Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни icon

Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни
Скачати 45.05 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни
Дата08.10.2012
Розмір45.05 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (НМК) навчальної дисципліни

Навчально-методичний комплекс (НМК) – це певна, чітко визначена сукупність навчально-методичних документів, що являють собою модель освітнього процесу, яка згодом буде реалізована на практиці.

Мета призначення НМК дисципліни полягає в тому, щоб забезпечити цілісний навчальний процес з певної дисципліни в єдності цілей навчання, змісту, дидактичного процесу й організаційних форм навчання. Лише при дотриманні цієї умови НМК буде являти собою комплекс у повному розумінні цього слова – сукупність різних засобів навчання, що складають одне ціле.

Традиційний НМК (модель його представлено на рис.1) складається з двох частин: 1) матеріали щодо планування вивчення дисципліни; 2) матеріали методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни.
^ Рис.1. Модель традиційного навчально-методичного комплексу дисципліни


Перша частина представлена робочою програмою навчальної дисципліни, яка включає: пояснювальну записку, тематичний план, теми і плани лекцій, практичних, семінарських і лабораторних занять, завдання для самостійної роботи, питання для поточного контролю, тести, питання до іспиту (заліку), тематику курсових робіт (якщо їх написання передбачається при вивченні дисципліни), тематику кваліфікаційних (випускних) робіт.

^ До другої частини відносяться методичні матеріали: підручники, опорні конспекти лекцій, інструктивно-методичні матеріали (алгоритми, плани, інструкції) до практичних, семінарських і лабораторних занять, до проведення ділових ігор і розв’язання ситуаційних задач, до самостійної роботи, до роботи з тестами, підготовки до іспитів, а також з виконання і захисту курсових та кваліфікаційних (випускних) робіт.

Перехід вищих навчальних закладів на кредитно-модульну систему організації навчального процесу веде до зростання ролі самостійної роботи студентів на тлі зменшення обсягів загальної аудиторної роботи. Тому навчальний процес вимагає модернізації, адекватної вимогам сьогоднішнього дня.

Модульне навчання, з якої б дисципліни воно не здійснювалося, передбачає створення та використання навчально-методичних посібників комплексного типу (НМК дисципліни за КМСОНП). Модель навчально-методичного комплексу, що відповідає кредитно - модульній технології представлена на рис.2.
Рис.2. Модель навчально-методичного комплексу дисципліни за КМСОНП


Згідно з модульним підходом до побудови навчально-методичного комплексу дисципліни подаються:

  • матеріали щодо планування навчального процесу (робоча програма навчальної дисципліни, опис якої включає такі складові: пояснювальна записка - мета, завдання дисципліни, компетенції, яких має набути студент у результаті вивчення навчальної дисципліни; змістово-діяльнісна структура навчальної дисципліни (якщо вивчення теми, відповідно тематичного планування дисципліни, передбачає лекційне, семінарське заняття та самостійну роботу, то це й повинно бути відображено у змістово-діяльнісній структурі. Відповідно до кожного виду заняття прогнозуються результати навчання: розуміти, знати, уміти (див. зразок); зміст лекційного курсу - теми і плани лекцій, рекомендована література; зміст практичних та семінарських занятьтеми і плани, рекомендована література; лабораторні роботитеми і завдання; самостійна робота - зміст завдань та запитань, рекомендована література; тематика ІНДЗ, засоби діагностики навчальних досягнень студентів: питання, тести для модульного контролю знань, завдання різного ступеня складності для поточного контролю змістових модулів) тощо;

  • матеріали з організації і проведення навчального процесу (підручники, опорні конспекти лекцій і інструктивно-методичні матеріали до практичних і семінарських занять, лабораторних робіт з прикладами виконання завдань, методичні рекомендації до звітів, інтерактивні мультимедійні матеріали для розв’язання ситуаційних задач і методичні рекомендації з їх використання, інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи, додаткові навчальні та довідникові матеріали, літературу до вивчення дисципліни, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі всіх видів навчальної діяльності та ін.).

КМСОНП вимагає впровадження у практику роботи вищих навчальних закладів комп’ютерних засобів, які гарантують якісні зміни діяльності викладача і студентів. У зв’язку з цим постає необхідність створення нового покоління інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу на основі комп’ютерних мультимедійних технологій.

Основним структурним компонентом інформаційно-методичного забезпечення є створення електронного навчально-методичного комплексу дисципліни.

Форми проведення занять при використанні електронного навчально-методичного комплексу (зокрема, інформаційно-методичного блоку) зазнають певних змін, а саме:

 істотної модернізації зазнають лекційні заняття - викладач у процесі лекції широко може використовувати мультимедійні презентації, які являють собою тематично й логічно зв’язану послідовність інформаційних доз матеріалу модуля, тезисно відображають його ключові моменти, включають основні формули та схеми, а також статичні та динамічні зображення об’єктів, які вивчаються. Їх демонстрація здійснюється за допомогою мультимедійного проектора;

 студенти до початку лекції можуть отримати опорні конспекти, які являють собою комплект слайдів презентацій, роздрукованих таким чином, щоб сторінка містила кілька слайдів та поле для заміток. Такі конспекти дозволяють студентові зосередитися на демонстрації презентацій, не витрачаючи часу на копіювання зображень. Під час проведення практичних та лабораторних робіт студенти мають можливість працювати з матеріалом, який вивчається в інтерактивному режимі, тобто впливати на роботу інформаційного засобу.

Такий підхід до планування та організації й проведення навчального процесу дозволяє не лише ефективно реалізувати навчальні плани та оптимізувати управління навчальним процесом, а й забезпечувати якісну підготовку фахівця.


Перший проректор Петришин Р.І

Схожі:

Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни iconРозпорядження №292 від 26. 11. 2009 р. Про методичні поради щодо форм самостійної роботи студентів та їх методичного забезпечення
З метою надання консультативної допомоги кафедрам університету у створенні методичного забезпечення самостійної роботи студентів...
Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо вивчення тем
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Функціонально-вартісний аналіз” для студентів денної...
Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни iconВ. М. Клочко Інтегративний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Управління професійною працездатністю» методичні рекомендації
«Управління професійною працездатністю» (методичні рекомендації для самопідготовки студентів 1-го та 2-го курсів усіх спеціальностей...
Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни iconНавчально методичний комплекс дисципліни «географія туризму світу»
Робоча програма складена на основі навчально-методичного комплексу дисципліни «Географія туризму» для студентів спеціальності «Туризм»...
Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни iconНавчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту
Затвердження членів нмк іфвіС, секретаря нмк, членів нмк від структурних підрозділів на 2009–2010 навчальний рік та їх індивідуальних...
Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо «Виховання патріотизму серед учнівської молоді» Вашого навчального закладу
Розробка інструкторсько-методичного заняття з вчителями методичного об’єднання з прикладної фізичної підготовки
Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки для студентів щодо виконання індивідуальних завдань, курсових, дипломних і кваліфікаційних робіт, рефератів тощо
Навчально-методичний комплекс (нмк)– це система дидактич­них засобів навчання з конкретної дисципліни, метою якої є повна реалізація...
Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни "біржова справа" для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи