Постановка проблеми icon

Постановка проблеми
Скачати 72.22 Kb.
НазваПостановка проблеми
Дата14.09.2012
Розмір72.22 Kb.
ТипДокументи

Постановка проблеми. Пріоритетними напрямками у фінансово-грошовій сфері є забезпечення стабільності грошової одиниці, цін, створення ефективно функціонуючої банківської системи. Серед багатьох механізмів забезпечення виконання вказаних завдань особливе місце займають механізми та інструменти, що реалізуються центральним банком країни. Проте зазначені механізми та інструменти центрального банку, що складають зміст його діяльності, протягом історичного розвитку змінювалися. Тому для усвідомлення функціональної наповненості діяльності центрального банку, необхідним є дослідження історичної трансформації механізмів та інструментів, за допомогою яких центральний банк мав можливість впливати на економічні процеси в країні.

Крім того, нинішній етап розвитку Української державності визначає необхідність постановки проблеми окреслення меж функціонування органів влади в рамках тріади гілок влади та у взаємовідносинах з підконтрольними суб’єктами і вирішення питання реформування правових основ організації та функціонування центрального банку. Проте вказану проблематику неможливо вирішити без ґрунтовного дослідження теоретичних та історичних тенденцій розвитку інституції центральних банків зарубіжних країн та України.

Тому це дослідження є спробою аналізу питання історико-правових основ правового статусу центральних банків зарубіжних країн та Національного банку України.

Актуальність теми дипломної роботи. Центральним банкам належить одне з провідних місць в економічних та правових системах сучасних держав. Це зумовлено тим, що вони наділені певним комплексом прав і обов’язків, що згруповані відповідно до виконуваних функцій центральними банками. Основними функціями центральних банків є: монопольна емісія грошових знаків, банк банків, банкір уряду, орган грошово-кредитного регулювання, що екстраполюючись у юридичну площину, відображають правовий статус центральних банків. Відповідно до названих функцій центральні банки відіграють важливу роль у забезпеченні стабільності національної грошової одиниці, ефективного функціонування банківської системи, цінової стабільності, боротьби з інфляцією.

Функціональна спрямованість діяльності центральних банків на різних етапах історичного розвитку визначає їх місце і роль у взаємовідносинах з вищими органами державної влади і банківськими установами, а тому потребує дослідження механізм реалізації кожної з названих функцій у відповідних правовідносинах на кожному етапі розвитку інституту центральних банків зарубіжних країн та України.

Актуальним також є комплексне дослідження процесу становлення та змісту правового статусу Національного банку України на основі діючого нормативного матеріалу.

Крім того актуальним залишається питання незалежності центральних банків як необхідної умови проведення ефективної грошово-кредитної політики, оскільки залежність монетарної політики центральних банків від органів виконавчої влади може призвести до виконання цілей, протилежних забезпеченню стабільності грошової одиниці.

Все сказане зумовлює актуальність комплексного дослідження правового статусу центральних банків в контексті його історичного розвитку.

Значущість дослідження для України. В умовах реформування правових основ функціонування НБУ, особливого значення набуває дослідження основ його правого статусу протягом історичного розвитку.

Розробленість теми. Проблемі історичних характеристик правового статусу центральних банків присвячені роботи таких вчених, як: Б. П. Адамик, А. Г. Братко, П. П. Гай Нижник, Д. О. Гетьманцев, Є. В. Карманов, О. О. Качан, В. В. Козюк, В. Л. Кротюк, О. І. Лаврушин, О. П. Орлюк, М. І. Савлук, В. С. Стельмах, А. О. Ткаченко, В. Н. Шенаєв, Н. Г. Шукліна та ін. Окремим аспектам історичного розвитку правового статусу центральних банків присвячені роботи Н. Гребеник, О. Дзюблюка. Серед зарубіжних авторів, що досліджували поняття правового становлення центрального банку можна відзначити Е. Долана та ін.

Однак необхідно зазначити, що хоч і існує достатній базис наукових праць з даного питання, проте окремі його аспекти залишаються недостатньо дослідженими чи взагалі недослідженими. Зокрема недостатню увагу приділено питанню змісту правового статусу центральних банків, еволюції функцій центральних банків в процесі історичного розвитку тощо.

Метою роботи є дослідження правового становлення центрального банку України впродовж історичного розвитку та формулювання висновків за результатом комплексного дослідження проблеми історико-правового статусу центральних банків та аналіз історичних тенденцій розвитку на основі національного законодавства, що стосується організації та функціонування Національного банку України.

Мета дослідження визначає наступні завдання:

 1. Визначити поняття правового статусу центральних банків та дослідити елементи змісту правового статусу центральних банків, які в сукупності дають комплексне уявлення про досліджуваний предмет;

 2. Проаналізувати правові аспекти еволюції емісійної функції центральних банків в процесі історичного розвитку та здійснити історико-правовий аналіз трансформації інших базових функцій центральних банків;

 3. Дослідити організаційно-правові основи взаємовідносин центральних банків з банківськими установами та вищими органами державної влади з позиції трансформації їх відносин в процесі історичного розвитку;

 4. З’ясувати історичний шлях становлення правового статусу Національного банку України;

 5. На підставі положень Конституції України та Закону України “Про Національний банк України” визначити основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами державної влади в системі стримувань і противаг та дослідити організаційно-правові основи діяльності Національного банку України в рамках банківської системи України.

^ Об’єктом дослідження виступають відносини, що виникають в процесі організації та функціонування центральної банківської установи України.

Предметом дослідження є правовий статус Центрального банку України.

У процесі дослідження були використані такі методи, як: метод діалектики (зокрема, закон єдності і боротьби протилежностей), порівняльно-правовий метод, загальнологічні методи (дедукція, аналіз, синтез), системно-структурні методи, формально-логічний та історичний методи.

За допомогою методу діалектики було досліджено поняття та сутність категорій “правовий статус”, “державне регулювання” тощо.

Порівняльно-правовий метод буде превалюючим у першому та другому розділі роботи. За допомогою порівняльно-правового методу було досліджено питання історичних тенденцій розвитку центральних банків; питання незалежності центральних банків виходячи зі змісту їх правового статусу.

Загальнологічні методи застосовувалися при тлумаченні базових понять, а також при переході від родового до видового поняття.

Системно-структурний метод був використаний при дослідженні відносин між елементами, що складають зміст правового статусу центральних банків. Крім того, оскільки метою дослідження є комплексне дослідження проблематики історико-правового статусу центральних банків, даний метод є основним при встановленні взаємозв’язків між проблемами, що досліджуються у кожному з розділів.

Формально-логічний метод використовувався при дослідженні зарубіжного та національного законодавства щодо організації та функціонування центральних банків.

Історичний метод став базовим при визначенні історичних тенденцій розвитку інституту центральних банків.

Дані методи складають методологічну основу дослідження.

Ступінь вирішення проблеми в дослідженні. Дана дипломна робота є спробою автора комплексного аналізу історико-правового статусу центральної банківської установи, що діяла на території України. Зокрема, були вирішені наступні проблеми:

 1. Дано визначення правового статусу центральних банків як сукупність прав та обов’язків щодо здійснення державного управління в рамках банківської системи, грошово-кредитного регулювання, метою здійснення яких є забезпечення стабільності грошової одиниці, цінової стабільності, розвиток і зміцнення банківської системи країни.

 2. Проаналізовано базові функції центральних банків, що притаманні всім центральним банкам, функціонуючим в рамках дворівневої банківської системи. Це функції монопольної емісії грошей, реалізації грошово-кредитної політики, банку банків та банкіру уряду.

 3. Визначено категорію незалежності центральних банків як закріплену у законодавстві інституційну можливість центрального банку проводити монетарну політику без будь-яких втручань з боку влади.

 4. Досліджено процес становлення емісійної функції центральних банків окремих зарубіжних країн та визначено, що отриманню виключного права на здійснення емісійної діяльності передував значний проміжок часу з моменту створення вказаних центральних банків. Крім того, вказано, що інституціоналізація центрального банку у орган, що знаходиться на верхньому рівні банківської системи, відбувалася саме завдяки надання йому виключних емісійних прав.

 5. Визначено, що починаючи з другої половини ХІХ століття і до радянського періоду державотворення, функціональна спрямованість центральних банків, що здійснювали свою діяльність на території України постійно збільшувалася як з кількісної, так і зі змістовної позиції, що пояснюється постійним розвитком фінансово-кредитної та економічної системи держави.

 6. Встановлено, що в радянський період центральний банк функціонував в рамках однорівневої банківської системи, що передбачає переважно горизонтальні зв’язки між банками, універсалізацію їх операцій і функцій. У межах такої системи всі кредитні установи, у тому числі центральний банк, знаходяться на одному ієрархічному рівні, виконуючи аналогічні функції у кредитно-розрахунковому обслуговуванні клієнтів.

 7. Визначено, що між політикою НБУ та Кабінету Міністрів України існує функціональний звязок. Проте, різниця у інструментах регулювання, що надані даним органам відповідно до закону, визначає необхідність функціональної незалежності НБУ в системі органів виконавчої влади. Взаємодія ж у межах даної гілки влади повинна здійснюватися на організаційному рівні.

Список опублікованих робіт за темою диплому:

Петренко В.В. Правовий статус Державного банку Російської імперії, Українського державного банку та Національного банку України: порівняльне історичне дослідження / В.В. Петренко // Молодіжний науковий вісник ДВНЗ “УАБС НБУ”. – 2011. – № 1. – С. 6–10.

Структура дипломної роботи визначена метою та завданнями дослідження. Диплом складається зі вступу, трьох розділів, що об’єднують шість підрозділів, висновків та списку використаних джерел (93 найменування). Загальний обсяг дипломної роботи становить 95 сторінок, з яких основного тексту – 85 сторінок.

Схожі:

Постановка проблеми iconСтан дослідження проблеми формування професійної готовності майбутніх вчителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів постановка проблеми
Постановка проблеми. Одним з основних шляхів, запланованих державою в програмі реформування освіти, є підготовка нової генерації...
Постановка проблеми iconАналіз змісту екологічних знань інженерів-електромеханіків у професійній діяльності постановка проблеми
Постановка проблеми. Для України пріоритетною складовою є загальносистемна екологізація промисловості, економіки, суспільства
Постановка проблеми iconЕстетичне виховання у підготовці майбутніх інженерів (історико-педагогічний аспект) Постановка проблеми
Постановка проблеми. Сучасний етап демократичного розвитку українського суспільства спрямовано на інтеграцію в Європейське та світове...
Постановка проблеми iconНеперервній професійній освіті – педагогічні кадри нової генерації постановка проблеми
Постановка проблеми. На початку ХХІ століття доля системи професійно-технічної освіти в нашій державі залежить від сукупності багатьох...
Постановка проблеми iconЦілеформування навчальної діяльності у студентів в інтенсивних технологіях навчання постановка проблеми
Постановка проблеми. Збільшення об’ємів навчальної інформації, необхідність докорінної переробки і оновлення блоку існуючих навчальних...
Постановка проблеми iconПроблеми формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю постановка проблеми
Постановка проблеми. Діяльність викладача професійного навчального закладу – це інтегративна діяльність, що включає педагогічний...
Постановка проблеми iconТеоретико-інформаційний складник інформаційної культури майбутніх інженерів Постановка проблеми
Постановка проблеми. Перехід людства від індустріального до постіндустріального (інформаційного) суспільства вимагає відповідних...
Постановка проблеми iconВ., Кадемія М. Ю. Використання інтерактивних моделей у професійній підготовці фахівців постановка проблеми
Постановка проблеми. ХХІ сторіччя характеризується як інформаційне суспільство, що формується на підставі ознак науково-технічного...
Постановка проблеми iconНавчання студентів процесів та апаратів хімічних виробництв на основі еволюційного підходу постановка проблеми
Постановка проблеми. Необхідність перебудови існуючого промислового виробництва у відповідності з вимогами світового ринку висувають...
Постановка проблеми iconВикористання інноваційних та традиційних підходів у викладанні англійської мови студентам технічних спеціальностей постановка проблеми
Постановка проблеми. Глибокі зміни, що відбуваються в житті суспільства, викликані науково-технічною революцією та процесом глобалізації,...
Постановка проблеми iconНауково-методичні засади аналізу академічної успішності студентів постановка проблеми
Постановка проблеми. Багаторічний досвід роботи вищих навчальних закладів (внз) переконливо свідчить про найважливішу роль в здійсненні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи