Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
Сторінка17/29
Дата28.07.2012
Розмір4.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29
^

2) Лисюк О.М., Чацкіс Ю.Д., Михайлова Т.П. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики. – Д.: ДонДУЕТ, 2003. – 528с.

3) Лисюк О.М., Чацкіс Ю.Д., Михайлова Т.П. Фінансовий облік 1 і 2. – Д.: ДонДУЕТ, 2006. – 577с.^ 4. Дисципліна за вибором.

5. Викладацький склад:

Сєкіріна Н.В., канд. екон. наук, доцент

Толмачова О.В., ст.викладач


6. Тривалість:

180 годин, (5 кредитів ECTS), в тому числі: лекцій – 36 години (1 кредит ECTS), практичних занять – 18 години (0,5 кредитів ECTS), індивідуальних занять – 18 годин (0,5 кредитів ECTS), самостійна робота – 108 годин (3 кредити ECTS).


^ 7. Форми та методи навчання:

лекції, практичні, індивідуальні заняття, самостійна робота.


8. Оцінювання:

поточне (опитування, тестування, вирішення задач);

підсумкове (залік)


9. Мова:

українська. російська.


2.2.9

1.Ідентифікація:

МаркетингІІ.


2.Опис:

Змістовий модуль 1.Маркетингове управління організацією. Тема 1. Сутність маркетингового управління організацією. Тема 2. Еволюція розвитку маркетингу. Тема 3. Сучасні концепції маркетингу.

Змістовий модуль 2. Стратегія маркетингу. Тема 1. Сутність і види маркетингових стратегій. Тема 2. Етапи формування стратегії маркетингу. Тема 3.Поняття системи маркетингового планування. Тема 4. Сутність і види маркетингового контролю. Тема 5. Контроллінг маркетингу.


3.Рівень:

А)Звязки з забезпечуючими дисциплінами:

знання та навички з індивідуальних розділів «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Маркетингу».


^ Б)Цілі і завдання.

Цілі: - формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Завдання: - формування практичних навичок ведення маркетингової роботи в сфері управлінської діяльності.

В)Бібліографія:

 1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция М.: - Зкономика, 1990. - 206 с.

 2. Балабанова Л. В. "Управление маркетинговой деятельностью в торговых предприятиях в условиях формирования рьшочной зкономики" Изд. 2-е, переработано и дополнено, - Донецк, 1995 г.

 3. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. Пер. с англ. под ред. А.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. - СПб: Издательство «Питер», 2000. - 752 с. (Серия. «Теория и практика менеджмента).

 4. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер с анг. В.Б.Боброва. - Санкт-Петербург: АО «Коруна», 1994.-697 с.

 5. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. 2-е европ. изд. - К.:, М.:, СПб.: Изд-во «Дом Вильямс», 1998.-1056 с.


^ 4.Дисципліна за вибором.


5.Викладацький склад:

Кривенко А.В., к.е.н., доц.


6.Тривалість:

180 годин (5 кредитів ECTS), в тому числі: лекцій – 36 годин (1 кредит ECTS), практичних – 18 годин (0,5 кредит ECTS), самостійна робота – 108 годин (3 кредити ECTS), ІЗС – 18 годин (0,5 кредит ECTS).


^ 7.Форми і методи навчання:

лекції, практичні заняття, самостійна робота.


8.Оцінювання:

поточне (тестування, опитування, вирішення ситуаційних завдань), підсумкове (іспит).


9.Мова:

українська.


2.2.10

1. Ідентифікація:

Системи технологій промисловості


2. Опис:

1.Ідентифікація:

Системи технологій промисловості


2.Опис:

Змістовний модуль 1. Роль і значення технологій у промисловості.

Тема 1. Сутність технологій промисловості та їх класифікація. Тема 2. Структурні особливості сучасної промисловості та її технологічна база. Тема 3. Технологічний устрій промисловості, етапи та тенденції його розвитку. Тема 4. Інформаційно-інноваційні перетворення як основа розвитку промисловості. Тема 5. Техніко-економічна характеристика технологій промисловості.

Змістовний модуль 2. Сучасний етап формування системи технологій промисловості.

Тема 6. Структура сучасної промисловості та її технологічні аспекти. Тема 7. Технологічні ознаки основних галузей промисловості. Тема 8. Технологічна база промисловості найбільш розвинених країн світу та України. Тема 9. Проблеми та перспективи сучасного розвитку системи технологій промисловості. Тема 10. Технологічна політика держави: основні напрями та інструменти.


А) Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями з економічної теорії.


В) Бібліографія:

 1. Федулова Л.І. Інноваційна політика: підручник для ст.. вищ. навч. закл.– К.: Либідь, 2006 .– 480 с.

 2. Аллен К. Продвижение новых технологий на рынок/ К. Р. Аллен; Пер. с англ. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. —455 с.

 3. Андросова О. Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності. Монографія.- К.: Кондор, 2007.—356 с.


^ 3. Вибіркова дисципліна.


4. Викладацький склад:

Білозубенко В.С., к.е.н., доцент


5. Тривалість:

108 годин (3 кредити ECТS), в тому числі лекції – 34 години (1 кредитів ECТS), семінарські і практичні заняття – 17 годин (0,5 кредитів ECТS), індивідуальні завдання – 17 годин (0,5 кредитів ECТS), самостійна робота – 57 години (1,5 кредити ECТS).


^ 6. Форми і методи навчання:

лекції, практичні і семінарські заняття, самостійна робота та індивідуальні завдання.


7. Оцінювання:

поточне (тестування, вирішення ситуаційних вправ);

підсумкове (залік).


8.Мова:

українська, російська


2.2.11

 1. Ідентифікація:

Інституціональна економіка


 1. Опис:

Змістовий модуль 1. Методологічні основи інституціоналізму. Тема 1. Предмет і метод інституціональної економіки. Тема 2. Формування та етапи розвитку інституціоналізму. Тема 3. Інституціональна структура ринкової економіки.

Змістовий модуль 2. Економічний порядок як імператив інститутів. Тема 4. Права власності. Тема. 5. Трансакції та трансакційні витрати.

Змістовий модуль 3. Форми та механізм контрактної економіки. Тема 6. Економічні організації. Тема 7. Домогосподарство. Тема 8. Держава як економічна організація. Тема 9 Контракти. Тема 10. Людський капітал і мотивація. Тема 11. Інституціональна трансформація економіки України.


 1. Рівень:

А)Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями з політекономії, історії економіки та економічної думки, макро- та мікроекономіки, соціології, психології.


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: – надання набору теоретичних знань та практичних умінь з питань формування інституціональної структури суспільства, використання формальних та неформальних інститутів та дотримання їх вимог, можливості зрозуміти основи взаємозв’язку соціо-психологічних та економічних чинників поведінки агента.

Завдання: - вивчення ключових проблем інституційного розвитку національної економіки, методологічних питань встановлення та використання прав власності, оцінки трансакційних витрат та їх зниження, дослідження механізму функціонування формальних і неформальних інститутів та організацій, застосування різноманітних моделей інституційного розвитку на прикладі різних країн світу.


В) Бібліографія:

 1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник - М.: Юрайт, 2001. – 384 с.

 2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 471 с.

 3. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – К.: Вища школа, 1994. – 559 с.
 1. Дисципліна за вибором.

 2. Викладацький склад:

Горожанкіна М.Є., канд. екон. наук, доц.;

Карасьова Ю.М., ассистент


 1. Тривалість:

108 годин, (3 кредити ECTS), в тому числі: лекції – 18 годин (0,5 кредиту ECTS), практичних занять – 18 годин (0,5 кредиту ECTS), індивідуальні заняття - 18 годин (0,5 кредиту ECTS), самостійна робота – 54 годин (1,5 кредити ECTS).


 1. Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття, самостійна робота.


 1. Оцінювання:

поточне (тестування, вирішення задач, опитування);

підсумкове (залік).


 1. Мова:

українська, російська.


2.2.12

1. Ідентифікація:

Сучасні економічні теорії


2. Опис:

Змістовий модуль 1. Економічна теорія: Класичний і неокласичний підходи. Тема 1. Розвиток і приємність економічної теорії. Тема 2. Класичні і неокласичні теоретичні підходи в економічній теорії. Тема 3. Сучасний стан економічної теорії, проблеми формування нової методології.

Змістовий модуль 2. Неокейнсіанство і неолібералізм: сучасні теорії та їх похідні. Тема 1. Неокейнсіанство: основи та теорія ефективного попиту. Тема 2. Неоліберальні теоретичні концепції – „прямування до Сміта”. Тема 3. Інституціоналізм як основа вдосконалення сучасних соціально-економічних систем.

Змістовий модуль 3. Національні економіки в умовах глобалізації: теоретичний аспект. Тема 1. Теоретичні проблеми трансформаційної економіки. Тема 2. Глобалізація економіки: теоретичні основи і практика.


3. Рівень:

А) Зв’язки з забезпечуючи ми дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями політичної економії, основ економічної теорії, макро- і мікроекономіки, історії економічної думки, економічної історії.

^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: - надання студентам набору теоретичних знань щодо проблем сучасної економіки та впливу економічної теорії на формування економічної політики держав і класів, можливості зрозуміти теоретичні рамки економічного розвитку, дослідити внесок різноманітних економічних шкіл в теорію і практику формування економічної політики держав, ознайомитися із останніми (новітніми) тенденціями економічного розвитку.

Завдання: – вивчення ключових проблем розвитку сучасної економічної теорії, різних концептуальних підходів та методологій; формування у студентів комплексного наукового уявлення про особливості розвитку економічної теорії з позиції класичного і неокласичного підходів; дослідження новітніх теорій та особливостей формування їх методології; оцінка теоретичних проблем трансформаційної економіки та особливостей перехідних процесів в загальній логіці ступеневого розвитку економіки; формування системи знань щодо сутності глобалізації та її позитивних та негативних впливів на економічний розвиток окремих держав.


^ В) Бібліографія:

1) Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко та ін.; За ред. В.М. Геєця. – К.: Вища шк.., 2003. – 591с.

2) Конотоп Г.И., Дорошенко В.Ю. Политическая зкономия: Учебное пособие. - Донецк: «КИТИС», 2002. - 350с.

3) Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 656с.


^ 4. За вибором студента.


5. Викладацький склад:

Приходько В.В., к.е.н., доцент;

Фоміна О.В., асистент.


6. Тривалість:

108 годин, (3 кредити ЕСТS), в тому числі: лекцій – 18 годин ( 0,49 кредитів ЕСТS), семінарські заняття – 18 годин (0,49 кредитів ЕСТS), ІЗС – 18 годин (0,49 кредитів ЕСТS), самостійна робота – 54 годин (1,53 кредитів ЕСТS).


^ 7. Форми та методи навчання:

лекції, семінарські заняття, індивідуальна робота із студентами, самостійна робота.


8. Оцінювання:

поточне (тестування);

підсумкове (залік).


9. Мова:

українська, російська.

2.2.13

 1. Ідентифікація:

Соціальна економіка


 1. Опис:

Змістовий модуль 1. Економіка галузей соціальної сфери. Тема 1. Особливості соціальної економіки. Тема 2. Економіка освіти. Тема 3. Економіка житлового господарства.

Змістовий модуль 2. Економіка соціального захисту. Тема 4. Економіка охорони здоров’я. Тема 5. Економіка соціального забезпечення. Тема 6. Економіка соціального страхування.


 1. Рівень:

А) Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями з економіки підприємства, розміщення продуктивних сил, аналізу господарської діяльності підприємства.


^ Б) Цілі і завдання:

Ціль: - надання теоретичних знань і практичних навичок використання загальноекономічних засобів та методів аналізу та планування у межах соціальних галузей економіки. Головна увага при вивчанні курсу приділяється особливостям економіки кожної окремої соціальної галузі, визначенню її характеристик, вибору методів аналізу та планування в умовах відповідного виду економіки невиробничої сфери.

Завдання: - курс «Соціальна економіка» передбачає науково-теоретичну та практичну підготовку студентів з питань економіки, аналізу та планування на підприємствах різних галузей невиробничої сфери економіки України.


В) Бібліографія:

 1. Бабич А.М., Егоров Е.Н., Жильцов Е.Н. Экономика социального страхования.- М.: ТЕИС, 1998.

 2. Беляков С.А. Лекции по экономике образования.- М.: ГУ ВШЭ, 2002.

 3. Бузырев В.В., Чекалин В.С. Экономика жилищной сферы: Учебное пособие.- М.:ИНФРА-М, 2001.

 4. Жилищная экономика: Пер с англ. / Под ред. Г. Поляковского.- М.:Дело, 1996.

 5. Тихонов А.Н., Абрамишин А.Е. Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты.- М.: Вита –Пресс, 1998.

 6. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы.- М, 2003.

 7. Экономика здравоохранения: Учебное пособие / Под ред. И.М. Шеймана.- М.: ТЕИС, 2000.
 1. Вибіркова дисципліна.
 1. Викладацький склад:

Алєксєєв С.Б., кандидат економічних наук, доцент.


 1. Тривалість:

108 година (3 кредити ECTS) в тому числі: лекцій – 34 години (0,94 кредити ECTS), практичних – 17 годин (0,47 кредити ECTS), індивідуальні завдання – 17 годин (0,47 кредити ECTS), самостійна робота – 40 годин (1,11 кредити ECTS).


 1. Форми та методи навчання:

лекції; практичні заняття; СРС, вирішення ситуацій.


 1. Оцінювання:

поточне: опитування, тестування;

підсумкове: ПМК.


 1. Мова:

українська, російська.


2.2.14

1. Ідентифікація:

Трансформаційна економіка та економічна політика держави.


2. Опис:

Змістовий модуль 1. Необхідність і сутність перехідної економіки.

Тема 1. Логіка економічного розвитку та закономірні стадії руху економічних систем. Тема 2. Держава як чинник трансформації, ефективність державного управління. Тема 3. Економічна політика в перехідному періоді: об’єкти, суб’єкти, напрями.

Змістовий модуль 2. Мікроекономічні трансформації: сутність і форми.

Тема 1. Підприємство і підприємництво в перехідній економіці. Тема 2. Реструктуризація підприємств. Тема 3. Кризовий менеджмент і виживання підприємств в трансформаційних умовах. Тема 4. Співвідношення ринкових структур в трансформаційній економіці.

Змістовий модуль 3. Макроекономічні трансформації: економічна політика та соціальний стан держави.

Тема 1. Формування ринкової інфраструктури. Тема 2. Макроекономічні показники в трансформаційній економіці. Тема 3. Взаємозв’язок фіскальної і монетарної політики. Тема 4. Макроекономічна стабілізація та економічне зростання в трансформаційному періоді.

Змістовий модуль 4. Міжнародні складові трансформаційного періоду.

Тема 1. Глобальні світові тенденції та їх вплив на економіку України. Тема 2. Формування відкритої економіки та інтеграція до світового господарства. Тема 3. Економічна безпека України та напрямки її зміцнення.


3. Рівень:

А) Зв’язки з забезпечуючи ми дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями політичної економії, основ економічної теорії, макро- і мікроекономіки, історії економічної думки, економічної історії.


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: - надання студентам набору теоретичних знань щодо закономірностей трансформації національних систем, основних типів та етапів трансформаційних циклів, можливостей та перешкод на шляху постіндустріальних трансформацій, особливостей формування економічної політики в трансформаційному періоді; дослідження мікроекономічних та макроекономічних трансформацій, їх економічних та соціальних наслідків; оцінка впливу міжнародної спільноти на економічну політику держави.

Завдання: – вивчення ключових проблем розвитку трансформаційної економіки; формування у студентів комплексного наукового уявлення про особливості розвитку економіки та формування економічної політики; дослідження макро- і мікроекономічних трансформацій; оцінка соціальних проблем трансформаційної економіки та особливостей перехідних процесів в загальній логіці ступеневого розвитку економіки; формування системи знань щодо сутності глобалізації та її позитивних та негативних впливів на економічний розвиток окремих держав; засвоєння основ формування та забезпечення економічної безпеки держави.


^ В) Бібліографія:

1) Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко та ін.; За ред. В.М. Геєця. – К.: Вища шк.., 2003. – 591с.

2) Экономическая теория / Под ред. д.э.н., проф. А.И. Добрынина, д.э.н., проф. Л.С. Тарасевича: Учебник для вузов. – СПб:Изд. СП6ГУЭФ, Изд. «Питер ком», 1999. – 544с.

3) Човущян Э.О., Сидоров М.А. Управление риском и устойчивое развитие. Учебн. пособ. – М. : Изд. РЭА им. Г.В. Плеханова, 1999. – 528с.


^ 4. За вибором студента.


5. Викладацький склад:

Фоміна М.В., к.е.н., доцент;

Кінько О.А., ст. викладач.


6. Тривалість:

108 годин, (3 кредити ЕСТS), в тому числі: лекцій – 34 годин ( 0,94 кредитів ЕСТS), семінарські заняття – 17 годин (0,47 кредитів ЕСТS), ІЗС – 17 годин (0,47 кредитів ЕСТS), самостійна робота – 40 годин (1,12 кредитів ЕСТS).


^ 7. Форми та методи навчання:

лекції, семінарські заняття, індивідуальна робота із студентами, самостійна робота.


8. Оцінювання:

поточний модульний контроль.


9. Мова.

Українська, російська.


2.2.15

1.Ідентифікація:

Соціально-економічна безпека


2.Опис:

Змістовий модуль 1. Методологічні засади соціально-економічної безпеки підприємства.

Тема 1. Теоретичні засади соціально-економічної безпеки підприємства. Тема 2. Поняття соціально-економічної безпеки підприємства та принципи її забезпечення. Тема 3. Основні принципи соціально-економічної безпеки підприємства. Тема 4. Стан соціально-економічної безпеки в Україні. Тема 5. Роль держави у забезпеченні соціально-економічної безпеки підприємства.

Змістовий модуль 2. Механізми та засоби забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства.

Тема 6. Поняття системи соціально-економічної безпеки підприємства. Тема 7. Функції та принципи системи соціально-економічної безпеки. Тема 8. Складові соціально-економічної безпеки підприємства та засоби їх забезпечення. Тема 9. Критерії та показники соціально-економічної безпеки підприємства. Тема 10. Аналіз соціально-економічної безпеки підприємства. Тема 11. Місце профспілок у забезпеченні соціально-економічної безпеки на підприємстві.


3.Рівень:

А)Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами:

підґрунтям для вивчення учбового матеріалу з дисципліни “Економічна безпека підприємства” є система знань з таких дисциплін: «Економіки підприємства», «Економіка діяльності фірм та об’єднань», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Стратегія підприємства», «Основи підприємництва», «Економічні ризики».


^ Б) Цілі та завдання:

Цілі: - сформувати у студентів систему знань, умінь і навичок щодо забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах ринкових форм господарювання.

Завдання: - формувати у студентів наукового розуміння провідних економічних понять “економічна безпека”, “державне регулювання”, “адаптація підприємства”, “стратегії підприємства” та інш.; сприяти засвоюванню знань основних напрямків розвитку економічної безпеки підприємства в умовах ринкової економіки; формувати у студентів уміння і навички визначення видів економічної безпеки підприємства і підприємницької діяльності з урахуванням економіко-правового довкілля України; формувати знання щодо принципів, типів, форм і методів забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства; сприяти формуванню порозуміння необхідності адаптації підприємства; формувати у студентів уміння і навички використання засобів та методів забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства; розвивати економічне мислення студентів шляхом використання методів і форм активного навчання; розвивати у студентів уміння та навички самостійного обґрунтування завдань господарської діяльності підприємства, оцінки наслідків прийнятих управлінських рішень з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємства.


В) Бібліграфія:

 1. Бодров В.Г. Соціальне ринкове господарство. – К.: Либідь, 1995. – 236с.

 2. Веселов Ю. Экономическая социология: история идей. – М.: Наука, 1995. – 298 с.

 3. Грунин В.П. Экономическая безопасность организации . - СПб.:Питер, 2002 . - 160с.

 4. Драга А.А. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности.– М., 1998. – 304с.

 5. Иванов А., Шлыков В. Экономическая безопасность предприятия. – М., 1995. – 265 с.

 6. Козаченко Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения . - К.:Либра, 2003 . - 280с.

 7. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. – К., 1999. – 462 с.

 8. Сталий розвиток – цивілізаційний діалог природи і культури // С.Дороговцев, О.Ральчук, Вісник НАНУ. – 2000. - №8. – с. 3-14.

 9. Реймерс Н.Ф. Основные постулаты социальной эконогии. К.Г.Юнга // Эволюционная и историческая антропоэкология. – М.: Наука, 1994. – с. 66-77.


^ 4.Вибіркова дисципліна.


5.Викладацький склад:

Корнілова О.В., кандидат економічних наук, доцент.


6.Тривалість:

108 годин (3 кредити ЕСТS), в тому числі: лекцій – 34 (0,94 кредити ЕСТS), практичних–17 годин (0,47 кредити ЕСТS), самостійна робота студента – 40 годин (1,11 кредити ЕСТS).


^ 7.Форми та методи навчання:

лекції, семінарські, практичні заняття, самостійна робота студентів.


8.Оцінювання:

поточне (опитування, тестування);

підсумкове (іспит).


9.Мова:

українська, російська.


2.2.16

1. Ідентифікація:

Демографія


2. Опис:

Змістовий модуль 1.Теоретичні основи та методологічні засади демографії. Тема 1. Предмет, метод, задачі демографії. Тема 2. Практичне значення демографічної статистики. Тема 3. Статистичне спостереження, як основне джерело демографічних даних. Тема 4. Перепис населення, поточний облік демографічних подій, реєстр населення.

Змістовий модуль 2. Відтворення населення як єдність демографічних процесів.

Тема 5. Статистичне вивчення чисельності та складу населення. Тема 6. Вивчення експертності. Тема 7. Таблиці до життя і середньої очікуваної тривалості життя. Тема 8. Демографічна сітка к основа побудови таблиць до життя. Тема 9. Вивчення шлюбності та розлучень, народжуваності та плідності. Тема 10. Режим відтворення населення.

Змістовий модуль 3. Демографічне прогнозування.

Тема 11. Модель розселення. Тема 12. Перспективні розрахунки населення. Тема 13. Імітаційне моделювання чисельності та складу населення.


3. Рівень:

А) Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами:

Знання та уміння з індивідуальних розділів. Загальна теорія статистики, Соціально-економічна статистика, Розміщення продуктивних сил. Медков В.М. Демография. Учебник. М, 2003г.


^ Б) Цілі та завдання:

Формування знань з питань практичного значення демографічних процесів для економіки держави.


В) Бібліографія:

 1. Демографія. Під ред.. Н.А. Ванчина. М., 2003

 2. Медков В.М.Демография. Учебник. М, 2003г.

 3. Маслова Л.Я. Демография. Учебное пособие: Донецк, ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, 2004р.


^ 4. Дисципліна за вибором ВНЗ


5.Викладацький склад:

Омельченко Г.П., к.е.н., доцент

Маслова Л.Я., ст.викл.


6. Тривалість:

108 годин (3 кредити ЕСТS), в тому числі: лекцій – 34 години (0,94 кредити ЕСТS), практичних занять – 17 годин (0,47 кредити ЕСТS), індивідуальні завдання – 17 годин (0,47 кредити ЕСТS), самостійна робота – 40 годин (1,1 кредити ЕСТS)


^ 7. Форми та методи навчання:

лекції, семінарські, практичні заняття, СРС.


8. Оцінювання:

поточне (опитування, тестування)

підсумкове (залік)


9.Мова:

українська, російська..


2.2.17

1.Ідентифікація:

Ризикологія


2.Опис:

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи ризикології в економіці та підприємництві.

Тема 1. Ризик як економічна категорія. Тема 2. Невизначеність та ризик.

Змістовий модуль 2. Методологічні засади й інструментарій оцінювання економічних ризиків.

Тема 3. Основи оцінки і аналізу ризику. Тема 4. Моделювання економічного ризику.

Змістовий модуль 3. Система мінімізації та запобігання появи ризиків. Управління економічними ризиками.

Тема 5. Інструментарії мінімізації ризиків. Тема 6. Механізм управління економічними ризиком.


3. Рівень

А) Зв`язки з забезпечуючими дисциплінами:

Знання та навички з модулів “Економічна теорія”, ”Мікроекономіка”, ”Макроекономіка”, ”Економічний аналіз”, ”Основи менеджменту”, ”Економіко-математичні методи”, “Статистика” .


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: формування у студентів системи знань, умінь і навичок щодо системного аналізу категорії економічного ризику, що виникає в ринкових умовах господарювання, на основі використання засобів та інструментів вербального аналізу, якісних підходів, економіко-математичних методів та моделей.

Завдання: розширення й поглиблення знань про якісні та кількісні властивості економічних процесів з урахуванням ризику; опанування методології та методики побудови, аналізу й застосування економіко-математичних моделей, що враховують ризик; вивчення низки найтиповіших прийомів моделювання та вимірювання економічного ризику; розвиток економічного мислення студентів шляхом використання форм і методів активного навчання.


В)Бібліграфія:

 1. Риск-менеджмент: Учебник / В.Н.Вяткин, И.В. Вяткин, В.А. Гамза и др.; Под ред. И. Юргенса. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 512 с.

 2. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения и пути снижения: Учебное пособие.- М.: «Дело и сервис», 2002.- 160 с.

 3. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання. Навчальний посібник - Донецьк: ДонДУЕТ, 2004.-305 с.

 4. Івченко І.Ю. Економічні ризики. Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2004.-304 с.

 5. Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання – К.: Козаки, 2002.-120 с.


4. Вибірковий.


5. Викладацький склад

Хлевицька Тетяна Борисівна, к.е.н., доцент


6.Тривалість

108 годин (кредити ECTS – 3), в тому числі: лекцій – 18 годин (0,5 кредити ECTS), практичних – 18 годин (0,5 кредити ECTS), індивідуальні завдання – 18 годин (0,5 кредити ECTS), самостійна робота – 54 години (1,5 кредити ECTS)


^ 7.Форми та методи навчання

лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота студентів


8.Оцінювання

- поточне: опитування, тестування

- рубіжне: перевірка самостійної роботи студентів

- підсумкове: залік


9.Мова

українська, російська.


2.2.18

1. Ідентифікація:

Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці


2. Опис:

Змістовий модуль I. Системи масового обслуговування.

Тема 1. Критерії згоди Пірсона. Тема 2. Закони Пуассона, показниковий закон, нормальний закон розподілу. Тема 3. Одноканальні системи масового обслуговування. Тема 4. Багатоканальні системи масового обслуговування.

Змістовий модуль II. Мережеве планування.

Тема 5. Мережевий графік.

Змістовий модуль III. Моделі управління запасами.

Тема 6. Однономенклатурні запаси. Тема 7. Багатономенклатурні запаси. Тема 8. Страхові запаси.

Змістовий модуль ІV. Експертне оцінювання і методи його обробки.

Тема 9. Кореляція рангів та її вимірювання. Тема 10. Експертні оцінки для обчислення параметрів мережевих графіків.


3.Рівень:

А) Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами:

знання з курсу “Вища математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”, “Математичне програмування”


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: - Предметом економіко-математичних моделей в управлінні та економіці стають системи організаційного управління, які містять в собі велику кількість підрозділів, що взаємодіють між собою, причому інтереси підрозділів не завжди співпадають, а іноді бувають і протилежними. Ця наука базується на багатьох розділах математики: лінійна алгебра, теорія ймовірностей, математична теорія надійності, теорія ігор, математична статистика та ін. Ціллю цього математичного напрямку є кількісне обґрунтування рішень з питань управління підприємствами або організаціями.

Завдання: - Задачі дисципліни “Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці” передбачають комплексне вивчення всіх сторін діяльності, всієї множини факторів, що впливають на рішення проблеми, а також їх взаємозв’язку. Знання, що придбані при вивченні курсу “Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці”, широко використовується в таких економічних курсах як менеджмент, маркетинг, макроекономіка, мікроекономіка та інших. Крім того, знайомство з методами дослідження дає додаткові можливості в застосуванні комп’ютерної техніки.


В) Бібліографія:

 1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Исследование операций в экономике «Банки и биржи». ЮНИТИ, 1999. – 120 с.

 2. Ляшко И.И. «Исследование операций и АСУ» Вып. 1. К.: Вища школа, 1973. – 250 с.

 3. Терехов А.Л. «Экономико-математические методы». – М.: Статистика, 1968. – 300 с.

 4. Зайченко Ю.П. «Исследование операций» Учебное пособие. – Київ: Вища школа, 1979. – 456 с.

 5. Дегтярев Ю.И. «Исследование операций», - М.: Высшая школа, 1986. – 340с.

 6. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании. – М.: Дело, 2000, – 688 с.


^ 4. Дисципліна за вибором .


5. Викладацький склад:

Скрипник С.В. канд. фіз.-мат. наук, доцент

Шепеленко О.В. канд. фіз.-мат. наук, доцент

Фоміна Т.О. канд. фіз.-мат. наук, доцент


6. Тривалість:

108 годин, кредити ECTS – 3, в тому числі: лекцій 17 годин (0,47 кредити ECTS), практичних занять 17 годин (0,47 кредити ECTS), індивідуальна робота 17 годин (0,47 кредити ECTS), самостійна робота 57 годин (1,59 кредити ECTS).


^ 7. Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття, СРС.


8. Оцінювання:

поточне (опитування, тестування);

підсумкове (залік).


9. Мова:

українська, російська.


2.2.19

1.Ідентифікація:

Фінанси підприємств

 1. Опис:

Змістовий модуль 1. Організація фінансової роботи на підприємствах.

Тема 1. Основи фінансів підприємств. Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств. Тема 3. Грошові надходження підприємств. Тема 4. Формування і розподіл прибутку. Тема 5. Оподаткування підприємств. Тема 6. Обігові кошти. Тема 7. Кредитування підприємств. Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.

Змістовий модуль 2. Функціональне призначення фінансових показників діяльності підприємств.

Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємств.

Змістовий модуль 3. Аналіз виконання фінансової дисципліни.

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах. Тема 11. Фінансова санація підприємств.


3. Рівень:

А) Зв’язки з забезпечуючи ми дисциплінами:

знання та уміння з дисциплін: "Фінанси", "Мікроекономіка".


^ Б) Цілі та завдання:

Цілі: формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб'єктів господарювання..

Завдання: формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств


В) Бібліографія:

 1. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероблено та доповнено. – К.: КНЕУ, 2003. – 384 с., іл.

 2. Фінанси підприємств: Підручник – К.: КНЕУ, 2003. – 384 с., іл.


^ 4. За вибором циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки.


5. Викладацький склад:

Костишина О.Я.

Сорокіна О.М.


6. Тривалість:

108 годин (кредити ЕСТS – 3), в тому числі: лекцій – 18 годин (0,5 кредити ЕСТS), практичних занять – 18 годин (0,5 кредити ЕСТS), самостійна робота – 54 годин (1,5 кредити ЕСТS).


^ 7. Форми та методи навчання:

лекції, семінарські, практичні заняття.


8. Оцінювання:

поточне (опитування, тестування);

підсумкове (іспит письмовий).


9. Мова:


2.2.20

 1. Ідентифікація:

Страхування


2. Опис:

Змістовий модуль 1. Страхування в системі ринкових відносин.

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування. Тема 2. Класифікація страхування. Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання.

Змістовий модуль 2. Особливості функціонування страхового ринку як соціально-економічної структури.

Тема 4. Страховий ринок. Тема 5. Страхова організація. Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності.

Змістовий модуль 3. Страхові відносини на ринку страхових послуг.

Тема 7. Особисте страхування. Тема 8. Майнове страхування. Тема 9. Страхування відповідальності. Тема 10. Перестрахування і співстрахування.

Змістовий модуль 4. Основи фінансово-економічної діяльності страховика.

Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика. Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії.


3. Рівень:

А) Зв’язки з забезпечуючи ми дисциплінами:

Знання і уміння з дисциплін: "Економічна теорія", "Мікроекономіка", "Фінанси", "Гроші і кредит" "Фінанси підприємств".


^ Б) Цілі та завдання:

Цілі: формування знань щодо змісту та організації роботи страховиків, забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхуванні

Завдання: з'ясування необхідності і сутності страхування, засвоєння методів організації роботи страховика щодо реалізації страхування, вивчення умов надання страхових послуг з основних видів страхування, оволодіння знаннями з функціонування ринку страхових послуг


^ В) Бібліографія

1) Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Знання, 2003. – 215 с.

2) Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 320 с.

3) Страхове право України / Підр. за ред. П.Д. Біленчука, О.Ф. Філонюка. – К.: Атака, 2002. – 368 с.

4) Шелехов К.В., Бигдаш В.Д. Страхование: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2004. – 424 с.


 1. За вибором циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки.


^ 5. Викладацький склад

Єгоркіна Т.О.

Бєляєва К.В.


6. Тривалість:

108 годин (кредити ЕСТS – 3), в тому числі: лекцій – 34 годин (0,94 кредит ЕСТS), практичних занять – 17 годин (0,47 кредити ЕСТS), індивідуальні завдання - 17 годин (0,47 кредити ЕСТS), самостійна робота – 40 годин (1,11 кредити ЕСТS).


 1. Форми та методи навчання:

лекції, семінарські, практичні заняття.


 1. Оцінювання:

поточне (опитування, тестування);

підсумкове (іспит письмовий).


 1. Мова:

українська, російська.


2.2.21

1.Ідентифікація:

Економічний аналіз


2.Опис:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного аналізу.

Тема 1. Економічний аналіз і його роль в управлінні підприємством. Тема 2. Організація і інформаційне забезпечення економічного аналізу.

Змістовий модуль 2. Метод і методика економічного аналізу.

Тема 3. Метод, способи і прийоми економічного аналізу. Тема 4. Методика факторного аналізу.

Змістовий модель 3. Методика аналізу основних показників підприємств.

Тема 5. Аналіз випуску та реалізації продукції. Тема 6. Аналіз запасів та ефективності їх використання. Тема 7. Аналіз основних фондів підприємства. Тема 8. Аналіз трудових ресурсів. Тема 9. Аналіз витрат підприємств. Тема 10. Аналіз фінансових результатів.


Рівень

А) Зв’язки з забезпечуючи ми дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями з вищої математики, статистики, бухгалтерського обліку.


^ Б) Цілі і завдання:

Ціль: формування у студентів системи знань щодо наукових основ економічного аналізу, його методології, інформаційного забезпечення, надання навичок проведення економічного аналізу, координації діяльності підприємства у відповідності з отриманими результатами проведеного аналізу.

Завдання: оволодіння знанням з теоретичних основ і організації економічного аналізу, методиками економічного аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств, методиками виявлення резервів підвищення результатів діяльності підприємства.


В) Бібліографія:

 1. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум: Навч. посіб. Для студентів вузів. – Житомир: ФІТІ, 2000. – 406 с.

 2. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с.

 3. Коробов М.Я. Фiнансово-економiчний аналiз дiяльностi пiдприємств. – К.: Знання, 2000. – 378 с.

 4. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия.: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Проф. Н.П.Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 471 с.

 5. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві: Навчальний посібник. – К.: Інститут змісту і методів навчання, 1996. – 236 с.

 6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998. – 498 с.


^ 4.Обов’язкова дисципліна:


5.Викладацький склад:

Садекова А.М. – к.е.н., ст. викладач


6.Тривалість:

108 годин (3 кредити ECTS), лекцій – 18 годин (0,5 кредити ECTS), практичних занять – 18 годин (0,5 кредити ECTS), індивідуальних завдань – 18 годин (0,5 кредити ECTS), самостійна робота – 54 години (1,5 кредити ECTS).


^ 7.Форми і методи навчання:

лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота.


8.Оцінювання:

поточне (опитування, рішення задач, тестування).

підсумкове (залік).


9.Мова:

російська, українська.


2.2.22

1.Ідентифікація:

Аудит


2. Опис:

Змістовий модуль 1. Організаційні основи аудиту. Сутність аудиту, його мета та завдання. Принципи організації аудиту та основи професійної етики. Правове забезпечення аудиторської діяльності. Тема 4. Організація процесу аудиту.

Змістовий модуль 2. Методичні основи аудиту. Аудиторські докази, способи та прийоми аудитування. Документування процесу аудиту та узагальнення його результатів.

Змістовий модуль 3. Практичні основи аудиту.Методика аудиту установчих документів та облікової політики. Методика аудиту фінансової звітності.


3.Рівень:

А) Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами:

Студент повинен володіти знаннями з бухгалтерського обліку, державного фінансового контролю, економічного аналізу.


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: - створення необхідних умов підвищення професійного рівня у фахівців зі спеціальності облік і аудит.

Завдання: - навчання теоретичним основам аудиторської діяльності, організації функціонування аудиторської фірми (приватного аудитора); навчання теоретичним основам організації процесу аудиторської діяльності: вибір клієнтів, узгодження взаємовідносин, планування робіт, оцінка ризику аудиторської діяльності, визначення методичних підходів до аудиту, оформлення результатів аудиту; навчання окремим навичкам взаємовідносин на рівні аудиторських фірм (аудиторів) і клієнтів (замовником аудиторських послуг); навчання окремим навичкам здійснення аудиторських процедур, виявлення можливих порушень фінансово-господарської діяльності.


В) Бібліографія:

1) Аренс А., Лоббек Дж. Аудит. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 560 с.

2) Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту. – Тернопіль: Економ думка, 1998. – 192 с.


^ 4. Обов’язкова дисципліна.


5. Викладацький склад:

Глущенко Я.І. – к.е.н., доцент


6. Тривалість:

108 годин (3 кредитів ECTS), в тому числі: лекцій – 18 годин (0,5 кредити ECTS), практичних занять – 18 годин (0,5 кредити ECTS), самостійна робота – 54 години (1,5 кредити ECTS).


^ 7. Форми і методи навчання:

лекції, семінарські заняття, практичні заняття.


8. Оцінювання:

поточне (опитування, тестування, розв’язання ситуацій)

підсумкове (залік).


9. Мова:

українська, російська.


2.2.23

1. Ідентифікація:

Інвестування


2. Опис:

Змістовий модуль 1. Складові елементи механізму інвестиційних відносин.

Тема 1. Методологічні основи інвестування. Тема 2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності.

Змістовий модуль 2. Види та форми інвестування.

Тема 3. Фінансові інвестиції. Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва. Тема 5. Інноваційна форма інвестицій. Тема 6. Залучення іноземного капіталу.

Змістовий модуль 3. Інвестиційне проектування.

Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування. Тема 8. Інвестиційні проекти.

Змістовий модуль 4. Управління інвестиційним процесом.

Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. Тема 10. Менеджмент інвестицій. Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності. Тема 12. Використання інвестицій.


3. Рівень:

А) Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами:

знання і уміння з дисциплін: "Економічна теорія", "Мікроекономіка", "Фінанси", "Гроші і кредит" "Фінанси підприємств".

^ Б) Цілі та завдання:

Цілі: формування теоретичних знань щодо особливостей формування та використання інвестицій.

Завдання: набуття студентами теоретичних знань щодо сутності, закономірностей і механізму функціонування інвестиційного процесу, у тому числі відносин держави, підприємств та фізичних осіб, набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування, визначати заходи з використання інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики держави.
^

В) Бібліографія


1) Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие / Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. – К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304с.

2) Татаренко Н.О. Теорії інвестицій: Навч. посіб. / Татаренко Н.О., Поручник А.М. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.

3) Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підручник / За наук. ред. В.Г. Федоренка - К.: МАУП, 2000. – 408 с.

4) Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 472с.


^ 4. За вибором циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки.


5. Викладацький склад

Веретенникова О.В.

Руденок О.Ю.

Гвасалія Д.С.


6. Тривалість:

108 годин (кредити ЕСТS – 3), в тому числі: лекцій – 18 годин (0,5 кредити ЕСТS), практичних занять – 18 годин (0,5 кредити ЕСТS), самостійна робота – 54 годин (1,5 кредити ЕСТS)


^ 7. Форми та методи навчання:

лекції, семінарські, практичні заняття.


8. Оцінювання:

поточне (опитування, тестування);

підсумкове (іспит письмовий).


9. Мова:

українська, російська.


2.2.24

1. Ідентифікація:

Методологія кон’юнктурних досліджень


2. Опис:

Змістовний модуль 1. Основні положення методики кон'юнктурних досліджень.

Тема 1. Сутність і завдання кон'юнктурних досліджень. Тема 2. Організація розробки кон'юнктурних прогнозів.

Змістовний модуль 2. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів. Тема 3. Зміст і види циклів економічної кон'юнктури.

Змістовний модуль 3. Кон'юнктура світових ринків.

Тема 4. Загальногосподарська кон'юнктура. Тема 5. Кон'юнктура фондового ринку. Тема 6. Кон'юнктура валютного ринку. Тема 7. Кон'юнктура товарно-сировинних бірж.


3. Рівень:

А) Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями з основ комп’ютерних технологій, економіки підприємства, менеджменту, міжнародної торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності.


^ Б) Цілі і завдання:

Ціль: - вивчення основних теоретичних положень щодо виявлення і моделювання тенденцій, напрямків та закономірностей зміни економічних процесів та явищ на світовій арені.

Завдання: - знайомство студентів з понятійним апаратом та сутністю економічної кон’юнктури; формування у студентів розуміння сучасного стану світової економічної кон’юнктури; надання студентам знань щодо основ методики кон’юнктурних досліджень; оволодіння студентами знаннями системи кон’юнктурних показників; надання студентам знань щодо особливостей дослідження кон’юнктури окремих видів ринків; навчити студентів самостійно проводити порівняльні економічні дослідження.


В) Бібліографія:

 1. Бутенко А. И., Кучеренко B Р., Карпов В. А. Конъюнкту­ра рынка. — ОДЭУ, 1998.

 2. Введение в рыночную экономику / Под ред. А.Я. Лив­шица, И.Н. Никулиной. — М.: Экономика, 1993.

 3. Карпов В. А., Курченко В. Р. Маркетинг: прогнозування конюнктури ринку: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 215 с.

 4. Соколенко С.І. Сучасні світові ринки та Україна: [Наук.вид.]. – К.: Демос,2005. – 345 с., - Рос.
 1. Вибіркова дисципліна.


^ 5. Викладацький склад:

Шеремет Т.Г., к.е.н., доц.


6. Тривалість:

144 години (4 кредити ECТS), в тому числі: лекцій -34 години (0,94 кредити ЕCTS), практичні заняття – 34 години (0,94 кредита ЕCTS), самостійна робота – 59 годин (1,64 кредити ЕCTS).


^ 7. Форми і методи навчання:

лекції, практичні заняття, самостійна робота.


8. Оцінювання:

поточне (тестування, вирішення задач)

підсумкове (залік)


9. Мова:

російська, українська.


2.2.25

1. Ідентифікація:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Від 23. 12. 2008 року №1188 “Про проведення Всеукраїнської олімпіади 2009-2011 років” на базі Донецького національного університету...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Україна)
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи