Актуальність icon

Актуальність
Скачати 68.75 Kb.
НазваАктуальність
Дата14.09.2012
Розмір68.75 Kb.
ТипДокументи

Україна має багату історико-економічну спадщину, однак не всім аспектам її розвитку приділялося достатньої уваги. Чимало напрямків вітчизняної історії ще потребують ретельного вивчення та аналізу. Це стосується й історії розвитку банківської сфери, що є органічною складовою цілісної економічної системи, у тому числі історії розвитку та функціонування центральних банківських установ на теренах України.

Стан і розвиток банківської системи є показником рівня зрілості кредитно-фінансових та грошових відносин кожної держави. Територія України, як відомо, до середини ХІХ ст. перебувала в системі феодально-кріпосницьких відносин, які гальмували розвиток ринкового господарства. Панувала монополія держави у сфері банківської діяльності. В умовах відсутності державності відсутня була й центральна банківська установа. Принципово ситуація не змінилась і після відміни кріпацтва, адже тут навіть в умовах капіталізації економіки й імперіалістичної стадії розвитку не було відкрито жодної центральної банківської установи. Функціями філій центральних банківських установ на території України була банківська експлуатація.

Після реформи 1861 р. розпочалося формування нової економічної системи, яке зумовило трансформацію існуючої до того часу банківської мережі. Поряд з державними починають виникати і недержавні банки. Створювалося багато комерційних і суспільних банків з численними відділеннями, конторами, агентствами тощо. Керівництво системою банків здійснювала центральна банківська установа – Державний банк Російської імперії. Проте в імперії не було створено жодної кредитно-банківської установи, яка за своїм функціональним призначенням сприяла б розвитку України. Контори і відділення центральних банків, що діяли на території України здійснювали щодо неї колоніальну політику.

В сучасних умовах розвитку банківської системи доволі важливим є дослідження досвіду розвитку та функціонування банківської мережі у ХІХ – ХХ ст. Це зумовлює актуальність з’ясування особливостей створення та діяльності центральних банківських установ на території України, встановлення їх значення для розвитку вітчизняної економіки.

Дане дослідження еволюції центробанку у період трансформації економіки України ХІХ – ХХ ст. є спробою висвітлити одну з найважливіших граней української економічної історії, вивчення якої в умовах сучасного розвитку національної банківської системи має велике теоретичне і прикладне значення. Цей період увійшов у вітчизняну економічну історію як перша хвиля формування вітчизняної економіки, та банківської системи як однієї із її важливих складових. В цьому контексті дослідження та критичне врахування власного історичного досвіду в становленні банківської системи ХІХ – ХХ ст. є вкрай важливим для сучасного етапу її розвитку.

Ґрунтовне вивчення та аналіз історично-правових процесів зародження й діяльності української банківської системи, труднощів та прорахунків минулого є підґрунтям розв’язання проблеми сучасного ефективного функціонування цієї ланки національного господарства. Цим обумовлюється актуальність і теоретична вагомість обраної теми.

Останнім часом з’явились наукові дослідження про історію становлення і розвиток кредитно-фінансової системи на території України.

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, свідчить, що попередні дослідники приділяли увагу насамперед загальним питанням розвитку фінансової системи та банківських установ. Тому невирішеною частиною загальної проблеми все ще залишається аналіз передумов розвитку функціонування центральних банків та їх організаційної структури.

Ступінь наукової розробки проблеми функцій центральних банківських установ на території України загалом залишається недостатньою.

Історіографію, на наш погляд, доцільно розділити на 3 періоди. У рамках першого періоду (середина ХІХ ст. – 1917 р.) відомими дослідниками проблеми були М. Бунге, П. Мігулін, В. Судейкін, Л. Яснопольський. У своїх працях дослідники побіжно аналізували проблематику діяльності центральної банківської установи у контексті монетарної політики, грошової валюти, державного кредиту, бюджетних правовідносин.

З 1917 р. по 1991 р. в умовах другого періоду досліджувану проблему вивчали С. Альтерзон, І. Гіндін, З. Канцеленбаум. Їх наукові розвідки стосувалися функцій Державного банку СРСР. Але в умовах відсутності кредитно-банківських інструментів функції Державного банку були явно звужені. Роботи радянських дослідників носили класовий характер і фактично заперечували банківську діяльність.

Третій період розпочався з проголошенням незалежності, що пожвавило інтерес до історичної тематики, а в умовах становлення банківської системи значно активізувало проблему функцій центральної банківської установи. Щоправда, комплексно дана тематика не досліджувалась, але окремі аспекти проблеми розглядалися у працях П. П. Гай-Нижника, Г. І. Корогод, В. І. Міщенка, Д. Пашенцева, А. О. Ткаченка, І. В. Сала та ін.

Особливостями історіографії є те, що автори побіжно розглядають окремі аспекти досліджуваної тематики. Комплексне дослідження проблеми все ще залишається відсутнім. Цим обумовлена необхідність здійснення аналізу проблеми генезису вітчизняного центробанку в період ХІХ – ХХ ст.

До переліку використаних в роботі джерел відносяться праці українських та російських учених, історико-економічна література, яка безпосередньо, або опосередковано висвітлює історію розвитку банківської системи в Україні в ХІХ – ХХ ст., газетно-журнальна періодика, в якій знайшли відображення проблеми, що супроводжували процес формування вітчизняної банківської системи у вказаний період, архівні документи і матеріали, законодавчі й нормативно-правові акти, інтернет-ресурси.

Метою дипломної роботи є визначення та аналіз функцій центральних банківських установ, які діяли на території України, визначення їх ролі у розвитку української економіки, а також теоретичне осмислення вітчизняного історичного досвіду у досліджуваній сфері суспільного життя, аналіз і узагальнення якого може мати науково-практичне значення для вдосконалення моделі сучасного центрального банку та банківської системи України.

Зазначена мета обумовила постановку та розв’язання таких завдань дослідження:

  • встановити історично-правові, соціальні, політичні та інші чинники, що зумовили становлення і розвиток центральної банківської установи;

  • виявити тенденції формування та принципи ієрархічної будови банківської системи та визначити місце центрального банку у ній;

  • визначити та розкрити основні етапи становлення центральної ланки вітчизняної банківської системи у ХІХ – ХХ ст.;

  • здійснити порівняльний аналіз переліку функцій центробанку у різні періоди його діяльності;

  • обґрунтувати необхідність забезпечення державного регулювання центрального банку та його вплив на функціонування банківських установ різних типів і видів;

  • виявити історичний досвід щодо формування і реалізації функцій центральних банківських установ на території України у ХІХ – ХХ ст.

Об’єктом дослідження є історичний процес становлення центральних банківських установ на території України у ХІХ – ХХ ст. та формування їх повноважень.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та організаційні засади виникнення та розвитку основних функцій центральних банківських установ на теренах України.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. У дослідженні було використано філософсько-світоглядні, загальнонаукові та спеціально-наукові методи. Основним методом у цій системі виступає діалектичний метод пізнання банківських процесів і явищ. У процесі дослідження становлення і розвитку центрального банку та визначення його функцій застосовувались такі загальнонаукові методи, як сходження від абстрактного до конкретного та системний підхід.

Проблемно-хронологічний метод дав можливість визначити проблеми щодо визначення функцій центрального банку. Важливим інструментом стали історико-правовий і історико-порівняльний методи при аналізі функцій центрального банку у різні історичні періоди.

Порівняльно-правовий метод виявився затребуваним при аналізі функцій центрального банку у дореволюційній Росії, Українського Державного банку у період української революції та сучасної України. Системно-структурний та структурно-функціональний метод дозволив з’ясувати засади функціонування банківських установ. Формально-юридичний застосовувався у процесі дослідження нормативно-правових актів. Конкретно-пошуковий – при аналізі джерел.

Методологія дослідження базується на системному підході до осмислення особливостей функціонування центральних банківських установ України ХІХ – ХХ ст. При аналізі структури та динаміки становлення й розвитку центральних банків були використані діалектичний та логічний методи, метод історизму, статистичний метод та метод порівняльних характеристик.

^ Хронологічні межі роботи охоплюють період з початку 60-х років ХІХ ст. до нашого часу, що зумовлено процесом становлення і розвитку центральних банківських установ на території України, особливостями формування їх функцій.

^ Наукова новизна одержаних результатів дипломної роботи полягає у системному розкритті з сучасних позицій історично-правового аналізу малодослідженої проблеми розвитку центральних банківських установ на теренах України в ХІХ – ХХ ст. Так, на основі опрацьованої інформації було з’ясовано специфіку організації та характерні риси функціонування центральних банків на території України, визначено чинники, що вплинули на процес становлення й розвитку центральних банківських установ у ХІХ – ХХ ст. та визначення їх функцій. Крім того, у роботі висвітлено процеси становлення центральних банків на теренах України та визначення їх функцій в умовах державотворення.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає у ретроспективному аналізі становлення та розвитку центральної ланки банківської системи на території України у ХІХ – ХХ ст., що дає підстави для перенесення історичного досвіду на розв’язання актуальних проблем функціонування сучасної банківської системи України.

Дане дослідження є індивідуальною роботою, в якій викладено теоретичні аспекти сутності та функціонального призначення центральних банків України у ХІХ – ХХ ст.

Структура дипломної роботи складається із вступу, п’яти розділів, висновків та списку використаних джерел.

Схожі:

Актуальність iconРани І рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. Актуальність теми
Актуальність теми: Рана є одним з основних проявів травматичного чи хірургічного впливу на тканини та органи
Актуальність iconАбсцес, флегмона, парапроктит, фурункул, карбункул, бешиха, гідраденіт. Актуальність теми
Актуальність теми: Гнійна інфекція проявляється запальним процесом у тканинах внаслідок проникнення І розмноженняв них гноєтворних...
Актуальність iconВступ актуальність теми
Актуальність теми. В сучасних умовах ринкових реформ та інтеграції України у світовий економічний, культурний І інформаційний простір...
Актуальність iconАнотація наукової роботи під шифром: «Динаміка» Актуальність
Актуальність роботи міститься у розробці еквівалентної схеми І математичної моделі, за допомогою якої виконі дослідження закономірностей...
Актуальність iconАнотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність
Актуальність. Міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу. Це обумовлено багатьма...
Актуальність iconАнотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність
Актуальність. Міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу. Це обумовлено багатьма...
Актуальність iconАнотація наукової роботи під шифром: «Моделювання» Актуальність
Актуальність роботи міститься у розробці фізичної моделі стрілової системи самохідного крану, за допомогою якої виконі експериментальні...
Актуальність iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Актуальність теми. Актуальність досліджуваної теми полягає в тім, що вчасно не діагностований І не коригований астигматизм може бути...
Актуальність iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Генерування штучного світла є одним із найбільш важливих досягнень людства. Через зір люди одержують більше 80%...
Актуальність iconВступ вступ розкриває сутність І стан наукової проблеми. У вступі стисло подається загальна характеристика роботи у такій послідовності: Актуальність теми
Актуальність теми: сутність проблеми, її значущість, роботи відомих науковців над розглядуваним питанням, обґрунтування необхідності...
Актуальність iconМісцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми
Актуальність теми : Місцеві порушення кровообігу артеріальне та венозне повнокрів’я, стаз крові, кровотеча та крововилив, тромбоз,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи