European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка6/16
Дата24.09.2012
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу – формування у майбутніх менеджерів знань, умінь та навичок управлінської роботи в готельному, курортному та туристичному сервісі.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

 • вивчення основних понять менеджменту в туризмі;

 • надання знань про системний підхід до менеджменту туристичного підприємства;

 • вивчення впливу макро- та мікросередовища;

 • формування вмінь розробляти організаційні структури, здійснювати поточне та стратегічне планування;

 • формування вміння оцінювати ефективність менеджменту в туризмі,

 • формування управлінських навичок діяльності у готельному, курортному та туристичному сервісі.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • визначення функцій менеджменту;

 • моделювання організаційної структури;

 • планування власної кар’єри;

 • контролювання діяльності;

 • оцінювання ефективності.

 • аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища фірми;

 • планування діяльність фірми;

 • застосування методів управління на практиці;

 • приймання управлінських рішень;

 • оцінювання ефективності менеджменту.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Теоретико-методологічні та методичні основи туристичного менеджменту

НЕ 1.1. Сутність менеджменту в туризмі. Підходи до визначення менеджменту. Сутність категорій "менеджмент", "управління" та "управлінські відносини" в туризмі. Підприємство готельного, курортного та туристичного сервісу як суб’єкт господарської діяльності. Поняття туристичного бізнесу. Курортний сервіс. Ресторанний сервіс. Готельна справа. Місія підприємства готельного, курортного або туристичного сервісу. Мета діяльності підприємств індустрії туризму. Завдання менеджменту підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.

НЕ 1.2. Туристична організація як соціальна структура. Підходи до визначення організації як соціальної структури. Формальні та неформальні організації. Керуючі та керовані системи. Сучасна туристична організація та її залежність від факторів макросередовища. Фактори непрямої дії. Технологічний науково-технічний) фактор. Економічний фактор. Політико-правовий фактор. Соціокультурний фактор. Природний фактор. Міжнародний фактор. Фактори прямої дії. Споживачі послуг. Представники суміжних галузей. Контактна аудиторія. Постачальники. Конкуренти. Трудові ресурси. Види організацій готельного, курортного та туристичного сервісу в Україні.

НЕ 1.3. Фактори, принципи та функції менеджменту в туризмі. Фактори господарського управління. Технічні фактори. Організаційні фактори. Економічні фактори. Соціальні фактори. Принципи управління підприємством. Загальні принципи. Принципи застосовуваності, системності, багатофункціональності, інтеграції, орієнтації на організаційні цінності. Індивідуальні принципи. Співвідношення централізації та децентралізації. Єдиноначальність та колегіальність. Принцип наукової обґрунтованості управління. Принцип плановості. Принцип узгодженості прав, обов’язків та відповідальності. Підходи до визначення функцій управління. Функція планування. Стратегічне та поточне планування. Організація. Керування. Функція мотивації. Контролювання.

ЗМ 2. Практичні засади організації управління на туристичному підприємстві.

НЕ 2.1. Організація виробництва послуг як функція туристичного менеджменту. Поняття виробничого процесу. Компоненти процесу виробництва послуг підприємств індустрії туризму. Принципи організації процесу надання послуг. Методи організації процесів надання послуг: партійний метод, одиничний метод. Комплексний підхід до процесу надання послуг. Система показників ефективності надання послуг в туризмі. Коефіцієнт спеціалізації. Коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт паралельності. Коефіцієнт прямоточності. Коефіцієнт безперервності. Коефіцієнт ритмічності. Специфічні функції менеджменту туристичних підприємств. Функція організації виробництва послуг проживання. Функція організації виробництва послуг харчування. Оперативне управління технологічними процесами в ресторанах.

НЕ 2.2. Мотивація і стимулювання в туризмі. Поняття та класифікація потреб споживача. Стимули та стимулювання. Сутність мотивації. Розвиток теоретичних підходів до визначення мотивації. Стимулювання праці працівників готельних, курортних та інших туристичних підприємств. Моральне стимулювання. Соціальне стимулювання. Матеріальне стимулювання. Фактори матеріального стимулювання. Мотиваційні основи управлінської праці. Види поділу управлінської праці: функціональний, ієрархічний, технологічний, професійний, кваліфікаційний, посадовий. Поточне стимулювання праці. Винагороди за кінцевий результат діяльності. Поняття кар’єри. Фахова та внутрішньофірмова кар’єра. Підходи до регулювання робочого часу.

НЕ 2.3. Функція контролю в туризмі. Сутність контролю. Суб’єкти контролю. Об’єкти контролю. Завдання контролю. Вимоги щодо контролю. Види контролю. Попередній контроль. Поточний контроль. Заключний контроль. Організаційні, змістовно-технологічні та узагальнюючо-коригуючі заходи контролю. Етапи процесу контролю в туризмі. Ефективність контролю у готельному, курортному та туристичному бізнесі. Принципи контролю. Стратегічна спрямованість контролю. Економічність контролю. Орієнтація на досягнення результатів. Відповідність виду діяльності. Своєчасність контролю. Гнучкість контролю. Простота контролю. Доцільність контролю. Напрямки підвищення ефективності контролю в туризмі.

НЕ 2.4. Планування як функція менеджменту туристичного підприємства. Планування як функція менеджменту. Стратегічне планування. Оперативне (поточне) планування. Планування розвитку підприємств на основі результатів дослідження обсягів попиту і пропозиції на туристичному ринку. Прогнозування зміни прибутку та рентабельності на підприємствах готельного, курортного та туристичного сервісу. Планування діяльності на основі аналізу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Методи аналізу, застосовувані у плануванні. Метод порівняння. Факторний аналіз. Індексний метод. Балансовий метод. Метод ланцюгових підстановок. Графічний метод. Функціонально-вартісний аналіз (ФВА). Економіко-математичні методи аналізу (ЕММ). Прийоми, які застосовуються при проведенні аналізу. Аналіз факторів зовнішнього середовища. Аналіз середовища безпосереднього оточення. Поняття стратегічної групи конкурентів. Аналіз внутрішнього середовища підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу. Оцінка діючих стратегій підприємств. Аналіз потенціалу підприємства. Просторові, технічні, технологічні,  трудові  фінансові, організаційні та інформаційні ресурси туристичного підприємства. Фотографія робочого часу. Хронометраж та фотохронометраж. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства. Стратегічне планування та управління в готельному, курортному та туристичному сервісі. Корпоративні стратегії. Стратегії за напрямами діяльності. Функціональні стратегії. Сіткове планування стратегічних комплексних робіт.

НЕ 2.5. Управлінські рішення у менеджменті туристичних підприємств. Поняття управлінського та організаційного рішень. Вимоги до управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Прийняття, реалізація та контроль виконання управлінських рішень в туризмі. Підходи до прийняття управлінських рішень: індивідуальний та груповий. Етапи прийняття управлінських рішень. Стилі прийняття управлінських рішень. Стиль урівноваженого типу. Імпульсивний стиль. Інертний стиль. Ризикований стиль. Обережний стиль. Авторитетне рішення. Рішення меншості. Рішення більшості. Компромісне рішення. Рішення взаєморозуміння.

НЕ 2.6. Сучасні технології управління колективами в туризмі. Кадровий потенціал підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу. Система показників кількісного, якісного та структурного складу кадрів. Добір управлінських кадрів в туризмі. Метод відповідності формальним критеріям. Анкетування. Тестування. Співбесіда. Посадова інструкція. Професіограма. Формування резерву управлінських кадрів. Кваліфікаційний потенціал керівників. Фактори впливу на діяльність керівника туристичного підприємства. Дестимулюючі фактори. Стимулюючі фактори. Типи керівників. Автократичні керівники. Ліберальні керівники. Демократичні керівники. Зарубіжні технології управління колективами в туризмі. Форми залучення персоналу до управління. Проблеми використання робочого часу. Гуманізація праці. Флекс-тайм.

НЕ 2.7. Ефективність менеджменту в туризмі. Поняття ефективності менеджменту в туризмі. Економічна ефективність туристичного менеджменту. Частота поїздок. Інтенсивність подорожей. Соціальна ефективність менеджменту в туризмі. Коефіцієнт ланковості. Коефіцієнт територіальної концентрації. Коефіцієнт ефективності організаційної структури управління. Інтегрований показник ефективності управління. Ефективність управлінських рішень. Ефективність управління персоналом. Рівень задоволеності працівників підприємством. Середні витрати на кадрові заходи. Рівень укомплектованості кадрами. Інтенсивність праці. Середня заробітна плата. Якість трудових ресурсів.

^ Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.

2. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.

3. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.

4. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.

5. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. – Минск: Новое знание, 2002. – 409 с.

6. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.

8. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

9. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

10. Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с.

11. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.

12. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.

13. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.

14. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.


Цикл природничо-наукової підготовки


^ ДИСЦИПЛІНА „ВИЩА МАТЕМАТИКА ”

для спеціальності 6.050401 – «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 1; семестр – 1; годин – 108; на тиждень – 4год.; (л/с); 3 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу – ознайомити студентів з основами математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних прикладних географічних та економічних задач; розвинути логічне мислення; прищепити вміння самостійно вивчати наукову літературу з математики та її застосувань; підвищити загальний рівень математичної культури; виробити навики математичних досліджень прикладних питань і вміння перевести прикладну задачу на математичну мову; дати студентам основи знань з аналітичної геометрії, лінійної алгебри, диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегрального числення функції однієї змінної, теорії числових рядів; вказати на численні застосування математики в географії та у моделюванні та описі природного середовища.

^ 1.2. Головні завдання курсу: навчити студентів вільно оперувати основними поняттями та твердженнями розділів лінійної алгебри, аналітичної геометрії, ди­ференціального числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегрального числення функції однієї змінної, теорії числових; розв’язувати практичні завдання з використанням отриманих знань.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Елементи лінійної та векторної алгебри та аналітичної геометріїї

НЕ 1.1. Елементи лінійної алгебри. Визначники 2-го і 3-го та довільних порядків. Властивості визначників. Мінори та їхні алгебраїчні доповнення. Розклад визначника за елементами рядка або стовпця. Поняття матриці. Лінійні операції над матрицями та їхні властивості. Множення матриць. Обернена матриця. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Формули Крамера розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь матричним способом.

НЕ 1.2. Елементи векторної алгебри. Поняття вектора. Лінійні дії над векторами. Скалярний добуток векторів. Властивості скалярний добутку двох векторів та застосування. Умови колінеарності та перпендикулярності двох векторів, компланарності трьох векторів.

НЕ 1.3. Пряма та площина в просторі. Різні рівняння пло­щи­ни в просторі. Взаємне розміщення двох площин, кут між площинами. Від­стань від точ­ки до площини. Пряма в прос­то­рі. Вза­єм­не роз­міщення прямих у просторі, кут між пря­мими. Пряма і площина в прос­то­рі, їх вза­ємне розміщення. Кут між пря­мою і пло­щиною.

НЕ 1.3. Лінії другого порядку. Канонічні рівняння еліпса, гіперболи та параболи. Зведення загального рівняння лінії другого порядку до канонічного вигляду (формули повороту та паралельного перенесення).

ЗМ 2. Диференціальне числення функції однієї змінної

НЕ 2.1. Границя послідовності. Основні означення. Нескінченно малі та нескінченно великі послідовності.Число е.

НЕ 2.2. Границя функції. Означення, теореми про границі функції. Чудові границі, односторонні границі. Методи розкриття невизначеностей.

НЕ 2.3. Неперервність функції. Неперервність функції в точці і на множині. Класифікація точок розриву функції.

НЕ 2.4. Похідна функції та диференціал. Означення і геометричний зміст похідної. Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання. Похідна неявно заданої функції, степенево-показникової функції. Похідні вищих порядків. Означення та геометрична інтерпретація диференціала.

НЕ 2.5. Застосуваня похідної. Основні теореми диференціального числення. Правило Лопіталя знаходження границь у невизначеностях. Екстремум функції. Дослідження функції і побудова її графіка.

ЗМ 3. Інтегральне числення функції однієї змінної. Диференціальне числення функції багатьох змінних

НЕ 3.1. Невизначений інтеграл. Поняття первісної та не­виз­на­ченого інтеграла. Ос­нов­ні властивості невизначе­но­го інтеграла. Таблиця ос­нов­них інтегралів. Основні методи інтегрування: метод заміни змінної, інтег­ру­ван­ня частинами; інтегрування раціональних дробів; тригонометричних виразів

НЕ 3.2. Визначений інтеграл. Означення визначеного інтег­рала. Влас­ти­вос­ті. Фор­мула Нью­то­на-Лейб­ні­ца. Невласні інтеграли 1-го та 2-го роду. Застосування виз­начених інтегралів в географії.

НЕ 3.3. Диференціальне числення функції багатьох змінних. Частинні похідні. Повний диференціал.Похідні та диференціали вищих порядків. Локальний екстремум функції багатьох змінних Необхідна і достатня умова існування екстремуму в точці.

НЕ 3.4. Числові та степеневі ряди. Основні поняття. Збіжність числових рядів. Необхідна умова збіжності ряду. Знакозмінні ряди. Радіус та інтервал збіж­ності степеневого ряду

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Герасимович А.И., Рысюк Н.А. Математический анализ: справочное пособие в двух частях. Ч. 1. – Мн.: Вышэйшая шк.,1989. – 289 с.

 2. Вища математика. Основні означення, приклади, задачі/ За ред. Г.Л. Кулініча.- К. : 1992, ч. І-ІІ.

 3. Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Вища математика: лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз: Підручник – Чернівці: Рута, 2007.– 255 с.

 4. Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Вища математика: математичний аналіз, диференціальні рівняння: Підручник – Чернівці: Рута, 2008.– 250 с.

 5. Вища математика: основні означення, приклади і задачі: Навч. Посібник. У двох частинах. Частина 1./ І.П. Васильченко, В.Я. Данилов, А.І. Лобанов, Є.Ю. Таран. – К.: Либідь,1992. – 251 с.


^ ДИСЦИПЛІНА „СТАТИСТИКА ”

для спеціальності 6.050401 – «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 1; семестр – 1; годин – 108; на тиждень – 4год.; (л/с); 3 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу є надання студентам уявлення про зміст статистики як наукової дисципліни і як області практичної діяльності, що дозволяє збирати і обробляти реальну інформацію, формування теоретичних знань і практичних навиків за методологією статистичного дослідження економічних процесів, ознайомлення з основними принципами розробки систем статистичних показників, формування первинних навиків визначення необхідного для конкретного дослідження кола показників і роботи з офіційними і альтернативними джерелами даних, а також їх первинної обробки, формування вміння проведення статистичних досліджень, обчислення узагальнюючих показників, побудови статистичних таблиць, графіків, виявлення закономірностей та тенденцій розвитку досліджуваних явищ.

^ 1.2. Головне завдання курсу полягає у оволодінні системою показників, прийомів і статистичних методів, що використовуються на основних стадіях економіко-математичного дослідження від збору первинної інформації, її обробки під час статистичного зведення, обчислення узагальнюючих показників для аналізу і прогнозування із застосуванням економіко-математичних методів, табличних і графічних методів.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Предмет і метод статистичної науки

НЕ 1.1. Предмет і методи статистики

1. Поняття статистики.

2. Предмет статистики.

3. Особливості статистичної методології.

4. Основні задачі статистики на сучасному етапі.

НЕ 1.2. Статистичне спостереження

1. Поняття про статистичне спостереження, його форми, види і способи.

2. Програмно-методологічні та організаційні питання статистичних спостережень.

НЕ 1.3. Зведення та групування

1. Поняття зведення та групування. Класифікація зведень та групувань.

2. Організація статистичного групування.

3. Статистичні таблиці та їх види.

НЕ 1.4. Абсолютні та відносні величини

1. Види, типи та значення статистичних показників.

2. Абсолютні величини та одиниці їх вимірювання.

3. Відносні величини, їх види.

НЕ 1.5. Середні величини

1. Суть і призначення середніх величин.

2. Середня арифметична.

Інші види середніх величин.

3. Структурні середні: мода та медіана

ЗМ 2. Показники статистичної науки

НЕ 2.1. Показники варіації

1. Поняття варіації та її основні показники.

2. Види дисперсій та правило їх додавання

НЕ 2.2. Ряди розподілу

1. Поняття, види та форми рядів розподілу.

2. Криві розподілу

НЕ 2.3. Ряди динаміки

1. Види та правила побудови рядів динаміки. Середні показники динаміки.

2. Основні прийоми аналізу рядів динаміки. Особливості вимірювання взаємозв’язків у рядах динаміки.

НЕ 2.4. Статистичні індекси

1. Поняття статистичних індексів та їх види.

2. Середні індекси. Індекси фіксованого та змінного складу. Індекси структурних зрушень.

3. Взаємозв’язок індексів та індексні системи.

НЕ 2.5. Вибіркове спостереження

1. Поняття вибіркового спостереження.

2. Складання плану вибіркового спостереження.

3. Вибіркові та невибіркові похибки. Середня і гранична похибка.

4. Імовірнісні методи вибірки.

НЕ 2.6. Статистичне вивчення зв’язку між економічними змінними

1. Загальні методи вивчення зв’язків між економічними змінними. Типи залежностей між економічними змінними.

2. Кореляційний і регресійний методи аналізу зв’язку.

3. Побудова та дослідження парної та множинної лінійної регресії.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Грабовецький Б.Є. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 147 с.

 2. Лугінін О.Є. Статистика: підручник для вузів – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 580 с.

 3. Фещур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П. Статистика: Навчальний посібник / За наук. ред. Р.В.Фещура.– 3-е вид. оновлене і доповнене.– Львів: Інтелект-Захід, 2006.– 256 с.

 4. Мармоза А.Т. Практикум із статистики.– Київ: Кондор, 2005.– 512 с.

 5. Практикум по общей теории статистики: учеб. пособие / И.И.Елисеева, Н.А.Флуд, М.М.Юзбашев.– М.:Финансы и статистика, 2008.– 512 с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи