Актуальність icon

Актуальність
Скачати 96.51 Kb.
НазваАктуальність
Дата14.09.2012
Розмір96.51 Kb.
ТипДокументи

Питанню державної служби відведено важливу роль у процесі розбудови сучасної Української держави. Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що державна служба виступає рушійною силою, на яку покладаються завдання щодо покращення взаємовідносин держави і особи, забезпечення пріоритету інтересів особи над державними інтересами, розширення можливостей для особи брати участь у державному управлінні тощо.

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що у період становлення демократичної, соціальної, правової України не зупиняється і процес вдосконалення національного законодавства взагалі та банківського зокрема. Останнім охоплюється велике коло питань, проте досі залишається недостатньо врегульованим питання правового статусу службовців. Тема не досліджена як в історичному контексті, так і щодо визначення правового статусу службовців, що безпосередньо реалізують функції Національного банку України.

Статус державного службовця в Україні характеризується як важлива державно-правова, соціальна і економічна категорія. Традиційно до нього включаються наступні елементи: права, обов’язки, обмеження, заохочення та гарантії, відповідальність, які органічно поєднуються між собою. Із розвитком політичних, економічних і соціально-культурних та інших стосунків, а також в умовах прагнення України до вступу у Єврозону виникає потреба в його модернізації та приведенні у відповідність до Європейських стандартів. Сприяти цьому процесу має чітка теоретико-практична модель формування якісно нового статусу службовця Національного банку, який би реалізовувався на принципах законності, гласності, професіоналізму й компетентності, рівного права громадян України на зайняття посади відповідно до своїх здібностей і професійної підготовки, на засадах соціальної і правової їх захищеності, відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов’язків.

Дослідження статусу службовця Національного банку України через призму років та врахування особливостей його визначення у сучасному національному законодавстві дозволяє визначити статус державного службовця Національного банку як сукупність прав, свобод, обов’язків, обмежень, заборон, відповідальності службовців, встановлених законодавством і гарантованих державою. Подальше хронологічне дослідження всіх норм статусу, що складають певні його елементи та законодавчі гарантії їх здійснення в залежності від зміни політичних режимів та влад надає змогу виявити складові статусу, які необхідно адаптувати до сучасного законодавства, а також виділити елементи, запровадження яких є необхідним для вдосконалення правового статусу службовця Національного банку. Крім того у роботі значна увага приділяється професійній компетентності державного службовця, що є ключовим елементом його статусу в умовах проведення демократичних реформ.

^ Ступінь наукової розробки. У дореволюційний період проблема визначення статусу службовця банківської установи не отримала належної уваги серед науковців того часу. Їх роботи були здебільшого присвячені аналізу економічних аспектів діяльності банків і процесу становлення і розвитку самої банківської системи. Лише окремі аспекти проблеми, але і ті досить фрагментарно, розглядалися такими сучасниками подій, як Мігуліним П. П., Судейкіним В. Т., Яснопольським Л., Євзліним З. П., Бунге Н. Х. [61; 67; 73; 40; 28], чиї роботи спиралися на статистичні відомості, банківські звіти, звіти Державної ради. У своїх роботах, у яких досліджували статус Державного банку, функціонування його контор та відділень, розглядали його як емісійну установу, аналізували нормативно-правові акти з точки зору їх актуальності та відсутності між ними протиріч, побіжно вони торкалися також і статусу службовця центральної банківської установи.

Період розвитку банківського законодавства 1917 – 1920 рр., тогочасними науковцями вивчався мало, в умовах революційних подій на території Української Народної Республіки проблема вивчення статусу службовців Українського державного банку залишалася не розвиненою і майже повністю втратила свою наукову актуальність.

Дослідженням статусу службовців Державного банку СРСР присвятили свої роботи такі вчені, як Атлас М. С., Алхімов В., Бричко Л. В., Гіндін І. Ф., Єгоров С.  Є. , Ліфшиц Ф. Д., Халфіна Р. О., Каценеленбаум З. С.

На сучасному етапі проблеми формування статусу службовця Національного банку України знайшли відображення у роботах працівників Національного банку – Кротюка В. Л., Стельмаха В. С., Міщенка В. І. У цих роботах міститься практичний погляд на поставлену проблему, оскільки автори, будучи наділені статусом службовця центральної банківської установи країни, мають можливість дослідити її із середини.

Досліджувалась зазначена проблематика також на рівні наукової і навчальної літератури у роботах Бугрова А. В., Гетьманцева Д. О., Карманова Є. В., Костюченка А. О., Качана О. О., Мороза А. М., Тосуняна Г. А., Селіванова А. О. та інших. Праці зазначених авторів носять здебільшого узагальнюючий характер. Вони містять аналіз банківських правовідносин; визначають їх зміст та структуру, предмет банківського права та його систему, загальні та спеціальні положення банківського права. В них розглядається правовий статус банків та його службовців, правовий режим здійснення окремих банківських операцій та функціонування банківської системи загалом.

Починаючи з 1991 року, із формуванням банківської системи незалежної України після розпаду СРСР, інтерес науковців до аналізу банківської системи попередніх періодів значно пожвавився. У історичній та економічній науці було опубліковано цілий ряд статей і фундаментальних досліджень, присвячених багатьом аспектам банківської діяльності. Не є виключенням також і їх зацікавленість дослідженням проблеми статусу службовців банківських установ. Гай-Нижник П. П., Ілляш М. М., Комаринська З. М., Ткаченко А. О., Міщенко В. І., Бояновський Н. І., Левичева І. Н., Ващенко Ю.В., Пашенцев Д. у своїх наукових роботах не просто аналізують процес становлення банківської системи за різних періодів розвитку, а концентрують свою увагу на окремих питаннях організаційно-правових проблем формування й реалізації статусу службовця центрального банку країни.

У відповідній частині дослідження було враховано окремі теоретичні напрацювання у сфері визначення статусу державного службовця взагалі, що зумовлено віднесенням службовців Національного банку України саме до державних службовців. Питань теорії та практики реалізації адміністративно-правового статусу державного службовця певною мірою у своїх працях торкалися провідні вчені-адміністративісти, а також такі представники теорії права, конституційного права та державного управління, як Авер’янов В .Б. , Малиновський В. Я., Оболенський О. Ю., Біла Л .P. , Ківалов С.  В.

Аналізуючи наукові дослідження, присвячені проблемам становлення і функціонування служби в центральній банківській установі країни, можна стверджувати, що організаційно-правові проблеми формування й реалізації статусу державного службовця у вітчизняній та зарубіжній літературі не були достатньо висвітлені. Незначний інтерес із боку науковців і практиків до цієї проблеми, а отже і низький ступінь її досліджуваності насамперед можна пояснити неуважним у минулому у науковому сенсі ставленні до концепції державної служби взагалі та службі у Державному банку зокрема, що у свою чергу обумовлювалось низьким рівнем правового врегулювання статусу державного службовця. Таким чином, питання статусу службовця центрального банку досі залишається малодослідженим у вітчизняній історіографії і з точки зору змісту проблеми, все ще носить суто фрагментарний характер. Саме зазначені обставини зумовили вибір автором досліджуваної теми.

Головна мета дослідження полягає в науковому визначенні змісту статусу службовця центральної банківської установи в Україні та впливу на нього історично-правових, соціальних, політичних та інших чинників. У розкритті особливостей кожної з його складових та їх взаємозв’язку, і на цій основі — у розробці висновків та пропозицій щодо можливості вдосконалення теоретико-правових аспектів статусу державного службовця Національного банку Україні, у тому числі й шляхом адаптації до національного законодавства позитивного надбання минулих років.

Зазначена мета обумовила постановку та розв’язання таких завдань дослідження:

 • дослідити історичні, політичні та правові передумови формування статусу службовця центральних банківських установ, які діяли у різні історичні періоди на території України;

 • визначити зміст та особливості формування структурних елементів правового статусу службовця центрального банку;

 • висвітлити особливості статусу службовця центрального банку на території України;

 • установити ступінь урегульованості і нормативно-правового забезпечення питання правового статусу службовця центрального банку;

 • здійснити спробу встановити критерій класового та рангового розподілу та його вплив на статус службовців банку;

 • з’ясувати складові системи особистих і професійних якостей службовця центрального банку, що прямо впливали на ефективну реалізацію ними їх статусу;

 • обґрунтувати пропозиції та сформулювати практичні рекомендації щодо використання історичного досвіду у питанні визначення статусу службовця центрального банку в сучасних економічних умовах України.

Об’єктом дослідження є нормативно-правові документи, в яких знайшов своє відображення процес формування і реалізації статус службовця центральної банківської установи України.

Предметом дослідження є поняття, система елементів статусу державного службовця України, реалізація основних елементів цього статусу та їх правове врегулювання національним законодавством.

^ Методологічною базою дослідження є комплекс методів збирання, аналізу та обробки фактологічної та емпіричної інформації, серед яких: методи загально-наукового, порівняльно-ретроспективного, системно-теоретичного та конкретно-історичного аналізу джерел банківського права; вивчення документальної інформації органів державної влади та правлінь центрального банку щодо механізму реалізації статусу службовця центральної банківської установи Україні. З метою дослідження основних нормативно-правових актів, які закріплювали статус службових осіб центрального банку та з’ясування їх впливу на формування сучасного змісту статусу службовця Національного банку України використовувався історико-правовий метод. Структурно-функціональний метод при здійсненні аналізу проблематики роботи отримав застосування з метою дослідження складових елементів статусу службовців державного банку. Порівняльно-правовий метод отримав застосування у частині характеристики статусу окремих видів службових осіб центрального банку та виявлення прогалин у правовому регулюванні.

Джерелами дослідження стали законодавчі акти, норми яких визначали статус службовців, відповідні розділи чи глави статутних документів банківських установ. Положення та висновки дослідження ґрунтуються на Конституції України, законах України та інших нормативних актах, які закріплюють різні аспекти соціально-правового статусу службовців державного банку. Значна увага була приділена окремим нормативно-правовим актам, а саме Уставу Державного банку Російської Імперії 1860 р., Уставу Державного банку Російської Імперії 1894 р., Своду Уставов про службу цивільну 1893 р., Про прийняття на службу за походженням, Про осіб, що не відповідають загальним правилам прийняття на державну службу, Про прийняття на службу за освітою, Статуту Українського Державного банку, Тимчасовому нормальному розпису окладів утримання і класів посад службовців у Центральному управлінні Українського Державного банку, Про встановлення розпису платні служачи в Конторах і Відділах Державного Банку, Про Государственный Банк Российской Социалистической Федеративной Советской Республики від 13.10.1921 р., Временные правила о службе в государственных учреждениях и предприятиях от 21.12.1922 р., Об утверждении Устава Госбанка СССР: Постановление Совета Министров СССР від 01.09. 1988 р., Про банки і банківську діяльність від 20.03.1991 р., Про Статут Національного банку України від 07.10.1991 р., Про державну службу від 16.12.1993 р., Про порядок обчислення стажу державної служби від 3.05.1994 р., Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України від 10.12.1997 р. Про Національний банк України від 20.05.1999 р., Про класифікацію посад та ранги державних службовців Національного банку України від 30.06.1999 р., Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 р., Про проведення атестації державних службовців від 17.11.2004 р. Частина цих нормативно-правових актів приймалася саме для законодавчого визначення та закріплення статусу державного службовця, а отже і службовця центрального банку країни. Інша ж части містить окремі розділи або статті, якими регламентується дане питання.

Значний обсяг проаналізованої інформації з цього питання було взято з офіційного сайту Державного банку Росії, де в окремих статтях через викладення інформації щодо прав, свобод, обов’язків, обмежень, відповідальності та матеріального забезпечення працівників Державного банку, його контор та відділень висвітлено саме статус службовців банку.

^ Наукове значення одержаних результатів полягає в тому, що у процесі комплексного дослідження теоретико-правових аспектів формування статусу службовця державного банку України здійснено спробу обґрунтувати низку практичних положень, висновків, рекомендацій та пропозицій можливого вдосконалення національного законодавства у контексті досліджуваної проблеми:

 • розкрито особливості формування системи елементів статусу службовця з визначенням наступних його складових: права, обов’язки та обмеження, відповідальність, гарантії економічного й правового забезпечення державних службовців;

 • проаналізовано ступінь урегульованості питання визначення статусу службовця центрального банку в законодавстві;

 • визначено залежність статусу службовця центрального банку від зміни політичного режиму та влад;

 • виявлено окремі положення статусу службовця державного банку України, які залишаються незмінним незалежно від історичного періоду;

 • розкрито сутність системи особистих і професійних якостей службовця державного банку, що прямо впливає на ефективну реалізацію службовцями їх статусу;

 • запропоновано можливі шляхи вдосконалення національного законодавства шляхом урахування окремих положень минулих років.

^ Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що на основі поєднання їх з іншими науковими розробками цього спрямування, можливе здійснення позитивного впливу на процес реформування статусу службовця Національного банку України. Висновки, зроблені у ході дослідження, представлені у формі конкретних рекомендацій та пропозицій, можуть бути використані для вдосконалення чинного законодавства, розробки відповідних нормативно-правових актів.

Структура роботи складається із чотирьох розділів, змісту, вступу, висновку та додатків. Загальний обсяг роботи становить 84 сторінки.

Схожі:

Актуальність iconРани І рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. Актуальність теми
Актуальність теми: Рана є одним з основних проявів травматичного чи хірургічного впливу на тканини та органи
Актуальність iconАбсцес, флегмона, парапроктит, фурункул, карбункул, бешиха, гідраденіт. Актуальність теми
Актуальність теми: Гнійна інфекція проявляється запальним процесом у тканинах внаслідок проникнення І розмноженняв них гноєтворних...
Актуальність iconВступ актуальність теми
Актуальність теми. В сучасних умовах ринкових реформ та інтеграції України у світовий економічний, культурний І інформаційний простір...
Актуальність iconАнотація наукової роботи під шифром: «Динаміка» Актуальність
Актуальність роботи міститься у розробці еквівалентної схеми І математичної моделі, за допомогою якої виконі дослідження закономірностей...
Актуальність iconАнотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність
Актуальність. Міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу. Це обумовлено багатьма...
Актуальність iconАнотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність
Актуальність. Міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу. Це обумовлено багатьма...
Актуальність iconАнотація наукової роботи під шифром: «Моделювання» Актуальність
Актуальність роботи міститься у розробці фізичної моделі стрілової системи самохідного крану, за допомогою якої виконі експериментальні...
Актуальність iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Актуальність теми. Актуальність досліджуваної теми полягає в тім, що вчасно не діагностований І не коригований астигматизм може бути...
Актуальність iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Генерування штучного світла є одним із найбільш важливих досягнень людства. Через зір люди одержують більше 80%...
Актуальність iconВступ вступ розкриває сутність І стан наукової проблеми. У вступі стисло подається загальна характеристика роботи у такій послідовності: Актуальність теми
Актуальність теми: сутність проблеми, її значущість, роботи відомих науковців над розглядуваним питанням, обґрунтування необхідності...
Актуальність iconМісцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми
Актуальність теми : Місцеві порушення кровообігу артеріальне та венозне повнокрів’я, стаз крові, кровотеча та крововилив, тромбоз,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи