Національного банку україни” проблеми І перспективи розвитку банківської системи україни icon

Національного банку україни” проблеми І перспективи розвитку банківської системи україни
НазваНаціонального банку україни” проблеми І перспективи розвитку банківської системи україни
Сторінка1/60
Дата29.07.2012
Розмір2.93 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60
1. /773_2008.docНаціонального банку україни” проблеми І перспективи розвитку банківської системи україни


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ”


ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИЗбірник тез доповідей
Х Всеукраїнської науково-практичної конференції

(22-23 листопада 2007 р.)


У 2-х томах


Том 1


Суми

УАБС НБУ

2007

УДК 336.71(477)

ББК 65.9(4 укр)262.1

П78

Рекомендовано до друку вченою радою Державного вищого
навчального закладу “Українська академія банківської справи
Національного банку України”, протокол № 3 від 15 листопада 2007 р.


Редакційна колегія збірника:

д-р екон. наук, проф. А.О. Єпіфанов

(головний редактор);

д-р екон. наук, проф. С.М. Козьменко;

канд. екон. наук, доц. Л.П. Чижов;
канд. екон. наук, доц. Т.О. Семененко

(відповідальний секретар)


П78 Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.): У 2-х т. – Т. 1. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 206 с.


Видання містить тези доповідей учасників Х Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2007 р.).

Розраховане на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.


УДК 336.71(477)

ББК 65.9(4 укр)262.1


© ДВНЗ “Українська академія банківської справи
Національного банку України”, 2007

Зміст


Єпіфанов А.О.

Зміст 4

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ 11

УПРАВЛЕНИе конкурентным потенциалом банка 13

ПРИЧИНЫ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 15

ЗВ’ЯЗОК ЯКОСТІ ПРИБУТКУ
З ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 16

Інституційне формування
постсоціалістичного банківського сектора 18

Аналіз фінансової стабільності в Україні 20

Кількісні методи управління
якістю банківських інформаційних систем 22

Підходи до управління
недохідними активами банку 23

Побудова системи внутрішнього контролю центрального банку на основі аналізу ризиків 25

КОНЦЕНТРАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ
ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ 27

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ДЕЛОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ДИСКОНТИРОВАНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 27

ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОЇ ОЦІНКИ
ВЕЛИЧИНИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ 29

формування механізму управління
вибором стратегій диверсифікації інноваційних,
екологічно спрямованих підприємств 31

Критерии, показатели устойчивости
и эффективности сельского хозяйства 32

Кредитний брокеридж:
перспективи діяльності в Україні 34

Протидія легалізації доходів,
одержаних злочинним шляхом 35

Проблеми довгострокового кредитування
в Україні 37

Вплив іноземного капіталу
на банківську систему України 39

Основні принципи правового регулювання корпоративних трудових відносин
працівників банківської системи 41

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНО-КОНТРОЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН НА СТАДІЯХ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ
БЮДЖЕТІВ, РОЗГЛЯДУ ТА ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ
ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 43

ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА 44

Управление капиталом фирмы
на основе математического моделирования 46

Діяльність банків у глобальному
економічному середовищі 48

Місце банку на ринку кредитування
освітніх послуг 51

Кредитування малого бізнесу в Україні
як один із напрямів забезпечення
його економічної сталості 53

Инвестиционное проектирование
как инструмент экономического развития 54

Формализация системного подхода финансовой реструктуризации 56

О некоторых некорректных рекомендациях
по определению параметров
нелинейных регрессий 58

Технологічні перспективи в економіці інформаційного суспільства 60

ЩОДО СУТНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ
ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 62

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
И СТАБИЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ 64

Кількісний аналіз надійності
боргових цінних паперів 65

МІЖНАРОДНІ ПОРІВНЯННЯ
БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС 66

Перспективи консолідації
банківського сектора України 68

Проблема задоволення попиту на гроші в Україні 69

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ДЕПОЗИТНОГО РИСКА
В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 71

Методологічні підходи
до оцінки рівня фінансової безпеки 72

ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ
РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 74

Спектр фінансових продуктів
як ключовий фактор розвитку
фінансово-кредитних установ 76

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВЕДІНКУ СУБ’ЄКТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ 77

Роль банківських установ
у розвитку інноваційного бізнесу 79

Підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів в капітальному будівництві 81

Проблематика застосування на практиці
положень Закону України “Про іпотеку”
на сучасному етапі розвитку іпотечного ринку 83

Проблеми управління кредитним ризиком
при іпотечному фінансуванні будівництва житла 84

СТАБІЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ –
ДВІ СТОРОНИ МЕДАЛІ 86

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕГИОНЕ 88

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 89

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ФІНАНСОВОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ
СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 92

ЗНАЧЕННЯ ІПОТЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ 93

ВПЛИВ БАНКІВ ЯК ЗБЕРІГАЧІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
НА РОЗВИТОК ОРГАНІЗОВАНОГО
ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 96

організаційні характеристики моделей діяльності банків у сфері мікрофінансування 98

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА АЗЕРБАЙДЖАНА:
ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 99

Актуальні питання підвищення ефективності безвиїзного нагляду в Україні 101

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 103

БОРОТЬБА З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ КОШТІВ,
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ В УКРАЇНІ 104

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В ЄВРОРЕГІОНАХ 106

Рынок корпоративных облигаций
как сегмент финансовой системы 107

Дослідження спеціалізації експорту України
та факторів, які на неї впливають 109

МІСЦЕ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ
В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ 110

Роль банків у процесі формування національної моделі фінансового ринку 112

ЛІЗИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА 113

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ АРХИТЕКТУРЫ
ВЕБ-СЕРВИСА “КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР” 115

Проблемы антиинфляционной политики государства в переходной экономике 116

ПРОБЛЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ
СУЧАСНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 119

Вдосконалення банківського нагляду
як запорука посилення стабільності
фінансової сфери 121

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ БАЗЕЛЬСЬКОЇ УГОДИ II
В ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ 122

ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ОЦІНКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 124

Погляд на альтернативні джерела
формування ресурсів 125

Про необхідність ВДОСКОНАЛЕННЯ
ДЕРЖАВНИХ регуляторів ринку
банківського кредитування України 127

Рейтингові методики в контексті
аналізу ефективності банківської діяльності 129

РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КООПЕРАТИВНОГО БАНКУ у ФУНЦІОНУВАННІ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ (на прикладі угорського Takarékbank) 131

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 133

СОЦІАЛЬНА РОЛЬ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 134

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ КЛАСТЕРНОГО РОЗВИТКУ ЕВРОРЕГІОНУ “СЛОБОЖАНЩИНА” 136

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ 138

ОЦІНКА РІВНЯ ПРИВАБЛИВОСТІ
ІПОТЕЧНОГО КЕДИТУВАННЯ В БАНКАХ 139

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ 140

К вопросу создания Крымского республиканского специализированного финансового учреждения “Фонд молодежного жилищного кредитования” 142

Абсолютна та відносна стабільність
грошової одиниці 144

Обґрунтування методичних підходів
до оцінки вартості комерційних банків 146

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІКРОКРЕДИТУВАННЯ 147

ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ
ТА СИМУЛЬТАТИВНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ 148

Основні аспекти правового регулювання кредитних договорів 150

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ 151

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ: АНАЛІЗ АВСТРІЙСЬКОЇ ШКОЛИ 152

СХЕМА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЖИЛЬЯ 154

КІНЕТИЧНІ РІВНЯННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ іЗ ВІДТВОРЕННЯМ ЗАПІЗНЕННЯ 156

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ 158

Моделювання та інформаційні технології підтримки процесів прийняття рішень
у фінансовому управлінні комерційним банком 160

ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ:
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ 162

Особливості динамічних моделей
загальної рівноваги для країни з ринками,
що розвиваються, в контексті переходу
до інфляційного таргетування 163

ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ VALUE-AT-RISK (VAR) 165

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
НА СТАН ЗОВНІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 167

Діяльність банківських установ
у сфері інвестиційного кредитування 168

Мотиви виходу іноземних банків
на ринки країн Східної Європи
та наслідки такої експансії для місцевих банків 170

Специфічні особливості визначення банківського ризик-менеджменту 171

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ 173

Системний підхід до оцінки ризику ліквідності банків України 174

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
СИНДИКОВАНИХ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ 176

Навчальна складова
у розвитку банківської системи України 177

МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ УГОД
ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ 179

ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ПОТРЕБАМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 181

ВПЛИВ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКУ 182

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ 184

До питання оцінки ефективності роботи банку 185

Роль іноземного капіталу
в банківській системі України 187

Стратегічні альянси банків
та страхових компаній: зарубіжний досвід
та перспективи створення в Україні 189

Оцінка вартості банківського бренда
за допомогою показників дохІдності
процентних операцій банку 190

РОЗВ’ЯЗАННЯ ОСНОВНИХ РІВНЯНЬ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ МЕТОДАМИ ІНТЕРВАЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 192

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ
РІВНЯ ВІДНОсин іЗ СПОЖИВАЧАМИ 195

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ЗАДАЧ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
БАНКОВСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 196

Інноваційна діяльність банків
із використанням інформаційних технологій 197

Моделі для аналізу і прогнозування заощаджень населення 200

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 202

Формування ефективного механізму
податкового регулювання економіки
в контексті євроінтеграції 203

РЕЙТИНГУВАННЯ ТА ПУБЛІЧНА ПРОЗОРІСТЬ
ЯК ФАКТОРИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 205

Вплив фінансової глобалізації на розвиток синдикованого кредитування в Україні 206

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
ВІТЧИЗНЯНИМИ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ
НА РИНКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ 208

АПРОКСИМАЦІЇ ОДНІЄЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 210

ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ
НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
ЗА УМОВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ 212Шпиг Ф.І.

ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЗА УМОВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ Error: Reference source not found


А.О. Єпіфанов, д-р екон. наук, проф.,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

Схожі:

Національного банку україни” проблеми І перспективи розвитку банківської системи україни iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Національного банку україни” проблеми І перспективи розвитку банківської системи україни iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Національного банку україни” проблеми І перспективи розвитку банківської системи україни iconДо відома
Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” видає збірник наукових праць...
Національного банку україни” проблеми І перспективи розвитку банківської системи україни iconЄріс Любов Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми методичні підходи щодо оцінки достатності власного капіталу банку
Л. М. Методичні підходи щодо оцінки достатності власного капіталу банку / Єріс Л. М. // Проблеми І перспективи розвитку банківської...
Національного банку україни” проблеми І перспективи розвитку банківської системи україни iconЗаявка на участь у ІІІ міжнародній студентській науково-практичній конференції «Проблеми І перспективи розвитку сучасної економіки»
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Національного банку україни” проблеми І перспективи розвитку банківської системи україни iconУдк 330. 341 Ю. Б. Слободяник Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» проблеми ефективності системи державного контролю у контексті забезпечення сталого розвитку економіки україни
Б. Проблеми ефективності системи державного контролю у контексті забезпечення сталого розвитку економіки України [Текст] / Ю. Б....
Національного банку україни” проблеми І перспективи розвитку банківської системи україни iconДержавний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Конкурентоспроможність та модернізація банківської системи в контексті розвитку світової та національної економіки
Національного банку україни” проблеми І перспективи розвитку банківської системи україни iconДержавний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Конкурентоспроможність та модернізація банківської системи в контексті розвитку світової та національної економіки
Національного банку україни” проблеми І перспективи розвитку банківської системи україни iconДоцент кафедри міжнародної економіки Державного вищого навчального закладу Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми тел раб. 8 0542 61 99 42 моб. 8 050 765 11 78
Пошук стратегії розвитку банківської системи україни в умовах глобалізації фінансових ринків
Національного банку україни” проблеми І перспективи розвитку банківської системи україни iconМетоди управління ліквідністю банку
Серпенінова Ю. С. Методи управління ліквідністю банку / Ю. C. Серпенінова // Проблеми І перспективи розвитку банківської системи...
Національного банку україни” проблеми І перспективи розвитку банківської системи україни iconПавленко Л. Д. асистент кафедри банківської справи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Удосконалення методики оцінки собівартості банківських продуктів як складової системи управлінського обліку банку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи