European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка3/16
Дата24.09.2012
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ДИСЦИПЛІНИ


Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни


^ ДИСЦИПЛІНА «ПСИХОЛОГІЯ»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю - залік

Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу: засвоєння курсу «Психологія» - сприяти формуванню адекватного уявлення про предмет і завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства, її основні галузі, можливості практичного застосування знань.

^ 1.2. Головні завдання курсу: даний курс покликаний формувати психолого-педагогічну та практичну готовність майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності; сприяє озброєнню студентів знаннями про людську особистість, засвоєнню базових психологічних понять, основних галузей та завдань психології на сучасному етапі розвитку суспільства, формуванню у них інтересу до роботи з дітьми та науково-дослідницьких умінь та навичок.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Студенти повинні показати глибокі теоретичні знання матеріалу: визначення понять, закономірностей та характеристики психологічних явищ, пояснити умови формування та розвитку пізнавальних процесів, фактори формування особистості та індивідуальних її особливостей; володіти вміннями: використання методів психології для вивчення психіки дітей і дорослих організовувати педагогічне спілкування в процесі навчання та виховання учнів у період практики, враховуючи вікові та індивідуальні їх особливості, активізувати розумовий їх розвиток та особистісні якості.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Змістовний модуль 1. Вступ до психології

НЕ 1.1. Предмет психології, її завдання та наукові принципи. Галузі психологічної науки. Наукове психологічне дослідження: принципи, структура, методи.

НЕ 1.2. Виникнення та розвиток психіки. Психіка та свідомість. Історія розвитку знань про психіку. Основні напрямки сучасної зарубіжної психології.

Змістовний модуль 2. Психологія пізнавальних процесів

НЕ 2.1. Увага: поняття, види, основні характеристики, розвиток уваги. Уява: види, механізми. Уява і творчість.

НЕ 2.2. Відчуття: класифікація, характеристика видів, основні властивості та характеристика відчуттів. Сприймання: відчуття та сприймання, види сприймання та їх характеристика, принципи та ілюзії сприймання.

НЕ 2.3. Пам'ять: види, характеристика процесів, теорії, мімічні прийоми запам’ятовування. Мислення, мова та мовлення.

Змістовний модуль 3. Емоційно-вольові процеси

НЕ 3.1. Почуття та емоції. Емоційні стани. Воля.

Змістовний модуль 4. Психологія особистості та діяльності

НЕ 4.1. Поняття про діяльність. Психологія спілкування.

Не 4.2. Психологічна характеристика особистості. Темперамент і особистість.

НЕ 4.3. Характер. Здібності.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991. – С. 26-33.

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 1986.

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: ЧеРо, 1998.

4. Годфруа Ж.. Что такое психология? – М.: Мир, 1992.

5. Нечитайло В.Н. Общая психология. – Донецк: ООО Лебедь, 1998.

6. Коломинский Я.Л. Человек: психология. – М.: Просвещение, 1986.

7. Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. К.: Либідь,1995.

8. Психология личности в трудах отечественных психологов / Составитель Куликов Л.В. – СПб: Питер, 2000.


^ ДИСЦИПЛІНА «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю - залік

Курс – 1, 2, 3; семестр – 1, 2, 3, 4, 5, 6; всього годин: 216; на тиждень: 1 і 2 курс – 2 год., 3 курс – 2 год.; (пр.); 6 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу: фізичне виховання має закласти основи забезпечення та розвитку фізичного і морального здоров’я, комплексного підходу до формування розумових і фізичних якостей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя і професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного удосконалення. На основі занять з фізичного виховання вдосконалювати у студентів фізичні якості: витривалість, спритність, гнучкість, силу; виробити уміння організації фізичного виховання.

^ 1.2. Головні завдання курсу: опанувати нормативні вимоги, які передбачені дисципліною.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

На основі занять з фізичного виховання вдосконалювати у студентів фізичні якості: витривалість, спритність, гнучкість, силу; виробити уміння організації фізичного виховання.

^ Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” // Перелік документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу і поза навчальної роботи з фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти І, ІІ, ІІІ та IV рівнів акредитації. – К., 1999. – С. 3-4.

2. Матвєєв Л.П. Основи загальної теорії спорту та системи підготовки спортсменів. – К.:

Олімпійська література, 1999. – 318 с.

3. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. – К., 31 с.

4. Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації”. – К., 1998. – 46 с.

5. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей. – Львів: Штабар, 1997. –

207 с.

6. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2000. – 423 с.

7. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт: Учебник в 2-х кн. – К.: Олимпийская

литература, 1994. – Т.1. – 493 с. – Т.2. – 382 с.

8. Приступа Є.Н., Пилат В.С. Традиції української національної фізичної культури (частина 1.). – Львів: Троян, 1991. – 104 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «УКРАЇНСЬКА МОВА» (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю - залік

Курс – 1; семестр – 2; годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л/с); 1,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу: дати студентам якомога повнішу інформацію про сучасні документи (особисті й службові) – їх структуру, правила оформлення, призначення, зберігання, міру відповідальності автора або посадовця, до якого вони надходять, за їх якість і проходження у справі; навчити студентів етикету сучасного ділового спілкування з урахуванням традицій українців; переконати майбутнього спеціаліста, що його фаховий рівень визначається і загальним рівнем культури його мовлення: орфоепією, володінням нормами словозміни, виразною (логічною) інтонацією, умінням спілкуватися у різних

ситуаціях з різними за рівнем знань і соціальним статусом людьми.

^ 1.2. Основні завдання курсу: відкоригувати знання студентів у таких практичних аспектах української мови, як норми та виразові засоби усного і писемного ділового мовлення; систематизувати навички творення ділових паперів, у тому числі заповнення стандартних бланків; ознайомити з класифікацією документів, їх реквізитами; навчити культури усного та писемного ділового спілкування.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • володіти культурою діалогічного та полі логічного мовлення;

 • здійснювати структурно-стилістичний аналіз і коригувати тексти відповідно до норм української літературної мови;

 • сприймати, відтворювати і створювати наукові фахові тексти та різноманітні професійні документи;

 • застосовувати українську термінологію свого фаху в різноманітних комунікативних ситуаціях професійної діяльності.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Змістовний модуль 1.

НЕ 1.1. Суспільне значення української мови, її правовий статус.

НЕ 1.2. Стилі сучасної української літературної мови.

Змістовний модуль 2.

НЕ 2.1. Основні комунікативні ознаки мовлення.

НЕ 2.2. Культура усного мовлення.

НЕ 2.3. Культура писемного мовлення (технічні правила оформлення рукописних та машинописних текстів).

НЕ 2.4. Лексичні та стилістичні норми сучасної української літературної мови у професійному мовленні.

НЕ 2.5. Морфологічні норми сучасної української літературної мови у професійному мовленні.

Змістовний модуль 3.

НЕ 3.1. Синтаксичні та пунктуаційні норми української мови у професійному мовленні.

НЕ 3.2. Складання та редагування предметів.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Сучасні ділові папери / Глущенко С.В. та ін. – К., 2002. – 398 с.

2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. - Вінниця, 2003. – 472 с.

3. Ділова українська мова / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 1996. – 276 с.

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне

спілкування.–Донецьк, 2004. – 480 с.

5. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. – К., 2003. – 623 с.

6. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс. – К., 2003. – 448 с.

^ ДИСЦИПЛІНА «АНГЛІЙСЬКА МОВА» (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПІЛКУВАННЯМ)

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік, іспит

Курс – 1,2; семестр – 1,2,3,4; годин – 270; на тиждень – 2 год.; (л/с); 7,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу - практичне володіння англійською мовою, реалізація на письмі комунікативних намірів; досягнення студентом такого рівня знань, який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту можливість спілкуватись англійською мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою, застосовуючи лексико-граматичний мінімум проводити обговорення проблем буденного життя, загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру.

^ 1.2. Головні завдання курсу „Англійська мова для професійного спілкування” є:

- вивчення англійської мови в різних аспектах з урахуванням мети курсу „Англійської мови для професійного спілкування”, дотримуючись принципу тематичності, що означає вивчення фонетики, лексики, граматики в рамках тематики, визначеної програмою: Туризм та індустрія гостинності;

- формування у студента системи знань на засадах комунікативного спрямування у вивченні іноземних мов. Принцип комунікативності вимагає організації процесу навчання англійської мови як моделі процесу комунікації, створення на практичних заняттях атмосфери іншомовного спілкування з навчальними ситуаціями максимально наближеними до умов реальної комунікації;

- досягнення мовної та соціокультурної компетенції на основі ознайомлення з різними аспектами життя країн, де англійська мова є рідною, зокрема США, Великобританії та ін;

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: „Англійська мова для професійного спілкування”. Прослухавши курс „Англійська мова для професійного спілкування”, студент повинен:

- на професійному, побутовому та культурологічному рівнях виробити навички усної та письмової комунікації на англійській мові;

- на основі сформованих знань брати участь в усному мовленні англійською мовою;

- реалізувати комунікативні наміри на письмі (статті, реферати);

- працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

- у виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, користуючись професійно орієнтованими іншомовними (друкованими та електронними) джерелами здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Модуль № 1 Вступний курс

НЕ 1.1. Корективний фонетичний курс. Фонетика. Звуки і букви. Інтонація. Наголос.

Типи складів. Читання буквосполучень. Виразне читання.

НЕ 1.2. Елементи спілкування. Вітання. Представлення. Прощання. Подяка. Артикль. Основні функції і вживання означеного і неозначеного артиклю. Ми вивчаємо англійську мову. Англійська мова – як засіб міжнародного спілкування. Студентське життя: основні вирази за темою. Іменник. Множина іменника. Відмінки іменників. Вживання іменників у функції означення. Дієслово to be. Відмінювання. Утворення питальної і заперечної форми.

НЕ 1.3. Біографія, сім’я. Родичі, родинні зв’язки. Автобіографія. Одруженння та заручини у Великобританії та США. Сімейні традиції в Україні. Моя сім’я. Професії у туристичному бізнесі. Займенник. Особові займенники. Присвійні займенники. Зворотні займенники. Вказівні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники. Заперечні займенники. Означальні займенники. Кількісні займенники. Типи питань. Теперішній неозначений і тривалі часи. Вживання займенника it.

НЕ 1.4. Планування щоденних дій. Робочий день студента. Щоденні обов’язки. Теперішній неозначений час в активному та пасивному стані. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Теперішній неозначений час дієслів to be, to have.

НЕ 1.5. Зовнішність і характер людини. Опис зовнішності. Будова тіла. Риси характеру. Характеристика людини. Мій найкращий друг. Основи гармонійного існування. Позитивні і негативні характеристики людини. Теперішній неозначений, теперішній тривалий, теперішній перфектний час. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Прикметники. Ступені порівняння прикметників.

НЕ 1.6. Мій найкращий друг. Зовнішність і харатер людини. Опис зовнішності улюбленого актора (відоиої особи). Успіх у бізнесі.

Модуль № 2 Основний курс

НЕ 2.1. Сучасне помешкання. Назви кімнат. Меблі. Предмети обстановки. Сучасні зручності. Майбутній неозначений час в активному та пасивному стані. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Конструкція there is, there are. Минулий неозначений час дієслів to be, to have. Вживання минулого неозначеного. Конструкція there is, there are.

НЕ 2.2. Житло, будинок, квартира, гуртожиток. Пошук житла. Американські та Британські традиційні помешкання. Офісне приміщення. Минулий неозначений час в активному і пасивному стані. Вживання. Утворення, питальні і заперечні форми. Минулий неозначений час дієслів to be, to have. Теперішній перфектний час. Фах. текст: "Структура та функції готелю".

НЕ 2.3. Пори року. Назви місяців року, днів тижня. Осінні та зимові свята та традиції різних країн.

ІІ семестр

Модуль №1 Сучасна індустрія харчування

НЕ 1.1. Зимові традиції різних країн. Українські ритуали, традиції. Числівник. Прості та тривалі часи дієслова в активному й пасивному стані (повторення вивченого граматичного матеріалу) Фах. текст: „Види ресторанів”.

НЕ 1.2. Їжа і напої. Продукти харчування. Прийоми їжі у Великобританії та США. Обідаємо у місті. Ресторанний бізнес. Види ресторанів та послуг. Теперішній тривалий та неозначений часи. Вживання конструкції as…as; not so…as Фах. текст: "Кар’єра у туристичному бізнесі."

НЕ 1.3. Харчування у місті.Вибір ресторану у Лондоні, Нью-Йорку. Повторення неправильних дієслів. Вживання прийменників. Вирази so do I, neither do I. Парний сполучник neither…nor Фах. текст: "Європейські визначні пам’ятки"(1).

НЕ 1.4. Кулінарні традиції країн світу. Інтерв’ю, обговорення, складання меню. Традиції харчування в Україні. Рецепти смачних страв. Теперішній перфектно-тривалий час.

НЕ 1.5. Обідаємо у місті. Ресторанний бізнес. Види ресторанів та послуг. Основні професії та спеціальності харчової промисловості. Прості та тривалі часи дієслова в активному й пасивному стані (повторення вивченого граматичного матеріалу) Фах. текст: „Види ресторанів”. Повторення вивченого лексичного та граматичного матеріалу, підготовка до контролю.

^ Модуль №2 Освіта в Україні, Великобританії, США

НЕ 2.1. Освіта в Україні. Підготовка фахівця. Граматика: простий майбутній час. Засоби вираження майбутньої дії в англійській мові. Фах. текст: " Європейські визначні пам’ятки"

НЕ 2.2. Університети світу. Освіта в Британії. Основні принципи американської освіти. Фах. текст: "Сторінки історії туризму: „19 століття".

НЕ 2.3. Університети України. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Елементи спілкування: висловлення подяки. Фах. текст: "З історії розвитку туристичних компаній: агенція Т. Кука”.

НЕ 2.4. Чернівці. Стратегія розвитку. Перспективи туризму. Визначні пам”ятки. Екскурсійні маршрути. Часи дієслова в активному стані. Підсумкове заняття. Фах. текст: „Всесвітня Туристична Організація”.

IІІ семестр

Модуль №1 Покупки та грошові відносини

НЕ 1. Робимо покупки. У продуктовому магазині. Повторення назв овочів і фруктів, видів м’яса, молочних продуктів, напоїв. Види крамниць у Британії та США. Національні особливості закупівлі товарів. Теперішній перфектний та минулий неозначений час (повторення). Модальні дієслова. Фах. текст: Філософія споживача. Взаємні стосунки „продавець-клієнт”.

НЕ 2. Гроші та банківські послуги. Валюта, здійснення банківських послуг. Дорожні чеки. Як відкрити рахунок. Вживання модальних дієслів. Дієслова should, ought, shall, will, would, need, dear. Вживання дієслова to be у модальній функції. Фах. текст: „Характеристика послуг туристичного бізнесу. Соціокультурний аспект туризму”.

^ Модуль №2 Здоровий спосіб життя

НЕ 1. Здоров’я людини. Фітнес. Правильне харчування. Спорт у житті сучасника. Олімпійські ігри. Туризм на службі здоров’я. Екстремальні види туризму. Лікування типових хвороб. Візит до лікаря. Минулий перфектний, перфектно-тривалий час. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Фах. Текст: Спортивні досягнення українських спортсменів.

НЕ 2. Клімат. Пори року та погода. Погода в Україні. Кліматичні умови Великобританії та США. Прогноз погоди. Географічне положення України, США, Великобританії. Назви країн та національностей. Граматичний матеріал: Часи англійського дієслова (повторення). Майбутній перфектно-тривалий час. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Найкращі світові місця для відвідування туристами.

ІV семестр

Модуль №1 Подорож

НЕ 1. Чому люди подорожують?. Географічні назви. Подорож. Поїздка. Види подорожів. Подорож залізницею. Митний контроль. Подорожування літаком. В аеропорту. Бронювання квитків. Що треба й не треба робити під час подорожі. Я їду за кордон. Перфектний минулий та перфектно-тривалий часи. Фах. текст: Ключові поняття в індустрії гостинності. Проживання в готелі. Види готелів. Професії готельного бізнесу.

НЕ 2. Розвиток масового туризму. Сучасні засоби комунікації. Телефоний етикет. Аудіювання: Мобільний телефон. Морскій круїз. Граматичний матеріал: Узгодження часів. Випадки, коли правило узгодження часів не застосовується. Розповідні, питальні, наказові речення у непрямій мові. Фах. текст: Транспортування. Послуги прокату.

^ Модуль № 2 Дозвілля. Вихідні. Канікули

НЕ 1. Канікули та свята. Улюблені види відпочинку. Мій вільний час. Телебачення у житті людини. Кемпінг. Подорожування автостопом. Громадські зручності. Міський транспорт. Правила дорожнього руху. Автомомобіль. Таксі. Пасивний стан дієслова. Фах. текст Планування вихідних.

НЕ 2. Заклади організації побуту. У перукарні. Візит до кравця/кравчині. Як доглядати одяг, взуття. Дрібний ремонт. Граматичний матеріал: Вживання часів англійського дієслова у пасивному стані.

Підготовка та презентація проекту:

 1. Невідомі Чернівці у фотографіях.

 2. Рекламний фолдер (буклет)

 3. Туристична карта міста

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Частник С.; Коробка Г. Англійська мова для менеджерів туризму та готельного бизнесу. – Харьков: "Торсинг", 2003. – 158 с.

2. Венкель Т. Англійська мова для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 175 с.

3. Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. – Київ: "Освіта", 1994. – 317 с.

4. Swan M., Walter C. How English Works / a Grammar Practice Book. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 358 р.

5. Мошняга Е.В. Английский язык: туризм, гостеприимство, платежное средство. – М.: "Советский спорт", 2008. – 246 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 1; семестр – 2; годин – 108; на тиждень – 2 год.; (л/с); 3 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу є:

• формування у студентів стійкого уявлення про зародження і еволюцію економічної думки, її різноманітних напрямів і течій;

• оволодіння основними економічними категоріями, принципами і законами економічної науки;

• виховання ринкового економічного мислення;

• ознайомлення з принципами економічної політики держави.

^ 1.2. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: У результаті вивчення фундаментальної дисципліни „Економічна теорія” студент повинен знати зміст модульної програми у відповідності з цілями навчання та змістом матеріалу в модулях та вміти:

• застосовувати отримані на заняттях знання під час усіх видів практичних занять, що

проводяться з викладачем;

• організовувати свою самостійну пізнавальну діяльність, самоконтроль і самоаналіз;

• самостійно здобувати нові знання.

^ Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Економічна теорія. Курс лекцій для студентів неекономічних спеціальностей / За ред.

І. Комарницького. – Чернівці: Рута.1999.

2. Економічна теорія. Практикум / За ред. І. Комарницького. – Чернівці: Рута, 2002.

3. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект / За ред. Г.Климко. – Київ, 2003.

4. Макконнел К., Брю С. Экономикс. – М.: Республика 1992.

5. Економічна енциклопедія: У 3 т. – К.: Видавничий центр «Академія».


^ ДИСЦИПЛІНА «ПРАВОЗНАВСТВО»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік

Курс – 2; семестр – 4; годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Метою даного курсу є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності державно-правових відносин та категорій, підготовка їх до можливого застосування цих знань в практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості та правової культури.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

І. Формування уявлень про предмет курсу:

 1. набуття навичок цілісного сприйняття державно-правових явищ;

 2. збагачення знань і формування теоретичних уявлень, що забезпечують повноцінне сприйняття державно-правових явищ;

 3. розширення обсягу знань про конкретні предмети і явища, що входять у сферу державно-правового регулювання.

ІІ. Засвоєння основних понять з курсу:

 1. збагачення словника термінів;

 2. оволодіння прийомами групування, класифікації й узагальнення знань про державно-правові предмети і явища з метою формування відповідних понять.

ІІІ. Володіння державно-правовими знаннями, вміннями і поняттями у практичній діяльності:

 1. навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній практичній діяльності;

 2. навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній науково-практичній діяльності, сполучення їх з новими поняттями, вироблення нових знань.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • володіти знаннями з різних галузей права;

 • розуміти зміст нормативних актів;

 • вміти застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Модуль 1. Теорія держави і права. Конституційне право України

НЕ 1..1. Теорія держави.

НЕ 1.2. Теорія права.

НЕ 1.3. Конституційне право України.

Модуль 2. Загальна характеристика окремих галузей права України

НЕ 2.1. Кримінальне право України.

НЕ 2..2. Цивільне право України.

НЕ 2.3. Трудове право України.

НЕ 2.4. Сімейне право України.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. ред. В.В. Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 24-42.

 2. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 29-44.

 3. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 5-12.

 4. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 19-21, 44-64.

 5. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007. – С. 5-33,

 6. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 3-33.

 7. Правознавство: Підручник / С.Л. Лисенков. – К.: ФОРУМ. – 2004. – С. 26-50.

 8. Скакун О. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консум, 2006. – С. 22-25, 38-40, 47-50, 73-86.


^ ДИСЦИПЛІНА «ФІЛОСОФІЯ» (ЕТИКА, ЕСТЕТИКА І ЛОГІКА)

Для спеціальності - 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 2; семестр – 3; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; (л/с); 3 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу: окреслення головних антропологічних проблем філософії та формування свідомості студентів на засадах сучасних гуманістичних ідеалів, ліберально-демократичних цінностей, національно-патріотичних та громадянських пріоритетів. Визначальним у цьому навчально-виховному процесі є осмислення студентами специфіки сучасної західної соціокультурної парадигми та сучасної філософії, яка би для них, майбутніх спеціалістів, розкрила максимальні теоретичні та практичні перспективи їх фахової самореалізації в процесі європейської само ідентифікації України.

^ 1.2. Головні завдання курсу: полягають у забезпеченні вміння студентами:

 • оволодіння класичними та сучасними методами науково-філософського пізнання: дедукцією, індукцією, діалектикою, феноменологією, психоаналізом, герменевтикою тощо;

 • осмислення історичного розвитку суспільства та визначальних тенденцій його сучасного поступу;

 • оволодіння методикою наукового аналізу в контексті філософсько-світоглядного, ціннісно-смислового визначення;

 • застосування форм та способів філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду (переконання).

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Основна увага зосереджується на освоєнні студентами текстів першоджерел провідних філософів сучасності, а також критичної літератури з історії філософії та сучасної філософії, що забезпечить не тільки засвоєння фактичного матеріалу студентами, але й ефективно сприятиме формуванню культури філософування.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Модуль 1.

НЕ 1.1. Філософія в структурі світоглядного самовизначення людини.

НЕ 1.2. Історія філософії, як історія розв’язання смисложиттєвих проблем.

Модуль 2.

НЕ 2.1. Онтологія, як філософське вчення про буття.

НЕ 2.2. Свідомість, як спосіб існування й відтворення буття.

НЕ 2.3. Теорія пізнання і наука.

НЕ 2.4. Людина в системі цінностей.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. історія філософії К., 2001.

 2. Гусєв В.І. Вступ до метафізики. – К., 2004

 3. Філософія. Курс лекцій: навчальний посібник / Під. ред. І.В. Бичка /. – К., 1994.

 4. Філософія. Курс лекцій: навчальний посібник / Під. ред. І.Ф. Надольного /. – К., 1997.

 5. Горак Г.І., Філософія. – К., 1998.

 6. Несторенко В.Г. вступ до філософії. Онтологія людини. – К., 1995.


^ ДИСЦИПЛІНА «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

Для спеціальності – 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік

Курс - 3; семестр - 6; всього годин – 54; на тиждень 2 год.; (л/с); 1,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу: надати студентам знання про предмет та об’єкти вивчення релігієзнавства, основні розділи його дослідження, місце серед інших дисциплін. Студенти знайомляться з різними світоглядними культурами (релігія, вільнодумство), формами їх функціонування та роллю в суспільстві.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

 • сформувати уявлення про роль та місце релігії в житті людини;

 • розкрити структуру та соціальні функції релігії;

 • виділити класифікацію релігій та окреслити основні ознаки доісторичних. Етнічних та світових релігій;

 • виявити особливості віровчення та обрядово-культову практику світових релігій;

 • уміти застосовувати набуті знання на практиці.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Для досягнення мети студентами вивчається історія виникнення та еволюції релігії і вільнодумства, форми їх функціонування на різних історичних етапах, трансформації та сучасний стан. Досліджується динаміка змін релігійної карти світу та мережі України і регіону. Студенти знайомляться з міжнародним та національним законодавством, що гарантує свободу совісті.

На основі отриманих теоретичних знань у студентів формується світоглядна культура, терпимість та толерантність до представників різних як світоглядних, так і конфесійних культур, що дозволяє попереджати конфлікти на цій основі. Вони розуміють витоки тих чи інших традицій специфіку менталітету певних народів.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Модуль1. Генеза релігійних вірувань. Особливості ранньоісторичних та етнічних релігій

НЕ 1.1. Релігія як суспільно-культурне явище. Функції релігії та її класифікація. Основні теорії походження релігії.

НЕ 1.2. Ранні форми релігійних вірувань та етнічні релігії.

НЕ 1.3. Конфуціанство та Індуїзм як найбільш яскраві представники національних релігій.

Модуль 2. Світові релігії та їх роль у глобальному світі

НЕ 2.1. Буддизм: витоки та основні течії.

НЕ 2.2. Християнство – найбільша світова релігія.

НЕ 2.3. Іслам – наймолодша за часом виникнення світова релігія.

НЕ 2.4. Сучасні нетрадиційні релігії та нові релігійні рухи.

НЕ 2.5. Сучасний стан і правове регулювання державно-церковних відносин.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. А.Колодного. – К., 2000.

2. Історія релігії в Україні: Навч. посібник / А.М. Колодний, П.Л. Яроцький, Б.О. Лобовик. – К., 1997 - 1998.

3. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: навчальний посібник. – Чернівці, 2004.

4. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2002.

5. Черній А.М. Релігієзнавство: Посібник. – К., 2003.


^ ДИСЦИПЛІНА «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

Для спеціальності – 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік

Курс – 1; семестр –2; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л/с); 1,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу: дати студентам розуміння загальних закономірностей функціонування культури, її значення в суспільному поступі та розвиткові індивіда, а також засвоєння ним найвидатніших досягнень світового мистецтва, добрі знання специфіки та неповторності української культури.

^ 1.2. Головні завдання курсу: дати студентам методологічні засади розуміння культури, розкрити сутність культурної еволюції, закономірностей розвитку української національної культури у зв'язках зі світовою культурою, а також формувати у них глибокі громадські переконання.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- освоєння студентами тематики культурно-історичних епох;

- основний акцент засвоєння «феноменів культури», тобто тих моментів буття, що пов’язані з перетворювальною діяльністю людини.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Модуль 1. Теорія культури. Історія культури від найдавніших часів до епохи відродження

НЕ 1.1. Культурологія, як навчальний предмет.

НЕ 1.2. Сучасні погляди на виникнення та розвиток культури.

НЕ 1.3. Біблія – гнига людської мудрості і краси.

НЕ 1.4. Культура кам’яної доби.

НЕ 1.5. Найдавніші пам’ятки культури на території України.

НЕ 1.6. Культура стародавнього Сходу.

НЕ 1.7. Культура стародавньої Греції і Риму.

НЕ.1.8. Середньовічна європейська культура.

НЕ 1.9. Культура Київської Русі.

Модуль 2. Історія культури від епохи Відродження до сьогодення

НЕ 2.1. Культура епохи відродження.

НЕ 2.2. Європейська культура 13-18 ст.

НЕ 2.3. Культура козацької доби.

НЕ 2.4. Європейська культура кінця 18-19 ст.

НЕ 2.5. Європейська культура в контексті ідейно-естетичних шукань 20 ст.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Антофійчук В.І. Культурологія. Короткий термінологічний словник: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 152 с.

2. Культура українського народу: Навч. посібник / Русанівський В.М. та ін. – К.: Либідь, 1994. – 272 с.

3. Культурологія: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів

акредитації / За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів: Магнолія плюс, 2003. – 235 с.

4. Культурологія: теорія та історія культури: Навч. посібник / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д.

Горбули. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.

5. Культурологія: Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / За ред. М.М. Занковича. – К.: Знання, 2004. – 567 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «СОЦІОЛОГІЯ»

Для спеціальності – 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік

Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу: сформувати соціологічне мислення у студентів, підготувати їх до сприйняття і розуміння складних соціальних процесів, що відбуваються в Україні і світі на початку ХХІ століття, привити основні навички вивчення соціальних процесів та явищ на емпіричному рівні.

^ 1.2. Головні завдання курсу полягають в ознайомленні з загальнотеоретичними аспектами соціальної науки, її основними законами і категоріями; вивченні напрямів галузевої соціології; формуванні основних навичок соціологічного дослідження.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття. – К.: Либідь, 1996. – 224 с.

2. Потульницький В.А. Історія української політології. – К.: Либідь, 1992. – 232 с.

3. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 2002. – 356 с.

4. Соціологія у схемах, таблицях та визначеннях: Навчальний посібник / Укл. В.І. Бурдяк, Н.Ю. Ротар.– Чернівці, 2000. – 45 с.

5. Опитування громадської думки. Для журналістів і політиків. – К., 1995. – 45 с.

6. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К., 1996. – 232 с.

7. Піча В.М., Вовканич С.Й., Маковецький А.М. Як підготувати, провести й узагальнити

результати соціологічних досліджень. – Львів, 1996. – 34 с.

8. Победа Н.А. Социология культуры. – Одесса, 1997. – 224 с.

9. Шаповал М. Соціологія українського відродження. – К.: Україна, 1994. – 45 с.

10. Ядов В.А. Социологические исследования: методология, программы, методы. - М., 1987. – 248 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «ПОЛІТОЛОГІЯ»

Для дисципліни – 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л/с), 2,5 кредиту.

І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу: сформувати у студентів культуру політичного мислення, опанувати досягнення світової та української соціально-політичної думки, загально цивілізаційних цінностей, подолати у свідомості студентів стереотипи, нав’язані тоталітаризмом, підготувати їх до сприйняття й розуміння складних політичних процесів у ХХІ столітті.

^ 1.2. Головні завдання курсу політології полягають в ознайомленні студентів з основними засадами політики взагалі та політології зокрема, з її загальними специфічними закономірностями і категоріями, дати базові знання про політичні інститути, політичні режими і політичні системи, напрямки розвитку світового політичного процесу, опанувати навичками політичної культури, проводити порівняльний аналіз навчального матеріалу, розв’язувати практичні завдання тощо.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Гелів С., Рутар С. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних

закладів. – Львів: Світ, 2001.

2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: Новий світ – 2000, Альтаїр – 2002, 2003.

3. Політологічний енциклопедичний словник: Навчальний посібник / За редагуванням

Шемшученка Ю.С., Бабкіна В.Д. – К: Генеза, 1997.

4. Політологія: наука про політику / В.П. Андрущенко та ін. / За редакцією В. Кременя,

М. Горлача. – К-Харків: Єдинорог, 2001.

5. Політологія / За ред. О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенька. – К: Академія, 2001.

6. Політологія: Підручник / За ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К: Вища шк., 2001.

7. Політологія: Кінець ХІХ – перша пол. ХХ ст.: Хрестоматія / За ред. О.І. Семківа. – Львів: Світ, 1996.

8. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях: Навчальний посібник / Дзюбо І.С., Оніщенко І.Г., Лопаєва Д.Т. / За ред. І.С. Дзюбка та ін. – К: Укр. фін. інститут менеджмент бізнесу, 1999.

9. Скиба В., Горбатюк В., Туренко В. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-політичної думки. – К: Основи, 1998.

10. Кирилюк Ф.М. Історія політики. – К., 2002.


Фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни


^ ДИСЦИПЛІНА «ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ»

Для спеціальності – 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; (л/с), 3 кредиту.


І. Пояснювальна записка

  1. ^ Мета даного курсу : засвоїти теоретичні і практичні навики, що пов’язані з вивченням предмета туристичних ресурсів, як передумови розвитку внутрішнього та в’їзного туризму України, а також засвоєння термінологічної бази і знань з комплексної оцінки туристичних ресурсів природних регіонів України.

  2. ^ Головні завдання курсу:

1) засвоєння студентами теоретичних засад сутності, генезису, формування різновидів туристичних ресурсів;

2) отримання знань з основ оцінки ареалів поширення туристичних ресурсів України;

3) вміння характеризувати ресурси природних регіонів України для різних видів туризму.

  1. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни:

Студент повинен знати:

 • джерела інформаційної бази з даної навчальної дисципліни;

 • уміти користуватися друкованими, картографічними, статистичними матеріалами та інформацією з Інтернет мережі по даному предмету.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Модуль 1.

НЕ 1.1. Теоретичні засади курсу «Туристичні ресурси України». Мета і структура курсу. Поняття, сутність туристичних ресурсів; їх різновиди. Природні та антропогенні ресурси, їх генезис.

НЕ 1.2. Наявність туристичних ресурсів, як передумова розвитку туристичної індустрії. 1.Туристичні ресурси, як передумови розвитку внутрішнього та в’їзного туризму в Україні. 2. Класифікація туристичних ресурсів України.

НЕ 1.3. “Географічні аспекти формування туристичних ресурсів України”. Зональні туристичні ресурси України. Азональні туристичні ресурси України. Атрактивність та доцільність антропогенних туристичних об’єктів.

НЕ 1.4. “Ареали поширення туристичних ресурсів України”. Ареали поширення мінеральних вод, лікувальних торф’яних грязей, озокериту, ропи. Ареали поширення біотичних, гідро кліматичних ресурсів. Ареали поширення геологічних та ландшафтних об’єктів.

НЕ 2.1. “Природні туристичні ресурси України”. Якісний склад бальнеологічних, кліматичних, водних, лісових, ландшафтних ресурсів та ресурсів рельєфу поверхні України. Поширення бальнеологічних, кліматичних, водних, лісових, ландшафтних ресурсів та ресурсів рельєфу поверхні України.

НЕ 2.2. “Мережа об’єктів природно-зеповідного фонду України”. Структура природно-заповідного фонду України. Сучасний стан функціонування об’єктів природно-заповідної мережі. Проблеми туристичного використання об’єктів природно-заповідного фонду України.

НЕ 2.3. “Антропогенні ресурси України. Подієвий туризм України”. Атрактивність антропогенних ресурсів України. Використання туристичною індустрією антропогенних ресурсів України. Подієвий туризм в Україні.

НЕ 2.4. “Методика комплексної оцінки туристичних ресурсів України”. Технологічна оцінка туристичних ресурсів України. Естетична оцінка туристичних ресурсів України. Інші види оцінок туристичних ресурсів України.

НЕ 3.1. “Характеристика туристичних ресурсів природних регіонів України”. Стан забезпеченості України туристичними ресурсами. Туристичні ресурси рівнинних територій (зона мішаних лісів, лісостеп, степ) України. Туристичні ресурси гірських областей України (Карпати, Крим). Картографічна номенклатура до НЕ 3.1. згідно списку.

НЕ 3.2. “Туристичні ресурси Карпат”. Туристичні ресурси Львівської області. Туристичні ресурси Івано-Франківської області. Туристичні ресурси Закарпатської області. Туристичні ресурси Чернівецької області. Туристичні ресурси м. Чернівці.

НЕ 3.3. “Туристичні ресурси АР Крим”. Характеристика туристичних ресурсів АР Крим:

1) природні (кліматичні, бальнеологічні, лісові, ландшафтні, заповідні, інші);

2) антропогенні (історико-культурні);

3) соціально-економічні;

4) інфраструктурні, гомогенні.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи