Пасенкова Вікторія Віталіївна студентка 3 курсу групи оа-93 спеціальність «Облік І аудит» icon

Пасенкова Вікторія Віталіївна студентка 3 курсу групи оа-93 спеціальність «Облік І аудит»
Скачати 63.49 Kb.
НазваПасенкова Вікторія Віталіївна студентка 3 курсу групи оа-93 спеціальність «Облік І аудит»
Дата02.08.2012
Розмір63.49 Kb.
ТипДокументи

Пасенкова Вікторія Віталіївна

студентка 3 курсу групи ОА-93

спеціальність «Облік і аудит»

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Науковий керівник: к.е.н, доц. Бурденко Ірина Миколаївна

порівняльна характеристик Мсбо 19 та псбо 26 «Виплати працівникам»

У світовому співтоваристві при сучасному зростанні ділової міжнародної активності й обсягів іноземних інвестицій проблема порівняння основних положень бухгалтерських стандартів набуває великого значення.

Необхідність розробки єдиних стандартів фінансової звітності була зумовлена розвитком міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізацію фінансових ринків. Розмаїття стандартів може скоротити інтернаціональні потоки капіталу й у такий спосіб зашкодити економічному розвитку.

П(С)БО охоплюють усі чинні, але не копіюють їх. Деякі національні стандарти об'єднують положення кількох МСБО, а в деяких випадках передбачаються національні стандарти, які не мають аналогічного міжнародного стандарту.

Структура стандарту визначається обсягом та змістом питань, які він розглядає. Національні П(С)БО, так само як і МСБО, складаються структурно з таких частин:

  1. Загальні положення,

  2. Визнання та класифікація об'єкта бухгалтерського обліку.

3. Оцінка об'єкта бухгалтерського обліку, її складові та порядок визначення, указуються прийняті методи оцінки.

4. Характеристика обліку об'єкта бухгалтерського обліку, виходячи із загальноприйнятих за МСБО принципів.

5. Розкриття інформації про об'єкти бухгалтерського обліку у фінансовій звітності та примітках до звіту.

6. Додатки

Невідповідність фінансової звітності українського підприємства вимогам МСБО може виникнути внаслідок:

- жорсткої регламентації форм фінансової звітності в Україні й практичної відсутності умов для застосування принципу "суттєвості";

- відсутності в Україні окремих стандартів, адекватних МСБО (зокрема, МСБО 8, 20, 26, 28, 31, 34,37);

- стислості змісту П(С)БО, у відсутності пояснень до них, що нерідко приводить до помилкової інтерпретації окремих положень.

Проведемо порівняльну характеристику ПСБО 26 Виплати працівникам» та МСБО 19 «Виплати працівникам», використовуючи наступні критерії (Табл. 1.1)

Таблиця 1- Порівняльна характеристика ПСБО 26 і МСБО 19.

Критерії

МСБО 19

ПСБО 26

Відміності

Мета

визначення бухгалтерського обліку та розкриття інформації про виплати працівникам.

визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності.

МСБО 19 не дає повного разкриття інформації про виплати працівникам у примітках до фінансової звітності

Сфера використання

застосовується працедавцем при обліку всіх виплат працівникам, за винятком тих, до яких застосовується МСФЗ 2 “Платіж на основі акцій”.

застосовуються роботодавцями - підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

Так як в Україні прийнято ПСБО 34 "Платіж на основі акцій", доцільно внести поправки в ПСБО 26 "виплати працівникам" щодо його дії на виплати на основі часток у капіталі

Кількість підпунктів

156

34

В ПСБО інформація представлена в більш зжатому вигляді

Склад виплат працівникам

Короткострокові виплати працівникам, виплати при звільненні, виплати по закінченні трудової діяльності, інші довгострокові виплати працівникам

Поточні виплати, виплати при звільненні, виплати по закінченню трудової діяльності, виплати інструментами власного капіталу підприємства, інші довгострокові виплати працівникам

В ПСБО виділені забовязання по виплатам інструментами власного капіталу підприємства, які визначаються відповідно до ПСБО 13 «Фінансові інструменти»Проводячи порівняльний аналіз складу короткострокових виплат працівникам стає очевидним, що МСБО 19 на відміну від вітчизняного П(С)БО 26, окрім заробітної плати, виплат за невідпрацьований час та премій включає також виплати пов’язані з участю працівників у прибутках підприємства, різні винагороди в негрошовій формі та внески на соціальне забезпечення.

Окрім складу короткострокових виплат привертає увагу і відмінність підходів до зобов’язання створювати резерв на оплату відпусток в міжнародному і вітчизняному стандарті. У відповідності з МСБО 19 до одної із статей короткострокових виплат працівникам короткострокові компенсації за відсутність працівника, такі як оплачувана щорічна відпустка. «Компенсації за відсутність працівника» із МСБО 19 і «виплати за невідпрацьований час» із П(С)БО 26 – це дві великі різниці, в цьому випадку міжнародний стандарт набагато ближче знаходиться до вітчизняного КЗпП.

В МСБО поняття виплат працівникам є більш широким ніж в національному стандарті. Окрім традиційних виплат міжнародні стандарти включають виплати на особисте страхування працівників та медичне обслуговування, а також дає обґрунтування необхідності і порядку формування забезпечення на оплату відпусток.

Найбільш глобальним розділом у стандарті як міжнародному, так і вітчизняному є розділ присвячений виплатам пов’язаним із закінченням трудової діяльності.

Таблиця 2 – Порівняння виплат пов’язаним із закінченням трудової діяльності. за міжнародними та національними стандартами.

ПСБО 26

МСБО 19

різні види пенсійного забезпечення працівників (крім державного);

інші зобов’язання підприємства, які воно бере на себе щодо своїх колишніх працівників.

пенсійне забезпечення;

страхування життя ;

медичне обслуговування після закінчення трудової діяльності.МСБО 19 та П(С)БО 26 увесь спектр таких виплат, що здійснюються підприємством за різними договорами (у тому числі колективними),називають програмами виплат після закінчення трудової діяльності і поділяють на два види:

  • програми зі встановленим внеском;

  • програми зі встановленою виплатою.


Таблиця 3 – Порівняння інших довгострокових виплат працівникам за міжнародними та національними стандартами.

ПСБО 26

МСБО 19

інші довгострокові виплати працівникам

додаткова відпустка за вислугу років

оплачувана академічна відпустка

виплата до ювілеїв і за вислугу років

виплати пов’язані із тривалою непрацездатністю і .т.д.


Слід зазначити, що і в МСБО 19, і в П(С)БО 26 виплати при звільненні виділяють в окрему категорію, оскільки на відміну від інших видів виплат, зобов’язання щодо їх здійснення виникають не через з наданням працівникам послуг підприємству, а через факт звільнення. Внаслідок цього витрати на виплату вихідної допомоги не пов’язані з отриманням майбутніх економічних вигод і мають визнаватись одразу.

Таким чином, національний стандарт "Виплати працівникам" дещо дублює однойменний МСБО 19. Український варіант обліку відрізняється аналітичністю, ясністю викладу, забезпечує тотожність аналітичного обліку з даними синтетичного. Цей нормативний акт не має практичного застосування, тому що він дає лише трактування використовуваних термінів, наводить класифікацію виплат, які можуть здійснюватись працівнику та дає рекомендації щодо питань обліку та відображення у звітності даних розрахунків.

Отже, в П(С)БО 26 "Виплати працівникам" інформація представлена у більш стислому вигляді, що дозволяє скоротити час на вивчення стандарту, але це не завжди полегшує роботу бухгалтера, адже не все що не описано в даному стандарті можна тлумачити по - різному, що може в подальшому призвести до неоднозначності обліку та виникнення помилок.

Основною рекомендацією в покращенні обліку виплат працівникам є детальна розробка внутрішніх інструктивних та рекомендаційних нормативних актів, які на розроблених прикладах та типових ситуаціях дадуть можливість пересічному бухгалтеру зрозуміти особливості обліку розрахунків за виплатами працівникам.

Схожі:

Пасенкова Вікторія Віталіївна студентка 3 курсу групи оа-93 спеціальність «Облік І аудит» iconПасенкова Вікторія Віталіївна студентка 3 курсу групи оа-93 спеціальність «Облік І аудит»
Процес реформації існуючої національної системи бухгалтерського обліку на основі мсфз принесло Україні проблеми недосконалості міжнародних...
Пасенкова Вікторія Віталіївна студентка 3 курсу групи оа-93 спеціальність «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
Пасенкова Вікторія Віталіївна студентка 3 курсу групи оа-93 спеціальність «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „магістр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
Пасенкова Вікторія Віталіївна студентка 3 курсу групи оа-93 спеціальність «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Пасенкова Вікторія Віталіївна студентка 3 курсу групи оа-93 спеціальність «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Пасенкова Вікторія Віталіївна студентка 3 курсу групи оа-93 спеціальність «Облік І аудит» iconДисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Пасенкова Вікторія Віталіївна студентка 3 курсу групи оа-93 спеціальність «Облік І аудит» iconДисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Пасенкова Вікторія Віталіївна студентка 3 курсу групи оа-93 спеціальність «Облік І аудит» iconОфпд нухт облік І аудит Дата 16. 07. 2017р. Спеціальність: 03050901 Облік І аудит

Пасенкова Вікторія Віталіївна студентка 3 курсу групи оа-93 спеціальність «Облік І аудит» iconОфпд нухт облік І аудит Дата 05. 07. 2013 р. Спеціальність: 03050901 Облік І аудит

Пасенкова Вікторія Віталіївна студентка 3 курсу групи оа-93 спеціальність «Облік І аудит» iconОфпд нухт облік І аудит Дата 16. 07. 2014р. Спеціальність: 03050901 Облік І аудит

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи