European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка11/16
Дата24.09.2012
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

^ ДИСЦИПЛІНА «ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ»

для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 3; семестр – 6; годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу – забезпечити майбутнього фахівця з туризму теоретичними знаннями і практичними навичками з організації і технології готельного обслуговування.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

1. Сформувати у студентів поняття про готельне господарство, готельну діяльність та готельну справу – як важливу складову туристичної індустрії.

2. Розкрити особливості організаційної структури управління готельним підприємством.

3. Ознайомити студентів з організацією та технологією роботи служби прийому і розміщення гостей.

4. Охарактеризувати сутність і специфіку обслуговування готельного фонду.

5. Ознайомити студентів із технологією виконання різних видів прибирання та нормативами проведення прибиральних заходів.

6. Висвітлити основні правила культури поведінки персоналу готелів, етики ділового спілкування, стилю в обслуговуванні гостей, ведення телефонних перемовин, вимоги до зовнішнього вигляду і особистої гігієни персоналу готелів.

7. Охарактеризувати процеси організації та технології надання додаткових послуг у готелях.

8. Ознайомити студентів із правилами пожежної безпеки, охорони праці і техніки безпеки в готелях.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Змістовний модуль 1. Особливості надання послуг розміщення основними готельними службами.

НЕ 1.1. Вступ. Організація обслуговування в готельних комплексах.

НЕ 1.2. Організація і технологія функціонування служби прийому і розміщення гостей.

НЕ 1.3. Порядок реєстрації і розміщення гостей.

НЕ 1.4. Організація і технологія обслуговування готельного фонду.

Змістовний модуль 2. Професійна етика персоналу готельних комплексів.

НЕ 2.1. Культура поведінки персоналу готелів. Етика ділового спілкування у сфері готельного сервісу.

Модуль 3. Організація надання додаткових послуг

НЕ 3.1. Організація і технологія надання додаткових послуг у готелях.

НЕ 3.2. Пожежна безпека, охорона праці і техніка безпеки в готелях.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. – К.% Знання України, 2002. – 358 с.

 2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Учебное пособие. – К.: ВИРА-Р, 2002. – 252 с.

 3. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация: Учебное пособие. – К.: ВИРА-Р, 2001. – 208 с.

 4. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Оснащение. Евроремонт. Эксплуатация. – К.: Дакор, ВИРА-Р, 2003. – 334 с.

 5. Бондаренко Г.А. Гостиничное и ресторанное хозяйство: Учебно-практ. Пособие. – Мн.: БГЭУ, 1999.

 6. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 352 с.

 7. Гостиничный и туристский бизнес / Под ред. А.Д. Чудновского. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», 1998.

 8. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник. – 3-е из., перераб. и доп. – Мн.: Новое знание, 2002. – 368 с.

 9. Кузнєцова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: Навч. посібник. – К., 1997. – 176 с.

 10. Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям сервиса. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с.

 11. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

 12. Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. А.Д. Чудновского. – М.: ЭКМОС, 2000.

 13. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. / За ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Вища шк., 2001. – 237 с.

 14. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 607 с.

 15. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник. – К.: Вища шк.., 2002. – 195 с.

 16. Яковлєв Г.А. Экономика гостиничного хозяйства: Учебное пособие. – М.: Изд-ва РДЛ, 2005. – 224 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ»

для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 4, семестр – 8, годин – 135, на тиждень – 3 год.; (л/с); 4 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу – забезпечити майбутнього фахівця в галузі туризму глибокими знаннями про особливості розвитку та роль міжнародного туризму в сучасному світовому господарстві.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

 1. сформувати в студентів необхідний рівень знань про умови та фактори розвитку міжнародного туризму;

 2. ознайомити студентів з регіональними відмінностями розвитку міжнародного туризму;

 3. ознайомити студентів з методами статистичних досліджень в туризмі;

 4. ознайомити студентів з особливостями міжнародного туризму в Україні.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 1. Знати основні терміни з курсу та вільно оперувати ними.

 2. Чітко знати головні характеристики міжнородного туризму як галузі сфери послуг світової економіки.

 3. Обгрунтовувати особливості і тенденції географії міжнародних туристських потоків.

 4. Орієнтуватися в сучасних тенденціях туристичного попиту.

 5. Характеризувати й аналізувати стан розвитку міжнародного туризму в певних туристичних регіонах.

 1. Аналізувати вплив процесів транснаціоналізації на індустрію туризму.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Змістовний модуль 1. Міжнародний туризм як соціально-економічне явище. Статистика туризму

НЕ 1.1.Туризм як форма міжнародних економічних відносин

НЕ 1.2. Теоретичні аспекти міжнародного туризму

НЕ 1.3. Статистика туристських потоків

НЕ 1.4. Статистика туристських доходів і витрат

НЕ 1.5. Загальні тенденції світового туризму

НЕ 1.6. Методи статистичного обліку в туризмі

НЕ 1.7. Регіональний розподіл міжнародних туристських потоків, доходів і витрат

НЕ 1.8. Туристичні баланси країн світу

Змістовний модуль 2. Географія та структура міжнародних туристичних потоків. Міжнародне співробітництво у сфері туризму

НЕ 2.1.Географія відпочинкового та розважального туризму

НЕ 2.2. Географія гірськолижного туризму

НЕ 2.3.Географія ділового туризму

НЕ 2.4. Географія лікувально-оздоровчого туризму

НЕ 2.5.Географія релігійного туризму

НЕ 2.6. Міжнародне співробітництво в сфері туризму

НЕ 2.7. Міжнародний туризм в Україні

НЕ 2.8.Види туристичних формальностей

НЕ 2.9. Сучасні тенденції туристичного попиту

НЕ 2.10. Туристичні центри світового значення

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Александрова А.Ю. География мировой индустрии туризма. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 412 с.

 2. Александрова А.Ю. Международный туризм. – М.: Аспект Пресс, 2004.– 470 с.

 3. Бейдик О.О. Ресурси міжнародного туризму: Навчально-методичний комплекс за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. – К.: КСУ, 2005. – 44 с.

 4. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні – Чернівці: Книги –ХХІ, 2003 – 500 с.

 5. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко К.Б. Міжнародні економічні відносини: навч посіб. – К.: Знання-Пресс, 2003. – 406 с.

 6. Любіцева О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2003. – 436 с.

 7. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К.: Знання. – 2008. – 661с.

 8. Міжнародний туризм: методика і матеріали статистичних досліджень/ Укл. О.Д. Король, Т.Д. Скутар – Чернівці : Рута, 2008. – 64 с.

 9. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: экономика туризма – М., 1998.

 10. Пузакова Е. П., Честникова В.А. Международный туристический бизнес –М, 1997.

 11. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение: Учеб. Пособие. – М.: Советский спорт, 2001. – 288 с.

 12. Сенин В.С., Гулеев В.Г. Организация международного туризма. – М., 2001.– 359 с.


Дисципліни вільного вибору студента


^ ДИСЦИПЛІНА «КРАЄЗНАВСТВО І ТУРИЗМ»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік

Курс – 3; семестр – 5; годин – 135; на тиждень – 3год.; (л/с); 4 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета курсу – засвоїти й оволодіти теоретичними знаннями і практичними навичками з теорії і методики організації краєзнавчого туризму залежно від потреб споживачів туристичних послуг.

^ 1.2. Головні завдання курсу: оволодіти методикою організації різних видів туристичної діяльності залежно від потреб туристів, їх фахових, вікових, національних особливостей; сформувати необхідний рівень знань і умінь в організації краєзнавчого туризму в різних сферах туристичної діяльності; пізнати основи організації краєзнавчих турів із урахуванням ментальних та соціокультурних особливостей споживачів туристичних послуг.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни: знання основних законів та закономірностей розвитку краєзнавчого туризму у світі; розуміння причинно-наслідкових зв’язків та чинників природних явищ, процесів в організації краєзнавчого туризму; уміння творчо аналізувати, узагальнювати та розвивати ідеї та концепції організації краєзнавчого туризму та їх практично реалізовувати в практиці туристичної діяльності.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Краєзнавчо-туристична справа на західно-українських землях. Краєзнавчі особливості Чернівецької області. Завдання сучасного краєзнавчого туризму.

НЕ 1.1. Зародження туристично-екскурсійної справи на західно-українських землях. Діяльність краєзнавчо-туристичних товариств «Плай» і «Чорногора».

НЕ 1.2. Природничо-краєзнавчі особливості районів Чернівецької області.

НЕ 1.3. Краєзнавчі особливості розселення та розвитку господарства районів Чернівецької області. Пам’ятки стародавніх часів та визначні місця Буковини.

НЕ 1.4. Рекреаційна характеристика інвестиційно-привабливих земель районів Чернівецької області. Музеї м. Чернівці.

НЕ 1.5. Плани краєзнавчих екскурсій та походів. Кошториси на придбання спорядження, продуктів харчування, аптечки для походів.

НЕ 1.6. Завдання сучасного краєзнавчого туризму

ЗМ 2. Методика: досліджень під час походів рідним краєм; організації та проведення краєзнавчих походів. Форми краєзнавчо-туристичної роботи.

НЕ 2.1. Геологічні, геоморфологічні дослідження. Дослідження грунтів.

НЕ 2.1. Метеорологічні, гідрологічні дослідження.

НЕ 2.3. Геоботанічні дослідження. Дослідження ландшафтів. Зібрання матеріалів та зразків під час подорожей по рідному краю.

НЕ 2.4. Мета і завдання організації подорожей.

НЕ 2.5. Вибір і вивчення району подорожі. Розробка маршруту походу. Одержання дозволу на подорож. Контроль за підготовкою і проведенням подорожі.

НЕ 2.6. Формування групи та розподіл обов’язків. Підготовка групи до виходу на маршрут. Складання кошторису. Спорядження для походу. Медичне забезпечення подорожі.

НЕ 2.7. Проведення подорожі. Основи техніки туризму. Основи тактики походу. Підведення підсумків подорожі.

НЕ 2.8. Форми краєзнавчо-туристичної роботи.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Буковина інвестиційно - туристична.- Чернівці: Мерк’юрі Буковина, 2004.

2. Буковина туристична. – К.: Світ успіху, 2005.

3. Геренчук К.І., Раковська А.М., Топчієв О.Г. Польові географічні дослідження.- К., 1975.

4. Даниляк А.К. Організація та проведення туристичних змагань з техніки пішохідного туризму.- Чернівці: Рута, 2000.

5. Для розвитку туризму (Затверджено обласну Програму розвитку туризму на 2002-2010 рр.) // Буковина.- 2000.- 5 червня.

6. Зелений пояс Чернівців.- Чернівці: Золоті литаври, 2002.

7. Карпа туристичних маршрутів Українських Карпат (Чернівецька область)// Здоров’я України.- 1998.- № 10-11.

8. Киф’як В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні.- Чернівці: Зелена Буковина, 2003.

9.Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя.- К.- Реф.- 1998.

10. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм.- К.: Вища шк.., 1994.

11. Крачило М.П. Організація роботи з географічного краєзнавства і туризму.- К.: УМКВО, 1988.

12. Луцький Я. Туризм для всіх. - Івано-Франківськ: Рідний край, 2004.

13.Навчно-краєзнавчий атлас Чернівецької області.- Львів: Чернівці, ВНТЛ, 2000.

14. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство.- К.: Альтерпрес, 2003.

15. Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство.- К.: Знання, 2006.

16. Полевие туристические лагеря.- М.: Владое, 2000.

17. Савранчук Л.А. Туризм і краєзнавство.- Вип 1.- Чернівці: Рута, 2004.

18. Савранчук Л.А. Туризм і краєзнавство.- Вип 2.- Чернівці: Рута, 2005.

19. Савранчук Л.А., Ясенчук В.І. Туризм і краєзнавство.- Вип 3.- Чернівці: Рута, 2006.

20. Україна. Туристична карта /1:1250000/, ДНВП «Картографія», 2008.

21. Федорченко В.К. Історія туризму в Україні.- Київ: Вища шк., 2002.

22. Чарівна Буковина запрошує.- Чернівці: Місто, 2003.

23. 500 чарівних куточків України, які варто відвідати.- Харків, КН.клуб, 2007.


^ ДИСЦИПЛІНА «КАРТОГРАФІЯ ТА КАРТОКРЕСЛЕННЯ»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 3; семестр – 5; годин – 135; на тиждень – 3год.; (л/с); 4 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу: формування у студентів систематизованих картографічних знань і вмінь роботи з картографічними творами. Дисципліна знайомить студентів з історичним та сучасним станом і тенденціями розвитку картографії, як науки, галузі і виробництва, у світлі існуючих теоретико-методологічних концепцій. Вона розкриває перспективи картографічного моделювання та вказує на прикладні сторони застосування отриманих результатів шляхом формування у студентів картографічних вмінь і навичок. Викладання картографії слідує із уяви про неї, як про пізнавальну науку, що має за мету відображення і дослідження явищ природи і суспільства – їх розміщення, властивостей, взаємозв’язків, властивостей і змін у часі шляхом використання картографічних творів.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

 • структуру картографії, відмінні риси науки від інших галузей знань та місце її серед них;

 • історичні процеси формування картографічних знань та теоретичні концепції розвитку картографії;

 • актуальні і перспективні шляхи розвитку світової і вітчизняної картографічної науки;

 • сутнісні риси різноманітних картографічних творів, принципи і підходи їх класифікації, класифікацію карт, їх структуру і властивості;

 • математичну основу карт: масштаби, картографічні проекції та принципи їх побудови і використання, координатні сітки, компонування;

 • картографічні способи і засоби відображення явищ і об’єктів на картах;

 • зміст, фактори, види і принципи генералізації;

 • джерела інформації для складання картографічних творів;

 • основи проектування і складання карт;

 • основи картографічного креслення;

 • сутнісні риси картографічного моделювання та методи використання карт;

 • зміст і принципи геоінформаційного картографування та сучасні методи використання ГІС у картографії;

 • сутнісні аспекти геоіконіки та принципи класифікації геозображень.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

  • використовувати різноманітні картографічні твори у наукових дослідженнях;застосовувати різноманітні способи і засоби створення картографічного зображення;

  • аналізувати джерела інформації в контексті можливостей їхнього використання для створення картографічних творів;

 • проектувати і складати різноманітні тематичні карти;

 • застосовувати основні графічні прийоми при викреслюванні картографічних творів;

 • застосовувати різноманітні методи і способи для аналізу інформації за географічними картами;

 • застосовувати картографічні твори у навчальній діяльності;

 • порівнювати і аналізувати зміст географічних карт та ін. картографічних творів.

ЗМ 1. Картографія, картографічні твори і картографічне креслення

НЕ 1.1. Вступ до курсу. Мета, структура і предмет курсу. Значення курсу для географів різного профілю. Визначення картографії. Структура і особливості картографії як навчальної дисципліни. Наукові і практичні завдання картографії. Картографія в системі наук. Взаємозв’язки картографії і геоінформатики. Зв’язки картографії і мистецтва. Картографія і карткреслення. Теоретичні концепції картографії: комунікативна, модельно-пізнавальна, мовна, метакартографії, геоінформаційна, геоіконічна. Види і рівні картографування.З історії світової картографії: історичні віхи розвитку; картографія античного часу; середніх віків; нового часу. Історія розвитку картографії в Україні: віхи і особливості. Організація, сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної картографічної науки, технології і виробництва. Сутність, завдання і особливості картогра­фічною креслення. Креслярські матеріали і приладдя, їх види, правила прийоми користування, технологія роботи. Прийоми креслення олівцем, пером (рапідографом, лінером тощо). Види й особливості креслярських шрифтів, основні елементи літер. Методика викреслювання літер і словосполучень, їх розміщення на карті. Штрихове оформлення карт. Робота акварельними фарбами і тушшю. Кольорове оформлення карт.

НЕ 1.2. Картографічні твори: систематизація і особливості змісту. Карта – особлива форма представлення знань про реальний світ і просторова модель дійсності. Географічні карти: визначення, структурні елементи, властивості, принципи класифікації. Класифікація карт за масштабом, просторовим охопленням та змістом. Типи географічних карт. Аналітичні, комплексні і синтетичні карти. Карти динаміки і взаємозв’язків. Функціональні типи карт. Види і характерні риси картографічних творів. Системи карт. Серії карт, їх види, особливості призначення. Географічні атласи, їх призначення, структура і класифікація. Глобус: призначення, особливості як моделі Землі, класифікація. Віртуальні карти. Поняття про картоїди і анаморфози. Карти й атласи України та її регіонів.

НЕ 1.3. Математична основа карт. Математична основа карт, її призначення, елементи. Геодезична основа і масштаби карт. Земний еліпсоїд. Картографічні проекції. Спотворення картографічного зображення. Еліпс спотворень. Головний і часткові масштаби карти. Спотворення довжин, кутів, форм, площ на картах. Розподіл і величини спотворень у різних проекціях. Ізоколи. Принципи класифікації проекцій. Проекції карт світу, півкуль, материків і частин світу, океанів, окремих держав, України. Проекції топографічних карт. Вибір картографічних проекцій. Чинники що впливають на вибір проекцій.

НЕ 1.4. Картографічне зображення карт. Зміст картографічного зображення і його елементи. Картографічна семіотика. Умовні позначення: функції, класифікація і застосування. Графічні засоби зображення об’єктів і явищ на картах. Картографічні способи зображення тематичних явищ на картах: значків, лінійних знаків, ізоліній, якісного фону, кількісного фону, локалізованих діаграм, картодіаграм, картограм, ареалів, знаків руху, крапковий. Шкали. Способи зображення рельєфу: перспективний, за видом допоміжного освітлення, штриховий, гіпсометричний, ізоліній ний тощо. Блок діаграми і цифрові моделі рельєфу. Сумісне застосування різних способів зображення. Розробка шкал. Картографічні написи і підписи: значення, види, розміщення. Форми передання іншомовних назв. Картографічна топоніміка. Допоміжне оснащення карти, його суть і призначення. Види і зміст допоміжних елементів. Легенди тематичних карт, їх види. Додаткові дані карти, їх зміст і призначення. Картографічна генералізація, її суть, чинники, види і шляхи. Особливості генералізації залежно від способів зображення тематичних явищ і характеру їх розміщення. Географічні принципи генералізації.

ЗМ2. Сучасні напрями і тенденції проектування, складання, видання та використа-ння картографічних творів

НЕ 2.1. Проектування, складання і підготовка до видання картографічних творів. Картографічне джерелознавство. Загальні особливості джерел картографічної інформації. Методи створення географічних карт. Програма і науково-технічний проект карти. Етапи проектування карт. Проектування, складання та редагування загально-географічних і тематичних карт. Проектування систем картографічних знаків і загального худож­нього оформлення карт. Створення рукописних тематичних карт на типових та оригінальних географічних основах традиційним методом і на основі комп’ютерних технологій. Характеристика джерел картографічної інформації. Види джерел. Астрономо-геодезичні дані. Картографічні джерела. Дані дистанційного зондування. Натурні виміри і спостереження. Гідрометеорологічні спостереження. Економіко-статистичні дані. Текстові джерела. Аналіз і оцінка карт як джерел інформації. Оцінка математичної основи. Оцінка наукової достовірності карт Оцінка повноти і актуальності карти. Оцінка геометричної точності карти. Оцінка якості оформлення карти. Оцінка наочності і читабельності карти. Оцінка атласів та електронних картографічних творів. Оформлення програми тематичної карти. Особливості складання серій карт і географічних атласів. Автоматизація картоскладальних робіт і автоматизовані картографічні системи. Підготовка карт до видання. Друкування карт. Способи малотиражного розмноження карт. Авторство у картографії.

НЕ 2.2. Картмоделювання і методи використання карт. Поняття про використання картографічних творів. Рівні використання карт. Картографічний метод дослідження. Поняття про основи картографічного моделювання: картографічні моделі і їх класифікація, принципи і види моделювання. Способи і прийоми аналізу явищ за картами. Зміст математико-картографічне моделювання. Способи роботи з картою. Способи і прийоми аналізу явищ за картами. Візуальний аналіз і опис за картами. Графічні і графоаналітичні способи аналізу явищ і процесів за картами. Математико-картографічне моделювання: прийоми математичного аналізу і математичної статистики. Вивчення за картами закономірностей розміщення, структури, взаємозв’язків, залежностей і динаміки явищ. Способи і прийоми досліджень з теорії інформації. Способи роботи з картою: вивчення карти без перетворення і з перетворенням картографічного зображення; спільне використання різних карт тощо. Методи аналізу серій карт і атласів. Точність і достовірність кількісних визначень за картами.

НЕ 2.3. Картографія, геоінформатика і геоіконіка. Географічні інформаційні системи. Геоінформатика – наука, технологія, виробництво. Геоінформаційне картографування: сутність, основні поняття, види геоінформації. Банки картографічних даних. Картографічне моделювання в інтерактивному режимі. Картографія і телекомунікація. Геозображення. Види і класифікація геозображень. Геоіконіка. Картографування в Інтернеті. Електронні атласи. Геоіконіка. Єдина теорія геозображень. Масштаби простору. Часові діапазони геозображень. Геоіконометрія. Основні напрями проблемного картографування. Картмоделювання систем природокористування, еколого-географічних проблем, медико-екологічне і природоохоронне картографування тощо. Дослідження за картами структури, взаємозв’язків, динаміки явищ і об’єктів, картографічне прогнозування.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Атлас України (електронна версія). – К.: – Інститут географії, Інтелектуальні системи ГЕО, 1999 – 2001.

 2. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.

 3. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. – М.: Мысль, 1986.

 4. Берлянт А.М., Востокова А.В., Сваткова Т.Г. Картография: Метод. указания и задания к картам, занятиям.– М.: Изд-во МГУ, 1983.

 5. Берлянт А.М., Сваткова Т.Г. Практикум по картографическому черчению. – М.: Изд-во МГУ, 1991.

 6. Божок А.П., Осауленко Л.Е., Пастух В.В. Картографія. – 2000.

 7. Бондаренко Е.Л.. Шевченко В.О., Остроух В.І. Геоінформаційні системи еколого-географічного картографування. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 116 с.

 8. Браун Л. А. История географических карт / Браун Л. А. ; [пер. с англ. Н. И. Лисовой]. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2006.

 9. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні. – Львів: Світ, 1997.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи