплін, що дозволяє оцінити професійний рівень, а також рівень їх інтелектуального потенціалу.

При прийнятті фахових вступних випробувань враховуються наступні критерії оцінювання: знання навчального матеріалу професійних дисциплін; уміння застосовувати теоретичні знання на практиці та вирішення прикладних завдань; загальна та професійна мова відповіді; рівень фахової підготовленості вступника, вміння поєднувати теоретичні знання із практичними; якість доповіді (обґрунтованість, чіткість, стислість), здатність впевнено та правильно відповідати на теоретичні питання і обґрунтовувати практичні дії, здібність вступника логічно будувати свою доповідь, аргументовано відстоювати власну точку зору.

У разі проведення тестування фахова екзаменаційна комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і зазначає співпадання (правильні відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і зазначає кількість правильних відповідей та проставляє оцінку за відповіді.

Таким чином, оцінювання фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра відбувається відповідно до визначених об'єктивних критеріїв. Результати оцінювання фахових вступних випробувань полягають у наступному:

1) Оцінка «відмінно» – виставляється за наступних умов:

– творчий підхід до засвоювання матеріалу, повнота і правильність виконання завдання;

– вміння застосовувати різні принципи і методи в конкретних ситуаціях;

– глибокий аналіз фактів та подій, спроможність прогнозування результатів від прийнятих рішень;

– чітке, послідовне викладання відповіді на папері;

– вміння пов’язати теорію і практику.

2) Оцінка «добре» – виставляється за наступних умов:

– мають місце деякі непринципові помилки несуттєвого характеру у викладанні відповідей при повних знаннях програмного матеріалу;

– переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на питання;

– не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень;

– вміння пов’язати теорію з практикою.

3) Оцінка «задовільно» – виставляється за наступних умов:

– репродуктивний підхід до засвоювання та викладання матеріалу;

– недостатня повнота викладання матеріалу, але при обов’язковому виконанні (можливо з несуттєвими помилками) тих завдань, що пов’язані з розв'язанням практичних задач;

– неглибокі знання основного матеріалу, наявність великої кількості неточностей у викладанні матеріалу;

– нечітке викладання матеріалу на папері, порушення логічної послідовності при викладанні матеріалу;

– утруднення при практичному втіленні прийнятих рішень.

4) Оцінка «незадовільно» – виставляється за наступних умов:

– відсутність знань по більшій частині матеріалу, погане засвоєння принципових положень дисциплін;

– наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань;

– невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що пов'язані з розв'язанням практичних задач;

– неграмотне і неправильне викладання відповідей на папері.


^ 4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Обговорення результатів фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки», 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки»у відношенні до кожного вступника проводиться на закритому засіданні фахової екзаменаційної комісії. При визначенні підсумкової оцінки члени комісії користуються обчисленням її як середнього арифметичного показника.

Рішення щодо оцінки знань студента приймається фаховою екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, які приймали участь у засіданні. За умов рівності кількості голосів вирішальним є голос голови.

Результати фахових вступних випробувань оголошуються вступникам. При цьому дається загальна оцінка виконання завдань вступників, відмічаються високо професійні та ґрунтовні роботи, характеризується рівень їх теоретичної підготовки.

Після закінчення роботи фахової екзаменаційної комісії з фахових вступних випробувань її голова складає звіт.

Підсумки фахових вступних випробувань обговорюються на засіданні Вченої ради Академії, ради факультету «Економіка і підприємництво», кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту».

Ректорат Харківської національної академії міського господарства, рада факультету «Економіка та підприємництво», кафедра «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» за підсумками фахових вступних випробувань розробляють та здійснюють відповідні заходи, спрямовані на подальше удосконалення викладання дисциплін професійного спрямування, підвищення якості професійної підготовки фахівців.

^ СПИСОК ДЖЕРЕЛ


Нормативні посилання:


1. Конституція України: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004р.: станом на 1 січня 2006р.]. – К.: Мін.-во Юстиції України, 2006. – 124с.

2. Господарський кодекс України: [закон України: офіц. текст: за станом на 19 січня 2012р.] // Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – С.303. – Ст.462.

3. Цивільний кодекс України: [закон України: офіц. текст: за станом на 8 березня 2011р.] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15&c=1#Public.

4. Про банки і банківську діяльність: [закон України: офіц. текст: за станом на 7 грудня 2000р.] // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №5-6. – Ст.30.

5. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: [закон України: офіц. текст: за станом на 16 липня 1999р. із змінами, внесеними Законом України від 9 лютого 2006р.] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – №46. – ст.391.

6. Про захист економічної конкуренції: [закон України: офіц. текст: за станом на 11 січня 2001р.] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – №12.

7. Про основи національної безпеки України: [закон України: офіц. текст: за станом 19 липня 2003р. № 964-IV] // Офіційний вісник України – 2003. – № 29. – С.38.

8. Про охоронну діяльність: [закон України: офіц. текст: за станом 17 листопада 2011р.]. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

9. Про охорону праці: [закон України: офіц. текст: за станом на 21 листопада 2002р., із змінами, внесеними Законом України від 25 березня 2005р.] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – №35. – ст.491.

10. Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): [постанова Кабінету Міністрів України: офіц. текст за станом на 20 січня 1998 р. №65] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show.

11. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: [декрет Кабінету Міністрів України: офіц. текст за станом на 12 січня 2012 р. №4205-17] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/15-93.

12. Про цивільну оборону України: [закон України: офіц. текст: за станом на 3 лютого 1994р. № 2974-ХІІ]. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rainbow.gov.ua/content/zakon_onbu.html.

13. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України: [Постанова Верховної Ради України: офіц. текст: за станом на 19 червня 2003р.] // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №39. – С.351.

14. Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: [постанова Правління НБУ за станом на 17 січня 2012 р. №7] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58478.

15. Галузевий стандарт вищої освіти України з підготовки магістрів за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації «Професіонал з фінансово-економічної безпеки» та «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки». – К.: Таксон, 2012. – 268с.

Основні літературні джерела:


1. Андрощук Г.А. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны: [монографія] / Г.А. Андрощук, П.П. Крайнев. – К.: ИнЮре, 2000. – 400с.

2. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) / О.І. Барановський / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К.: КНТЕУ, 2004. – 760с.

3. Барчан Г.Ю. Безпека і бізнес: правові та управлінські аспекти: монографія / Г.Ю. Барчан, О.Г. Барчан. – К.: Сталь, 2008. – 164c.

4. Білоусова І.А. Управлінський облік – інформаційна складова системи економічної безпеки підприємства: монографія / І.А. Білоусова. – К.: Дорадо-Друк, 2010. – 432с.

5. Богомолов В.А. Экономическая безопасность: [учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. экономики и управления] / В.А. Богомолов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 303с.

6. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: [монографія] / Т.Г. Васильців. – Львів: Арал, 2008. – 384с.

7. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность / Г.С. Вечканов. – СПб.: Вектор, 2005. – 251 с.

8. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480с.

9. Гапоненко В.Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы / В.Ф. Гапоненко, А.Л. Беспалько, А.С. Власков. – М.: Издательство «Ось-89», 2007. – 208с.

10. Гнибіденко І.Ф. Соціальна безпека: теорія та українська практика / І.Ф. Гнибіденко, А.М. Колот, О.Ф. Новікова, В.М. Новіков, Б.Й. Пасхавер. – К.: КНЕУ, 2006. – 291с.

11. Головінов О.М. Соціальна політика та економічна безпека / О.М. Головінов, М.Є. Горожанкіна, Л.І. Дмитриченко, Л.А. Дмитриченко, Г.П. Жемчужнікова. – Донецьк: Каштан, 2004. – 335с.

12. Гончаренко Л.П. Экономическая и национальная безопасность: учебник / под ред. Л.П. Гончаренко. – М.: ЗАО «Экономика», 2007. – 543с.

13. Грунин О. Экономическая безопасность организации / О. Грунин, С. Грунин. – СПб.: Изд-во «Питер», 2002. – 160с.

14. Довідник кваліфікаційних характеристик працівників «Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації». – К.: ДУ НДІ СТВ, 2011.

15. Доронин А.И. Бизнес-разведка / А.И. Доронин. – М.:Изд-во «Ось-89», 2002. – 288с.

16. Економічна безпека підприємств, організацій та установ / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко. – К.: Правова єдність, 2009. – 544с.

17. Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський. – К.: Центр учбової літера тури, 2009. – 256с.

18. Захаров О.І. Управління фінансово-економічною безпекою: Галузевий стандарт вищої освіти підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000015 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки» / О.І. Захаров, О.А. Кириченко, В.В. Крутов, П.Я. Пригунов, В.С. Сідак, В.І. Франчук та ін. – К. : Вид-во «Шпора», 2008. – 111с.

19. Зубок М.І. Безпека банківської діяльності [Текст]: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / М. І. Зубок. – К.: КНЕУ. – 2003. – 154с.

20. Єрмошенко М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. – К.: Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 309с.

21. Класифікатор професій України. – ДК 003: 2005. – К.: Вид-во КНТ, 2007. – 345с.

22. Кириченко О.А. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання: [монографія] / [О.А. Кириченко, М. П. Денисенко, В.С. Сідак, С.М. Лаптєв, С.А. Єрохін, О.І. Захаров, П.Я. Пригунов та ін.]. – К.: ІМБ Університету економіки та права «КРОК», 2010. – 412с.

23. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства:сутність та механізм забезпечення: [монографія] / Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. – К.: Лібра, 2003. – 280 c.

24. Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва / В.В. Крутов. – К.: Вид-во «Фенікс», 2008. – 406с.

25. Кузнецов И.М. Учебник по информационно-аналитической работе / И.М. Кузнецов. – М.: Яуза, 2001. – 320с.

26. Кузнецов О.О. Захист інформації та економічна безпека підприємства: [монографія] / О.О. Кузнецов, С.П. Євсеєв, С.В. Кавун. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 360с.

27. Куркин Н.В. Управление экономической безопасностью развития предприятия: [монография] / Н.В. Куркин. – Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2004. – 450с.

28. Ліпкан В.А. Теоретико-методологічні засади управління у сфері національної безпеки України: [монографія] / В.А. Ліпкан. – К.: Текст, 2005. – 350с.

29. Мартюшева Л.С. Фінансова безпека підприємств / Л.С. Мартюшева, Т.Б. Кузенко, О.Ю. Литовченко. – Х.: ХНЕУ, 2008. – 140с.

30. Ніколаюк С., Никифорчук Д. Безпека суб’єктів підприємницької діяльності. – К.: КНТ, 2005. – 317с.

31. Низенко Э.И. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности / Э.И. Низенко. – К.: Вид-во МАУП, 2003. – 123с.

32. Новікова О.Ф. Економічна безпека: концептуальні визначення та механізми забезпечення: [монографія] / О.Ф. Новікова, Р.В. Покотиленко. – Донецьк: НАН України. Ін-т економіки промисловості, 2006. – 408с.

33. Пономаренко В.С. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование: [монографія] / В.С. Пономаренко, Т.С. Клебанова, Н.Л. Чернова. – Х.: ИНЖЭК, 2004. – 364 с.

34. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: [монографія] / В.М. Попович. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 546с.

35. Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций: ролевое поведение: [учебное пособие] / П.Я. Прыгунов. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2000. – 303с.

36. Соснин А.С. Менеджмент безопасности предпринимательства: учебн. пособ. / А.С. Соснин, П.Я. Прыгунов. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 2004. – 555с.

37. Шевченко Л.С. Соціальні ризики та соціальна безпека праці: [монографія] / Л.С. Шевченко / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2009. – 278с.

38. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А.О.Єпіфанова, [А.О. Єпіфанов, О.Л. Пластун, В.С. Домбровський та ін.]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295с.

39. Фінансова безпека банківської діяльності [Текст]: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Безпека банків» / [уклад. С. М. Побережний, О. Л. Пластун, Т. М. Болгар] ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 112с.

40. Франчук В.І. Концептуальні підходи до організації підготовки фахівців з економічної безпеки / В.І. Франчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11. – С.356-363.

41. Экономическая и национальная безопасность: [учебник] / под ред. Е.А. Олейникова. – М.: «Экзамен», 2004. – 768 с.
Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства програма фахових вступних випробувань на навчання iconПрограма фахових вступних випробувань
Міністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства програма фахових вступних випробувань на навчання icon«Молодший спеціаліст» Харків – хнамг – 2012 програма фахових вступних випробувань за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
Міністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства програма фахових вступних випробувань на навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства програма фахових вступних випробувань на навчання iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства програма фахових вступних випробувань на навчання iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства програма фахових вступних випробувань на навчання iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра ет мінєєва ю. В

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства програма фахових вступних випробувань на навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства програма фахових вступних випробувань на навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства програма фахових вступних випробувань на навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства програма фахових вступних випробувань на навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства програма та робоча програма навчальної дисципліни основи світлового дизайну
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка І джерела світла»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи