Національного банку україни міжнародна банківська конкуренція: теорія І практика icon

Національного банку україни міжнародна банківська конкуренція: теорія І практика
НазваНаціонального банку україни міжнародна банківська конкуренція: теорія І практика
Сторінка1/54
Дата29.07.2012
Розмір2.33 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
1. /738_2007.docНаціонального банку україни міжнародна банківська конкуренція: теорія І практика


УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА КОНКУРЕНЦІЯ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКАЗбірник тез доповідей
II  Міжнародної науково-практичної конференції
(31 травня – 1 червня 2007 р.)


Суми

УАБС НБУ

2007

УДК 336.71.009.12(100)(063)

ББК 65.262.1

М58


Редакційна колегія збірника:

д-р екон. наук, проф. А.О. Єпіфанов

(головний редактор);

д-р екон. наук, проф. С.М. Козьменко
(заступник головного редактора);

д-р екон. наук, проф. С.П. Ярошенко;

д-р екон. наук, проф. М.І. Макаренко;

д-р екон. наук, проф. І.В. Сало;

д-р екон. наук, проф. Л.В. Кривенко;

канд. екон. наук, доц. Л.П. Чижов;

канд. екон. наук, доц. Т.О. Семененко


М58 Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2007 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 184 с.


Збірник містить тези доповідей учасників IІ Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 31 травня – 1 червня 2007 р. в Українській академії банківської справи Національного банку України.

Збірник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, науковців, аспірантів та студентів навчальних закладів.


УДК 336.71.009.12(100)(063)

ББК 65.262.1


© Українська академія банківської справи
Національного банку України, 2007

ЗМІСТ


Сазонець І.Л., Суходольський І.О.

ЗМІСТ 3

ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ НА РИНКУ АКЦІЙ 9

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ
НЕГАРАЗДІВ БАНКІВ 10

КАК ПРЕВРАТИТЬ “КОРОТКИЕ” ДЕНЬГИ В “ДЛИННЫЕ” 11

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА АКЦИЙ 13

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРІОРИТЕТИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 14

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ
ЙОГО ВНУТРІШНЬОЇ ЕКОНОМІКИ 16

РОЛЬ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
У МОНЕТАРНОМУ ТРАНСМІСІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ 18

ОБ АДЕКВАТНОСТИ ПАРАМЕТРОВ
АКТИВОВ И ПАССИВОВ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ 20

СХЕМА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЖИЛЬЯ 21

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
РЕОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВ В УКРАЇНІ 23

ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ КОНСОЛИДАЦИИ
В УСИЛЕНИИ ЭФФЕКТА МНОГООБРАЗИЯ 24

Состояние и проблемы в развитии
ипотечного кредитования 27

ДИНАМІКA СТРУКТУРИ БАНКІВСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 1999-2006 рр. 30

Вплив режиму валютного курсу
на конкурентоспроможність країни 31

КОНТРОЛІНГ ЯК СЕРВІСНА ПІДТРИМКА ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ БАНКУ 33

РОЛЬ БАНКІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 35

DETERMINANTS OF GHANAIAN BANK SERVICE QUALITY
IN A UNIVERSAL BANKING DISPENSATION 37

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
В КОНТЕКСТІ ІНТЕРЕСІВ КРЕДИТОРІВ 38

Партнерство влади і банків як фактор забезпечення конкурентоспроможності економіки регіону 40

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ БАНКІВ 41

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПОСЛУГ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ 43

ризики збільшення присутності
іноземного капіталу в банківській системі
та методи їх регулювання 44

CREATING VALUE-ADDED SERVICES FOR BANK CUSTOMERS USING INTELLIGENT DOCUMENTS 46

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 47

Удосконалення функціонування банківської системи як важливий напрям забезпечення
стійкого розвитку економіки України 49

Розвиток персоналу в банківській системі
та його формування 51

Напрямки удосконалення використання ринкових орієнтирів
трансфертного ціноутворення 52

ВИКОРИСТАННЯ БАНКАМИ КЛАСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЇХ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 54

CUSTOMER RETENTION BY BANKS IN NEW ZEALAND 55

Аналіз ступеня впливу факторів
на доходність резервів
(performance attribution analysis) 56

БАНКИ – ПРОФЕСІЙНІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОЇ БІРЖІ 58

Кредитний ризик банків: оцінка та управління 59

Концентрація вітчизняного
банківського сектора у світлі проникнення
іноземного капіталу 61

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 62

EFFECTS OF IMAGE AND ADVERTISING EFFICIENCY
ON CUSTOMER LOYALTY AND ANTECEDENTS
OF LOYALTY: TURKISH BANKS SAMPLE 64

РОЗГЛЯД СУТНОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ
З ПОЗИЦІЇ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ 66

СТАН ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВОЇ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
В АСПЕКТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 67

Транскордонна міграція капіталу
як фактор загострення міжнародної конкуренції на фінансових ринках 68

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
КРЕДИТНИХ ДЕРИВАТИВІВ ПРИ УПРАВЛІННІ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ 70

РОЛЬ І МІСЦЕ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ
НА РИНКУ УБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 71

CORPORATE GOVERNANCE IN COMMONWEALTH CARIBBEAN BANKS 73

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМИНАМИ З КЛІЄНТАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ 74

Конкурентні позиції банківських І небанківських платіжних систем на вітчизняному ринку послуг з переказу коштів 75

Національна система масових
електронних платежів: конкурентні переваги 77

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У КОНТЕКСТІ ПРИПЛИВУ ІНОЗЕМНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНУ 78

THE IMPACT OF BASEL II ON THE CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES OF TURKISH BANKS 80

Роль заемных средств в повышении конкурентоспособности фирмы 82

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ І СОТ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 83

Протидія відмиванню грошей
як фактор формування європейської моделі фінансової системи в Україні 84

Переваги та можливі загрози вступу України
до СОТ у розрізі банківського сектора 86

Роль банківських ресурсів у формуванні трудового потенціалу регіону 87

HISTORY OF ISLAMIC FINANCING 89

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ
В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНОГО РЕЗЕРВУ 91

ІПОТЕКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 93

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
З УРАХУВАННЯМ ГАЛУЗЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 95

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ КРЕДИТА 97

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
НА ШЛЯХУ ВСТУПУ ДО ЄС 98

KENYAN BANKING ENVIRONMENT:
CORPORATE GOVERNANCE REFORMS 100

THE STRUCTURES OF OWNERSHIP AND CONTROL
OF THE LEADING BANKS IN BRAZIL 101

Особливості формування фінансово-інноваційного потенціалу в аграрній сфері 105

Стимулювання банками конкуренції
на регіональному рівні 107

Особливості розвитку
ринку регіональних активів В Україні 108

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ 110

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 112

Ризики комерційних банків при наданні кредитів у реальний сектор економіки 113

EMPLOYEE SHAREHOLDING: THE CASE OF UKRAINE 115

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 118

CORPORATE GOVERNANCE IN BANKING SECTOR
OF LATIN AMERICA: BASIC RECOMMENDATIONS 120

ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ПРОКУРАТУРИ ТА БАНКІВ
У СФЕРІ КРЕДИТУВАННЯ 122

IMPORTANCE OF CORPORATE GOVERNANCE
FOR BANKS IN EMERGING ECONOMIES IN DEALING
WITH MONEY LAUNDERING AND INFORMATION TECHNOLOGY PROBLEMS 124

ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНИХ ДЕРИВАТИВІВ
ЯК ІНСТРУМЕНТІВ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ (МІНІМІЗАЦІЇ)
КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ 127

КОНКУРЕНТНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 1917-1920 рр. 128

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЯК СУБ’ЄКТ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН 131

CANADIAN REGULATION OF DIRECTOR
NOMINATION AND ASSESSMENT 132

ВІДНОСИНИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ:
ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 133

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 135

A STUDY OF DETERMINANTS OF SOCIAL
DISCLOSURE LEVEL IN UK BANKS 137

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 141

Вплив лібералізації валютного законодавства на розвиток конкуренції на ринку
строкових валютних інструментів
та транскордонних банківських послуг 142

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
IN NIGERIAN BANKS 145

Модифікація зовнішніх факторів ціноутворення в умовах міжнародної економічної інтеграції 146

Банківський факторинг
як джерело фінансування підприємств 148

MODELS FOR THE IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE AND TRANSPARENCY IN THE FINANCIAL COMPANIES: THE QUALITY MANAGEMENT IN THE SANTANDER GROUP 149

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЛЕЖНО
ВІД ТИПУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ 151

особливості відмивання грошей в Україні 152

MODERNISATION OF EGYPT’S BANKING SYSTEM THROUGH FOREIGN BANKS 153

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 155

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 157

РОЛЬ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
В СУЧАСНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 159

Щодо локальних актів комерційних банків
як факторів впливу на підвищення конкуренції
в банківській діяльності 161

Зарубіжний досвід розвитку банківських систем на регіональному рівні 163

Фінансові важелі впливу на підвищення ефективності житлової політики в Україні 165

Використання банківських коштів
у рамках функціонування систем
стратегічного планування 166

Роль банків у підвищенні ефективності фінансово-інвестиційної політики
в промисловості 169

ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ
ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМ РЕГІОНУ 171

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ МІСТА
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 173

ВПЛИВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ФОРМУВАННЯ АПК 175

Фінансове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
Київського регіону 178

Проблеми формування
регіонального податкового потенціалу 181

Фінансово-інвестиційна політика підприємницьких структур в Україні 183

Роль банків у забезпеченні
економічної безпеки регіону 185

ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 186

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЙ
ТА КОНЦЕПЦІЙ БАНКУ В РАМКАХ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ 188

Фінансові наслідки інтеграції до ЄС
нових держав 189Федірко В.В.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЙ ТА КОНЦЕПЦІЙ БАНКУ
В РАМКАХ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ 179


Гольченко І.Е. 

Фінансові наслідки інтеграції до ЄС нових держав 181

І.Л. Сазонець, д-р екон. наук, проф., І.О. Суходольський,
Дніпропетровський національний університет

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

Схожі:

Національного банку україни міжнародна банківська конкуренція: теорія І практика icon«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа»
Змістовний модуль Походження, статус та функції центрального банку, порядок створення комерційних банків, формування банківських...
Національного банку україни міжнародна банківська конкуренція: теорія І практика icon3. 56 – конкуренція в міжнародному бізнесі – 1 ects (7 семестр) Мета навчальної дисципліни
Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації: Монографія/ Л. Л. Антонюк. К.: Кнеу, 2004....
Національного банку україни міжнародна банківська конкуренція: теорія І практика iconПитання до іспиту
Співвідношення економічних категорій «міжнародна конкуренція» І «міжнародна конкурентоспроможність»
Національного банку україни міжнародна банківська конкуренція: теорія І практика iconПовідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року
Навчально-науковий інститут енергетики і автоматики Національного університету біоресурсів та природокористування України
Національного банку україни міжнародна банківська конкуренція: теорія І практика iconБезпекознавство: теорія та практика
Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І...
Національного банку україни міжнародна банківська конкуренція: теорія І практика iconНаціональний банк україни державний вищий навчальний заклад «українська академія банківської справи національного банку україни» інститут держави І права імені в. М. Корецького нан україни міжнародна асоціація істориків права шановні колеги!
Державний вищий навчальний заклад «українська академія банківської справи національного банку україни»
Національного банку україни міжнародна банківська конкуренція: теорія І практика iconУ 2013 році захист дипломних робіт проводився на базі
Національного банку України в Харківській області (10 студентів зі спеціальності «Банківська справа», у т ч. 5 осіб захист на іноземній...
Національного банку україни міжнародна банківська конкуренція: теорія І практика iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціальності: „Економіка підприємства”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси І кредит”, „Банківська справа”, „Економічна теорія”,...
Національного банку україни міжнародна банківська конкуренція: теорія І практика iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “міжнародна банківська справа” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Міжнародна банківська справа” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
Національного банку україни міжнародна банківська конкуренція: теорія І практика iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Національного банку україни міжнародна банківська конкуренція: теорія І практика iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи