Тема: Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів icon

Тема: Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів
Скачати 86.31 Kb.
НазваТема: Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів
Дата23.11.2012
Розмір86.31 Kb.
ТипДокументи

Практичне (семінарське) заняття № 6Тема: Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів


Мета: Оволодіти методами визначення економічної ефективності впровадження природоохоронних заходів та розрахунків чистого і повного економічного ефекту від впровадження природозахисних заходів, шляхом розв’язування задач.

Основні терміни й поняття: економічні збитки, економічна ефективність, економічний ефект, безвідходні і маловідходні технології.


 1. Питання для обговорення

 2. Природоохоронні заходи та принципи їх економічного обгрунтування.

 3. Показники економічної і соціальної ефективності природоохоронних заходів.

 4. Визначення (розрахунок) економічної і соціальної ефективності природоохоронних заходів.

 5. Методика визначення економічної ефективності природоохоронних заходів для об’єктів атмосферного забруднення та забруднення водоймищ.

 6. Чистий і повний економічний ефект від впровадження природозахисних заходів та методи їхнього нарахування.

 7. Економічні засоби визначення оптимального навантаження на навколишнє природне середовище шляхом аналізу витрат на відвернення.

 8. Економічна оцінка асиміляційного потенціалу природного середовища.


2. Практичні завдання
^

1. Комбінат чорної металургії в м. Кривий Ріг викидає щороку в атмосферу: пилу - 5 тис.т оксиду азоту – 2 тис.т ; оксиду вуглецю – 5 тис.т; оксиду сірки – 4 тис.т.


Підрахувати економічну ефективність впровадження очисних споруд на комбінаті, які дозволяють зменшити викиди: пилу-до 1 тис. т, оксиду вуглецю-до 0,4 тис. т, оксиду азоту-до 0,5тис.т, оксиду сірки - 0,2 тис. т якщо вартість їх впровадження – 2 млн. грн., експлуатаційні витрати – 400 тис. грн.. на рік, строки окупності – 10 років, чисельність населення в м. Кривий Ріг – 737 тис. чоловік.
2. Промислове підприємство з обсягом основних промислово-виробничих фондів 200 млн. грн.. є причиною концентрації сірчаного ангідриду в повітрі над промисловим майданчиком – 0,8 мг/м3 населеним пунктом з чисельністю жителів 300 тис. чол. – 0,55 мг/м3 та над 300 га сільськогосподарських угідь – 0,6 мг/м3

Зниження викидів можна досягти шляхом спорудження сіркопоглинаючої установки, вартість будівництва якої 20 млн. грн.., експлуатаційні витрати – 5 млн. грн. – до 0,5 мг/м3 над промисловим майданчиком, 0,3 мг/м3 над сільськогосподарськими угіддями та населеним пунктом – 0,1 мг/м3, строк окупності – 8 років.

Обґрунтуйте економічну ефективність впровадження на підприємстві природо захисних заходів.

3. Суперфосфатний завод, розташований в місті з населенням 300 тис.чол в регіоні з великим дефіцитом води, викидає в атмосферу на висоту 110 метрів 10 тис тонн сірчаного ангідриду і скидає в малу річку 5 тис. тонн кислот.

Підрахувати ефективність впровадження нової технологічної лінії на заводі, яка дозволить зменшити викиди сірчаного ангідриду до 2 тис тонн і скид кислот у річку до 0.5 тис. тонн, якщо вартість впровадження нової технологічної лінії – 30 млн. грн., експлуатаційні витрати – 5 млн. грн., строк окупності – 12 років.

4. Хімічне підприємство з вартістю основних промислово-виробничих фондів 500 млн.грн. є причиною концентрації сірчаного ангідриду в повітрі над промисловим майданчиком – 1,0 мг/м3, над населеним пунктом із 400 тис. жителів та над 300 га сільськогосподарських угідь – 0,6 мг/м3.

Зниження викидів можна досягти:

А) спорудженням сіркопоглинального пристрою, вартість будівництва якого – 2 млн грн., експлуатаційні витрати – 5 млн грн. – до 0,5 мг/м3 над промисловим майданчиком, 0,3 мг/м3 над сільськогосподарськими угіддями та 0,1 мг/м3 над населеним пунктом;

Б) впровадження нового процесу одержання сірчаної кислоти вартістю 50 млн грн., експлуатаційні витрати – 10 млн грн. на рік – до 0,2 мг/м3 над промисловим майданчиком і до 0,1 мг/м3 над сільськогосподарськими угіддями та населеним пунктом. Обгрунтуйте економічну ефективність впровадження на підприємстві природозахисних заходів.

5. Дніпропетровський металургійний комбінат скидає в р. Дніпро 70 тис. т забруднювальних речовин, з яких 28 тис. т – важкі метали, понад 30 тис. т – зважені речовини і 12 тис. т – органічні сполуки. Обгрунтуйте будівництво очисних споруд на комбінаті, які дозволять зменшити скид важких металів до 12 тис т, органічних сполук до 5 тис. т і повністю припинити скид зважених речовин, якщо вартість очисних споруд – 30 млн грн., а експлуатаційні витрати – до 5 млн грн. на рік.

6. Скласти словник специфічних термінів, категорій та понять по темі за рекомендованою літературою: екологічні витрати, екологічний ефект, еколого-економічна ефективність, еколого-економічний ефект, конкурентноспроможність, додатковий прибуток, доходи, інтенсифікація виробництва, диференціальна рента, земельний кадастр, інфляція, валова продукція, валова продукція сільського господарства, приватизація, фінанси, дисконтування, собівартість, основні виробничі фонди.


3 Методичні вказівки щодо розв’язання задач  

1. Оцінка ефективності природоохоронних заходів

У загальному випадку чистий економічний ефект (Е) являє собою перевищення середньорічного народногосподарського результату від впровадження природоохоронних заходів (Р) над приведеними річними витратами (В).

Е = Р – В.                                      (1)

^ Еколого-економічний результат складається з природоохоронного і ресурсозберігаючого компонентів. Природоохоронний компонент вимірюється величиною відверненого збитку від забруднення природного середовища і/або зниженням втрат природних ресурсів (Звідв). Ресурсозберігаючий компонент визначається як річний приріст доходів від поліпшення виробничих результатів діяльності підприємств і може бути відсутнім у одноцільових заходів.

Р = Звідв + Т.                                     (2)

де  Звідв    –   відвернені збитки;

Т     –   ресурсозберігаючий компонент (додатковий дохід).

^ Відвернений збиток розраховується за формулою:

Звідв. = Здо – Зпісля,                                 (3)

де  Здо, Зпісля – розмір збитку відповідно до та після впровадження природозахисних заходів.

Витрати на реалізацію розглянутих заходів визначаються з виразу:

В = С + Ен  К,                                    (4)

де  С  – річні експлуатаційні (поточні) витрати;

К  – капітальні вкладення на будівництво природоохоронного об’єкта;

Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень природоохоронного призначення.


^ 2. Оцінка ефективності водоохоронних заходів

У загальному випадку збитки від забруднення водного джерела визначаються за формулою:

З = Зпит  Мq = γ  δк Мq,                      (5)

де  Зпит    –   питомий регіональний показник збитків для водних ресурсів – "ціна забруднення" водних ресурсів певного регіону на одиницю приведеної маси (умовна тонна) або приведеного об’єму забруднень;

Мq      –   приведена маса (приведений об’єм) забруднюючих речовин, усунутих у результаті здійснення водоохоронних заходів, ум. т/рік;

γ         –   коефіцієнт переведення натурального забруднення, що визначається в умовних тоннах на рік, у грошові одиниці, діюче значення якого дорівнює 400 грн./умов. т;

δк       –   константа, що враховує особливості різних водогосподарських ділянок (додаток А).

Приведена маса річного скиду є умовною величиною, що дозволяє враховувати в розрахунках шкідливість різних забруднюючих речовин, що містяться у стічних водах:

, (6)

де  Сі, Сі  – концентрація і-ї забруднюючої речовини в стічній воді відповідно до і після здійснення водоохоронного заходу, г/м3;

ГДКі    гранично допустима концентрація і-ї забруднюючої речовини у водоймі, г/м3;

Vq –  об’єм стічних вод, що очищується, млн. м3/рік;

n   –  кількість забруднюючих речовин (i = 1, 2, 3,...,n ).

mi  – маса і-го забруднювача, усунута в результаті проведення водоохоронних заходів, т/рік.

mi = ( ) Vq.                              (7)

Аі – показник відносної небезпечності і-ї забруднюючої речовини у водоймі, умов. т/т (додаток Б).


^ 3. Оцінка ефективності природоохоронних заходів
на об’єктах атмосферного забруднення


У загальному випадку економічна оцінка збитку, заподіяного річними викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря окремим джерелом, визначається за формулою:

З = Зпит  f  М = γ · σj · f · M,                      (8)

де  Зпит –  функціональний питомий показник збитку, грн./умов. т; показує у вартісному виразі величину збитку навколишньому середовищу при викиді одиниці приведеної маси або об’єму забруднюючих речовин;

γ – коефіцієнт переведення обсягів забруднення, що вимірюються в умовних тоннах, у грошові одиниці, він дорівнює 2,4 грн./умов. т;

σj –  коефіцієнт, що враховує тип території зони активного забруднення, од.;

f  –  коефіцієнт, що враховує характер розсіювання забруднювачів (домішок) у атмосфері та визначається на підставі інженерно-технічних розрахунків, од.;

^ М – приведена маса річного викиду забруднень, ум. т/рік.

Значення коефіцієнта σj визначається за додатком В. Якщо до складу зони активного забруднення входять декілька типів територій, то значення коефіцієнта σj визначається за формулою:

,          (9)

де  Sзаз –  загальна площа зони активного забруднення;

Sj  –  площа j-ї частини зони активного забруднення;

K  –  загальна кількість типів територій, що потрапили до зони активного забруднення.

Значення коефіцієнта f у розрахунках збитків навколишньому середовищу від атмосферного забруднення визначається таким чином:

1) для газоподібних домішок та дрібно дисперсних часток з дуже малою швидкістю осідання (менше 1 см/с) приймається, що:

,                      (10)

де  h  –  геометрична висота устя джерела по відношенню до середнього рівня зони активного забруднення, м;

φ  –  поправка на підйом факелу викидів в атмосфері, що розраховується за формулою:

,                                          (11)

де  ΔТ – середньорічне значення різниці температур в усті джерела (труби) та в навколишньому повітрі, С;

u –  середньорічне значення модуля швидкості вітру на рівні флюгера, м/с; у випадках, коли його значення невідоме, приймається, що u = 3 м/с;

2)     для часток, що осідають зі швидкістю від 1 до 20 см/с, приймається, що:

;                              (12)

3)     для часток, які осідають зі швидкістю більше 20 см/с, приймається, що незалежно від значення h, φ, ΔТ та u:

f = f3 = 10.                                           (13)

Якщо розподіл газової маси викиду часток (пилу, золи, рідких аерозолів тощо) за фракціями відповідно до швидкості осідання невідомий, то можна приймати, що при викиді часток після їх проходження через фільтри з фактичним експлуатаційним значенням коефіцієнта очистки (вловлювання) п:

f = f1 при п > 90 %;

f = f2 при 70 % < п < 90 %;

f = f3 при п < 70 %.

Значення приведеної маси річного викиду забруднювачів в атмосферу розраховується для конкретного підприємства за формулою:

,                                          (14)

де  n – загальне число забруднювачів, що викидаються в атмосферу підприємством;

mі –  маса річного викиду і-го забруднювача, т/рік.

Для визначення приведеної маси річного викиду забруднення в деяких випадках необхідно розрахувати масу річного рознесення пилу m:

,                                           (15)

де  α  –  довжина лінії рознесення пилу, м;

п  –  питома величина рознесення пилу, кг/год. м;

t   –  тривалість рознесення пилу, год.

Для уточнення значення показника відносної агресивності і-ї речовини (Аі) застосовується коригуючий коефіцієнт λі, що враховує ймовірність вторинного викиду домішок після їх осідання на поверхні (див. додаток В).


Теми доповідей

1.Методи визначення еколого-економічного збитку від забруднення навколишнього природного середовища та напрямки їх удосконалення.

 1. Вартісний аналіз економічного змісту еколого-економічного збитку.

 2. Інвестиційна політика в галузі охорони довкілля в Україні.

 3. Безвідходні тв маловідходні технології в сфері охорони навколишнього середовища.

Схожі:

Тема: Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів iconКафедра фізичної географії
Роль природоохоронних територій в економічному та соціальному розвитку. Функції природоохоронних систем. Основні категорії природоохоронних...
Тема: Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів iconХерсонський державний університет Кафедра мовної освіти
Туризм та краєзнавча робота, економічна і соціальна географія Соціальна психологія
Тема: Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів iconОбґрунтування й здійснення заходів для поліпшення цієї обстановки
Визначення екологічної обстановки навколо атомних, теплових електростанцій, гірничовидобувних підприємств, інших небезпечних об’єктів;...
Тема: Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів iconОлександром Дем’янчуком
Тема зустрічі: «Динаміка змін системи прийняття політичних рішень в Україні: ефективність державна vs ефективність національна»
Тема: Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів iconРозділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми
Бюджетне фінансування як інструмент фінансового забезпечення природоохоронних заходів
Тема: Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів iconПро затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат Відповідно до статті 19 Закону
Затвердити перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат, що...
Тема: Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів iconПро затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат Відповідно до статті 19 Закону
Затвердити перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат, що...
Тема: Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів iconВ. М. Конспект лекцій по курсу „проектування природоохоронних споруд І заходів ”
«Екологія» спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”
Тема: Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів iconВ. М. Методичні вказівки до практичних занять навчальної дисципліни „проектування природоохоронних споруд І заходів ”
«Екологія» спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”
Тема: Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту студентів спеціальності «Інженерна екологія»
Оцінки річного еколого-економічного ефекту від проведення природоохоронних заходів (Е) (додаток 2)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи