Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національного icon

Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національного
Скачати 253.48 Kb.
НазваПоложення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національного
Дата08.10.2012
Розмір253.48 Kb.
ТипПоложення


Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Ректор ЧНУ __________

С.В.Мельничук

"___"_________________200_


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення навчальних і виробничих

практик студентів

Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича


Чернівці 200_


Ухвалено Вченою радою

Чернівецького національного

університету ім. Ю.Федьковича

протокол №___ від "__"___________2008р.


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення навчальних і виробничих

практик студентів

Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича


^ ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Положення про проведення навчальних і виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича розроблене на основі "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого наказом МО України №161 від 2.06.1993р., “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом МО України № 93 від 8.04.1993р., наказу Міністра освіти України № 351 від 20.12.1994р. "Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України" та у відповідності до Закону України "Про вищу освіту", Указу Президента України № 1013/2005 від 4.07.2005р. "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007роки.

Практика студентів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентом професійних навичок та вмінь. Вона є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців в університеті і проводиться на оснащених відповідним чином базах університету, а також на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі, сільського господарства й державного управління.

Практична підготовка здійснюється в умовах професійної діяльнсті під організаційно-методичним керівництвом викладача університету та фахівця від бази практики.

Організація практичної підготовки в ЧНУ регламентується даним Положенням.

У Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків усіх видів практики студентів різних спеціальностей в університеті.


^ 1. МЕТА ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ

  1. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання, вести наукові дослідження та творчо застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

  2. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення, органічне поєднання з практичними й лабораторними заняттями, отримання студентами достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра, спеціаліста, магістра.

  3. Залежно від конкретного напряму підготовки (спеціальності, спеціалізації) практика може бути:

 • навчальна (наприклад: фольклорна, ознайомлювальна, археологічна, мовна та ін.)

 • виробнича (наприклад: педагогічна, науково-педагогічна (асистентська для студентів ОКР "Магістр"), конструкторсько-технологічна, економічна, юридична та ін., а також науково-дослідна та переддипломна).

  1. Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої спеціальності, формування первинних професійних умінь і навичок із загальнопрофесійних та спеціальних дисциплін.

  2. Завданням виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових робіт.

  3. Переддипломна практика (як різновид виробничої) є завершальним етапом практичної підготовки студентів і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення та вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для кваліфікаційної роботи.

  4. Перелік усіх видів практик для кожного напрямку підготовки (спеціальності, спеціалізації), їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.

  5. Зміст і послідовність практики регламентується наскрізною програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним планом і затверджується першим проректором. Зміст наскрізної програми повинен відповідати наказам Міністра освіти і науки України та рішенням колегії Мінстерства освіти і науки України щодо практичної підготовки студентів, навчальному плану спеціальності, освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійній програмі випускників. На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів практики. Програми практики повинні відповідати вимогам галузевих стандартів вищої освіти, враховувати специфіку спеціальності та відображати останні досягнення науки й виробництва. Тому вони повинні переглядатися не рідше, ніж один раз на п'ять років. Робоча програма практики затверджується деканом факультету.

Програми практики повинні містити наступні основні розділи:

 • вступ;

 • мета та завдання практики;

 • зміст практики;

 • індивідуальні завдання;

 • навчальні посібники;

 • методичні рекомендації;

 • форми і методи контролю;

 • вимоги до звіту про практику;

 • критерії оцінювання;

 • підведення підсумків практики.

В умовах переходу до кредитно-модульної системи організації навчального процесу невід'ємною складовою програми практики є змістово-діяльнісна структура програми практики, яка включає в себе не менше 2-х змістових модулів.

Факультети і кафедри, крім наскрізної і робочих програм практики, розробляють інше методичне забезлечення (рекомендації, інструкції, алгоритми практичного навчання тощо).


^ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

2.1. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в університеті здійснює завідуючий практикою.

2.2. Відповідальність за організацію, проведення, контроль і підведення підсумків практики покладається на керівників факультетів і кафедр.

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують відповідні кафедри.

2.3. Для проведення практики визначаються бази практик. При наявності на кафедрі державних, регіональних замовлень на підготовку фахівців перелік баз практики надають органи, які формували замовлення на фахівців. При підготовці фахівців за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, установами бази практики передбачаються у цих договорах.

Як бази підготовки студентів можуть використовуватися навчально-виробничі та наукові підрозділи університету (якщо програма практики передбачає науково-дослідницьку сппрямованість), навчально-виховні заклади, професійно-технічні училища, дослідні господарства, полігони та підприємства, організації, установи, які мають необхідне обладнання та кваліфіковані кадри. Базами асистентської практики можуть бути кафедри університету, інщі вищі навчальні заклади 3-го, 4-го рівнів акредитації. У випадку, коли підготовка фахівців здійснюється університетом за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з урахуванням усіх вимог наскрізної програми та Положення) або університет, що визначається умовами договору (контракту) на підготовку фахівців.

  1. Підприємства, установи організації, які використовуються як бази практики, повинні відповідати наступним умовам:

 • забезпечення виконання студентом програми практики;

 • наявність структур, що відповідають напряму підготовки (спеціальності, спеціалізації),за яким здійснюється підготовка фахівців;

 • можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів;

 • можливість надання студентам під час практики робочих місць;

 • можливість наступного працевлаштування випускників університету.

2.5. Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у відповідному контракті чи договорі щодо підготовки спеціалістів і можуть бути розташовані як на території країн-замовників на фахівців, так і в межах України.

2.6. Студентам-іноземцям у встановленому порядку видаються програма та індивідуальне завдання. Після закінчення практики вони складають звіт в порядку, встановленому кафедрою.

2.7. Студенти направляються на практику, як правило, групами не менше 3-х осіб. У разі необхідності кафедра може прийняти рішення про направлення в одну базу практики меншої кількості студентів, але це рішення повинно бути обґрунтованим. У навчальному навантаженні викладачів слід враховувати, що на педагогічній практиці один керівник практики від кафедри може здійснювати керівництво не більше, як 6-ма студентами. На виробничій практиці на підприємствах (в установах) один керівник практики від кафедри може керувати практикою студентів лише на одній базі практики, а кількість студентів визначається можливістю бази практики забезпечити виконання програми практики всіма студентами. На навчальній практиці, яка проходить у лабораторіях кафедри, один викладач може керувати не більше, як 10-ма студентами.

2.8. Студенти 5-го курсу можуть направлятись для проходження практики за індивідуальним планом на місця їх майбутнього працевлаштування за наявності тристороннього договору про працевлаштування випускників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

2.9. В особливих випадках кафедра може дозволити студентові проходити практику у запропонованій ним базі практики з обов’язковим обґрунтуванням такого рішення.

  1. Для груп однопрофільних факультетів (кафедр, спеціальностей) можуть створюватися навчально-практичні полігони або бази: педагогічні, географічні, економічні, фізичні та ін.

  2. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) університет завчасно укладає договори на її проведення за встановленою формою. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або терміном до п’яти років.

  3. Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики складає 36 годин (1 кредит) на тиждень.

2.13. Для координації роботи з організації та проведення пракик на факультеті призначається керівник практики від факультету.

2.14. Керівник практики від факультету зобов’язаний:

 • перед початком практики проконтролювати готовність баз практики. Для цього за 2 місяці до початку практики базі практики надається програма практики і договір про проведення практики, після чого разом з підписаним договором база практики подає університету інформацію про відповідність наявної матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення вимогам програми практики та кількість студентів, яку може прийняти;

 • забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед відбуттям студентів на практику: підготовку проекту наказу, інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, методичні рекомендації та інші, перелік яких встановлює навчальний відділ університету);

 • повідомити студентам про систему звітності з практики, а саме: подання письмового звіту, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;

 • у тісному контакті з груповими керівниками забезпечти якість її проходження згідно з програмою;

 • забезпечити правильність оформлення та своєчасність подачі до навчального відділу документації, що стосується оплати керівникам практики від баз практики;

 • протягом тижня після захисту практики подати до навчального відділу письмовий звіт про проходження практики із зауваженнями та пропозиціями щодо її поліпшення.

  1. Груповий керівник призначається кафедрою для безпосереднього керівництва практикою студентів.

  1. В обов’язки групового керівника входить:

- складання до початку практики скласти разом зі студентами план проходження практики, видати кожному студенту в групі індивідуальне завдання;

 • представлення студентів керівництву бази практики та закріплення їх за керівниками від бази практики (кількість студентів-практикантів, яка припадає на одного керівника практики від бази практики визначається кафедрою, виходячи із специфіки спеціальності; на педагогічній практиці до одного вчителя направляються не більше 3-х студентів, до класного керівника - 2;

 • своєчасне отримання від керівництва бази практики виписки з наказу про прийняття студентів на практику та призначення керівників практики від бази практики;

 • під час проведення практики постійно контролювати забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

 • контролювати виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, ведення табеля відвідування студентами бази практики;

 • надавати студентам-практикантам методичну допомогу у вирішенні задач, визначених програмою практики;

 • своєчасно оформити й здати керівнику практики від факультету документацію, що стосується оплати керівникам практики від бази практики;

 • брати у складі комісії участь у захисті практики;

 • подавати завідуючому кафедрою та факультетському керівнику практики письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

2.17. Розподіл студентів на практику проводиться факультетом ( проект наказу готується за 10 днів до початку практики).

2.18. Бази практик в особі їх перших керівників разом з керівниками практик від факультетів і кафедр несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.

2.19. Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практики, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики.

2.20. За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики. У такому випадку база практики зобов’язана призначити кваліфікованого керівника практики з числа провідних спеціалістів.

2.21. Студенти університету при проходженні практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від свого керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

 • вивчити і дотримуватись правил проходження практики, охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • своєчасно подати керівнику практики звітну документацію, що вимагається програмою практики й захистити практику.


3. Підведення підсумків практики

3.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Загальна і характерна форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики, а також керівником практики від кафедри.

Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими на кафедрі (щоденник, характеристика та інше), подається на перевірку груповому керівнику практики.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. Оформлюється звіт за вимогами, які містяться у програмі практики.

3.2. Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) при комісії, призначеній завідуючим кафедрою, до складу якої входять керівники практики від кафедри, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які викладали практикантам професійноорієнтовані дисципліни.

Комісія приймає захист у студентів на базах практики в останні дні її проходження або на кафедрі протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики. Оцінка за практику виставляється в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку (індивідуальний план) студента.

3.3. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

3.4. Звітна документація з практики зберігається на кафедрі протягом календарного року від дня захисту.

3.5. Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених університетом. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин і отримав негативну оцінку з практики під час захисту, відраховується з університету.

3.6. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки практики підводяться на вчених радах факультетів та університету не менше одного разу протягом навчального року.


^ 4. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ

4.1. Джерела фінансування практики студентів університету визначаються формою замовлення на фахівців: державні або регіональні, кошти підприємств, організацій, установ різних форм власності, закордонних замовників фахівців або кошти фізичних осіб.

4.2. Витрати на практику студентів університету є складовою частиною загальних витрат на підготовку фахівців. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє університет і погоджує з базами практики з розрахунку вартості проходження практики одного студента за тиждень.Основними статтями витрат на практику можуть бути:

 • оплата практики безпосереднього керівника практики від бази практики;

 • витрати на матеріальне забезпечення практики( використання ЕОМ, розмножувальні роботи, придбання матеріалів і канцприладдя, експлуатація обладнання та ін.);

 • оплата консультацій, екскурсій та інших одноразових загальних заходів, які можуть проводитись спеціалістами баз практики;

4.3. Оплата праці безпосередніх керівників практики від баз практики здійснюється університетом згідно з діючими в період практики ставками погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства, за проведення навчальних занять із розрахунку 1 година на одного студента на тиждень (Наказ МО України № 351 від 20.12.1994р.).

Форма оплати праці спеціалістів баз практики вказується в договорі й може проводитись через фінансові органи баз практики або безпосередньо університетом.

4.4. Оплата праці керівників практики від навчально-виховних закладів (дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, ВНЗ різних рівнів акредитації) здійснюється за рахунок коштів університету, передбачених у кошторисах на практику, за нормативами погодинної оплати із розрахунку 1 година на одного студента на тиждень. Оплата здійснюється згідно з відомістю на оплату вчителям за керівництво педагогічною практикою із розрахунку на одного студента за весь період практики за такими нормативами:

 • керівнику навчального закладу

або його заступнику - до 10 % від загальної кількості годин

- викладачу (вчителю) - від 70 до 100 % від загальної кількості годин

 • класному керівникові

(куратору) - до 20 % від загальної кількості годин

4.5. Керівництво практикою є складовою навчальної роботи викладача. Навчальне навантаження розраховується за наступними нормами часу на керівництво навчальною та виробничою практиками:

Вид практики

Норма часу

Примітка

1

Керівництво навчальною та виробничою практиками:- навчальною практикою, перевірка звітів та проведення захисту

6 годин за робочий день на одну академічну групу
- виробничою або переддипломною практикою, перевірка звітів та проведення захисту

3 години на робочий день на одну академічну групу

З виїздом у відрядження

2 години на робочий день на одну академічну групу

Без виїзду у відрядження

1 година в тиждень на одного студента

Індивідуально

2

Керівництво педагогічною практикою на одного студента на весь період практики:- двотижневою педагогічною практикою

3,7 години, у тому числі:

факультетському керівнику - 0,2 год.;

груповому керівнику - 3 год.;

викладачу психології - 0,25 год.;

викладачу педагогіки - 0,25 год.
- чотиритижневою педагогічною практикою

7,2 години, у тому числі:

факультетському керівнику - 0,2 год.;

груповому керівнику - 6 год.;

викладачу психології - 0,5 год.;

викладачу педагогіки - 0,5 год.
- шеститижневою педагогічною практикою

10,7 години, у тому числі:

факультетському керівнику - 0,2 год.;

груповому керівнику - 9 год.;

викладачу психології - 0,75 год.;

викладачу педагогіки - 0,75 год.
- восьмитижневою педагогічною практикою

14,2 години, у тому числі:

факультетському керівнику - 0,2 год.;

груповому керівнику - 12 год.;

викладачу психології - 1 год.;

викладачу педагогіки - 1 год.
Педагогічною практикою студентів заочної форми навчання

1 година груповому керівнику

4.6. Під час практики за період роботи студентів на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати за ними зберігається право на отримання стипендії за результатами семестрового контролю.


Додаток 1


ДОГОВІР №__________

на проведення практики

студентів вищих навчальних закладів


Місто Чернівці „______”__________________200___р.


^ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

(назва навчального закладу)


(надалі навчальний заклад), в особі_______________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі____________________________________________________________________

(статут або доручення)

і, з другої сторони,____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі - база практики), в особі_________________________________________________________

(посада)

____________________________________________________________________ діючого на підставі

(прізвище, ініціали)

____________________________________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:


1. База практики зобов'язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:


№ п/п

№ і назва спеціальності

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Термін практики

початок

кінець

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними заходами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.8.Додаткові умови_____________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________

2. Навчальний заклад зобов'язується:

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше, ніж за тиждень - список студентів, яких направляють на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися зі студентами.

2.4. Сплатити в установленому порядку за проведення практики студентів за погодженням з базою практики відповідно до _________________________________________________________

(документи,

_________________________________________________________________________________________

що регламентують оплату за проведення практики)

на умовах погодинної оплати___________________________________________________________

(сума, або критерії розрахунків)

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації та проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики за календарним планом.

3.4. Договір складено у двох примірниках - по одному базі практики і навчальному закладу.

3.5. Юридичні адреси сторін:

Навчального закладу: 58012, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М.Коцюбинського. 2, м. Чернівці. Україна

Бази практики:___________________________________________________________________


^ Підписи та печатки:

Навчальний заклад: База практики

Ректор___________________________ ___________________________

Головний бухгалтер__________________

Зав. практикою ________________

"___"_________________200___р. "___"_________________200___р.


Додаток 2

ДОГОВІР

про працевлаштування випускників

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,

які навчалися за напрямами і спеціальностями

педагогічного профілю


____________________________ _______________________________

(місце укладення) (дата укладення)


1. ^ Виший навчальний заклад Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в особі ректора Мельничука Степана Васильовича, що діє на підстав Статуту.

2. ипускник____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані)

що навчається за спеціальністю__________________________________________________

освітньо-кваліфікаційним рівнем_________________________________________________

3. ^ Орган управління освіти і науки________________________________________

в особі керівника_____________________________________________________________

(далі Роботодавець), що діє на підставі __________________________________________, затвердженого___________________________________________________________________

(назва органу)

уклали договір, предметом якого є: обов'язкове відпрацювання випускником вищого навчального закладу протягом трьох років від початку роботи у загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі, а також отримання одноразової адресної грошової допомоги (далі-допомога) у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати па умовах, передбачених Порядком надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, затвердженого наказом МОН України № 752 від 16.08.2007р. та зареєстрованого в МЮ України 07.09.2007р. за № 1041/14308.


1. 3а цим договором:

1.1. Випускник, що отримав у Вищому навчальному закладі базову або повну

вищу освіту за спеціальністю____________________________________________________

освітньо-кваліфікаційного рівня ________________________________________________,

працевлаштовується на роботу згідно зі спеціальністю та кваліфікацією.


^ 2. Обов'язки сторін

2.1. Виший навчальний заклад:

2.1.1.Забезпечує реалізацію державної політики з галузі вищої освіти, виконання державного замовлення та якісну теоретичну і практичну підготовку випускника згідно з навчальними планами, програмами і вимогами до освітньо-кваліфікаційного рівня.

2.1.2. Забезпечує своєчасну видачу випускнику документа про освіту державного зразка за результатами державної атестації.

2.1.3. Вивчає попит на фахівців на ринку праці і сприяє їх працевлаштуванню відповідно до Закону України "Про вищу освіту".

2.1.4. Здійснює моніторинг за виконанням договору з боку роботодавця та випускника.

2.2. Роботодавець:

2.2.1.Надає вищому навчальному закладу пропозиції щодо наявності вакантних посад педагогічних працівників із зазначенням умов оплати праці, наявності чи відсутності житла у визначеному населеному пункті, наявності інших соціально-побутових умов.

2.2.2. Організовує прийняття прибулих, працевлаштування відповідно до направлення та в двотижневий термін інформує вищий навчальний заклад про працевлаштування молодого фахівця.

2.2.3. Забезпечує:

- матеріальне стимулювання молодого фахівця відповідно до чинного законодавства; сприяє постановці молодого фахівця на квартирний облік як особи, що потребує поліпшення житлових умов, а також прикріплення до медичної установи;

- безпечні та нешкідливі умови праці молодого фахівця.

2.3. Молодий фахівець зобов'язаний:

2.3.1. Прибути до Роботодавця у термін до "___" __________ 200_ року та укласти

трудовий договір на умовах, установлених у підпункті 2.2.3 цього договору.

2.3.2. Відпрацювати у Роботодавця па обраній посаді згідно з терміном, визначеним у договорі.

2.3.3. Викопувати трудові обов'язки згідно з вимогами законодавства та посадовою інструкцією.


3.Інші умови

3.1.Спори, що виникають у разі порушення договору, розглядаються у судовому порядку.

3.2.Договір складений в трьох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

3.3. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до "___"____________200_ року.


^ 4. Місцезнаходження сторін

4.1. Вищий навчальний заклад

Місцезнаходження: 58000 м. Чернівці, вул.Коцюбинського,2

Повне найменування, його підпорядкованість: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України.

Телефон, факс, електронна пошта: (0372)526235, факс (0372)552914, е-mаіl :rector@chnu.сv.uа

Банківські реквізити: Р/Р ЧНУ 35223009000061 у ГУДКУ у Чернівецькій області МФО 856135 код 02071240

4.2. Випускник

Місце постійного роживання_________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові___________________________________________

Дата народження___________________________________________________

Телефон, факс, електронна пошта_____________________________________

4.3. Роботодавець

Місце знаходження:_________________________________________________

__________________________________________________________________

Повне найменування:_______________________________________________

_________________________________________________________________

Телефон, факс, електронна пошта: ____________________________________

Банківські реквізити:_______________________________________________


^ 1. Ректор Чернівецького національного 2. Випускник

університету імені Юрія Федьковича

Печатка

С.В.Мельничук ____________________________

(прізвище та ініціали)

3. Керівник органу управління освітою

Печатка ______________________________________

(прізвище та ініціали)


Погоджено


Перший проректор Р.І.Петришин


Начальник

навчального відділу І.В.Марценяк


Зав. науково-методичною

лабораторією М.Г.Іванчук


Головний бухгалтер С.Г.Марут


Начальник

юридичного відділу Н.П.Савосюк

Схожі:

Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національного iconПоложення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за №
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича",...
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національного iconПоложення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади
Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток»,...
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національного iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національного iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національного iconПоложення про студентську соціальну службу при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича І. Загальні положення
Чернівецького національного Чернівецького міського центру у справах сім’ї та молоді
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національного iconПоложення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007
Дане Положення розроблене на основі базового «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (наказ...
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національного iconАвторський договір про передачу прав на об’єкти авторського права, що розміщуються в Інституційному репозитарію Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Керуючись нормами четвертої книги Цивільного кодексу України (цку) та відповідно до закону України “Про авторське право І суміжні...
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національного iconФакультет образотворчого І декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Декан факультету образотворчого І декоративно-прикладного мистецтва у м. Вижниця Чернівецького національного університету ім. Ю....
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національного iconПоложення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007
move to 0-16408148
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національного iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи