European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка5/16
Дата24.09.2012
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

^ ДИСЦИПЛІНА «ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ»

для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 4; семестр – 7; годин – 108; на тиждень – 2год.; (л/с); 3 кредиту.


І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу - ознайомлення майбутніх бакалаврів-туристів з основним теоретичними і практичними положеннями організації транспортних послуг підчас надання транспортних послуг в туристичній діяльності, показати роль транспорту в туризмі, сформувати уявлення про організаційні та технологічні особливості здійснення туристичних подорожей різними видами транспорту.

^ 1.2. Головними завданнями , що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни є сформувати в студентів знання про роль транспорту в наданні якісних туристичних послуг, ознайомити із особливостями організації туристичних транспортних послуг в різних видах транспорту.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- знати види транспортних послуг;

- вміти складати план заходів по різних видах транспортних подорожей;

- аналізувати структуру та надання послуг різними видами транспорту.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Змістовний модуль 1. „Транспорт, як чинник розвитку туризму”

НЕ 1.1. Транспортне забезпечення туризму.

Предмет, зав­дання і структура курсу. Види транспортних засобів, транспортне перевезення як складова туристичного продукту. - Види тран-спортних подорожей.

НЕ 1.2. Історія розвитку транспортної системи.

Поняття транспортної системи, особливості структури та формування. Виникнення та особливості розвитку транспортної системи періоду давніх цивілізацій. Транспортні системи періоду Середньовіччя. Особливості розвитку транспортної системи світу в період географічних відкриттів. Розвиток транспортної системи у період промислової революції. Сучасний стан транспортної системи світу.

^ НЕ 1.3. Вплив туризму та транспортних подорожей на довкілля.

Види впливу на довкілля. Види забруднення території під час подорожей. Стратегія ста-лого розвитку туризму як фактор оптимізації взаємодії суспільства і навколишнього середовища.

Змістовний модуль 2. „Особливості надання транспортних послуг в туризмі різними видами транспорту”

НЕ 2.1. Стан розвитку водно-транспортної системи світу.

Соціально-економічна сутність водного транспорту та його структура. Сучасний стан розвитку водного транспорту світу. Особливості сучасного стану ринку круїзів.

^ НЕ 2.2. Стан розвитку залізничної системи світу.

Регіональні особливості розвитку залізничного транспорту. Види поїздів та категорій-ність вагонів Міжнародне співробітництво в сфері залізничного транспорту.

^ НЕ 2.3. Стан розвитку системи перевезень повітряним транспортом.

Сучасний стан світового ринку авіаперевезень. Основні типи літаків та основні авіакомпанії. Найбільші аеропорти світу. Заходи безпеки в авіаційному транспорті.

^ НЕ 2.4. Стан розвитку системи автореревезень.

Виникнення і розвиток автоперевезень в світі. Регіональні відмінності в розвитку автоперевезень світу. Стан розвитку автопарку світу. Формування транспортних коридорів.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Алисов И.В. Хорев Б.С. Економическая и социальная географія мира. –М.: Гардарики, 2000. – 704 с.

 2. Биржаков М.Б. Казаков Н.П. Безопасность в туризме. – СПб.: Герда, 2005. – 208с.

 3. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: перевозки. – СПб.: Герда, 2001. – 400 с.

 4. Бутко И.И. Ситников В.А. Транспортное обслуживание туризма: учебное пособие. М.: ИКП «МарТ», Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2006. -336 с.

 5. Любіцева О.О. Методика розробки турів. – к.: Альтерпрес, 2003. – 104 с.

 6. Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов. – М.: Академия, 2004. – 368 с.

 7. Фастовець О. О. Організація транспортних подорожей і перевезень. - К.: Музична Україна, 2003. – 190 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ»

для спеціальності 6.050401 – «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 4; семестр – 8; годин – 54; на тиждень – 2год.; (л/с); 1,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Метою даного курсу є усвідомлення студентами спеціальності “ТУРИЗМ” місця, ролі та можливостей анімаційного обслуговування туристів у сучасному світовому та національному туристичному бізнесі; розуміння необхідності використання рис національних традицій, свят, звичаїв, обрядів та інших форм народної творчості українців для покращення організації дозвілля відпочиваючих; застосування різноманітних програм анімаційного обслуговування для підвищення привабливості національного турпродукту, формування мотивації до їх запровадження на різних етапах обслуговування вітчизняних та іноземних туристів.

^ 1.2. Головні завдання курсу :

 • Розкрити сутність явища анімації у туристичному бізнесі та її ролі на сучасному етапі;

 • Розглянути історичні засади зародження та розвитку анімаційних форм дозвілля різних культур та народів;

 • Познайомити з основними видами та формами рекреаційної анімації;

 • Розкрити суть основних форм туристичної анімації;

 • Сформувати у студентів поняття про важливе значення запровадження різноманітних форм та методів анімаційного обслуговування туристів для підвищення привабливості вітчизняного туристичного продукту;

 • Познайомити студентів зі сценарно-режисерськими основами анімації в туризмі;

 • Виявити сучасні проблеми організації анімаційних послуг на різних етапах формування національного турпродукту та проблеми підготовки анімаційних кадрів.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни „Анімаційна діяльність у туризмі” студент повинен:

знати і розуміти:

 • структуру та зміст навчальної дисципліни;

 • основні терміни, поняття і визначення;

 • сутність туристично-рекреаційної анімації;

 • необхідність розширення професійних можливостей та кругозору за рахунок підбору та впровадження у туристичну діяльність програм анімаційного обслуговування;

 • основні положення організації та запровадження принципів анімації в організації дозвілля туристів та рекреантів;

 • основні тенденції розвитку анімаційного обслуговування туристів на курортах Світу.

вміти:

 • визначати шляхи упровадження видів і форм туристичної та рекреаційної анімації у практику туризму;

 • запроваджувати інноваційні методи та технології, що використовуються для покращення організації дозвілля на курортах Світу та в Україні;

 • розробляти та запроваджувати анімаційні проекти по розвитку регіону (міста) як туристичного центру;

 • використовувати анімаційні технології в туроператорській та турагентській діяльності (бізнесі) а також у сферах просування турпродукту і реклами;

 • адекватно оцінювати, добирати чи складати ситуаційні та тематичні анімаційні програми;

 • здійснювати постановку анімаційних програм обслуговування туристів та екскурсантів у музеях, готелях, на підприємствах харчування, транспортних маршрутах тощо.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Теоретичні та практичні засади організації анімаційних послуг у туризмі

НЕ 1.1. Теоретичні засади анімації в туризмі

Сутність анімації в туризмі. Сутність поняття «дозвілля». Сутність анімаційних форм дозвілля в туризмі.Види анімації. Анімаційні форми дозвілля у практиці роботи готельно-курортних закладів Світу - аналіз побаченого. Зародження та розвиток анімаційних форм дозвілля. Анімаційні форми дозвілля Стародавньої Греції. Дозвіллєва культура Стародавнього Риму. Анімаційні форми дозвілля. Середньовіччя та епохи Ренесансу. Давня та сучасна святкова культура українців: можливості використання для організації анімаційних програм в туристичній галузі.

^ НЕ. 1.2. Матеріально-технічна база анімації в туризмі

Матеріально-технічна база анімації в туризмі. Об’єкти, що формують матеріально-технічну базу анімації в туризмі. Чинники, що впливають на організацію матеріально-технічної бази. Рівні забезпеченості підприємств розміщення матеріально-технічною базою анімаційної діяльності. Підбір сценарного матеріалу і формування блоків для щорічної посвяти студентів-першокурсників.

^ НЕ. 1.3. Сценарно-режисерські основи анімації в туризмі

Сценарно-режисерські основи анімації в туризмі. Сценарна розробка анімаційних програм. Класифікації сценаріїв. Етапи розробки. Методика організації режисерсько-постановочного процесу. Особливості режисури анімаційних програм різних видів. Роль і обов’язки шеф-аніматора. Етапи постановочного процесу. Розробка сценарію посвяти студентів-першокурсників.

^ Н.Е. 1.4. Кадрове забезпечення туристичної анімації

Підготовка анімаційних кадрів. Система підготовки анімаційних кадрів за кордоном. Формування професійної майстерності аніматора в туризмі. Система підготовки анімаційних кадрів в Україні та за кордоном. Аналіз підготовки кадрів по навчальним закладам України, Росії та інших країни для організації анімаційної діяльності в туристичній сфері: стан, проблеми, перспективи.

ЗМ 2. Туристична та рекреаційна анімація: види, форми, методи

Н.Е. 2.1. Рекреаційна анімація

Види та форми рекреаційної анімації. Особливості ігрової анімації. Спортивно-розважальна анімація. Специфіка вербальної анімації. Різновиди анімаційних шоу. Особливості музично-пісенної анімації. Специфіка танцювальної анімації. Свято як основа комплексної анімації. Виставкові та мистецькі заходи як засіб підняття туристського іміджу України. Свята і звичаї народів світу.

^ Н.Е. 2.2. Туристична анімація

Види та форми туристичної анімації. Карнавал як складова туристичної анімації. Особливості паркової анімації. Азартна гра як основа туристично-ігрової анімації. Анімація як складова екскурсії. Особливості етнічної анімації. Підбір інформації та розробка рейтингу карнавалів і тематичних парків світу Тематичні парки Світу: принципи організації та національні особливості. Карнавальна культура народів Світу

^ Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Бакланова И. К., Пономаречко В. Н. Организация культурно-массовой работы в туристических учреждениях: Учеб. пособие. - М.: ЦРИБ "Турист". 1983. - 76 с.

 2. Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців. - К.: Унісерв, 2000. -191 с.

 3. В часы досуга: Сборник сценарных материалов клубных вечеров отдыха. - Запорожье: ОНМЦ, 1992. - 78 с.

 4. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. - М.: Высшая школа, 1988. - 496 с.

 5. Войнаровський Ю. В. Роль Міжнародної ради Організації фольклору і традиційних мистецтв (СІОFF) в розвитку та популяризації традиційної культури // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Процес соціалізації у контексті, традиційної народної культури." - Харків: Регіон-Інформ, 2000. - С. 42-45.

 6. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. - К.: Оберіг, 1993-590 с.

 7. Гальперина Т. И. Режиссура курортно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации: Учеб. пособие. - М.: Советский спорт, 2006. - 168 с.

 8. Гаранин Н. И., Булыгина И. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: Учеб. пособие. - М.: Советский спорт, 2003. - 128 с.

 9. Генкин Д. М. Массовые праздники. - М.: Просвещение, 1975. -140с.

 10. Горохов В. А., Лунц Л. Б. Парки мира. - М., 1985. - 328 с.

 11. Дайнин Ж. Я познаю мир: Праздники и обычаи народов мира: Энциклопедия. - М.: АСТ, 2002. - 322 с.

 12. Даринский А. В. Культурно-массовая работа в здравницах и на турбазах: Организация и методика. - М.: Профиздат, 1980. -112с.

 13. Дени Г., Дасевиль Л. Все танцы / Сокр. пер. с фр. - 2-е изд. - К.: Музична Україна, 1987. - 336 с.

 14. Жученко В. Г. Виставкові та мистецькі заходи як засіб підняттятуристського іміджу України//Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості: Витяг з матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. - К.: КУТЕП, 2002. - С. 195-198. :

 15. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ. - К.: Дакор, 2003. - 304 с.

 16. Килимистий С.М. Анімація в туризмі: Навчальний посібник. – К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с.

 17. Килимник С. Український рік в народних звичаях в історичному освітленні. - Вінніпег-Торонто, 1955-1965. -Т. 1-5.

 18. Климчук В. П. Ярмарок: Інсценовані розповіді про народні свята і обряди. - Луцьк, 1996. - 96 с.

 19. Ковтун В. Соціально-педагогічний аналіз діяльності парків культури і відпочинку в Україні. – К.: УЦДК.2001. – 52 с.

 20. Курило Л В. Теория и практика анимации: Учеб. пособие. - М.: Советский спорт, 2006. -195 с.

 21. Левшина Е. А., Шевлячин К. В. Модели принятия и анализа решений в процессе управления театрально-зрелищными предприятиями. - Л., 1988. - 96 с.

 22. Мамбеков Е. Б. Организация досуга во Франции: Анимационная модель: Диссертация на соискание звания кандидата педагогических наук. - СПб., 1992. - 196 с.

 23. Морозова Т. П. Художньо-масові форми дозвілля як продукт туристичної індустрії // Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник наукових статей. - Вип. 1: У 2 ч. - Ч. 1. - К.: КМ-Трейдінг, 1998. -С. 88-94.

 24. Некоторые направления и формы работы с посетителями в парках США // Культура и искусство за рубежом / Серия "Культ.-просвет. работа". - М.: Гос. б-ка СССР им. Ленина, 1987.- Вып. 5. - С. 8-12.

 25. Ножин Е. А. Мастерство устного выступления: Учеб. пособие. - М.: Политиздат, 1978. - 100 с.

 26. Обертинська А. П. Історія масових свят. - К.: НМКВО, 1992. -128 с.

 27. Обертинська А. П. Масові ігри і свята. - К.: Вища школа, 1980.-180 с.

 28. Організація культурно-масової роботи в санаторно-курортних закладах ЗАТ "Укрпрофоздоровниця". - К.: Денеб, 2005.-160 с.

 29. Павлкжова Т. Бизнес казино. Крупье. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 256 с.

 30. Парки развлечений http://www.tourbus.ru

 31. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. - К.: Кондор, 2005. - 408 с.

 32. Седова Н. А. Культурно-просветительный туризм: Учеб. пособие. - М.: Советский спорт, 2003. - 96 с.

 33. Скуратівський В. Т. Дідух: Свята українського народу. - К.:Освіта, 1995. -128с.

 34. Сокол Т. Г. Анимация отдыха - профессиональная подготовка специалистов // Сборник материалов II международной научно-практической конференции "Туризм на пороге III тысячелетия" (г. Ялта, 26-28 сентября 2001 г.). - С. 109-111.

 35. Сфера розваг – важлива складова у підвищенні ефективності туристичного бізнесу: зб. наук. праць 6-Ї міжн. нак.–пр конф. «Розвиток сфери розваг основа сучасн. концепції підвищ. ефект. тур. бізнесу», Святогірськ – Донецьк, 2006.- 287 С.

 36. Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: Учебник для студентов высших театральных учебных заведений. - М.: Просвещение, 1986. - 463 с.

 37. http://www.tours.ru

 38. Килимистий С.М. Карнавал як складова туристичної анімації// Туристично-краєзнавчі дослідження: збірник наукових статей. – Вип. 6. – К.: Вид-во ФПУ, 2005.- 473 с.^ ДИСЦИПЛІНА „МАРКЕТИНГ ТУРИЗМУ”

для напряму підготовки 6.050401 „Туризм”

Форма контролю: іспит

Курс – 4; семестр – 7; годин – 81; на тиждень – 3год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу – підготовка майбутніх бакалаврів до роботи з туристичним ринком, використання ними інструментів маркетингу у готельному, курортному та туристичному сервісі.

^ 1.2. Головні завдання курсу. Завданням вивчення дисципліни "Маркетинг туризму" є надання знань з питань:

 • теоретичних та методологічних основ туристичного маркетингу;

 • системного підходу до маркетингу туристичного підприємства;

 • вивчення впливу мікро- та макросередовища маркетингу;

 • організації та здійснення маркетингових досліджень туристичних ринків;

 • сегментування туристичного ринку та вибору цільових сегментів;

 • розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політик в туризмі;

 • стратегічного планування, впровадження та контролю програм маркетингу в туризмі.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. Студенти, що завершили вивчення курсу «Маркетинг туризму» повинні:

Знати що таке туристичні потреби. Туристичний попит та чинники, що визначають його обсяг. Туристичний ринок та напрямки його дослідження: оцінка ємності, сегментація, відбір цільових сегментів. Комплекс туристських послуг: розміщення, харчування, транспортні послуги. Процеси та методи ціноутворення в туризмі. Процес та методи розповсюдження туристичних подорожей. Типи посередників: туроператор і турагент. Види просування мандрівок на туристичний ринок: реклама, стимулювання збуту, пропаганда, персональний продаж.

Вміти оцінювати ємність ринку, сегментувати його та відбирати цільові сегменти. Розробляти подорож та укомплектовувати її туристичними послугами. Встановлювати ціну на туристичну подорож. Застосовувати цінову конкуренцію в боротьбі на ринку за споживача. Розробляти канали розповсюдження із використанням різних типів посередників. Організовувати рекламну компанію подорожей та туристичного підприємства. Стимулювати продаж мандрівок та пропагувати туризм як форму активного відпочинку.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1.

НЕ 1. Суть маркетингу в туризмі. Поняття маркетингу. Маркетинг послуг. Туризм. Туристичний бізнес. Курортний сервіс. Готельний сервіс. Маркетинг в туризмі. Поняття туристичного продукту. Причини появи туристичного маркетингу. Становлення та розвиток маркетингу в туризмі. Сучасні тенденції маркетингу туристичних підприємств. Функції маркетингу в туризмі. Функція встановлення контакту з клієнтами. Функція розвитку. Функція контролю. Умови застосування маркетингу в туризмі. Принципи туристичного маркетингу.

НЕ 2. Туристичні потреби та попит. Туристичні потреби: мотиваційні, похідні та додаткові. Ієрархія потреб за А. Маслоу. Туристичний попит та чинники, що визначають його обсяг: ціна на тур продукт, ціна на послуги і товари субститути, доходи споживачів, вільний час, ментальний чинник, демографічний чинник.

НЕ 3. Ринок туристичних послуг. Поняття ринку туристичних послуг. Ознаки туристичного ринку. Види туристичних ринків. Міжнародний ринок туризму. Національний ринок туризму. Територіальна структура туристичного ринку. Ринок споживача. Ринок виробника. Екскурсійний пункт. Туристсько-екскурсійний центр. Туристично-рекреаційний вузол. Курорт. Курортна місцевість. Курортний район. Курортна зона. Територіальний рекреаційний комплекс (ТРК). Умови та можливості виходу фірми на туристичний ринок.

НЕ 4. Сегментація ринку в туризмі. Сегментація туристичного ринку. Переваги сегментації. Методи сегментації туристичного ринку. Географічний метод. Соціодемографічний метод. Психографічний метод. Сегментація ВТО. Система "Євростиль". Сегментація Г. Гана. Відбір цільових сегментів. Недиференційований, диференційований та концентрований маркетинг. Поняття позиціювання туристичного продукту. Способи позиціювання туристичного продукту. Репозиціювання. Стратегії репозиціювання турпродукту.

ЗМ 2.

НЕ 1. Туристичний продукт. Туристичний продукт. Туристична послуга. Основні туристичні послуги. Додаткові послуги. Супутні послуги. Товари спеціального призначення. Різні підходи до визначення туристичного продукту. Вимоги до туристичного продукту. Структура туристичного продукту. Потенційний продукт. Політика турпродукту. Класифікація турів. Курортно-лікувальні, рекреаційні, культурно-пізнавальні, спортивні, ділові, наукові (конгресні), релігійні, етнічні, індивідуальні (інклюзив-тури), групові, комплексні (пекидж-тури), організовані; самодіяльні, цілорічні, сезонні, короткострокові, середньострокові, довгострокові, V.I.P.-тури, люкс-апартамент, люкс-тури, тури першого класу, туристичного класу, кемпінг. Повний пансіон, напівпансіон, ліжко-сніданок. Лінійні, кільцеві, транспортні, пішохідні, наземні, водні, повітряні, внутрішні, міжнародні. тури. Життєвий цикл туристичного продукту. Фаза впровадження. Фаза розвитку. Фаза зрілості. Фаза старіння. Чинники перебігу фаз життєвого циклу туристичного продукту. Продуктова стратегія туристичного підприємства.

^ НЕ 2. Цінова політика туристичних підприємств. Поняття ціни. Особливості цін в туризмі. Цінова політика та її етапи. Цілі ціноутворення в туризмі. Максимізація прибутку. Лідерство в якості. Лідерство на ринку. Утримання ринкових позицій. Фактори ціноутворення. Внутрішні та зовнішні фактори. Методи ціноутворення. Ціноутворення на основі витрат. Ціноутворення з орієнтацію на рівень конкуренції. Ціноутворення з орієнтацією на туристичний попит. Цінова стратегія. Стратегія зняття вершків (високих цін). Стратегія проникнення на ринок. Ефект досвіду. Стратегія престижних цін. Стратегія слідування за лідером. Стратегія сповзаючої ціни. Стратегія ціни сегменту ринку. Стратегія цінових маніпуляцій. Вибір цінової стратегії.

^ НЕ 3. Маркетингова збутові канали туристичного підприємства. Маркетингова збутова стратегія. Етапи розробки збутової стратегії. Поняття каналу збуту. Рівні каналу збуту туристичного продукту. Вертикальні маркетингові системи (ВМС). Корпоративні ВМС. Договірні ВМС. Агентська угода. Ліцензійна угода. Франчайзинг. Керовані ВМС. Горизонтальна маркетингова система. Критерії вибору посередників для збуту. Інтенсивний розподіл. Ексклюзивний розподіл. Селективний розподіл. Агент. Названий принципал. Неназваний принципал. Нерозкритий принципал.

ЗМ 3.

НЕ 1. Маркетингові комунікаційні системи в туризмі. Маркетингові комунікацій в туризмі. Складові маркетингової комунікації. Комплекс маркетингових комунікацій. Елементи маркетингової комунікації. Реклама. Стимулювання збуту. Пропаганда. Паблік рілейшнз. Особисті продажі. Цільова аудиторія комунікації. Цілі комунікації. Адресати комунікації. Розробка бюджету маркетингової комунікації. Аналіз результатів маркетингової комунікації.

^ НЕ 2. Реклама в туризмі. Поняття реклами. Туристична реклама. Особливості реклами в туризмі. Закони реклами. Види туристичної реклами. Рекламний процес. Рекламодавець. Рекламне агентство. Засіб поширення реклами. Рекламне звернення. Тема реклами. Девіз. Рекламний слоган. Структура рекламного звернення. Форма рекламного звернення. Вплив кольору на сприйняття реклами. Рекламні кампанії туристичних підприємств. Оцінка ефективності рекламної діяльності в туризмі. Економічна ефективність реклами. Комунікаційна ефективність реклами. Методи попереднього, поточного та послідуючого аналізу реклами. Вибір рекламних засобів в туризмі. Параметри реклами. Охоплення. Частота. Сила рекламного впливу. Періодичність рекламних звернень. Друкована реклама. Туристичний фірмовий каталог. Інформаційний лист. Брошура. Буклет. Плакат. Листівка. Зовнішня реклама. Щитова реклама. Бігборд. Плакат. Афіша. Транспарант. Світлова реклама. Реклама на транспорті. Реклама на зупинках транспорту. Реклама у вітринах туристичних фірм. Реклама в засобах масової інформації. Газетна реклама. Реклама в журналах. Радіореклама. Реклама по телебаченню. Туристична реклама в глобальній мережі Інтернет. Веб-сторінка. Рекламний веб-сервер. Банер. Можливості та ефективність реклами в Інтернеті.

НЕ 3. Нерекламні методи просування турпродукту. Стимулювання збуту. Етапи стимулювання. Розробка програми стимулювання збуту. Засоби стимулювання споживачів (туристів). Засоби стимулювання роздрібних турагентів. Аналіз результатів стимулювання. Пропаганда. Паблік рилейшнз. Пабліситі. Цілі туристичної пропаганди. Напрямки туристичної пропаганди. Встановлення контактів із засобами масової інформації. Інформаційний пакет. Прес-конференція. Прес-реліз. Зв’язки з цільовими аудиторіями. Особисті продажі туристичного продукту. Прямий маркетинг. Процес особистих продаж. Стадії особистої продажі. Прийом клієнта та встановлення контакту. Виявлення потреб клієнта. Представлення продукту.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Король О.Д. Основи туристського маркетингу. – Чернівці: Рута, 2002. –110 с.

 2. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. – М.: Юнити, 98. –787с., П.

^ ДИСЦИПЛІНА „МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ”

для спеціальності 6.050401 – «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 4; семестр – 7; годин – 81; на тиждень – 3год.; (л/с); 2,5 кредиту.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи