Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року
Скачати 439.76 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір439.76 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень бібліотеки

Березень 2010 року

Виконавець:Салатинська М. В. ,


провідний бібліотекар

/Тел. 95-34-44/


Донецьк-2010

ЗмістФізико-математичні науки 3

Географічні науки 3

Кулінарія 3

Державне управління.Аудит 3-4

Економіка нерухомості 4

Економіеа праці 4-5

Фінанси 5-6

Економіка природокористування 6

Економіка підприємства 7

Економіка промисловості 7

Економіка будівництва 7

Економіка України 8

Політичні науки 8

Правознавство 8-9

Політологія 8

Правознавство 8-9

Право окремих країн 9

Вища освіта 9

Літературознавство 9

Психологічні науки 9-10

Видання викладачів ДонНУЕТ 10-15

Електронні документи 15-22


Фізико-математичні науки


1. В17 Б83 Борисенко, О. А. Дискретна математика : підручник / Борисенко О. А. - Суми : Ун. книга, 2007. - 255 с. - ISBN 978-966-680-376-7 - 1 прим

У підручнику, який складається з чотирьох частин і додатків, послідовно викладені елементарні питання теорії множин, логіки, комбінаторики та систем числення. Матеріал викладається конспективно за темами лекцій з великою кількістю прикладів. У першій частині посібника викладені основні поняття теорії множин і операції з ними. У другій частині розглядаються елементи математичної логіки. Особлива увага звертається на диз'юнктивні і кон'юктивні нормальні форми логічних функцій та методи їх мінімізації. Третя частина містить елементарні комбінаторні конфігурації і біном Ньютона.

У четвертій частині подасться теорія і практика сучасних позиційних систем числення.

Для студентів ча напрямками підготовки «Електроніка», «Інформатика», «Автоматика».


Географічні науки

^ 2. Д8 Д67 Скибенко Л. К. Донецкая область : путеводитель / Скибенко Л. К. - Донецк : Вебер , 2008. — 268 с. - SBN 978-966-335-156-8 - 4 прим.

В путеводителе рассказывается о географическом положении, истории, населении, территории городов и районов области с древних времен по настоящее время. Кроме справочных сведений для каждого населенного пункта автор добавляет интересные достопримечательности, особенности местности, туристские и экскурсионные объекты. Большую часть путеводителя занимает рассказ о столице донецкой области.Донецк - центр крупнейшего региона Украины, миллионный город, крупный индустриальный, научный и культурный центр. Книга знакомит с историей города и его настоящим положением, с экономикой, культурой, транспортом, сферой обслуживания. Приведен обширный фактический материал, справочные сведения для жителей, гостей города, а также краеведов, экскурсоводов.

Кулінарія

^ 3. Л99 М38 Машир, Н. П. Сучасний етикет та секрети гостинності : навч. посіб. / Машир Н. П. - К. : Кондор, 2009. — 216 с. - ISBN 978-966-351-267-9 - 10 прим.

У посібнику простежується виникнення і сутність етикету. Велика увага надається етикету у сфері обслуговування, нормам та правилам поведінки за різних етикетних ситуацій.Книжка розрахована на широке коло читачів, вона також адресована викладачам ВНЗ, аспірантам, учителям, студентам, учням шкіл, ліцеїв, коледжів, слухачам курсів, що спеціалізуються у сфері бізнесу, керівникам, працівникам підприємств громадського харчування, а також тим, хто планує здійснювати підприємницьку діяльність.


4. *Л99 Р25 Ратушенко, А. Т. Страви з риби та морепродуктів : навч. посіб. / А. Т. Ратушенко - К. : Кондор, 2010. - 232 с. - 5 прим.


Державне управління. Аудит

5. У050 С56 Современное экономическое и социальное развитие: проблемы и перспективы. Ученые и специалисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области - Петербургскому экономическому форуму 2008 года: сб. науч. ст. : ч. І. - СПб. : ИПЭВ, 2008. - 316 с. - ISBN 978-5-91460-016-4 - 1 прим.

В сборнике публикуются материалы, подготовленные учеными и специалистами Санкт-Петербурга и Ленинградской области для Петербургского экономического форума 2008 года по широкому кругу вопросов, касающихся путей дальнейшего экономического развития России, проблем в отраслях и сферах экономики, экономического сотрудничества и развития регионов, социальной политики, культуры и т.д.


6. У050 С56 Современное экономическое и социальное развитие: проблемы и перспективы. Ученые и специалисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области - Петербургскому экономическому форуму 2008 года: сб. науч. ст.: ч. ІІ. - СПб. : ИПЭВ, 2008. - 369 с. - ISBN 978-5 -9 1 460-016-4 - 1 прим.

В сборнике публикуются материалы, подготовленные учеными и специалистами Санкт-Петербурга и Ленинградской области для Петербургского экономического форума 2008 года по широкому кругу вопросов, касающихся путей дальнейшего экономического развития России, проблем в отраслях и сферах экономики, экономического сотрудничества и развития регионов, социальной политики, культуры и т.д.


7. У053 С13 Савицкая, Г. В. Экономический анализ : учебник / Г. В. Савицкая. — 13-е изд., испр. — М. : Новое знание, 2007. — 679 с. — (Экономическое образование). - ISBN 978-5-94735-135-4. - 1 прим.

Детально рассмотрены методики комплексного внутрифирменного анализа результатов производственно-финансовой деятельности предприятия с учетом отечественного и зарубежного опыта. Полно изложены методики анализа инвестиционной деятельности предприятия, эффективности и интенсивности использования капитала, движения денежных средств, финансовых результатов управленческих решений. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы и задания для закрепления материала. В издании учтены последние изменения законодательства. Материал дан в соответствии с государственным образовательным стандартом и действующим законодательством .Для студентов высших учебных заведений экономического профиля. Подробное описание методик расчетов позволяет использовать книгу для решения практических задач экономистам и бухгалтерам предприятий.


Економіка нерухомості

^ 8. У22 А90 Асаул, А. Н. Управление объектами коммерческой недвижимости / А. Н. Асаул, П. Б. Люлин ; под ред. . А. Асаула. - СПб.; СПб ГАСУ, 2008. - 144 с. - 1 прим.

В монографии исследуется сложившаяся ситуация в сфере управления объектами недвижимости. Разработана система факторов, определяющих инвестиционную привлекательность; сформулирован механизм управления объектами коммерческой недвижимости, развивающий положения инвестиционной оценки; разработан комплексный показатель инвестиционной привлекательности объектов коммерческой недвижимости, развивающий ранее известные подходы к оценке инвестиционной привлекательности; предложен показатель оценки эффективности прироста инвестиционной привлекательности объектов коммерческой недвижимости в рамках разработанного механизма; разработаны рекомендации по внедрению предложенного механизма для собственников и управляющих объектами коммерческой недвижимости Исследования выполнены в соответствии с программой исследований научной школы «Методологические проблемы эффективности региональных инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующихся и саморегулирующихся систем».Книга предназначена для аспирантов, студентов, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации, а также широкого круга читателей, интересующихся современными проблемами инновационного развития страны.


Економіка праці

^ 9. У24 Б97 Беззубко, Л. В. Трудовий і кадровий потенціали : монографія / Беззубко Л. В. та ін. – Донецьк : Норд прес, 2008. - 201 с. - 1 прим.

У монографії розкриваються основні напрями формування, оцінки та використання кадрового і трудового потенціалів на рівні держави, регіонів, галузей та підприємств. Аналізуються проблеми, що виникають у процесі їх розвитку, пропонуються шляхи їх вирішення, напрямки подальшого розвитку, Монографія становить інтерес для керівників підприємств, галузей, фахівців органів державного управління та місцевого самоврядування, студентів та аспірантів, наукових працівників. Матеріали книги можливо використовувати в навчальному процесі при викладанні дисциплін, які пов'язані з розвитком потенціалу підприємств, галузей, регіонів та держави; а також у навчальних курсах «Управління персоналом», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Управління економічним потенціалом підприємств будівельного комплексу».


^ 10. У24 К42 Kip'ян Т. М. Мотивація людського капіталу до продуктивної праці / Kip'ян Т. М. - К. : НДІ , 2008. - 416 с. - прим.

Досліджені теоретичні, методологічні та науково-практичні проблеми мотивації людського капіталу до продуктивної праці. Розглянуто розвиток економічної думки в напрямку "людської праці" та мотивації складової у формуванні людського капіталу. Особливу увагу приділено професійній орієнтації та профорієнтації працівників до підвищення професійного рівня персоналу, визначено фактори, що впливають на розвиток професійного навчання персоналу. осліджено основні теоретико-методичні проблеми .мотивації до праці незайнятого населення та вплив реалізації політики ресурсозбереження на підвищення питомої ваги витрат на оплату праці в окремих видах економічної діяльності.Запропоновано напрями удосконалення системи мотивації людського капіталу у соціальній та економічній політиці.Для фахівців з питань праці та соціальної політики, працівників центральних та регіональних органів виконавчої влади, підприємств, вчених-економісті в, викладачів та студентів економічних вузів.

'

Фінанси

11. *У26 Д94 Державний фінансовий контроль.Теоретичні положеня положеня й нормативно-правові акти : навч. посіб. / А. В. Бодюк та ін. / К. : Кондор, 2009. - 552 с. - ІSBN 978-966-351-258-7- 1 прим.

Розроблені теоретичні положення та висвітлені нормативно-правові акти регулювання фіскальних відносин і фіскального контролю суб'єктів господарювання.Розкрито штрафиіфінансові санкції, що установлені чиїгним законодавством,і іншими нормативними актами, заподатковІ правопорушення, вчинені суб'єктамигосподарювання при здійсненні різних видів підприємницької діяльності.Розраховано на студентів юридичних та економічних навчальних закладів, викладачів, аспірантів, підприємців, юристів, економістів, бухгалтерів, працівників , науковців.


^ 12. У268 С77 Старіков, Н. Криза: Як це робиться / Старіков Н. - К. : Саммит-Книга, 2010. - 312 с. - ISBN 978-966-7889-37- 1 - 1 прим.

Нова сенсаційна книга Ніколая Старікова, автора бестселерів «Шерше ля нефть», «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина?», «Ликвидация России» та багатьох інших книг, переконливо показує, хто і навіщо організував світову фінансову кризу. Ви знайдете відповіді на найзлободенніші запитання: Що було зроблено владою США, аби криза обов'язково сталася? Навіщо Україна перекрила газовий вентиль російському газу? Кому везла свої танки «Фаїна»? Чому долари випускає не держава, а «приватна лавочка» під назвою ФРС? Як Захід обвалив ціну на нафту? Що таке демократія і чому вона ніколи не переможе в усьому світі? Чому політична система США нагадує поламану рулетку? Як убивство Джона Кеннеді пов'язане з сьогоднішньою кризою? Чому бензин в Росії й Україні дорожчий, ніж в Америці?Обвал цін на нафту, вибори, падіння котирувань, військові конфлікти і вбивства на замовлення. Це і є криза. Вона не є випадковістю. Криза - це зброя. А боротьба триває не лише на біржових майданчиках, а й у наших головах і в наших серцях. Світ влаштований зовсім не так, як ми собі уявляємо. Ласкаво просимо до реального світу...


^ 13. *У27 К64 Конопліна, Ю. С. Соціальне страхування: навч. посіб. / Конопліна Ю. С. - Суми : Ун. книга, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-680-387-3 — 1 прим.

Посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Соціальне страхування», внесеної до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси». Законодавчо-нормативна база використана станом на 01.01.2007 р. У посібнику викладені навчально-методичні матеріали, необхідні для вивчення дисципліни «Соціальне страхування»: програма курсу, лекційні матеріали, плани семінарських (практичних) занять, приклади вирішення основних розрахункових завдань з дисципліни, завдання для самостійної роботи студентів, тематика контрольних робіт із методичними вказівками щодо їх виконання, термінологічний словник, рекомендована літе­ратура, перелік екзаменаційних питань та критерії їх оцінювання.


Економіка природокористування

14. У28 С76 Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально виробничих систем : навч. посіб. / Н. В. Караєва [та ін]. ; за заг. ред. І .В. Недіна. – Суми : Ун. книга, 2008. - 384 с. - ISBN 978-966-680-390-3 - 1 прим.

"У пропонованому посібнику узагальнено матеріали щодо методів та моделей управління станом довкілля з метою досягнення умов сталого розвитку держави та її територій. Показано місце соціально-демографічної та екологічної складових у вирішенні глобальної проблеми забезпечення сталого розвитку та економічної безпеки держави на різних рівнях ієрархії господарювання та управління. Наведено відомості про підходи до кількісної оцінки впливу екологічних чинників на рівень економічної безпеки території, а також шляхи нейтралізації негативного впливу екологічно небезпечних виробництв на рівень економічної безпеки території. Для студентів спеціальності «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг», «Економіка підприємства», «Енергетичний менеджмент», «Економіка природокористування» та спеціальностей, пов'язаних з екологічним захистом довкілля й *охороною навколишнього середовища, а також викладачів, наукових працівників, магістрів та аспірантів, які працюють у відповідній науковій сфері.


Економіка підприємства

15. У29 Э40 Экономика предприятия (фирмы ): учебник / под ред. О. И. Волкова и О. В. Девяткина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2008. - 604 с. - (100 лет РЭА им. Г. В. Плеханова). - ISBN 978-5-16-002990-0 - 1 прим.

В учебнике рассматривается современный экономический механизм, обеспечивающий жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции, изучение которого поможет решать текущие и стратегические хозяйственные задачи, которые неизбежно возникают в работе не только экономистов, но и руководителей, инженеров и других специалистов производственного сектора. Для студентов и преподавателей вузов, руководителей производства, предпринимателей, инженеров производственного сектора и всех интересующихся проблематикой экономики производственного предприятия.


16. У292 А90 Асаул, А. Н. .Оценка конкурентных позиций субъектов предпринимательской деятельности / А. Н. Асаул – СПб. : ПЭВ, 2007. - 271 с. - ISBN 978-5-91460-001-0 - 1 прим.

Рассматриваются теоретические вопросы, касающиеся роли и сущности предпринимательства, а также создания блатприятной среды предпринимательской деятельности региональных инвестиционно-строительных комплексов. Освещены основные подходы к оценке итогов деятельности субъектов предпринимательства в строительстве. Сформулирована концепция формирования оценочных систем, конкурентных позиций и темпов развития субъектов предпринимательской деятельности. Предлагается методика установления приоритетов среди видов экономической деятельности в регионе. Разработана методика определения рейтинга субъектов предпринимательской деятельности, позволившая раскрыть конкурентную силу и слабость сравниваемых структур, а также ключевые факторы успеха. Монография предназначена для аспирантов, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, может представлять интерес для ученых-экономистов и руководителей высшего звена управления организаций строительного профиля .Издание осуществляется при поддержке Института проблем экономического

возрождения и редакции журнала «Экономическое возрождение России»

17. У298 К89 Транснациональные корпорации: экономика и менеджмент: курс лекций / Э. А. Кузнецов, В. В. Волошина. — Харьков : Бурун Книга, 2008. — 320 с. : 61 рис. – ISBN 978-966-8942-20-4 – 1 прим

Предлагаемый курс лекций рассчитан на студентов экономических и управленческих специальностей программы «бакалавр». Он также может быть полезен всем тем, кто интересуется и профессионально изучает современную динамику развития транснациональных корпораций.


Економіка промисловості

18. *У30 П81 Промисловий маркетинг, Формувашя професійних компетенцій у майбутніх маркетологів) : підручник / М. В. Вачевський [та ін.] - К. : Кондор , 2009. – 486 с. - ISBN 978-966-351-264-8 - 3 прим.

У підручнику викладено теоретичні та практичні основи промислового маркетингу в обсязі, передбаченому навчальною програмою відповідного курсу ауди-торних занять студентів, які оволодівають професією маркетолога для сучасного промислового ринку з відповідним рівнем формування професійних компетенцій. Призначений для студентів ВНЗ педагогічних університетів, аспірантів і викладачів, а також буде корисним для фахівців, які займаються маркетинговою діяльністю.

Економіка будівництва

^ 19. У31/39 А90 Асаул, А. Н. Управление организационной эффективностью строительной компании / А. Н. Асаул, Г. И. Шишлов— СПб. : СПбГАСУ, 2008. — 152 с. - 1 прим.

В монографии исследуется сущность терминов «эффективность» и организационная эффективность. На основе анализа различных подходов к проблемам измерения, оценивания и анализа организационной эффективности строительных компаний разработаны методические рекомендации по оценке управления организационной эффективности строительной компании. Исследования выполнены в соответствии с программой научных исследований научной школы «Методологические проблемы эффективности региональных инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующихся и саморегулирующихся систем».Книга предназначена для аспирантов, студентов, а также слушателей системы переподготовки и повышения квалификации, а также широкого круга читателей, интересующихся современными проблемами инновационного развития страны.


Історія України

20. Т3(4УКР) П60 Між «Центральною Європою» та «Русским миром»: Сучасна Україна у просторі міжнародних інтелектуальних дискусій. - К. : НІСД, 2009. - 160 с. - ISBN 966-554-160-9 - 1 прим


21. Т3(4УКР) Ч49 Черненко, В. Украина - выход из лабиринта / В. Черненко - К. : Саммит-Книга, 2010. - 360 с. - Электронный вариант на сайте "12 уроков Православия", (www. 12urokovpravoslavia.ru .) - ISBN 978-966-7889-42-5 - 1 прим.

Осознавая процессы разрушения социо-культурного, духовного и экономико-политического пространства Украины, автор как профессионал-управленец видит путь выхода из «лабиринта», в котором пребывает страна, поэтому не может оставаться в стороне. В данной книге он аргументировано обосновывает реальную на сегодняшний момент и, по-видимому, единственно эффективную систему мер, которую необходимо осуществлять компетентно, решительно и безотлагательно. В ее основе - восстановление в украинском народе подлинного православного мировоззрения, исконно свойственного народам, рожденным Киевской Русью, крепких религиозных, культурно-бытовых, нравственных начал жизни людей, психологических кондиций, а также природного - а потому для нас наиболее приемлемого и эффективного - пути политического и экономического развития Украины как христианской державы.


Економіка України

22. У9(4УКР) В43 Вісник національного університету "Львівська політехніка": [зб. наук. праць]; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка".-Л.: "Львів. політехніка", 2008. - № 647 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / редкол.: О. Є. Кузьмін (відп. ред.) [та ін]. – 2009 - 652 с. - 1 прим.

До збірника науково-прикладних праць "Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку" увійшли статті, які відображають проблемні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства, зокрема в умовах фінансово-економічних флуктацій, нестабільності й непередбачуваності ринків продуктів, капіталів, інвестицій та формулюють передумови їх розвитку для управління господарськими суб'єктами і регулювання економічних процесів. Для працівників підприємств, фінансових, інвестиційних та інноваційних інституцій, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

^

Політичні науки


23. Ф3(4УКР) P83 Руденко, С. В. Мужчины Юлии Тимошенко / С. В. Руденко. -К. : Саммит-Книга, 2010. - 160 с. : ил. - ISBN 978-966-7889-44-9 - 1 прим.

В новой книге киевского журналиста Сергея Руденко представлено более ста мужчин, сыгравших значительную роль в жизни Юлии Тимошенко. Среди них - члены ее семьи, бывшие бизнес-партнеры, президенты, премьеры, адвокаты, прокуроры и судьи. Все они были причастны к восхождению лидера БЮТ к политической вершине.


^ 24. Ф3(4УКР) Р83 Руденко С. В. 25 богачей Украины / С. В. Руденко. - К. : Саммит-Книга, 2009. - 304 с. : ил. - 1 прим. - ISBN 978-966-7889-34-0 - 1 прим.

В книгу вошли досье на Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука, Геннадия Боголюбова, Сергея Таруту, Виталия Гайдука, Сергея Тигипко, Валерия Хорошковского и многих других. Как говорит автор, в книге собрана информация о 25 мультимиллионерах, которые, по его мнению, больше всего имеют влияние на украинскую экономику и политику. «Я осознаю, что во время кризиса часть из этих персонажей потеряла свои капиталы, но я убежден, что они как были, так и останутся самыми богатыми людьми в Украине», - считает Сергей Руденко. Сергей Руденко – автор книг: «Вся президентская рать», «Вся премьерская рать», «Вся Юлина рать» (2007), «Уряд Юлії Тимошенко» (2008).


^ 25. Ф3(4УКР) С30 Семенченко, Н. Охота на правду / Н. Семенченко – К. : Саммит-книга, 2010. - 256 с. : ил. - ISBN 978-966-7889-43-2. - 1 прим.

В книге рассматриваются исторические, политические и экономические предпосылки развития Украины, глобальное исследование которых изложено в очень краткой и доступной форме. Будучи политически незаангажированной, информация подается только из проверенных документов, заимствованных в научных работах государственных и зарубежных исследователей, а также из личного интервью автора с представителями научной элиты Украины. Книга рассчитана на широкий круг читателей.


Правознавство

^ 26. Х62(4УКР) K65 Конституція України. X. : ІГВІНІ, 2008. - 64 с. - ISBN 978-966-8772-334ISBN 978-966-8772-33-4 – 2 прим.


27. Х62(4УКР) Х22 Харитонов, Є. О. Цивільне право України : підручник - 2- е вид , перероб. і доп. / Харитонов Є. О. - К. : Істина, 2009. — 816 с. - ISBN 966-76J3-44-5—3 прим.

У підручнику докладно розглядаються Загальна та Особлива частини цивільного права. У теоретичному та практичному аспектах досліджуються положення усіх книг Цивільного кодексу України 2003 р. Особливу увагу приділено інститутам права власності та інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобов’язального права із докладним вивченням усіх видів договірних та недоговірних зобов’язань, спадкового права. Розрахований на юристів, практикуючих адвокатів, викладачів, студентів, широке коло читачів.

Право окремих країн

28. Х9(2/8) Б55 Берхуз, Х. Сравнительное правоведение : учебник для вузов. — О. : Фенікс: ТрансЛит, 2008. — 504 с. - ISBN 978-966-438-068-0 (Фенікс). - ІSBN 978-5-94976-683-5 - (ТрансЛит). - 1 прим.

В учебнике освещаются теоретические основы сравнительного правоведения как науки и учебной дисциплины: понятие сравнительного правоведения, его объект и предмет, функции и структура, понятийный аппарат, а также место сравнительного правоведения в системе гуманитарных и юридических наук. Особое внимание уделяется разработке методологии сравнительно-правовых исследований, ее компонентам (концептуальным подходам, методологическим принципам, методам и методике).При освещении основных правовых семей в рамках классификации правовых систем избран цивилизационно-хронологический подход. Выделяются следующие правовые семьи: семья традиционного права (африканское обычное право), семья традиционно-этического права (дальневосточное право), семья религиозного права (иудейское право, индусское право и исламское право), семья законодательного права (романо-германское право), семья прецедентного права (английское общее право и американское общее право) и семья смешанного права (латиноамериканское право и скандинавское право). Отдельно рассматриваются постсоветские правовые системы.

Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям, а также всем, кто интересуется сравнительным правоведением.

Вища освіта

^ 29. Ч48 М35 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». Т.5. – Луганськ : Поліграфресурс, 2009. - 67 с.- 1 прим.

Літературознавство

30. Ш6(4/8) Г60 Голдратт, Элия М. Цель. Процесс непрерывного улучшения. Цель-2. Дело не в везенье / пер. с англ. Е. Федурко ; ред. X. Пакк. - К. : Максимум, 2008. - 778 с. - ISBN 0884270610 (англ.) ISBN 978-966-95435-4-7 - 1 прим.

Автор представляет читателям Теорию Ограничений Систем (ТОС) в форме романа, где главный герой, молодой руководитель, должен в кратчайшие сроки изменить ситуацию на предприятии и спасти его от закрытия. Это удается герою благодаря внедрению в жизнь основных принципов Р и алгоритмов Мыслительных Процессов, помогающих находить действенные решения эгих проблем как в бизнесе, так и в повседневной жизни.Элия М. Голдратт - признанный во всем мире лидер в создании новых управленческих теорий философий, среди которых Теория Ограничений Систем, уникальная система Мыслительных процессов - метод, используемый, чтобы понять настоящую цель организации, определить и ранить причины конфликтов и достичь гиперрезультатов.


Психологічні науки

31. Ю9 М97 Метатеорія менеджменту життя (самогубство : причини, наслідки та методи його попередженя / заг. ред. Андрушків Б. М. – Тернопіль : Тернограф, 2008. – 816 с. - ISBN 978-966-457-025-8 - 1 прим.

У книзі узагальнено і систематизовано обставини, за яких відбуваються самовбивства; зроблено спробу пояснення таємниці насильницької смерті і потойбічного життя. Автори, крім вивчення проблеми, з медико-психологічних позицій пропонують найбільш загальні організаційні заходи, які могли б застерегти та попередити насилъницъку смерть. Книга містить соціально-психологічний зміст суїцидальності, висловлює сподівання, що ця праця допоможе глибше зрозуміти життя, змусить замислитись над перспективами нашого буття. Художньо-публіцистичний розділ книги суттєво доповнює і підтверджує висновки цього розділу, схиляє до роздумів над проблематикою самогубств.

Друковане видання буде корисним як фахівцям, так і широкому колу читачів.

  1   2   3

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року
В17 Б83 Борисенко, О. А. Дискретна математика : підручник / Борисенко О. А. Суми : Ун книга, 2007. 255 с. Isbn 978-966-680-376-7...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи