Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
Сторінка14/29
Дата28.07.2012
Розмір4.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Менеджмент

 1. Опис:

Змістовий модуль 1. Основні категорії управління. Поняття і сутність менеджменту. Прийняття управлінських рішень.

Змістовий модуль 2. Функції управління. Планування в організації. Організація як функція менеджменту. Мотивація як функція менеджменту. Управлінський контроль.

Змістовий модуль 3. Інструменти управління організацією. Лідерство. Комунікації в системі управління організацією. Ефективність управління.


 1. ^ Рівень:

А) Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами:

студент повинен володіти заннями із економічної теорії, соціології, психології.


^ Б) Цілі і завдання:

Ціль: - формування у студентів системи базових знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних засад системного управління організаціями; набуття вмінь розробки й прийняття управлінських рішень.

Завдання: - вивчення основних категорій науки управління, функцій управління і процесів прийняття управлінських рішень, методів використання базових інструментів управління організаціями; вивчення впливу різних факторів на ефективність системи управління організацією.


В)Бібліографія:

1) Большаков А. Менеджмент.- СПб: Питер, 2000.

2) Гірняк О.М., Лазановський К.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум.- К.: Магнолія плюс, Львів: Новий світ-2000, 2003.

3) Менеджмент: Ситуаційні вправи. Навч посібник / О.І. Сидоренко, П.С. Редько.- К.:КУМОУ, 2004.

4) Полонская Л.А. Менеджмент.- Донецк: ДонГУЭТ, 2004.

5) Федулова Л.І., Сокирник І.В., Стадник В.В. Йохна М.А. і др. Менеджмент організацій.- К.:Либідь, 2003.

6) Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова А.М. Менеджмент в організації.- К.: Кондур, 2002.


 1. Нормативна дисципліна.
 1. Викладацький склад:

Алачева Т.І., к.е.н., доц.

Митрохіна Ю.П., асист.


 1. Тривалість:

180 годин, (5 кредитів ЕСТS), в тому числі: лекцій – 36 годин (1 кредит ЕСТS), практичних занять – 18 годин (0,5 кредитів ЕСТS), індивідуальних занять - 18 годин (0,5 кредитів ЕСТS), самостійна робота 108 годин (3 кредити ЕСТS).


 1. ^ Форми і методи навчання:

лекції, практичні заняття, самостійна робота


 1. Оцінювання:

поточне (тестування, вирішення задач і ситуаційних вправ),

підсумкове (екзамен).


 1. Мова:

українська, російська


1.2.12

1.Ідентифікація:

Маркетинг.


2.Опис:

Змістовий модуль 1. Методологічні основи маркетингової діяльності.

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасні концепції. Тема 2. Система маркетингу та її особливості. Тема 3.Принципи і методи маркетингової діяльності. Тема 4. Класифікація видів маркетингу.

Змістовий модуль 2. Маркетингові дослідження. Тема 1. Маркетингове середовище організації. Тема 2. Види маркетингових досліджень. Тема 3. Напрями маркетингових досліджень. Тема 4. Сегментація ринку.

Змістовий модуль 3.Комплекс маркетингу. Тема 1. Маркетингова товарна політика. Тема 2. Маркетингова цінова політика. Тема 3. Маркетингова політика розподілу. Тема 4. Маркетингова політика комунікацій. Тема 5. Комплекс маркетингових комунікацій.


3.Рівень:

А)Звязки з забезпечуючими дисциплінами:

знання та навички з індивідуальних розділів "Макроекономіка", "Мікроекономіка ".


^ Б)Цілі і завдання.

Цілі: - формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Завдання: - формування практичних навичок ведення маркетингової роботи в сфері управлінської діяльності.


В)Бібліографія:

 1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция М.: - Зкономика, 1990. - 206 с.

 2. Балабанова Л. В. "Управление маркетинговой деятельностью в торговых предприятиях в условиях формирования рьшочной зкономики" Изд. 2-е, переработано и дополнено, - Донецк, 1995 г.

 3. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. Пер. с англ. под ред. А.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. - СПб: Издательство «Питер», 2000. - 752 с. (Серия. «Теория и практика менеджмента).

 4. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер с анг. В.Б.Боброва. - Санкт-Петербург: АО «Коруна», 1994.-697 с.

 5. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. 2-е европ. изд. - К.:, М.:, СПб.: Изд-во «Дом Вильямс», 1998.-1056 с.


^ 4.Обов'язкова дисципліна.


5.Викладацький склад:

Кривенко А.В., к.е.н., доц.


6.Тривалість:

180 годин (5 кредитів ECTS), в тому числі: лекцій – 36 годин (1 кредит ECTS), практичних – 36 годин (1 кредит ECTS), самостійна робота – 90 годин (2,5 кредитів ECTS).


^ 7.Форми і методи навчання:

лекції, практичні заняття, самостійна робота.


8.Оцінювання:

поточне (тестування, опитування, вирішення ситуаційних завдань), підсумкове (іспит).


9.Мова:

українська.


1.2.13

1. Ідентифікація:

Гроші та кредит


2.Опис:

Змістовий модуль 1 Історичні аспекти розвитку грошових відносин. Сутність і функції грошей. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм.

Змістовий модуль 2 Теоретичні основи організації грошового обороту. Грошовий оборот і грошова маса. Грошовий ринок. Грошові системи. Інфляція і грошові реформи.

Змістовий модуль 3 Кредитні відносини та роль інституту фінансового посередництва в розвитку економіки. Кредит у ринковій економіці. Фінансові посередники грошового ринку. Національний банк. Комерційні банки.

Змістовий модуль 4 Теоретичні основи функціонування валютного ринку. Валютний ринок і валютні системи. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною


3.Рівень:

А) Зв′язки з забезпечуючими дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями з політичної економії, макроекономіки, мікроекономіки.


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: - формування системи базових знань з теорії грошей, кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку та грошової системи, засвоєння теоретичних основ державної монетарної політики.

Завдання: - вивчення сутності, функцій, концепції та ролі грошей і кредиту в ринковій економіці, закономірностей та специфіки функціонування грошового ринку як теоретико-методологічної бази державної монетарної політики, структури та практичних засад функціонування грошової системи, основ побудови банківської системи та операцій банків; закономірностей розвитку і функціонування валютного ринку.


В) Бібліографія:

 1. Гальчинський А.С. Теорія грошей: Навч. посібник. - К.: Основи, 2002.-413с.

 2. Гроші та кредит: Підручник /М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

 3. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посіб­ник/ За ред. Б.Л. Луціва - 2-ге видання. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000. - 225 с.

 4. Гроші та кредит: Підручник /За ред. проф. Б.С. Івасіва. - К.: КНЕУ, 1999.-404с.

 5. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза та М.Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ, 1999. - 368 с.


^ 4. Дисципліна за вибором.


5. Викладацький склад:

Канєєва І.І., доцент;

Білозерова Н.І., асистент


6.Тривалість:

180 годин (5 кредитів ЕСТS), в тому числі: лекцій – 36 годин (1 кредит ЕСТS), практичних занять – 18 годин (0,5 кредитів ЕСТS), індивідуальних занять – 18 годин (0,5 кредитів ЕСТS), самостійної роботи студентів – 108 годин (3 кредити ЕСТS).


^ 7. Форми і методи навчання:

лекції, семінарські заняття, самостійна робота.


8. Оцінювання:

поточне (тестування, опитування);

підсумкове (іспит).


9. Мова:

українська, російська


1.2.14

1.Ідентифікація:

Фінанси


2.Опис:

Змістовий модуль 1 Теорія фінансів. Суть фінансів, їх функції і роль. Фінансова система. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінанси підприємницьких структур. Державні фінанси.

Змістовий модуль 2 Бюджетна система і бюджетний процес. Бюджет і бюджетна система. Доходи і видатки державного бюджету. Податки та податкова система. Місцеві фінанси.

Змістовий модуль 3 Сутність та зміст ланок фінансової системи держави. Державні цільові фонди. Державний кредит і державний борг. Страхування і страховий ринок. Фінансовий ринок. Міжнародні фінанси.


3.Рівень:

А) Зв′язки з забезпечуючими дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями з економічної теорії, макроекономіки, мікроекономіки.


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: - надання фундаментальних знань з функціонування державних фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

Завдання: - вивчення суті та характерних ознак фінансів, їх ролі й місця в економічній системі, засад фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії.


В) Бібліографія:

 1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посіб. –К.: Атіка, 2002.

 2. Бюджетна система: Навч. посіб./Керів. авт. кол. і наук. ред. проф. Л.О. Омелянович. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004.–256 с.

 3. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004.

 4. Фінанси. Омелянович Л.О. та інші: Навчальний посібник для практичних та семінарських занять з курсу. – ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2003р.–126 с.

 5. Фінанси.: Навч.посіб./О.П.Близнюк, Л.І.Лачкова, В.І.Оспіщев та ін.; За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006. – 415с.
 1. Дисципліна за вибором.
 1. Викладацький склад:

Александрова Г.М., ст. викладач


6.Тривалість:

180 годин (5 кредитів ЕСТS), в тому числі: лекцій – 36 годин (1 кредит ЕСТS), практичних занять – 18 годин (0,5 кредитів ЕСТS), індивідуальних занять – 18 годин (0,5 кредитів ЕСТS), самостійної роботи студентів – 108 годин (3 кредити ЕСТS).


^ 7.Форми і методи навчання:

лекції, семінарські заняття, самостійна робота.


8.Оцінювання:

поточне (тестування, опитування);

підсумкове (залік).


9.Мова:

українська, російська


1.2.15

1. Ідентифікація:

Бухгалтерський облік


2. Опис:

Змістовий модуль 1. Основи теорії бухгалтерського обліку. Тема 1: Бухгалтерський облік, його суть, значення. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Тема 2: Бухгалтерський баланс, його зміст і порядок складання. Тема 3: Рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис. Тема 4. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку й узагальнення даних поточного обліку. Тема 5: Документація, інвентаризація. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.

Змістовий модуль 2. Бухгалтерський облік товарних операцій. Тема 6: Оцінка господарських засобів., калькуляція. Порядок формування покупної і продажної ціни. Тема7: Облік надходження товарів на складах оптових баз і в підприємства роздрібної торгівлі. Тема 8: Облік реалізації товарів. Тема 9: Облік товарних запасів. Звітність матеріально відповідальних осіб. Тема 10: Облік товарних втрат і переоцінки товарів.

Змістовий модуль 3. Бухгалтерський облік товарних операцій. Тема 6: Оцінка господарських засобів., калькуляція. Порядок формування покупної і продажної ціни. Тема7: Облік надходження товарів на складах оптових баз і в підприємства роздрібної торгівлі. Тема 8: Облік реалізації товарів. Тема 9: Облік товарних запасів. Звітність матеріально відповідальних осіб. Тема 10: Облік товарних втрат і переоцінки товарів.


3. Рівень.

А) Зв’язки з забезпечуючи ми дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями з економічної теорії, макро- та мікроекономіки, міжнародної економіки і торгівлі.


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: - формування системи знань з теоретичних основ бухгалтерського обліку, вивчення предмету і методу бухгалтерського обліку, набуття вмінь документального оформлення господарських операцій та їх відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку.

Завдання: - вивчення предмету, об’єктів обліку, особливостей побудови бухгалтерського балансу, застосування подвійного запису, відображення господарських операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку.


В) Бібліографія:

1. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах із різними формами власності -К.: 2002.

2. Бутынец Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студ. спец. 7.050106 “Облік і аудит”.–Житомир: ПП “Рута”, 2001.–512 с.

3. Грабова Н.В, Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: ВЦ “Академія”, 2002. – 672с.

4. Чацкис Е.Д., Лысюк А.Н., Михайлова Т.П. Бухгалтерский учет: основы теории и практики. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003.

5. Нашкерська Г.В. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464с.

6. Гейер Э.С., Кочетов В.А. Основы бухгалтерского учета – Донецк: ДонГУЭТ, 2004.


^ 4. Нормативна дисципліна.


5. Викладацький склад:

Назаренко О.О., ст. викладач. Толмачова О.В.


6. Тривалість:

180 годин, (5 кредитів ECTS), в тому числі: лекцій – 36 години (1 кредит ECTS), практичних занять – 18 години (0,5 кредитів ECTS), індивідуальних занять – 36 годин (1 кредит ECTS), самостійна робота – 95 годин (2,64 кредити ECTS).


^ 7. Форми та методи навчання:

лекції, практичні, індивідуальні заняття, самостійна робота.


8. Оцінювання:

поточне (опитування, тестування, вирішення задач);

підсумкове (екзамен)


9. Мова:

українська. російська.


1.2.16

1. Ідентифікація:

Економіка праці і соціально-трудові відносини


2. Опис:

Змістовний модуль 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини в українській економіці. Тема 1. Предмет, зміст і задачі дисципліни. Тема 2. Праця як основа життєдіяльності людини і суспільства. Тема 3. Занятість населення і безробіття. Тема 4. Соціально-трудові відносини в ринковій економіці.

Змістовний модуль 2. Трудові ресурси і їх формування на макро- і мікрорівнях. Тема 5. Населення – ресурси для трудової діяльності. Тема 6. Ринок праці – механізм формування робочої сили. Тема 7. Формування і планування персоналу підприємства.

Змістовний модуль 3. Організація праці на підприємствах та її стимулювання. Тема 8. Організація праці на підприємстві. Тема 9. Нормування праці. Тема 10. Продуктивність та ефективність праці. Тема 11. Мотивація праці. Тема 12. Заробітна плата і її регулювання.


3. Рівень:

А) Зв'язки з забезпечуючими дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями з економічної теорії, мікроекономіки, історії економічних вчень, статистики, менеджменту.


^ Б) Цілі і завдання:

Ціль: - формування теоретичних і практичних знань щодо функціонування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві.

Завдання: - висвітлення теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці і соціально-трудових відносин; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.


В) Бібліографія:

 1. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини: Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. / П.Ю. Буряк, Б.А. Карпінський, М.І. Григорєва. – К.: ЦНЛ, 2004. – 440 с.

 2. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 559 с.

 3. Законодавство України про працю: Збірник нормат.-прав. актів. – К.: Вид-во “Істина”, 2005. – 344 с.

 4. Корнилова Е.В. Экономика труда и социально-трудовые отношения. Конспект лекций по дисциплине “Экономика труда и социально-трудовые отношения”. – Донецк: ДонГУЭТ, 2004. – 133 с.

 5. Экономика труда: Учебник / Под ред. проф. П.Э. Шлендера и проф. Ю.П.Кокина. – М.: Юрист, 2003. – 592 с.

 6. Фаріон І.Д., Жук Л.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: організація, облік, аналіз, контроль: навч. посібник / За ред. І.Д. Фаріона. – Т.: Економічна думка, 2003. – 616 с.


^ 4. Нормативна дисципліна.


5. Викладацький склад:

Протопопова В. О., к.е.н., доцент;

Рошка М.С., асистент.


6. Тривалість:

180 годин (5 кредитів ECTS), в тому числі: лекцій – 17 годин (0,47 кредити ECTS), семінарських і практичних занять - 34 години (0,94 кредити ECTS), індивідуальні завдання – 17 годин (0,47 кредити ECTS), самостійна робота – 112 годин (3,11 кредити ECTS).


^ 7. Форми та методи навчання:

лекції, семінарські та практичні заняття, індивідуальні заняття та самостійна робота.


8. Оцінювання:

поточне (тестування, опитування, письмова контрольна робота, вирішення ситуаційних і звичайних задач);

підсумкове (іспит).


9. Мова:

українська, російська.

1.2.16

1.Ідентифікація:

Міжнародна економіка.


2.Опис:

Змістовий модуль 1. Сутність та форми міжнародних економічних відносин. Міжнародна економічна система. Національні економіки та їх взаємодія. Міжнародна економічна діяльність. Теорії міжнародної торгівлі. Світовий ринок товарів та послуг. Міжнародна торгівельна політика. Міжнародний технологічний обмін. Світовий ринок праці. Міжнародна трудова міграція.

Змістовий модуль 2. Міжнародний рух грошових ресурсів. Світовий фінансовий ринок. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво. Міжнародні портфельні інвестиції. Міжнародний кредит. Теорія валютних курсів. Світова валютна система. Світовий валютний ринок. Міжнародні розрахунки. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага.

Змістовий модуль 3. Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Міжнародна регіональна інтеграція. Європейська економічна інтеграція. Глобалізація економічного розвитку. Інтеграція України до світової економіки.


3.Рівень:

А)Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями з економічної теорії, політекономії, макро- і мікроекономіки, міжнародних відносин.


^ Б)Цілі і завдання:

Ціль: формуванні у студентів системи знань про соціально-економічні проблеми світового господарства, про закономірності розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, вивчення теоретичних основ світової економіки, специфіки формування, особливостей та тенденцій сучасного її розвитку.

Завдання: дослідження сутності міжнародної економіки, міжнародних економічних відносин та їх середовища; визначення форм міжнародних економічних відносин; вивчення особливостей формування, розвитку і сучасного існування міжнародної торгівлі; аналіз основних видів міжнародної міграції робочої сили та її причин; дослідження сучасного міжнародного ринку технологій, особливостей існування і функціонування; аналіз форм міжнародного руху капіталу; характеристика сучасних міжнародних валютних відносин; дослідження проблем та перспектив сучасної міжнародної економічної інтеграції; виявлення перспектив інтеграції України до світової економіки.


В)Бібліографія:

 1. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. - Ч. 1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебн. Пособие для вузов. - М., 1997.

 2. Киреев А. Международная экономика: В 2-х ч.- Ч.2. Открытая экономика и макроэкономическое программирование. Уч.пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 1997. – 456 с.

 3. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економіка. Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1996.

 4. Мировая экономика: Учебн. пособие для вузов / Под ред. проф. И.П. Николаевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ_ДАНА, 2005. – 510 с.

 5. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Международная экономика: кр. консп. лек. – К.: МАУП, 2000. – 101 с.

 6. Світова економіка: Підручник / Філіпченко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. – К: Либідь, 2000 – 582 с.

 7. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999. – 568 с.

 8. Школа І.М., Козьменко В.М. Міжнародні економічні відносини: середовище, форми, бізнес та інтеграція: Навчальний посібник. – Чернівці, Вид-во “Рута”, 1996. – 203 с.


^ 4. Нормативна дисципліна.


5. Викладацький склад:

Чернега О.Б., д.е.н., проф.

Іваненко І.А., асистент.


6.Тривалість:

360 годин (10,0 кредитів ECТS), в тому числі: лекцій – 72 години (2 кредити ECТS), семінарських і практичних занять – 72 години (2 кредити ECТS), індивідуальна робота – 36 годин (1 кредит ECТS), самостійна робота – 180 годин (5 кредитів ECТS).


^ 7.Форми і методи навчання:

лекції, практичні і семінарські заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота.


8. Оцінювання:

поточне (захист змістовних модулів),

підсумкове (іспит).


9.Мова:

українська, російська.


1.2.17

1.Ідентифікація:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Від 23. 12. 2008 року №1188 “Про проведення Всеукраїнської олімпіади 2009-2011 років” на базі Донецького національного університету...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Україна)
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи