Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
Сторінка5/29
Дата28.07.2012
Розмір4.28 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
^
Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста 7.050103

Назва дисципліни

Обсяг, год.

^ Кредити, ЕСТS

1 семестр

2 семестр

1

2

3

4

5

Міжнародна торгівля

135

4,0

4,0
Облік зовнішньоекономічної діяльності

108

3,0

3,0
Управління ЗЕД підприємства

108

3,0

3,0
Іноземна мова професійного спрямування ІІ

108

3,0

3,0
Правове регулювання ЗЕД

81

2,5

2,5
НДРС

81

2,5

2,5
Прикладне програмне забезпечення ЗЕД/ Економічна діагностика

54

1,5

1,5
Міжнародна інвестиційна діяльність

135

4,0
4,0

Експертиза ЗЕДпідприємства

108

3,0
3,0

Валютні операції

108

3,0
3,0

Міжнародна економічна статистика

54

1,5
1,5

Бізнес планування в міжнародному інвестуванні

108

3,0
3,0

Бізнес-протокол (на іноземній мові) / Етика бізнесу (на іноземній мові)

54

1,5
1,5

Митна справа / Міжнародні контракти

54

1,5
1,5

Переддипломна практика (5 тижнів)

270

7,5
7,5

Дипломна робота із захистом (8 тижнів)

432

12,0
12,0

Разом

1998

56,5

19,5

37,0


Таблиця 11
^
Освітньо-професійна програма підготовки магістра 8.050103

Назва дисципліни

Обсяг, год.

^ Кредити, ЕСТS

1 семестр

2 семестр

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

108

3,0

3,0
Фінансовий менеджмент

108

3,0

3,0
Іноземна мова професійного спрямування ІІ

108

3,0

3,0
Міжнародна торгівля

135

4,0

4,0
Діагностика ЗЕД суб'єктів міжнародної торгівлі

108

3,0

3,0
Прикладне програмне забезпечення ЗЕД

81

2,0

2,0
Міжнародний менеджмент

108

3,0
3,0

Менеджмент персоналу

108

3,0
3,0

Стратегічне управління

108

3,0
3,0

Міжнародні стратегії економічного розвитку

108

3,0
3,0

Інтелектуальна власність

36

1,0
1,0

Міжнародна інвестиційна діяльність

36

1,0
1,0

Вища освіта і Болонський процес

36

1,0
1,0

Діловий протокол (на англ. мові) / Практика комерційних переговорів

54

1,5
1,5

Порівняльні економічні дослідження / Міжнародні економіко-статистичні розрахунки

54

1,5
1,5

Разом

1188

36,0

18,0

18,0Таблиця 12

Освітньо-професійна програма підготовки магістра 8.050103

зі спеціалізації «Економічна політика Європейського Союзу»

^ Назва дисципліни

Обсяг, год.

Кредити, ЕСТS

1 семестр

2 семестр

1

2

3

4

5

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

108

3,0

3,0
Фінансовий менеджмент

108

3,0

3,0
Іноземна мова професійного спрямування ІІ

108

3,0

3,0
Міжнародний менеджмент

108

3,0
3,0

Менеджмент персоналу

108

3,0
3,0

Стратегічне управління

108

3,0
3,0

Міжнародні стратегії економічного розвитку

108

3,0
3,0

Інтелектуальна власність

36

1,0
1,0

Вища освіта і Болонський процес

36

1,0
1,0

Інститути ЄС та особливості регулювання економічної діяльності

81

2,0

2,0
Торгова політика ЄС

135

4,0

4,0
Інвестиційна та інноваційна політика ЄС

54

1,5

1,5
Регіональна політика ЄС/ Корпоративна політика ЄС

54

1,5

1,5
Разом

1152

32,0

18,0

14,0

Рис. 1. Структура програми підготовки бакалаврів

зі спеціальності 6.050100 «Міжнародна економіка» (1 курс)

Рис. 2. Структура програми підготовки бакалаврів

зі спеціальності 6.050100 «Міжнародна економіка» (2 курс)

Рис. 3. Структура програми підготовки бакалаврів

зі спеціальності 6.050100 «Міжнародна економіка» (3 курс)
Рис. 4. Структура програми підготовки бакалаврів

зі спеціальності 6.050100 «Міжнародна економіка» (4курс)

Рис. 5. Структура програми підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.050103 «Міжнародна еконономіка» (5 курс)

Рис. 6. Структура програми підготовки магістрів зі спеціальності 8.050103 «Міжнародна еконономіка» (5курс)

Рис. 7. Структура програми підготовки магістрів зі спеціальності 8.050103 «Міжнародна еконономіка»,

спеціалізації «Економічна політика Європейського Союзу» (5курс)


В. Індивідуальні розділи програми навчання


ОКР «Бакалавр»


1. Нормативні навчальні дисципліни

1.1. Дисципліни циклу гуманітарної підготовки


1.1.1.

1. Ідентифікація:

Філософія (Філософія, релігієзнавство, логіка).


2. Опис:

Змістовий модуль 1. Вступ у філософію. Тема 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві. Тема 2. Виникнення та основні ідеї стародавньої філософії. Тема 3. Філософія середніх віків та епохи Відродження. Тема 4. Філософія Нового часу. Тема 5. Класична німецька філософія та її діалектичний характер. Тема 6. Сучасна світова філософія. Тема 7. Розвиток української філософії. Тема 8. Філософія буття і діалектика. Тема 9. Філософія свідомості. Тема 10. Філософія пізнання. Тема 11. Феномен людини як особлива форма буття. Тема 12. Суспільство, культура та цивілізація. Тема 13. Глобальні проблеми сучасності.

Змістовий модуль 2. Тема 1: Релігія соціальний феномен та форма суспільної свідомості. Тема 2. Національні релігії сучасності. Тема 3. Світові релігії. Буддизм як релігійно-філософська система. Тема 4. Світові релігії: християнство. Характеристика віровчення та культу. Тема 5. Напрямки та конфесії в християнстві. Тема 6. Світові релігії: іслам. Тема 7. Релігія як духовний феномен та інші вияви духовності і духовної культури.

Змістовий модуль 3. Логічна пропедевтика. Тема 1. Предмет і мова формальної логіки. Основні закони логіки. Тема 2. Поняття та логічні операції з ними. Тема 3. Судження та логічні операції з ними. Тема 4. Дедуктивні умовиводи. Тема 5. Індуктивні умовиводи. Тема 6. Основи теорії аргументації.


3. Рівень:

А) Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами:

Знання з предмету “Історія України”.


Б) Цілі та завдання:

Цілі: - формування системи світоглядних знань про буття людини, найістотніші взаємовідносини з природою, суспільством і духовним життям у всіх основних формах його існування; - про суспільно-історичну природу релігії, закономірності її виникнення і функціонування в сучасному світі; - про способи доведення і спростування, що забезпечують досягнення об’єктивної істини; - про формування системи знань з етики й естетики.

Завдання: - вивчення основних досягнень світової та української філософії, ознайомлення з головними філософськими дисциплінами (онтологією, гносеологією, логікою, етикою, естетикою, антропологією, соціальною філософією); вивчення сутності, форм і тенденцій розвитку етики та естетики; навчання вмінь та навичок етичного, естетичного та загально культурологічного аналізу. Опанування ключових положень релігієзнавства – генезису становлення і розвитку релігійних систем, специфіки їх функціонування в сучасному світі; розв’язання проблем свободи совісті й толерантності в міжконфесійному діалозі, процесу пізнання людини і форм правильного мислення.


В) Бібліографія:

1. Введение в философию: учебник для вузов / Под ред. проф. Никитина. – К.: «Центр учебной литературы», 2008.

2. Философия: учебник для вузов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005.

3. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції. – К.: Книга, 2005.

4. История философии / Под ред. Н.И. Горлача и др. – Х., 2002.

5. Губин В.Д. Философия: актуальные проблемы. – М.: РГГУ, 2005.

6. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия. 4-е узд. – СПб.: Питер, 2004.

7. Причепій С.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник для студентів вузів. – К.: Академвидав, 2005.

8. Подольска Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006.

9. Философия: Ученик для вузов / под ред.. проф. В.Н. Лавриненко, проф. В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

10. Філософія: Підручник для вищої школи. - X.: Прапор, 2004.


^ 4. Обов’язкова дисципліна.


5. Викладацький склад:

к.філос.н., доц. Сухина І.Г., асист. Кулешова В.А.


6. Тривалість:

216 годин (6 кредити ECTS), в тому числі: лекцій – 54 години (1,5 кредити ECTS), практичних занять – 36 годин (1 кредит ECTS), самостійна робота – 108 годин (3 кредити ECTS).


^ 7. Форми та методи навчання:

лекції, семінарські заняття, консультації, контрольні роботи, тестування, ПМК.


8. Оцінювання:

поточне (опитування, реферати, тестування, ПМК).

підсумкове (іспит).

9. Мова:

російська.


1.1.2.

1. ідентифікація:

Культурологія (культурологія, етика, естетика)


 1. Опис:

Змістовий модуль 1: Культурологія. Тема 1. Культурологія як наукова дисципліна та її категорії. Тема 2. Сутність культури та її генеза. Культура як знакова семіотична система. Тема 3. Соціокультурна динаміка. Діалог культур. Тема 4. Особистість у світі культури. Тема 5. Художня культура. Мистецтво як естетичний феномен. Тема 6. Модернізацій ні та постмодернізаційні процеси в сучасній культурі. Тема 7. Феномен української культури. Тенденції розвитку сучасної української культури.

Змістовий модуль 2. Етика. Тема 1. Предмет етики. Основні етичні вчення. Тема 2. Моральні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації. Тема 3. Етичні категорії. Тема 4. Культура спілкування й етикет.


Змістовий модуль 3. Естетика. Тема 1. Естетика як наука та її категорії. Тема 2. Історія естетичної думки. Тема 3. Художня реальність в Україні і шляхи естетичного виховання економічних кадрів.


3. Рівень:

А)Зв'язок з забезпечуючими дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями історії України, всесвітньої історії, філософії.


^ Б) Цілі та завдання:

Цілі: - формування системи знань з культурології, етики, естетики, уявлень про форми, види культури й механізми соціокультурної регуляції життєдіяльності суспільства.

Завдання: - вивчення сутності , форм і тенденції розвитку культури, загальнотеоретичних засад культурології, етики та естетики, механізм соціокультурної динаміки, характерних рис української культури на сучасному етапі розвитку суспільства; набуття вмінь та навичок етичного, естетичного та загально культурологічного аналізу.


В) Бібліографія:

 1. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб./ За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 368с.

 2. Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття): Навчальний посібник. – Х.: Одіссей, 2002. – 304с.

 3. Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. – СПб.: Питер, 2004. – 464с.

 4. Культурология в вопросах и ответах: Учебное пособие. – 2-изд., пере раб. И дополн. – Ростов н/Д: Фенікс, 2001. – 416с.

 5. Культурология.- М.: Высшая школа, 2001.

 6. Є.А. Подольска. Культурологія. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003 –320с.

 7. Н.С. Гуревич. Культурология. – М., 2001 – 348с.

 8. Быстрова А.А. Основы культурологии. – М.: ЮКЭА, 2002 – 712с.

 9. Торелов А.А. Культурология. – М.: Юрастт. –М, 2001 – 400с.

 10. Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурология. – х.: Одисей, 2002 – 304с.

 11. Кравченко А.И. Культурология. – М.: Академпроект, 2001. – 496с.

 12. Сапронов П.А. Культурология. – спб.: Лениздат, 2001. – 560с.

 13. История и культурология: Учеб. пособие для студентов вузов /под ред. Н.В. Шишовой. – М.: Лотос, 200. – 456с.

 14. Бігун Г.С., Мармазова О.І., Саржан С.Е., Соловйова Р.П., Смирнова І.Є.. Культурологія. Навч. посібник для студентів економічного і торговельного профілю. Донецьк: ДонДУЕТ, 2005 – 194с.

 15. Бігун Г.С., Мармазова О.І., Саржан С.Е., Соловйова Р.П., Смирнова І.Є.. Культурологія. Тести і змістовно-залікові модулі для студентів економічного і торговельного профілю. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004 – 42 с.

 16. Гусейнов А.А., Дубко Є.Л. Етика. – М., 2006 – 524с.

 17. Естетика. Навчальний посібник. За редакцією В.О. Лозового. – Київ, 2003. – 205с.

 18. Естетика. Навчальний посібник. За редакцією В.О. Лозового. – Київ, 2002. – 223с.

 19. Ємельянова А.В. Етика. Тексти лекцій й методичні вказівки. – Донецьк, 2003 – 63 с.

 20. Левчук Л.Т. Эстетика. Учебное пособие. – К., 2006, – 376 с.
 1. Обов’язкова.
 1. Викладацький склад:

Культурологія: к.і.н., доц. Мармазова О.І., к.і.н., доц.Соловйова Р.П., к.і.н., ст. викл. Романуха О.М.

етика, естетика: к.мистецтвознавства, доц.. Ізваріна Є.М., к.філос. н., доц. Нікіфорова Л.А.


 1. Тривалість:

144 години (кредити ЕСТS- 4), в тому числі: лекцій – 18 годин (0,5 кредити ЕСТS), практичних занять – 36 годин (1 кредит ЕСТS), самостійна робота – 72 години (2 кредити ЕСТS).


^ 7. Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття.


 1. Оцінювання:

поточне (тестування)

підсумкове (іспит)


 1. Мова:

Українська, російська мова.

1.1.3.

Ідентифікація:

Психологія і педагогіка.


Опис:

Змістовий модуль 1. Психологія як наука. Психологія особистості. Загальне уявлення про науку психологію. Проблеми, принципи, методи й структура сучасної психології. Історія психології. Основні напрямки наукової психології ХХ сторіччя. Психіка як предмет психології. Свідомість і несвідомі психічні процеси. Психологія особистості й діяльності. Поняття про особистість. Психологічна структура особистості. Сучасні теорії особистості. Проблема діяльності в психології. Структура діяльності. Психологія професійної діяльності. Індивідуально-психологічні особливості особистості. Поняття про темперамент. Психологічні характеристики типів темпераменту. Характер як система найбільш стійких властивостей особистості. Поняття про здібності й задатки. Пізнавальна сфера особистості. Відчуття й сприйняття як первинні форми освоєння дійсності. Увага й пам'ять. Їхня роль у системі пізнавальної діяльності людини. Мислення й розумові дії. Інтелект. Уява і її роль у психічній діяльності. Емоційно-вольова сфера особистості. Загальне уявлення про емоції. Роль емоцій. Прояв емоцій. Керування емоціями. Почуття. Види почуттів. Воля. Вольові дії.

Змістовий модуль 2. Соціально-психологічна сфера особистості. Психологія спілкування. Види, структура й функції спілкування. Сприйняття й розуміння в процесі спілкування. Спілкування як комунікація. Спілкування як взаємодія.Психологія колективу. Група і її структурна організація. Характеристика групових процесів. Проблеми соціально-психологічної адаптації.

Змістовий модуль 3. Основи педагогіки. Педагогіка як наука. Джерела походження педагогіки й етапи її розвитку. Основні категорії педагогіки. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Теорія виховного процесу. Виховання як процес. Парадигми, напрямки, види й стилі виховання. Способи виховного впливу на людину. Освіта людини. Навчання як специфічний вид людської діяльності. Освіта як система й процес. Моделі освіти. Основні елементи, властивості, види освіти. Характеристика процесу навчання: принципи, методи, види й стилі навчання. Освітні технології. Парадигми й моделі університетської освіти.


3. Рівень:

А)Зв'язки з забезпечуючи ми дисциплінами:

знання з предметів «психологія», «педагогіка», «анатомія та фізіологія людини», «біологія» повної загальної середньої освіти.


^ Б) Цілі та завдання:

Цілі: - ознайомлення студентів з основними поняттями та категоріями загальної, вікової та соціальної психології, педагогіки, історією їх розвитку та актуальними напрямками сучасних досліджень, а також сприяти формуванню вмінь та навичок, необхідних як у професійній діяльності, так і повсякденному життя людини. Вивчення тем курсу є важливою складовою психологічної культури та фахового рівня майбутнього спеціаліста. Психологічна підготовка дасть студентам цілісне уявлення про психічне життя людини, розвиток психіки в онтогенезі, соціальні чинники психічного розвитку; розкриє основні індивідуальні та соціально-психологічні особливості особистості, дозволить компетентно аналізувати соціально-психологічні явища та процеси.

Завдання: - уміння самостійно мислити і передбачати наслідки власних дій; самостійно вчитися й адекватно оцінювати свої можливості, самостійно знаходити оптимальні шляхи досягнення мети і подолання життєвих труднощів.


В) Бібліографія:

 1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. - М.,1998. – 217 с.

 2. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. М., 2004.

 3. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб., 2005. - 592 с.

 4. Психология. Учебник для вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2003. – 608с.

 5. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2005. – 560 с.

 6. Столяренко А.М. Психология и педагогика: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 423 с.


^ 4. Обов’язкова дисципліна.


5.Викладацький склад:

Крюкова О.В., канд. пед. наук, доцент кафедри філософських наук.


6.Тривалість:

108 години (3 кредити ECTS), в тому числі: лекцій – 18 годин (0,5 кредити ECTS), практичних занять – 18 годин (0,5 кредити ECTS), самостійна робота – 54 години (1,5 кредити ECTS).


^ 7.Форми та методи навчання:

лекції; консультації; практичні заняття;індивідуальні заняття із студентами, самостійна робота студентів.

8. Оцінювання:

поточне (опитування, тестування);

підсумкове (іспит).


9. Мова:

українська, російська, англійська.


1.1.4.

Ідентифікація:

Фізичне виховання.


 1. Опис:

Змістовий модуль 1. Фізична культура і система фізичного виховання у ВНЗ та студентське самокерування. Розвиток фізичних якостей засобами легкої атлетики. Здача тестів оцінки рівня фізичної підготовленості ( біг 3000 м, піднімання в сід. за 1хв., біг 100м, гнучкість, човниковий біг 4х9м).

Змістовий модуль 2. Розвиток фізичних якостей засобами обраного виду спорту. Здача тестів оцінки рівня фізичної підготовленості (підтягування на перекладині, або згинання і розгинання рук в упорі, стрибок у довжину з місця, три тести з техніки обраного виду спорту).

Змістовий модуль 3. Розвиток фізичних якостей засобами обраного виду спорту. Здача тестів оцінки рівня фізичної підготовленості (підтягування на перекладині, або згинання і розгинання рук в упорі, стрибок у довжину з місця, три тести з техніки обраного виду спорту).

Змістовий модуль 4. Здоровий засіб життя. Розвиток фізичних якостей засобами легкої атлетики. Здача тестів оцінки рівня фізичної підготовленості (біг 3000 м, піднімання в сід за 1хв., біг 100м, гнучкість, човниковий біг 4х9м).


3. Рівень:

А) Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами:

студент повинен мати необхідний початковий рівень фізичної підготовленості та валеологічної культури, рухові навички з обраного виду спорту.


^ Б) Цілі і завдання:

Ціль: виховання фізично удосконалених та здорових людей, всебічно фізично підготовлених до праці, що забезпечує оптимальне пристосування до умов життя.

Завдання: Формування системи знань з фізичної культури та здорового засобу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчанні, роботі. Зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану та працездатності. Набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості.

В) Бібліографія:

 1. Подкопаев А.П. Физическое воспитание в высших учебных заведениях. Методические рекомендации. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – 30 с.

 2. Нестеренко А.М. Самоконтроль в процесі занять фізичними вправами. Методические рекомендации. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – 35 с.


^ 4. Обов’язкова дисципліна.


5. Викладацький склад:

Гончаренко В.О., доцент.;

Корж Д.І., ст. викладач.


6. Тривалість:

216 годин (6 кредитів ECTS)


7. Форми і методи навчання:

практичні заняття, самостійна робота.


8. Оцінювання:

поточне (тестування),

підсумкове (залік).


9. Мова:

українська, російська.


1.1.5.

1. Ідентифікація:

Українська мова


2. Опис:

Змістовий модуль 1. Мова й література як основа формування націоцентричного світогляду. Мова як суспільне явище. Поняття про національну мову. Форми української національної мови. Мова як знакова система. Стилістична диференціація СУЛМ. Науковий та діловий стилі у системі СУЛМ. Поняття наукової лексики. Термін як основна одиниця наукової мови. Текст як засіб різностильової комунікації. Культура мовлення. Мовленнєвий етикет спілкування. Засоби мовленнєвої виразності. Норми СУЛМ. Правопис слів іншомовного походження. М’який знак, апостроф у словах слов’янського походження. Складання і переклад текстів професійного спрямування. Специфіка перекладу українською мовою. Найтиповіші граматичні, стилістичні і лексичні помилки, що зустрічаються при перекладі текстів українською мовою. Аналіз фонетико-орфографічних особливостей наукових текстів. Тексти 1, 2, 3. МОД: Автобіографія. Резюме.

Змістовий модуль 2. Лексико-фразеологічні засоби міжстильової комунікації. Лексичні засоби української мови з погляду походження та вживання. Фразеологія як підсистема лексичної системи мови. Художня література як основа формування культури мови особистості. Мовний світ української літератури. Чергування голосних і приголосних звуків. Правопис префіксів, суфіксів, подвоєння та подовження приголосних. Зміни приголосних. Правопис та відмінювання прізвищ слов’янського походження. Правопис імен, імен по батькові. Тексти 4, 5, 6, 7.

МОД: Заява. Протокол.

Змістовий модуль 3. Граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів на письмі. Морфологічні засоби текстів офіційно-ділової та професійної сфери спілкування. Синтаксичні засоби текстів офіційно-ділової та професійної сфери спілкування. Основні правила правопису самостійних членів мови. Іменники (закінчення род. в. одн. ІІ відміни). Прикметник (утворення ступенів порівняння та їх правопис). Основні правила правопису дієслів. . Основні правила правопису та відмінювання числівників. Правопис складних слів. Складноскорочені слова й абревіатури. Графічні скорочення. Основні правила пунктуації. Тексти 7, 8, 9, 10. МОД: Договір.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Від 23. 12. 2008 року №1188 “Про проведення Всеукраїнської олімпіади 2009-2011 років” на базі Донецького національного університету...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Україна)
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи