Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
Сторінка4/29
Дата28.07.2012
Розмір4.28 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А);

75-89 балів – добре (ВC);

60-74 балів – задовільно (DE);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов'язковим повторним курсом (F).


Таблиця 4

Критерії оцінювання відповідно до шкали ЕСТS

^ Шкала ECTS

Якісне визначення (критерії)

A

ВІДМІННО (EXCELLENT) – відмінне виконання з незначними помилками.

B

ДУЖЕ ДОБРЕ (VERY GOOD) – вище середніх стандартів, але з деякими помилками

C

ДОБРЕ (GOOD) – в цілому змістовна робота зі значними помилками

D

ЗАДОВІЛЬНО (SATISFACTORY) – чітко але зі значними недоліками

E

ДОСТАТНЬО (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – необхідна ще певна робота для зарахування кредиту

F

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – потребується велика робота в майбутньому


^ Б. Ступенева структура


1. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні, за якими здійснюється підготовка фахівців.

В інституті економіки і управління підготовка фахівців здійснюється за 3 освітньо-кваліфікаційним рівнями: ОКР "бакалавр", ОКР "спеціаліст", ОКР "магістр".

Розподіл модулів освітньо-професійної програми спеціальності „Міжнародна економіка” представлено в таблицях 5, 6, 7, 8.

Таблиця 5

Програма навчання для підготовки бакалаврів

з спеціальності 6.050100„Міжнародна економіка

Назва дисципліни

Обсяг год./кред.

Форма контролю

1

2

3

Нормативні навчальні дисципліни

Дисципліни циклу гуманітарної підготовки

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка)

216/6

Іспит

Культурологія (культурологія, етика, естетика)

144/4

Іспит

Психологія і педагогіка

108/3

Іспит

Фізичне виховання

216/6

Залік

Українська мова

144/4

Іспит

Іноземна мова

360/10

Залік

Правознавство

108/3

Іспит

Політологія

108/3

Іспит

Історія України

144/4

Іспит

Соціологія

108/3

Іспит

БЖД (охорона праці, безпека життєдіяльності, цивільна оборона)

144/4

Іспит

Університетська освіта

36/1

Залік

^ Усього з циклу:

1836/51

-

Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Політична економія

180/5

Іспит

Мікроекономіка

180/5

Іспит

Макроекономіка

180/5

Іспит

Історія економіки та економічної думки

180/5

Іспит

Вища математика

180/5

залік

Теорія ймовірностей та математична статистика

180/5

Іспит

Економіко-математичне моделювання

180/5

Іспит

Інформатика

180/5

Іспит

Статистика

180/5

Іспит

Економіка підприємства

180/5

Іспит/курсова робота

Менеджмент

180/5

Іспит

Маркетинг

180/5

Іспит

Гроші та кредит

180/5

Іспит

Фінанси

180/5

Іспит

Бухгалтерський облік

180/5

Іспит

Економіка праці й соціально-трудові відносини

180/5

Іспит

Продовження таблиця 5

1

2

3

Міжнародна економіка

360/10

Іспит, залік

/курсова робота

Національна економіка

180/5

Іспит

Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія)

180/5

Іспит

^ Усього з циклу:

3600/100

-

Дисципліни циклу професійної підготовки

Міжнародне економічне право

180/5

Іспит

Облік у зарубіжних країнах

180/5

Іспит

Міжнародні фінанси

216/6

Іспит

Міжнародний маркетинг

180/5

Іспит

Міжнародна економічна діяльність України

180/5

Іспит/ курсова робота

Ділова іноземна мова

360/10

Іспит, ПМК

Всього нормативних дисциплін професійної підготовки

1296/36

-

^ Усього з циклу:

6732/187

-

Вибіркові дисципліни

Дисципліни циклу гуманітарної підготовки

Іноземна мова

324/9

Іспит

^ Усього з циклу

324/9

-

Дисципліни з циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Політична економія ІІ

180/5

Залік

Економічна кібернетика ІІ

180/5

Залік

Статистика ІІ

180/5

Залік

Гроші та кредит ІІ

180/5

Залік

Фінанси ІІ

180/5

Залік

Економіка підприємства ІІ

180/5

Залік

Економіка праці і соціально-трудові відносини ІІ

180/5

Залік

Бухгалтерський облік ІІ

180/5

Залік

Маркетинг ІІ

180/5

Залік

Системи технологій промисловості

108/3

Залік

Інституціональна економіка

108/3

Залік

Сучасні економічні теорії

108/3

Залік

Соціальна економіка

108/3

Залік

Трансформаційна економіка та економічна політика держави

108/3

Залік

Соціально – економічна безпека

108/3

Залік

Логістика

108/3

Залік

Демографія

108/3

Залік

Ризикологія

108/3

Залік

Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці

108/3

Залік

Фінанси підприємств

108/3

Залік

Страхування

108/3

Залік

Економічний аналіз

108/3

Залік

Аудит

108/3

Залік

Інвестування

108/3

Залік

Методологія кон’юнктурних досліджень

144/4

Залік/курсова робота

Продовження таблиці 5

1

2

3

Організаційний розвиток бізнесу

144/4

Залік/курсова робота

Наддержавне регулювання міжнародної торгівлі

144/4

Залік/курсова робота

Основи наукових досліджень

72/2

Залік

Міжнародні відносини

72/2

Залік

«Нова економіка» у системі світового господарства

108/3

Залік

Глобалізація економіки і міжнародний інноваційний процес

108/3

Залік

Етнічна психологія

72/2

Залік

Світовий ринок послуг і товарів

72/2

Залік

Організація і управління торговельною діяльністю

180/5

Залік

Інституціональне регулювання торгівлі

180/5

Залік

Інтеграційні процеси

72/2

Залік

Порівняльні економічні дослідження

72/2

Залік

Інформаційні системи в торгівлі

72/2

Залік

Прикладне програмне забезпечення економічної діяльності

72/2

Залік

Антикризове управління

72/2

Залік

Управління інноваціями

72/2

Залік

^ Усього з циклу:

648/18
Дисципліни циклу професійної підготовки

Міжнародна торгівля

144/4

Іспит

Європейська інтеграція

144/4

Іспит

Міжнародний туризм

144/4

Іспит

Друга іноземна мова

360/10

Залік

Фінансові системи зарубіжних країн

144/4

Залік

Міжнародна інвестиційна діяльність

144/4

Залік

Міжнародні організації

144/4

Залік

Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці

144/4

Залік

Міжнародний економічний аналіз

144/4

Залік

Глобалізація банківської і страхової системи

144/4

Залік

Економіка зарубіжних країн

144/4

Залік

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

108/3

Іспит

/курсова робота

Зовнішньоекономічні контракти

108/3

Іспит

/курсова робота

^ Усього з циклу професійної підготовки

864/24

-

Разом вибіркові дисципліни

1836/51

-

Разом на підготовку бакалавра

8568/238

-


Таблица 6

Програма навчання для підготовки спеціалістів зі спеціальності

7.050103 «Міжнародна економіка»

Назва дисципліни

Обсяг год./кред.

Форма контролю

1

2

3

Дисципліни циклу професійної підготовки

^ Нормативні дисципліни

Міжнародна торгівля

135/4

Іспит

Облік зовнішньоекономічної діяльності

108/3

Іспит

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

108/3

Іспит

Іноземна мова професійного спрямування ІІ

108/3

Іспит

Міжнародна інвестиційна діяльність

135/3,5

Іспит

Валютні операції

108/3

Іспит

Міжнародна економічна статистика

54/1,5

залік

Усього

756/21

-

^ Вибіркові навчальні дисципліни

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

Правове регулювання ЗЕД

81/2,25

Залік

НДРС

81/2,25

Залік

Експертиза ЗЕД підприємства

108/3

Іспит/курсова робота

Бізнес-планування в міжнародному інвестуванні

108/3

Залік

Усього

378/10,5

-

Цикл дисциплін за вибором студента

Прикладне програмне забезпечення ЗЕД

54/1,5

Залік

Економічна діагностика

Бізнес-протокол (на англ. мові)

54/1,5

Залік

Етика бізнесу (на англ. мові)

Митна справа

54/1,5

Залік

Міжнародні контракти

Усього

162/4,5

-

Разом на підготовку спеціаліста

1296/36

-


Таблиця 7

Програма навчання для підготовки магістрів

зі спеціальності 8.050103 «Міжнародна економіка»

Назва дисципліни

Обсяг год./кред.

Форма контролю

1

2

3

Дисципліни циклу професійної підготовки

^ Нормативні дисципліни

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

108/3

Іспит

Фінансовий менеджмент

108/3

Іспит

Іноземна мова професійного спрямування ІІ

108/3

Іспит

Міжнародний менеджмент

108/3

Іспит

Менеджмент персоналу

108/3

Іспит


Продовження таблиці 7

1

2

3

Стратегічне управління

108/3

Іспит

Міжнародні стратегії економічного розвитку

108/3

Іспит

Усього

756/21

-

^ Вибіркові навчальні дисципліни

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

Міжнародна торгівля

135/4

залік

Діагностика ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі

108/3

Іспит

Прикладне програмне забезпечення ЗЕД

81/2

залік

Інтелектуальна власність

36/1

залік

Міжнародна інвестиційна діяльність

36/1

Іспит

Вища освіта і Болонський процес

36/1

залік

Усього

432/12

-

Цикл дисциплін за вибором студента

Діловий протокол (на англ. мові)

54/1,5

залік

Практика комерційних переговорів

Порівняльні економічні дослідження

54/1,5

залік

Міжнародні економіко-статистичні розрахунки

Усього

108/3

-

^ Разом на підготовку магістра

1296/36

-


Таблиця 8

Програма навчання для підготовки магістрів

зі спеціальності 8.050103 «Міжнародна економіка»

спеціалізації Економічна політика Європейського Союзу»

Назва дисципліни

Обсяг год./кред.

Форма контролю

1

2

3

Дисципліни циклу професійної підготовки

^ Нормативні дисципліни

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

108/3

Іспит

Фінансовий менеджмент

108/3

Іспит

Іноземна мова професійного спрямування ІІ

108/3

Іспит

Міжнародний менеджмент

108/3

Іспит

Менеджмент персоналу

108/3

Іспит

Стратегічне управління

108/3

Іспит

Міжнародні стратегії економічного розвитку

108/3

Іспит

Усього

756/21

-

^ Вибіркові навчальні дисципліни

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

Інститути ЄС та особливості регулювання економічної діяльності

81/2

Залік

Торгова політика ЄС

135/4

Іспит/курсова робота

Інвестиційна та інноваційна політика ЄС

54/1,5

Залік

Валютно-фінансова політика ЄС

36/1

Залік

Інтелектуальна власність

36/1

Залік


Продовження таблиці 8

1

2

3

Вища освіта і Болонський процес

36/1

Залік

Усього

378/10,5

-

Цикл дисциплін за вибором студента

Регіональна політика ЄС

54/1,5

Залік

Корпоративна політика ЄС

Європейський внутрішній ринок

108/3

Залік

Телекомунікаційна інфраструктура й інформаційні ресурси ЄС

Усього

162/4,5

-

Разом на підготовку спеціаліста

1296/36

-


2. Діаграма структури програми навчання.

Перелік навчальних дисциплін і практик із зазначенням обсягу у кредитах за ECTS.

Напрям підготовки 0501 Економіка і підприємництво

Професійне спрямування 050100 Міжнародна економіка


Таблиця 9

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 6.050100

1 курс

Назва дисципліни

Обсяг, год.

^ Кредити, ЕСТS

1 семестр

2 семестр

1

2

3

4

5

Філософія

216

6

6
Культурологія

144

4
4

Психологія і педагогіка

108

3

3
Фізичне виховання

60

1,7

0,85

0,85

Українська мова

144

4

4
Іноземна мова

180

5

2,5

2,5

Правознавство

108

3

3
Історія України

144

4
4

Університетська освіта

36

1

1
Політична економія

180

5
5

Вища математика

180

5

5
Теорія ймовірностей і математична статистика

180

5
5

Інформатика

180

5
5

Регіональна економіка

180

5

5
Разом:

2040

56,7

30,35

26,35

2 курс

Назва дисципліни

Обсяг, год.

^ Кредити, ЕСТS

3 семестр

4 семестр

Фізичне виховання

60

1,7

0,85

0,85

Іноземна мова

180

5

2,5

2,5

Політологія

108

3
3

Соціологія

108

3

3
Макроекономіка

180

5

5
Історія економіки та економічної думки

180

5

5
Продовження таблиці 9

1

2

3

4

5

Економіко-математичне моделювання

180

5

5
Статистика

180

5

5
Мікроекономіка

180

5
5

Економіка підприємства

180

5
5

Економіка праці і соціально-трудові відносини

180

5
5

Основи наукових досліджень

72

2

2
Міжнародні відносини

72

2

2
Етнічна психологія

72

2

2
Світовий ринок послуг і товарів

72

2

2
Політична економія ІІ

180

5
5

Економічна кібернетика ІІ

180

5
5

Статистика ІІ

180

5
5

Системи технологій промисловості

108

3
3

Соціальна економіка

108

3
3

Трансформаційна економіка та економічна політика держави

108

3
3

Соціально-економічна безпека

108

3
3

Демографія

108

3
3

Логістика

108

3
3

Страхування

108

3
3

Методологія кон’юнктурних досліджень

144

4
4

Організаційний розвиток бізнесу

144

4
4

Наддержавне регулювання міжнародної торгівлі

144

4
4

«Нова економіка» у системі світового господарства

108

3
3

Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес

108

3
3

Інтеграційні процеси

72

2
2

Порівняльні економічні дослідження

72

2
2

Інформаційні системи в торгівлі

72

2
2

Прикладне програмне забезпечення економічної діяльності

72

2
2

Разом:

4344

120,7

34,35

86,35

3 курс

Назва дисципліни

Обсяг, год.

^ Кредити, ЕСТS

5 семестр

6 семестр

Фізичне виховання

48

1,3

0,65

0,65

Безпека життєдіяльності

144

4

4
Маркетинг

180

5

5
Гроші та кредит

180

5

5
Фінанси

180

5

5
Бухгалтерський облік

180

5

5
Міжнародна економіка

360

10

5

5

Друга іноземна мова

180

5

2,5

2,5

Менеджмент

180

5
5

Національна економіка

180

5
5

Гроші та кредит ІІ

180

5
5

Продовження таблиці 9

1

2

3

4

5

Фінанси ІІ

180

5
5

Економіка підприємства ІІ

180

5
5

Економіка праці й соціально-трудові відносини ІІ

180

5
5

Бухгалтерський облік ІІ

180

5
5

Маркетинг ІІ

180

5
5

Інституціональна економіка

108

3
3

Сучасні економічні теорії

108

3
3

Ризикологія

108

3
3

Фінанси підприємств

108

3
3

Економічний аналіз

108

3
3

Аудит

108

3
3

Інвестування

108

3
3

Організація і управління торговельною діяльністю

180

5
5

Інституціональне регулювання торгівлі

180

5
5

Антикризове управління

72

2
2

Управління інноваціями

72

2
2

Іноземна мова

324

9

4,5

4,5

Разом:

4476

124,3

36,65

87,65

4 курс

Назва дисципліни

Обсяг, год.

^ Кредити, ЕСТS

7 семестр

8 семестр

Фізичне виховання

48

1,3

1,3
Міжнародне економічне право

180

5

5
Облік у зарубіжних країнах

180

5

5
Міжнародні фінанси

216

6

6
Ділова іноземна мова

360

10

5

5

Друга іноземна мова

180

5

2,5

2,5

Фінансові системи зарубіжних країн

144

4

4
Міжнародна інвестиційна діяльність

144

4

4
Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці

144

4

4
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

108

3

3
Зовнішньоекономічні контракти

108

3

3
Міжнародний маркетинг

180

5
5

Міжнародна економічна діяльність України

180

5
5

Міжнародна торгівля

144

4
4

Європейська інтеграція

144

4
4

Міжнародний туризм

144

4
4

Міжнародні організації

144

4
4

Міжнародний економічний аналіз

144

4
4

Глобалізація банківської і страхової системи

144

4
4

Економіка зарубіжних країн

144

4
4

Разом

3180

88,3

42,8

45,5

Кількість годин навч. занять/ кредитів

14040

390

144,15

245,85Таблиця 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Від 23. 12. 2008 року №1188 “Про проведення Всеукраїнської олімпіади 2009-2011 років” на базі Донецького національного університету...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Україна)
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи