Удк 336. 131 Управління фінансами державних підприємств icon

Удк 336. 131 Управління фінансами державних підприємств
НазваУдк 336. 131 Управління фінансами державних підприємств
Сторінка1/3
Дата29.07.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3
1. /2000_07_den.docУдк 336. 131 Управління фінансами державних підприємств

Українська академія банківської справи


БІЛИК МАРІЯ ДМИТРІВНА

УДК 336.131


УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВНИХ підприємств


Спеціальність 08. 04. 01 фінанси, грошовий обіг і кредит


Автореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук


СУМИ – 2000


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській академії банківської справи Національного банку України


Науковий консультант: доктор економічних наук, професор

  Ярошенко Станіслав Павлович

  Українська академія банківської справи

  Національного банку України, проректор з

  Економіки та фінансів

Офіційні опоненти:   доктор економічних наук, професор

  Василик Остап Дмитрович

  Київський національний університет імені Тараса

  Шевченка, завідувач кафедри фінансів, грошового

  обігу і кредиту

  доктор економічних наук, професор,

  Заслужений економіст України

  Сало Іван Васильович

  Сумське обласне управління Національного

  Банку України, начальник

  доктор економічних наук, професор

  Полозенко Дмитро Васильович

  Науково-дослідний фінансовий інститут при

  Міністерстві фінансів України, завідувач відділу

  “Фінансові ресурси держави”

Провідна установа:   Науково-дослідний економічний інститут

  Міністерства економіки України, м. Київ

Захист відбудеться “23” червня 2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.55.081.01 при Українській академії банківської справи за адресою: 40030, м. Суми, вул. Соборна, 39

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української академії банківської справи за адресою: 40030, м. Суми, вул. Соборна, 39

Автореферат розісланий “19” травня 2000 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.В. Коваленко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Вирішення основного завдання системного реформування економіки України на сучасному етапі - поглиблення ринкової її трансформації і створення розгалуженої ринкової інфраструктури - обумовили концентрацію зусиль науковців і практиків в останньому періоді на питаннях ефективного проведення роздержавлення і приватизації підприємств, формування критичної маси ринкових перетворень, які б гарантували у перспективі економічний розвиток новостворених підприємств колективної і приватної власності на самодостатній ринковій основі. За період реформування економіки України, пов’язаний із процесом масової приватизації (1992 - 1998 роки), форму власності змінили 62 тис. державних підприємств, що призвело до значного скорочення питомої ваги державного сектора в обсягах економічної діяльності країни. Але незважаючи на постійне зменшення частки державного сектора економіки України, викликане реформуванням форм власності в ході ринкових перетворень, він продовжує відігравати на сучасному етапі значну роль. Так, в 1998 році питома вага державного сектора у валовому внутрішньому продукті становила 45%, а у загальній чисельності працівників - 49%.

Об’єктивно зумовлена тенденція скорочення державного сектора економіки України в умовах її реформування призвела до суттєвого спаду інтересу науковців до дослідження теоретичних і практичних питань функціонування державних підприємств у новому економічному середовищі. Це певною мірою позначилося на істотному зниженні ефективності діяльності цих підприємств у сучасних умовах, погіршенні їх фінансового стану, підвело багато з них до межі банкрутства. Практика свідчить, що за рівнем ефективності фінансового управління державні підприємства на сучасному етапі суттєво поступаються суб’єктам господарювання альтернативних форм.

Нова парадигма фінансово-економічних відносин, що формується в Україні в сучасних умовах, потребує активізації теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій з проблеми забезпечення ефективного фінансового управління державними підприємствами, які б враховували особливості їхньої фінансової діяльності і необхідність створення умов прискореної їх адаптації до кон’юнктури фінансового ринку. Актуальність цих питань визначається необхідністю суттєвого підвищення ефективності використання достатньо високого фінансового потенціалу цих підприємств в процесі забезпечення економічного зростання і конкурентних переваг України. Достатньо зауважити, що на початок 1999 року обсяг активів державних виробничих підприємств становив 270 млрд. грн., а сума їх власного капіталу - 212 млрд. грн.

Теоретичні та практичні аспекти проблеми фінансового управління підприємствами досліджуються в працях вітчизняних і зарубіжних економістів: Батенко Л. П., Бланка І. О., Брейлі Р., Брігхема Є., Бутнік-Сіверського А. Г., Василика О. Д., Гейця В. М., Гітмана Л., Гроппеллі А., Даниленка А. І., Єпіфанова А. О., Ковальова В. В., Коласса Б., Майєрса С., Міщенка В. І., Москаленка В. П, Науменкової С. В., Нікбахта Є., Перара Ж., Поддєрьогіна А. М., Полозенка Д. В., Рязанової Н. С., Савлука М. І., Сало І. В, Стоянової Є. С., Суторміної В. М., Унковської Т. Е., Ушакової Н М., Федосова В. М., Холта Р., Хорна В., Чухно А. А., Шершньової З. Є., Ярошенка С. П. та ін.

Позитивно оцінюючи результати цих досліджень у вирішенні багатьох теоретичних і практичних питань управління фінансами підприємств, слід одночасно відзначити, що вони недостатньо висвітлюють особливості функціонування підприємств державної форми власності, значною мірою зорієнтовані на умови розвиненого ринкового середовища, а не на умови перехідної економіки, недостатньо пов’язані із конкретними стратегічними пріоритетами фінансового розвитку суб’єктів господарювання державного сектору економіки України.

Об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і прикладних розробок по проблемі фінансового управління державними підприємствами в умовах перехідної економіки з метою забезпечення підвищення результативності їх фінансової діяльності та фінансової стабілізації їх розвитку, нарощування інвестиційної активності, ефективного проведення їх реструктуризації зумовили вибір теми дисертації.

Зв’язок роботи з науковим програмами, планами, темами. Обраний напрям і проблематика досліджень та запропоновані в дисертації концептуальні підходи узгоджуються з основними напрямками окремих державних програм, зокрема з Комплексною програмою реструктуризації державних підприємств, Програмою структурної перебудови економіки України та Основними напрямками інвестиційної політики на 1999 - 2001 роки. Окремі теоретичні положення та висновки дослідження розроблені автором в процесі участі в програмі науково-дослідної роботи Української академії банківської справи за темами: “Фінансові важелі забезпечення стійкості виробництва” (номер державної реєстрації 01960052861), “Розробка і економічне обгрунтування рекомендацій по вдосконаленню організації виробництва, праці і управління в умовах інтенсифікації виробництва” (номер державної реєстрації 01870072941) та Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України за темою: “Розробка концепції амортизаційної політики України та проекту Закону про амортизацію та амортизаційну політику” (номер державної реєстрації 01984004301).

Теоретичні положення впроваджені в навчальний процес Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Тараса Шевченка, Центру магістерської підготовки Київського національного економічного університету та Української академії банківської справи (м. Суми).

Мета і задачі дослідження. Головною метою дисертаційної роботи є розробка основних концептуальних положень теорії управління фінансами державних підприємств в умовах перехідної економіки, обгрунтування науково-методичних принципів їх фінансової реструктуризації з метою забезпечення їх адаптації до нових умов господарювання, підготовка практичних рекомендацій, спрямованих на зростання ефективності їх фінансової діяльності та підвищення рівня фінансової стабільності.

Для досягнення поставленої мети перед дослідженням були поставлені такі основні задачі:

визначити особливості державних підприємств як об’єкта управління фінансами;

розглянути сутність та функції управління фінансами державних підприємств;

розробити системну концепцію оцінки результативності управління фінансами державних підприємств;

визначити основні тенденції фінансового розвитку державних підприємств України на сучасному етапі, рівень їх фінансового стану та ефективності фінансової діяльності;

визначити методологічні основи та обгрунтувати методичні підходи до формування і розподілу прибутку державних підприємств з урахуванням окремих факторів їх розвитку;

обгрунтувати методологічні підходи до розробки політики формування і фінансування оборотних активів виробничих підприємств державного сектора економіки;

уточнити напрямки інвестиційної політики державних підприємств на сучасному етапі їх розвитку з урахуванням стратегічних пріоритетів держави;

визначити особливості окремих інвестиційних проектів державних підприємств, конкретизувати вимоги до їх розробки з урахуванням міжнародних стандартів та уточнити методологічні принципи оцінки їх ефективності;

обгрунтувати методологічні підходи до фінансового забезпечення реструктуризації державних підприємств, визначити критеріальні принципи вибору напрямків і форм її проведення;

розробити методологічні основи та методичні принципи оцінки ефективності реструктуризації державних підприємств у різних її формах.

Наукова новизна одержаних результатів. На основі запропонованих автором методологічних підходів з проблеми, що досліджувалася, одержано ряд нових наукових результатів, зокрема:

вперше визначено особливості та сформульовано основні концептуальні положення теорії управління фінансами державних підприємств перехідної економіки (структура, функції, методичний інструментарій, механізм реалізації тощо);

на підставі критичного аналізу та виходячи з нових концептуальних позицій суттєво удосконалено понятійно-категоріальний інструментарій теорії фінансового управління державними підприємствами: конкретизовано визначення таких категорій та понять, як “ державне підприємство”, “фінанси державного підприємства”, “фінансові відносини державного підприємства”, “управління фінансами державних підприємств” та інших;

вперше виділено основні особливості державного підприємства як об’єкта фінансового управління у порівнянні з підприємствами альтернативних форм власності; в системі цих особливостей визначені такі, що сприяють підвищенню ефективності цього управління або ускладнюють його;

вперше розроблено методологічні підходи до комплексної класифікації державних підприємств як об’єкта фінансового управління; суттєво розширений перелік класифікаційних ознак, за якими має проводитись ця класифікація (характер монопольного становища на ринку; рівень фінансового регулювання з боку державних органів; частка державного капіталу в статутному фонді; загальний розмір власного капіталу тощо);

вперше проведено системне статистичне дослідження сучасних тенденцій фінансового розвитку державних підприємств України у порівнянні із підприємствами альтернативних форм власності, що дозволило систематизувати коло основних соціально-економічних чинників, які істотно впливають на фінансовий стан та рівень ефективності фінансової діяльності цих підприємств в умовах перехідної економіки;

розроблено методологічні принципи оцінки результативності управління фінансами державних підприємств з урахуванням особливостей їх створення та функціонування, мети фінансової діяльності, узгодженості з принципами оцінки результативності господарювання в цілому; визначені вимоги відповідного структурування критеріїв такої оцінки, зокрема, за напрямками оцінки рівня достатності обсягу залучених фінансових ресурсів, фінансової рівноваги розвитку, економічної ефективності фінансової діяльності;

суттєво поглиблено теоретичний базис управління формуванням та розподілом прибутку державних підприємств з урахуванням особливостей їх фінансової діяльності та запропонованої класифікації; набули подальшого розвитку методологічні принципи систематизації факторів, що впливають на вибір конкретного типу дивідендної політики державних підприємств в умовах перехідної економіки;

подальшого розвитку набули методологічні основи забезпечення ефективного управління оборотними активами державних підприємств (запропоновано нове визначення поняття “оборотні активи виробничого підприємства”; визначено методологічні принципи їх класифікації та оцінки; запропоновано методологічні основи формування кредитної політики, спрямованої на нормалізацію дебіторської заборгованості; визначено вимоги до розробки політики фінансування оборотних активів);

суттєво поглиблено теоретичні засади фінансового управління інвестиційною діяльністю державних підприємств (сформульовано поняття “інвестиційний проект державного підприємства”; обгрунтовано методологічні принципи систематизації інвестиційних проектів державних підприємств за окремими ознаками; на основі критичного аналізу конкретизовані методологічні підходи до визначення системи критеріїв прийняття інвестиційних рішень; запропоновані методологічні принципи класифікації джерел фінансування інвестиційних проектів державних виробничих підприємств);

на основі виділення найбільш характерних сутнісних рис значно поглиблено визначення понять “реструктуризація” та “реорганізація” підприємств;

вперше визначено сутність поняття “фінансова реструктуризація” та обгрунтовані механізми фінансової реструктуризації державних підприємств як важливої складової їх структурної трансформації;

вперше розроблено методологічні підходи до класифікації напрямків та форм реструктуризації державних підприємств з урахуванням умов перехідної економіки;

вперше обгрунтовано і запропоновано методологічні принципи оцінки ефективності реструктуризації державних підприємств за окремими формами їх проведення.

Практичне значення одержаних результатів. На базі запропонованих методологічних підходів та проведеного дослідження фінансового розвитку державних підприємств України на сучасному етапі отримано певні результати, які мають прикладне значення для підвищення ефективності фінансового управління цими підприємствами, зокрема:

розроблено класифікацію державних підприємств за основними ознаками, що характеризують їх особливості як об’єкта фінансового управління та визначено систему основних функцій фінансового управління державними підприємствами з урахуванням особливостей їх фінансової діяльності в сучасних умовах;

запропоновано до практичного використання систему показників оцінки результативності фінансового управління державним підприємством з відповідним їх розподілом на основні та допоміжні;

визначено основні тенденції розвитку фінансової діяльності державних підприємств України на сучасному етапі та напрямку подальшого зростання її ефективності;

обгрунтовано можливості та резерви зростання суми та рівня прибутку державних підприємств, з урахуванням основних галузевих особливостей формування їх доходів і поточних витрат;

запропоновано механізм розподілу прибутку державних підприємств різних типів з урахуванням впливу конкретних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;

уточнено і поглиблено класифікацію оборотних активів підприємств, що забезпечує більш цілеспрямоване фінансове управління ними;

запропоновано методику розробки кредитної політики державного підприємства щодо покупців його продукції з урахуванням його фінансового стану та оцінки ефективності її проведення;

визначено пріоритети галузевої та відтворювальної структури реальних інвестицій підприємств державного сектору економіки, що спрямовані на реалізацію стратегії економічної та соціальної політики України;

уточнено класифікацію інвестиційних проектів державних підприємств з метою більш чіткого врахування вимог щодо їх розробки та оцінки;

запропоновано класифікацію напрямків і форм реструктуризації державних підприємств на сучасному етапі їх розвитку;

обгрунтовано методику оцінки ефективності реструктуризації державних підприємств за окремими формами її проведення.

Наукові результати дисертаційного дослідження знайшли практичне втілення. Підготовлені дисертантом науково-прикладні розробки щодо удосконалення амортизаційної політики, управління оборотними активами державних підприємств були використані в процесі розробки проекту Концепції амортизаційної політики України та проекту Закону “Про амортизацію та амортизаційну політику” (довідка Міністерства фінансів України від 15.05.2000 р. №25/180).

Результати наукових досліджень в частині методологічних підходів до класифікації державних підприємств, напрямків і форм їх реструктуризації, понятійно-категорійного апарату використані під час підготовки проекту Державної програми приватизації на 2000 рік та нормативних документів ФДМУ з питань оцінки майна під час приватизації та застосування заходів фінансової реструктуризації (довідка ФДМУ від 21.04.2000 р. №10-36-4755).

Основні наукові результати дисертаційного дослідження були використані при практичному проведенні фінансової реструктуризації Агентством з питань банкрутства занесених Кабінетом Міністрів України до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій (довідка Агентства з питань банкрутства від 21.01.2000 р. №11-1/3-97).

Теоретичні висновки, методичні розробки за наслідками дослідження автора використовуються в навчальному процесі (довідки Центру магістерської підготовки Київського національного економічного університету від 12.04.2000 р. №01/20-570, Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Тараса Шевченка від 13.04.2000 р. №263-01-305) та Української академії банківської справи (м. Суми).

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, що виносяться на захист, отримані дисертантом особисто і знайшли відображення у роботах, переважна більшість яких опублікована одноосібно.

Конкретна особиста участь автора в одержанні наукових результатів, викладених у дисертації, полягає у постановці проблеми управління фінансами державних підприємств в умовах перехідної економіки, розробці теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо їх вирішення, зокрема:

теоретично обгрунтовано концепцію управління фінансами державних підприємств в сучасних умовах, що пов’язана із стратегією економічного та соціального розвитку держави;

проведено статистичне дослідження тенденцій фінансового розвитку державних підприємств України в процесі ринкового реформування її економіки;

визначено основні напрямки подальшого вдосконалення управління фінансовою діяльністю державних підприємств та резерви зростання її ефективності;

запропоновано систему різноманітних форм фінансової реструктуризації державних підприємств, що забезпечують прискорену їх адаптацію до сучасного стану і розвитку ринкової кон’юнктури.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати досліджень оприлюднені та пройшли апробацію у доповідях і виступах на наступних міжнародних та національних теоретичних та науково-практичних конференціях: ”Фінанси України при переході до ринку: теорія і практика” (м. Луцьк, 1996 р.); ”Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України” (м. Київ, 1997 р.); ”Науково-практичні проблеми інвестиційної та інноваційної політики держави” (м. Київ, 1997р.); ”Удосконалення змісту й методики викладання фінансово-банківських дисциплін за умов рівневої системи освіти” (м. Київ, 1997 р.); ”Проблеми та шляхи розвитку податкової системи України” (м. Ірпінь, 1998 р.); ”Запровадження сучасних технологій навчання” (м. Київ, 1998 р.); ”Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України” (м. Ірпінь, 1999 р.); ”Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 1999 р.); ”Удосконалення фінансово-економічного механізму в післяприватизаційний період” (м. Київ, 1999 р.); ”Україна: поступ у майбутнє” (м. Київ, 2000 р.).

Публікації. Основні положення дисертації викладені в одноосібній монографії ”Управління фінансами державних підприємств” обсягом 16,1 друк. арк. (Київ: ”Знання”, 1999), чотирьох монографіях, підготовлених у співавторстві, загальним обсягом 31,6 друк. арк. та 24 наукових статтях, загальним обсягом 13,8 друк. арк.

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, шести розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації 404 стор., в тому числі основного тексту 374 стор. У дисертації міститься 84 таблиці, 13 рисунків, 5 схем, 1 графік, 68 формул, 7 додатків. Список використаних літературних джерел нараховує 215 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі розкрито сутність і стан проблеми управління фінансами державних підприємств, її значення для країни з перехідною економікою, обгрунтовано актуальність теми дисертації, зв’язок роботи з напрямами, програмами і темами наукових досліджень. Сформульовані мета і задачі дослідження, охарактеризовані наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, апробація основних положень роботи.

  1   2   3

Схожі:

Удк 336. 131 Управління фінансами державних підприємств iconУдк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств
Сучасному етапі розвитку економіки України складнішим стало питання управління підприємством, що пов’язано з дедалі більшою складністю...
Удк 336. 131 Управління фінансами державних підприємств iconУдк 336. 131(1-2) к вопросу об оценке эффективности бюджета города
Стратегічні напрями формування міжнародної конкурентоспроможної економіки України на макро- та мікрорівнях
Удк 336. 131 Управління фінансами державних підприємств iconУдк 332. 8(477): 336 Вязникова О.Є. м. Луганськ теоретичні основи фінансового забеспечення підприємств житлового господарства в україни
Усі джерела фінансування будь-яких підприємств поділяються на власні кошті, залікові та бюджетні асигнування
Удк 336. 131 Управління фінансами державних підприємств iconУвага! Кафедра фінансів оголошує набір студентів на навчання за новою інноваційною магістерською програмою «Управління фінансами домогосподарств»
Програма присвячена опануванню основ управління фінансами домогосподарств у контексті особистого фінансового планування, майбутнього...
Удк 336. 131 Управління фінансами державних підприємств iconУдк 336. 748. 7 Журавка Федір Олександрович
Валютно-курсова політика нбу як фактор цінового впливу на конкурентоспроможність українських підприємств
Удк 336. 131 Управління фінансами державних підприємств iconУдк 336. 748. 7 Журавка Федір Олександрович
Валютно-курсова політика нбу як фактор цінового впливу на конкурентоспроможність українських підприємств
Удк 336. 131 Управління фінансами державних підприємств iconУдк 336. 131(1-2) оценка эффективности исполнения местного бюджета
И. Г., Лу­нина И. А., Павлюк К. В.), бюджетной системе, как инструменту регулирования экономичес­кого развития (Чугунов И. Я.), государственной...
Удк 336. 131 Управління фінансами державних підприємств iconЯсинський георгій Ігорович удк 336. 761
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Удк 336. 131 Управління фінансами державних підприємств iconУдк 336. 77: 334. 73. 2 Дадашев Бадирхан Абдулмуталімович, д е. н, доцент кафедри менеджменту, двнз «Українська академія банківської справи нбу»
Фінансово-кредитне забезпечення підприємств споживчої кооперації за участю кредитних спілок
Удк 336. 131 Управління фінансами державних підприємств iconУдк 336. 71: 001. 895 Кривич Яна Миколаївна, аспірантка
Нноваційний потенціал банку: загальні напрямки формування, оцінки, управління та використання
Удк 336. 131 Управління фінансами державних підприємств iconФінансовий менеджмент
Ціль навчальної дисципліни дати студентам базові знання з теорії І практики управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи