Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
Сторінка6/29
Дата28.07.2012
Розмір4.28 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

3. Рівень:


^ А) Зв'язки з забезпечуючими дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями з української мови, етики, естетики, соціології, психології, філософії, культурології, діловодства.


^ Б) Цілі та завдання:

Цілі: - на основі теоретичних досліджень про особливості функціонування української мови у виробничо-професійній сфері, сформувати вміння, які дозволять грамотно складати, редагувати й перекладати професійні тексти, виробити навички володіння усною і писемною формами ділового мовлення, і, таким чином, реалізовувати свої фахові можливості.

В основу концепції мовної підготовки спеціалістів відповідних профілів покладена ідея про те, що для професіонала головним є не тільки практичне володіння нормами української орфоепії, орфографії і пунктуації, але й усвідомлення глибинних процесів і явищ у мові і мовній політиці.

Завдання: - поглибити й систематизувати знання з української мови; сформувати вміння щодо написання, складання й перекладу професійних текстів; сформувати навички мовного оформлення ділових паперів; забезпечити оволодіння нормами сучасної української орфоепії, орфографії, граматики, лексики, стилістики й правилами мовного етикету в межах усного професійного спілкування на рівні знань і вмінь.


^ В) Бібліографія:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. – 3-є видання, переробл. і допов. – К.: А.С.К., 2002. – 400 с.

 2. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Ін-т української мови – стереотип. вид. – К: Наукова думка, 2003. – 240 с.

 3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 480 с.

 4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 480 с.

 5. Мозговий В.І. Ділова українська мова в державному управлінні. Частина 1. Загальний курс. – Донецьк: Технопарк ДонДТУ «УНІТЕХ», 2005. – 412 с., 41 табл.

 6. Професійне спілкування: фахова термінологія для студентів факультету “технологія харчування”. Навч.-метод. посібник /Мозгова Н.І... – Донецьк: Дондует, 2005. – 157 с.

 7. Українська мова (за професійним спрямуванням): Завдання і вправи. Навч.-метод. посібник для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання /Погрібна В.Я.. – Донецьк: Дондует, 2005. – 157 с.

 8. Українська мова професійного спілкування: Посібник для студентів усіх спеціальностей за скороченим терміном навчання /В.М. Дейнека, І.М. Кобзар, Є.А. Мацнєва, Н.І. Мозгова. – Донецьк: Дондует, 2004. – 106 с.

 9. Українська мова. Основи професійного спілкування. Методичні вказівки. / Мацнєва Є.А. - Донецьк: Дондует, 2004. – 83 с.

 10. Ділова українська мова: Навч. посіб. / О.Д.Горбул, Л.Г.Галузинська, Т.І.Ситник, С.А.Яременко: За ред. О.Д.Горбула. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 226 с.

 11. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х.: Торсінг, 2001. – 384 с.

 12. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

 13. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1998.– 294 с.


4.Обов’язкова.


5.Викладацький склад:

к.філол.н., доц. Шапран Д.П., ст. викладач Мацнєва Є.А., ас. Огурецька Н.П.


6.Тривалість:

144 години (кредити EСTS – 4), в тому числі: лекцій – 18 (0,5 кредити EСTS), практичних занять – 36 годин (1 кредити EСTS), самостійна робота – 72 години (2 кредити EСTS)


^ 7. Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття

 1. Оцінювання:

поточне (тестування);

підсумкове (іспит).

 1. Мова:

українська


1.1.6.

1.Ідентифікація:

Іноземна мова (англійська)


2.Опис:

Змістовий модуль 1.Візит закордонного партнера. Обслуговування покупця. Тема1.Зустріч закордонного партнера. Артиклі, іменники. Тема2.Знайомство з новим партнером. Займенники, прислівники, прикметники. Тема3. Обслуговування покупця. Дієслова to be, to have.

Змістовий модуль 2.Відрядження. Економіка. Що це таке? Тема1.Відрядження. Телефонна розмова з компанією. Група Indefinite. Активний стан. Тема2.Митна та паспортна перевірка на кордоні. Група Continuous. Активний стан. Тема3.Економіка. Що це таке? Групи Indefinite, Continuous – порівняння.

Змістовий модуль 3.Компанія. Функції економічної системи. Тема1.Знайомство з фірмою. Обговорення майбутніх планів. Група Perfect. Тема2.Історія компанії. Групи Perfect, Indefinite, Continuous. Тема3.Функції кожної економічної системи.


3. Рівень:

А) Зв‘язки з забезпечуючими дисциплінами:

знання англійської мови згідно робочої програми. Рівень володіння мовою – В 1 + для використання у сфері професійної діяльності.


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: - надання студентам знань і практичних умінь з проблеми формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.

Завдання: - формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.


В) Бібліографія:

 1. Бізнес-курс английского языка. И. Богацкий, И. Дюканова. - Киев, 200.-351 с.

 2. Економіка по-англійськи / Навчальний посібник. Балабанові Л.В., Стельмах Н.О. – Донецьк, 2005.-96с.

 3. “Economics” / Учебник по английскому языку. Португалов В.Д.-Москва, 2000.

 4. 4.“Business Projects”. O.Tarnopolsky.-Dnipropetrovsk, 2002.

 5. 5. Герундій. Навчаюча програма для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей / Н.О. Стельмах. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003.-18с.

 6. Дієприкметник. Навчаюча програма для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей / Н.О. Стельмах. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2003.-20с.

 7. Система вправ з граматики англійської мови для студентів усіх спеціальностей. / Л.О. Єриш, Ю.В. Зубрілова.- Донецьк: ДонДУЕТ. 2004.-20 с.

 8. Grammar Drill. Збірник граматичних вправ (ч.1) / Ф.А. Моісєєва, О.Л. Бурдакова та ін., - Донецьк: ДонДУЕТ, 2004.-18 с.

 9. John Soars, Liz Soars “Headway” Student's Book (pre-intermediate), Oxford University Press, 1996.

 10. John Soars, Liz Soars “Headway” Work Book (pre-intermediate), Oxford University Press, 1996.


^ 4.Нормативна дисципліна.


5.Викладацький склад:

Масюк Лілія Миколаївна – ст. викладач;

Смазний Валерій Вікторович –ст. викладач;

Черток Неля Анатоліївна – ст. викладач;

Гіжко Ігор Михайлович – ст. викладач;

Кудрявцева Надія Миколаївна – ст. викладач;

Зубрілова Юлія Василівна – викладач.


6.Тривалість:

360 годин (10 кредитів ECTS), в тому числі: практичних занять – 252 години (7 кредитів ECTS), самостійна робота – 36 годин (1 кредит ECTS), індивідуальна робота – 72 години (2 кредити ECTS).


^ 7.Форми та методи навчання:

практичні заняття, СРС, ІЗС.


8.Оцінювання:

поточне (опитування, тестування);

підсумкове (залік).


9.Мова:

англійська, українська, російська.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Від 23. 12. 2008 року №1188 “Про проведення Всеукраїнської олімпіади 2009-2011 років” на базі Донецького національного університету...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Україна)
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи