Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
Сторінка29/29
Дата28.07.2012
Розмір4.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

3. Рівень:

А) Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями з економічної теорії, менеджменту, маркетингу, міжнародної економіки, макроекономіки, мікроекономіки, транснаціональних корпорацій, міжнародної інтеграції.


^ Б) Цілі та завдання:

Цілі: - формування системи теоретичних знань з проблем корпоративної політики Європейського Союзу і практичних навичок з питань діагностики розвитку корпорацій ЄС.

Завдання: - визначення сутності, особливостей, структури корпоративної політики ЄС; формування системи знань з питань сутності, історії виникнення та особливостей транснаціональної економіки ЄС; оволодіння поняттями і категоріями механізму формування і функціонування транснаціональних корпорацій ЄС; виявлення джерел фінансування діяльності ТНК ЄС; поглиблення знань з проблем свободи переміщення компаній в ЄС; визначення механізму реалізації положень про свободу переміщення компаній відповідно до актів європкейського права опанування ролі Директив ЄС в реалізації положень про свободу переміщення компаній; набуття вмінь аналізу ролі наднаціональних компаній в реалізації положень про свободу переміщення компаній.


^ В) Бібліографія:

  1. Актуальные проблемы Европы. Европейские транснациональные корпорации в современном мире. Сб. научн. тр. / РАН ИНИОН. Центр научно-информационных исследований глобальных и региональных проблем. Отд. Зап. Европы и Америки; Ред.-сост. – Субботин А.К. – М., 2006. – 208 с.

  2. Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения компаний в Европейском сообществе. — М.: Волтерс Клувер, 2004. – 224 с.

  3. Спільний європейський економічний простір: гармонізація межрегіональних суперечностей: Монографія, За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2007. – 544 с.


^ 4. Вибіркова дисципліна


Викладацький склад:

Семенов А.А., к.е.н., доцент


Форми та методи навчання:

лекції, семінарські заняття, контрольні роботи, тестування, ПМК.


Оцінювання:

поточне (опитування, тестування, вирішення ситуаційних вправ),

підсумкове (залік)


6. Тривалість:

54 годин (1,5 кредити ECTS), в тому числі: лекцій – 12 години (0,33 кредити ECTS), практичних занять – 6 годин (0,17 кредит ECTS), самостійна робота –36 годин (1 кредити ECTS).


8. Оцінювання:

поточне (опитування, тестування, вирішення ситуаційних вправ),

підсумкове (залік)


9. Мова:

українська, російська


ІV – Словник


Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фунда­ментальні й спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (дія­льності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності, яку здобуває студент після освоєння програми базової вищої освіти. Варіативність освіти - один з основних принципів сучасної системи вищої освіти, результат реалізації політики її розвитку, здатність навчального закладу дати студенту велику кількість повноцінних, якісних варіантів освітніх програм для забезпечення максимально можливого ступеня індивідуалізації освіти.

Вища освіта – рівень освіти, який здобувається особою у вищому навча­льному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, що ґрунтується на повній загальній серед­ній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками держав­ної атестації.

Відеотренінг – метод практичного навчання, елемент ділових ігор, що до­зволяє імітувати ситуації, під час яких студенти, обговорюючи завдання, вико­нують певні функції.

Вміння – здобуті студентом засоби виконання дії, що забезпечуються су­купністю надбаних знань та навичок.

Дистанційне навчання – технологія цілеспрямованого і методично органі­зованого керівництва навчально-пізнавальною діяльністю студентів, які прожи­вають далеко від університету (незалежно від рівня освіти, яку вони отриму­ють).

Ділова гра – форма відтворення предметного й соціального змісту профе­сійної діяльності, моделювання систем відносин, характерних саме для цього виду практики.

Завдання навчальне – вид доручення викладача студентам, в якому міс­титься вимога виконати певні навчальні (теоретичні або практичні) дії.

Залік – форма перевірки знань студентів, отриманих на семінарських та практичних заняттях, виробничій практиці, а також під час виконання обов'яз­кових самостійних робіт.

Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, необ­хідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Заочне навчання – форма організації навчального процесу для осіб, що поєднують здобуття освіти з професійною трудовою діяльністю. Включає само­сійне вивчення навчальних курсів та очне складання іспитів.

Зміст вищої освіти – обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що чає бути сформована у процесі навчання із врахуванням перспектив розвитку суспільства.

Зміст навчання – структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації.

Змістовий модуль – це система навчальних елементів, поєднаних за озна­кою відповідності певному навчальному об'єктові.

Індивідуальний розділ програми - конкретна навчальна дисципліна відпо­відного навчального плану.

Інформаційний пакет – загальна інформація з кожного напряму (спеціаль­ності) як довідник для викладацького складу та потенційних партнерів для сприяння прозорості освітньо-професійних програм, орієнтування студентів на вибір останніх та планування навчання.

Іспит – одна з традиційних форм перевірки знань студенті».

Колоквіум – одна з форм навчальних занять, бесіда викладача зі студен­тами, під час якої обговорюються доповіді.

Конспектування – короткий письмовий виклад змісту статті, книги, лекції, що включає основні положення та їхнє обґрунтування фактами, прикладами, розвиває логічне мислення, удосконалює культуру мови, закріплює у пам'яті прочитане й почуте.

Контрольна робота – одна з форм перевірки та оцінювання засвоєних знань, одержання інформації щодо характеру пізнавальної діяльності, ріпній самостійної активності студентів у навчальному процесі щодо ефективності ме­тодів, форм та засобів навчальної діяльності.

Кредит ЕСТS – числовий еквівалент оцінки, що, дається розділам курсу для окреслення обсягу навчального навантаження студентів, необхідний для за­вершення курсу.

Кредитна-модульна система організації навчального процесу – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

Лабораторні заняття, лабораторні роботи – один із видів самостійної практичної та дослідної роботи студентів з метою поглиблення й закріплення теоретичних знань, розвитку навичок самостійного експериментування.

Лекція – провідна форма навчання у вищому навчальному закладі, систематичний і системний виклад навчального матеріалу, як правило, теоретичного характеру. Закладає основи розуміння і ставлення до навчальної дисципліни. Ліцензування освітніх установ - процедура, що включає проведення експертизи, ухвалення рішення, оформлення і видачу вищому навчальному закладу ліцензії на право ведення освітньої діяльності по зафіксованих у ліцензії напрямах (спеціальностях) і рівнях.

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі ОКР бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Методика навчальної дисципліни – теорія навчання, що пропонує викладачеві визначені системи навчальних впливів, які втілюються в змісті освіти, Розкриваються в програмах і підручниках, а реалізуються у методах, засобах і організаційних формах навчання. Тісно пов'язана з дидактикою і спирається на 11 загальні положення.

Методи навчання – система послідовних, взаємопов'язаних дій викладача та студентів, що забезпечує засвоєння змісту освіти.

Методична робота – один з видів діяльності викладача університету для засвоєння найбільш раціональних методів і прийомів навчання й виховання студентів, підвищення власного рівня загально дидактичної та методичної підготовленості до проведення навчальних занять.

Модуль – це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

Навички – дії, сформовані шляхом повторення, і які характеризують високий ступінь засвоєння теоретичного матеріалу.

Навчальна дисципліна – основна структурна одиниця навчально-виховного процесу, один із засобів реалізації змісту освіти в системі вищих навчальних закладів.

Освітні технології – система діяльності викладача і студента, заснована на визначеній ідеї, принципах організації і взаємозв'язку цілей, змісту та методів освіти. Виділяють ігрові, комп'ютерні та діалогові технології, пов'язані зі створенням комунікативного середовища, тренінгові технології.

Педагогічна діагностика – сукупність прийомів контролю і оцінювання направлених на вирішення завдань оптимізації навчального процесу, диференціації знань студентів, а також вдосконалення освітніх програм та методів педа­гогічного впливу.

Практикум – форма організації навчального процесу з метою самостійного виконання студентами практичних та лабораторних робіт.

Практичні роботи – один із видів навчальної діяльності студентів, за цілями та завданнями аналогічний лабораторним заняттям.

Процес навчання – педагогічне обґрунтована, послідовна, безперервна зміна актів навчання, в процесі якої вирішуються завдання розвитку та вихо­вання особистості.

Самостійна робота студентів – індивідуальна чи колективна навчальна ді­яльність, здійснювана без безпосереднього керівництва викладача.

Семінар – один з видів практичних навчальних занять, що сприяє поглиб­леному вивченню теми завдяки колективному обговоренню повідомлень, до­кладів, рефератів, викопаних студентами самостійно або під керівництвом ви­кладача.

Системність знань – якість сукупності знань, що характеризуються наяв­ністю у свідомості студента структурно-функціональних зв'язків між різнорід­ними елементами знань. Припускає розуміння студентом співвідношення між різними поняттями, законами, науковими фактами, наслідками, поєднаними змістовно-логічними зв'язками знань.

Спеціальність – вид трудової діяльності, здійснюваної на основі відповідної профільованої теоретичної і практичної підготовки. В Україні діє класифікатор спеціальностей, затверджений Кабінетом Міністрів України.

Стандарти освітні – обов'язкові вимоги до освіти, що визначають обов'язковий мінімум змісту основних освітніх програм, максимальний обсяг навчального навантаження студентів, вимоги до рівня підготовки випускників, є основою для об'єктивної оцінки рівня їхнього утворення і кваліфікації. На основі стандартів розробляються навчально-методичні документи, орієнтовані на різні технології навчання.

Тести – стандартизовані завдання, за результатами виконання яких роблять висновки щодо ступеню засвоєння знань, вмінь та навичок студентів.

Якість знань – ступінь повноти, глибини, систематичності, системності, гнучкості, конкретності й узагальненості знань, що характеризуються згорнутістю і розгорненням, усвідомленістю і міцністю засвоєння та застосування знань студентами.

Якість освіти – узагальнена характеристика рівня гуманітарної, базової та спеціальної підготовки, яка дозволяє досягти високих показників інтелектуаль­них, творчих і професійних здібностей випускників ВНЗ.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Від 23. 12. 2008 року №1188 “Про проведення Всеукраїнської олімпіади 2009-2011 років” на базі Донецького національного університету...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Україна)
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи